SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO/IEC 27002

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Consultanta SSM si PSI

Prevenirea accidentelor, siguranta pentru viitor

Documentaţia privind Sănătatea şi Securitatea Muncii (SSM)

Documentaţia este întocmită conform Legii 319/6200 și H.G. 1425/2006 fiind realizată după cerinţele ITM.

Aceasta cuprinde:

 • Fişa postului pentru fiecare funcţie, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM;
 • Regulament de ordine interioara, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM;
 • Decizie conducator loc muncă – SSM;
 • Decizie instructaj general – SSM;
 • Decizie instructaj periodic SSM;
 • Tematică instructaj general SSM;
 • Tematică instructaj periodic SSM;
 • Instrucţiuni specifice de SSM pentru întreaga unitate;
 • Instrucţiuni specifice de SSM pentru fiecare loc de muncă;
 • Planul tematic anual de instruire in domeniul SSM;
 • Instrucţiuni proprii de prim ajutor;
 • Aplicarea marcajelor specifice de SSM, conform standardelor în vigoare;
 • Plan de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;
 • Evaluare de riscuri profesionale;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006;
 • Măsuri de prim ajutor personalizate pentru riscul fiecarui post de lucru;
 • Legea 319/2006 şi legislaţia SSM specifică activităţii;
 • Normele metodologice de aplicare ale legii 319/2006;
 • HG 1091 – Cerinţe minime de SSM la locul de muncă.

Documentaţia SSM se întocmeşte o singură dată, la începutul colaborării, şi este reactualizată ori de câte ori este cazul, fără nici un cost suplimentar.


Asistenţă lunară în domeniul Sănătăţii şi Securităţii Muncii

 • Efectuarea instructajului de SSM general, la locul de muncă şi periodic;
 • Întocmirea fiselor individuale de instructaj referitoare la SSM;
 • Elaborarea tematicii de instructaj pentru SSM;
 • Planificarea instruirii lunare şi anuale privind instrucțiunile de SSM;
 • Elaborarea documentaţiilor de SSM referitoare la modul de acordare a echipamentului de protecţie, echipamentului de lucru, igienei, alimentaţiei în funcţie de riscurile şi de condiţiile de lucru;
 • Realizarea şi implementarea planului de acţiune în caz de pericol grav şi/sau iminent;
 • Asistenţă pe timpul controalelor I.T.M. pentru SSM.
Evaluarea riscurilor profesionale

Evaluarea riscurilor profesionale dă posibilitatea angajatorului de a întreprinde acţiuni care să conducă la reducerea sau eliminarea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.

Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem de muncă îl constituie „EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE” din sistemul respectiv.

Indiferent dacă este vorba de un loc de muncă, un atelier, o secţie, un birou sau o societate comercială în ansamblul său, echipa Racis vă îndrumă pentru alocarea eficientă a resurselor financiare şi umane pentru măsurile prioritare de eliminare sau reducere a riscurilor.

Noi evaluăm riscurile profesionale prin identificarea tuturor factorilor de risc (pericole sau situaţii periculoase) din sistemul de muncă analizat şi cuantificăm dimensiunea lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: probabilitatea de manifestare şi gravitatea consecinţei maxime previzibile (cea mai frecventă) asupra organismului uman. Se obţin astfel niveluri de risc parţiale pentru fiecare factor de risc în parte, respectiv niveluri de risc global pentru întregul sistem analizat. Acest principiu de evaluare a riscurilor este deja cuprins în standardele europene.

Cunoscând faptul că baza legală a evaluării riscurilor este Legea nr.319 din 2006 – art.12, alin.1, lit”a” precum şi Directiva – Cadru nr.391/1989/CEE – art.7, alin.2, lit.”b” – legislaţia Uniunii Europene, echipa noastră de evaluatori va urmări următoarele etape în cadrul evaluării:

 1. Delimitarea sistemului de muncă analizat;
 2. Constituirea echipei de evaluare;
 3. Identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;
 4. Stabilirea consecinţelor asupra organismului uman;
 5. Încadrarea consecinţelor în clase de gravitate;
 6. Încadrarea consecinţelor în clase de frecvenţă;
 7. Încadrarea în nivelul de risc determinând nivelul de risc global;
 8. Ierarhizarea factorilor de risc în ordinea descrescătoare a nivelurilor de risc;
 9. Stabilirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.


