SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
Audit financiar

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

REGULAMENT din 23 martie 2007


privind formarea specifica de coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezentul regulament stabileste cerintele minime pentru formarea coordonatorilor în materie de securitate si sanatate în munca pe durata elaborarii proiectului si/sau realizarii lucrarii pentru santiere temporare sau mobile, denumiti în continuare coordonatori.
Art. 2
Prezentul regulament se aplica în cazul formarii tuturor coordonatorilor, indiferent de natura juridica a contractului în temeiul caruia îsi desfasoara activitatea, de dificultatea si complexitatea proiectului sau a lucrarii de constructii ori de inginerie civila.
Art. 3
(1)În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul înteles:
a)furnizori de formare profesionala specifica a coordonatorilor - persoanele juridice de drept public sau privat care presteaza servicii de formare profesionala specifica, destinate dobândirii competentelor necesare de catre persoanele care urmeaza ca, dupa absolvirea programelor de formare, sa poata practica ocupatia de coordonator pe un santier temporar sau mobil, denumite în continuare furnizori de formare;
b)desemnare - procedura prin care beneficiarul sau managerul de proiect are obligatia sa numeasca în calitate de coordonator numai o persoana competenta care a obtinut certificatul de absolvire pentru ocupatia de coordonator;
c)formare specifica de coordonator - activitatea prin care se asigura formarea personalului în vederea dobândirii cunostintelor minime necesare realizarii obligatiilor prevazute de lege, atât pe durata elaborarii proiectului, cât si pe durata realizarii lucrarii pe santierele temporare sau mobile;
d)program de formare - planificarea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica în vederea dobândirii unui anumit nivel de pregatire de catre persoanele juridice sau fizice care îl promoveaza.
(2)Termenii si expresiile definite la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti la art. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
Art. 4
Participantii la formare trebuie sa dobândeasca abilitatile necesare în scopul:
a)de a raspunde conditiilor stabilite prin Hotarârea Guvernului nr. 300/2006 si prin alte acte normative din domeniul securitatii si sanatatii în munca în ceea ce priveste exercitarea functiei de coordonator;
b)de a cunoaste obligatiile, rolul si responsabilitatile fiecarui participant la realizarea proiectului si a lucrarilor pe santier;
c)de a mentine sub control problemele tehnice rezultate din participarea mai multor angajatori si/sau antreprenori, subantreprenori, lucratori independenti de pe santierele temporare sau mobile, care ar putea conduce la accidente ori îmbolnaviri profesionale;
d)de a cunoaste reglementarile în vigoare cu privire la aspectele legate de securitatea si sanatatea în munca, aplicabile în activitatile pe care urmeaza sa le îndeplineasca;
e)de a întocmi toate documentele privind coordonarea în domeniul securitatii si sanatatii în munca, potrivit legii;
f)de a controla modul în care se desfasoara activitatea din punctul de vedere al securitatii si sanatatii în munca pe fazele de executie stabilite prin proiect;
g)de a identifica si a analiza riscurile, simple sau complexe, rezultate din activitatile desfasurate de angajatori si/sau antreprenori, subantreprenori, lucratori independenti pe santierele temporare ori mobile;
h)de a consilia persoanele cu competente în luarea deciziilor în ceea ce priveste securitatea si sanatatea în munca, în sensul desfasurarii activitatii în cel mai sigur mod posibil.
CAPITOLUL II: Conditii de participare la programe de formare a coordonatorilor
Art. 5
(1)La programele de formare a coordonatorilor poate participa, cu drepturi egale, orice persoana, fara discriminare pe criterii de sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa.
(2)La programele de formare a coordonatorilor pot participa cetateni români sau apartinând statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cetateni ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European sau apatrizii, cu conditia sa fi obtinut permis de munca în România în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.
Art. 6
Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si cetatenii români, posesori ai unui document din care rezulta ca au dobândit calitatea de coordonator în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire pe teritoriul României, accesul la practicarea acestei activitati.
Art. 7
(1)Realizarea formarii specifice de coordonator se face numai pe cale formala, prin parcurgerea unui curs organizat cu caracter teoretic si aplicativ.
(2)Formarea specifica de coordonator poate fi realizata numai de catre furnizorii de formare care au fost autorizati în conformitate cu reglementarile legale în vigoare sa poata efectua astfel de programe.
Art. 8
La programele de formare a coordonatorilor pot participa orice persoane aflate în situatiile prevazute la art. 5, dupa cum urmeaza:
1.persoane cu studii superioare (de lunga sau de scurta durata), având specializarile:
a)constructii civile, industriale, agricole si inginerie civila;
b)constructii cai ferate, drumuri si poduri;
c)instalatii pentru constructii;
d)constructii hidrotehnice;
e)utilaje pentru constructii;
f)geodezie;
g)utilaj tehnologic pentru constructii;
h)ingineria si managementul resurselor tehnologice pentru constructii;
i)inginerie miniera pentru lucrari subterane pe santierele de hidroconstructii si constructii tunele;
2.arhitecti si conductori arhitecti;
3.pentru cursurile de formare a coordonatorilor de nivel de baza se admite si înscrierea personalului cu studii medii cu specializarile prevazute la pct. 1 si 2, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2).
Art. 9
La programele de formare specifica de coordonator pot participa numai persoanele care au efectuat cursurile în domeniul securitatii si sanatatii în munca, conform reglementarilor în vigoare, dupa cum urmeaza:
a)persoanele cu studii medii si curs de pregatire în securitatea si sanatatea în munca corespunzator nivelului mediu pot participa la programe de formare de nivel de baza;
b)persoanele cu studii superioare si curs de pregatire în securitatea si sanatatea în munca corespunzator nivelului superior pot participa la programe de formare de nivel de baza sau superior.
CAPITOLUL III: Organizarea formarii coordonatorilor
Art. 10
În vederea înscrierii la un program de formare specifica de coordonator, solicitantul trebuie sa prezinte furnizorului de formare un dosar cu urmatoarele documente:
a)cerere de înscriere la programul de formare;
b)copie de pe buletinul/cartea de identitate sau alte acte care sa dovedeasca identitatea;
c)copie de pe certificatul de nastere;
d)curriculum vitae;
e)copie de pe diploma de absolvire a institutiei de învatamânt;
f)copie de pe cartea de munca sau registrul de evidenta a salariatilor, din care sa rezulte experienta profesionala în constructii sau în conducerea santierului;
g)copie de pe documentele din care rezulta ca are un nivel de pregatire mediu sau superior în domeniul securitatii si sanatatii în munca, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006.
Art. 11
(1)Furnizorii de formare au obligatia ca în cadrul programului sa precizeze orarul de desfasurare a acestuia.
(2)Programul de formare trebuie sa se finalizeze cu sustinerea unei probe scrise, care consta într-un test-grila, si a unui proiect.
(3)Data sustinerii proiectului se stabileste de catre furnizorul de formare, de comun acord cu membrii comisiei de autorizare.
(4)În situatia în care un absolvent nu îndeplineste conditiile de promovare a testului-grila stabilit de organizatorul cursului, nu poate fi admis la sustinerea proiectului.
Art. 12
Structura programului de formare specifica de coordonatori se stabileste pe doua nivele de competenta:
a)nivelul de baza, care se adreseaza absolventilor cu studii medii;
b)nivelul superior, care se adreseaza absolventilor cu studii superioare de lunga sau de scurta durata.
Art. 13
Numarul de ore alocat formarii specifice de coordonator, corespunzator celor doua niveluri de formare, este dupa cum urmeaza:
a)pentru nivelul de baza - 60 de ore;
b)pentru nivelul superior - 90 de ore.
Art. 14
Programul de formare a coordonatorilor pentru nivelul de baza trebuie sa asigure dobândirea cunostintelor si abilitatilor de catre absolventii respectivelor cursuri, cel putin în ceea ce priveste aspectele prevazute în anexa nr. 1.
Art. 15
Programul de formare a coordonatorilor pentru nivelul superior trebuie sa asigure dobândirea cunostintelor si abilitatilor de catre absolventii respectivelor cursuri, cel putin în ceea ce priveste aspectele prevazute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul regulament.
CAPITOLUL IV: Dispozitii finale
Art. 16
(1)Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare pentru nivelul de baza pot desfasura activitatea pentru care au fost pregatiti la elaborarea proiectelor si/sau pe santierele aferente acestora, de maximum 500 m2 suprafata construita desfasurata.
(2)În cazul în care coordonatorul a absolvit doar studii medii (tehnician), acesta nu va putea fi angajat decât coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii.
Art. 17
Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare pentru nivelul superior pot desfasura activitatea pentru care au fost pregatiti la elaborarea oricaror proiecte si/sau pe santierele aferente acestora.
Art. 18
Pâna la data de 1 septembrie 2007, functia de coordonator poate fi ocupata de orice persoana fizica sau juridica ce îndeplineste conditiile prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, corespunzatoare nivelului mediu sau superior de pregatire si cu experienta în activitatea de constructii.
ANEXA Nr. 1: LISTA neexhaustiva a subiectelor pe care trebuie sa le dezvolte cursurile de formare a coordonatorilor de securitate si sanatate în munca pentru nivelul de baza
Programul de formare specifica a coordonatorilor pentru nivelul de baza trebuie sa cuprinda cursuri referitoare cel putin la urmatoarele teme:
1.legislatia nationala si europeana aplicabile: Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Hotarârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, Hotarârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca, de catre lucratori a echipamentelor de munca;
2.rolul pe care îl au în constructii, din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca, formarea, regulamentele interne, instructiunile proprii, activitatile si responsabilitatile persoanelor participante;
3.principiile generale de prevenire a riscurilor pentru lucratori în exercitarea muncii lor de pe santier;
4.coordonatorul de securitate si sanatate în munca, drepturi si responsabilitati;
5.atributiile coordonatorilor în materie de securitate si sanatate în munca;
6.relatia dintre coordonator si beneficiar (investitorului);
7.cooperarea dintre lucratorii desemnati si/sau serviciile de prevenire si coordonator;
8.elaborarea capitolului referitor la securitatea si sanatatea în munca în cadrul proiectului de executie;
9.masuri de prevenire în faza de proiectare, de organizare de santier si în faza de executie;
10.procedurile care se deruleaza si obligatiile diferitilor actori în cazul producerii accidentelor de munca;
11.prezentarea principalelor riscuri specifice sectorului constructii, referitoare la riscuri ergonomice, la manipularea manuala a maselor, riscurile specifice lucrarilor de zidarie, turnare structuri, plansee si grinzi, riscurile aferente folosirii schelelor si montarii elementelor prefabricate, riscurile specifice activitatilor de transport de materiale sau de persoane, riscurile specifice lucrarilor de întretinere si constructii de drumuri si riscurile specifice constructiilor edilitare;
12.riscuri si prevederi specifice lucrarilor de demolare si de îndepartare a deseurilor, darâmaturilor;
13.simularea preevaluarii unei tehnologii specifice privind riscurile de accidentare si elaborarea masurilor de prevenire, a procedurilor ulterioare;
14.principii generale de organizare a activitatii de transport în zona adiacenta santierului si în interiorul acestuia;
15.instrumentele coordonarii: planul de securitate si sanatate în munca, dosarul de interventii ulterioare, modul de tinere a unui registru de coordonare, structura coordonarii;
16.studii de caz; aplicatii pentru santiere mici si mari;
17.ghidul european de bune practici.
ANEXA Nr. 2: LISTA neexhaustiva a subiectelor pe care trebuie sa le contina cursurile de formare a coordonatorilor de securitate si sanatate în munca pentru nivelul superior, suplimentar fata de cele pentru nivelul de baza
Programul de formare specifica a coordonatorilor de nivel superior trebuie sa cuprinda cel putin cursuri cu subiectele mentionate în anexa nr. 1, plus urmatoarele:
1.notiuni de drept al constructiilor; piata muncii si serviciilor; actori si tipurile existente de contracte;
2.organizarea securitatii si sanatatii în munca la nivel national si la nivelul angajatorilor (structura organizatorica, relatii functionale);
3.atributiile coordonatorilor în materie de securitate si sanatate în munca pe durata elaborarii proiectului lucrarii;
4.relatia dintre coordonatorul în materie de securitate si sanatate în munca pe durata elaborarii proiectului lucrarii si managerul de proiect;
5.factorii de risc de accidentare si îmbolnavire profesionala (executant sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca);
6.riscuri de accidentare specifice, în functie de tipul santierului (constructii, cladiri, poduri, cai ferate, drumuri, hidrotehnice etc.);
7.plan de urgenta si plan de evacuare;
8.ergonomie: mediu, sarcina fizica si psihica, aspecte psihosociale; integrarea ergonomiei în munca de conceptie;
9.protectia mediului în proiecte si pe santiere;
10.riscul de surpare;
11.riscurile specifice pentru: lucrul în tunele, lucrul în spatii închise, lucrul cu aer comprimat si în mediu hiperbaric, lucrari geotehnice, lucrari pe malul apei, lucrari sub apa, lucrari în vecinatatea canalelor, lucrari cu explozivi;
12.prevenirea incendiilor pe durata elaborarii proiectului;
13.interventia coordonatorului în planificare;
14.conceptia arhitecturala si modalitatile de aplicare a principiilor de prevenire.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 234 din data de 4 aprilie 2007
 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta consultanta ISO
Copyright © 2011 - Racis