Documenţia P.S.I.

Documentaţia pentru P.S.I. cerută de Legea legată de prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 şi normele generale din 2007, cuprinde:

 • Decizii pentru numirea cadrului tehnic cu atribuţii P.S.I. (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Decizii pentru foc deschis pentru întreaga societate (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Instrucţiuni specifice P.S.I. pentru fiecare loc de muncă cu risc de incendiu;
 • Instrucţiuni de folosire a stingatoarelor şi hidranţilor;
 • Planul tematic anual de instruire P.S.I.;
 • Plan de evacuare la nivelul societăţii;
 • Plan de intervenţie la nivelul societăţii;
 • Plan de evacuare şi depozitare substanţe periculoase;
 • Fişa obiectivului;
 • Marcaje specifice P.S.I.;
 • Aplicarea marcajelor specifice P.S.I., conform standardelor în vigoare;
 • Măsuri de prim ajutor în funcţie de riscurile societăţii;
 • Legea 307/2006;
 • Norme generale P.S.I.;
 • Documentaţie Protecţie Civilă (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Legislaţie Evaluare Risc de Incendiu.

Documentaţia P.S.I. se întocmeşte o singură dată, la începutul colaborării, şi este reactualizată ori de câte ori este cazul, fără nici un cost suplimentar.


Asistenţă lunară în domeniul P.S.I.
 • Efectuarea instructajului şi întocmirea fişelor individuale de instructaj P.S.I.;
 • Întocmirea planului P.S.I. de evacuare;
 • Întocmirea planului P.S.I. de acţiune în caz de incendiu;
 • Întocmirea deciziilor specifice P.S.I.;
 • Întocmirea planului P.S.I. de intervenţie;
 • Întocmirea necesarului de mijloace tehnice P.S.I.;
 • Realizarea de marcaje specifice P.S.I.;
 • Asistenţă pe timpul controalelor P.S.I..
Servicii specilizate P.S.I.

 • Evaluare risc incendiu;
 • Scenariu de siguranţă la foc;
 • Raport de expertiză tehnică;
 • Autorizare sau avizare P.S.I.;
 • Particularităţi P.S.I. ale construcţiei.
Cercetarea accidentelor de muncă

În cazul în care un angajat al societăţii dumneavoastră a suferit un accident de muncă, asigurăm prin personal competent şi cu mare experienţă, cercetarea evenimentului respectiv, cercetare ce are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea accidentului, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare.

Experţii noştri împreună cu angajaţi din societatea dumneavoastră vor face parte dintr-o comisie de cercetare a evenimentului, aceştia având dreptul să ia declaraţii scrise, să preleveze sau să solicite prelevare de probe necesare cercetării, să solicite pentru a fi consultate acte ori documente ale angajatorului, acesta fiind obligat în condiţiile legii să le pună la dispoziţie.

Pentru cercetarea accidentelor mai pot fi solicitaţi şi alţi experţi sau specialişti din domenii diferite, cum ar fi acei experţi care au competenţe pentru expertize tehnice.

Documentele întocmite de către specialiştii noştri, cu ocazia cercetării unui accident de muncă şi pentru completarea dosarului evenimentului, sunt:

 • procesul verbal de cercetare;
 • notă de constatare de la locul accidentului;
 • schiţe şi fotografii referitoare la eveniment;
 • declaraţiile accidentatului sau accidentaţilor atunci când este vorba de eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă sau invaliditate;
 • declaraţiile martorilor sau a altor persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor sau a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
 • stabilirea actelor sau documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;
 • formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM);
 • strângerea de acte sau documente, de la societatea unde a fost încadrat accidentatul, necesare a fi depuse la dosar în conformitate cu legislaţia actuală;
 • documente obţinute de la unităţile sanitare în cazul în care accidentatul a avut nevoie de îngrijiri medicale în cadrul acestora;
 • alte documente funcţie de natura şi gravitatea evenimentului.

Pentru obţinerea cât mai rapidă a unei oferte de preţ sau pentru mai multe detalii vă rugăm să solicitaţi CERERE DE OFERTA sau să ne contactaţi.

 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
STATISTICI

SEO Romania
 
               Oferte de consultanta in managementul calitatii RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis