SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 27001

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Ordin 444/2006


 n temeiul art. 4 pct. I.4 si al art. 5 alin. (8) din Hotarrea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si gospodaririi apelor emite prezentul ordin.

Art. I

Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea Procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) n vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Literele a), k), l) o), q) si u) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:

"a) politica de mediu - scopurile si principiile generale de actiune ale unei organizatii privind mediul, inclusiv respectarea tuturor cerintelor de reglementare din domeniul mediului, precum si angajamentul fata de mbunatatirea continua a performantei de mediu; politica de mediu furnizeaza cadrul legal pentru stabilirea si revizuirea obiectivelor si a tintelor de mediu;

................................................

k) sistem de management de mediu - componenta sistemului de management general, care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu;

l) audit de mediu - instrumentul managerial de evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei organizatiei, a sistemului de management si a proceselor destinate protectiei mediului, cu scopul de:

(i)a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului;

(ii)a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei, conform anexei nr. 2;

................................................

o) declaratie de mediu - informatiile detaliate n anexa nr. 3 pct. 3.2 [de la lit. a) la lit. g)];

................................................

q) verificator de mediu - persoana fizica sau organizatia, independenta fata de organizatia verificata, care a obtinut acreditarea ca verificator de mediu;

................................................

u) organisme competente - organismele nationale, regionale sau locale desemnate pentru a ndeplini cerintele specificate n prezentul ordin."

2.Dupa litera u) a articolului 3 se introduce o noua litera, litera v), cu urmatorul cuprins:

"v) entitate - amplasamentul sau o subdiviziune a unui amplasament, o organizatie ori o parte a unei organizatii sau a unui grup de organizatii pentru care se solicita nregistrarea cu un numar de nregistrare unic."

3.Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4

(1) Prevederile prezentului ordin se aplica tuturor organizatiilor care doresc sa si mbunatateasca performanta de mediu.

(2) Participarea n cadrul schemelor de management si audit de mediu se realizeaza prin nregistrarea organizatiilor n cadrul acestor scheme, denumita n continuare nregistrare EMAS.

(3) Cea mai mica parte din structura unei organizatii luate n considerare n scopul nregistrarii EMAS este un amplasament.

(4) n cazuri exceptionale, cea mai mica parte din structura unei organizatii luate n considerare n scopul nregistrarii EMAS poate fi mai mica dect un amplasament.

(5) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului elaboreaza Ghidul de implementare EMAS n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentului ordin."

4.Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5

n scopul obtinerii nregistrarii EMAS, organizatia trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

a) sa realizeze o analiza de mediu pentru activitatile, produsele si serviciile sale, n conformitate cu anexa nr. 7, referitoare la problemele continute de anexa nr. 6, si pe baza rezultatelor obtinute sa implementeze un sistem de management de mediu care raspunde tuturor cerintelor prevazute n anexa nr. 1 si, n special, sa respecte legislatia relevanta din domeniul protectiei mediului. Pentru organizatiile care au deja un sistem de management de mediu certificat n conformitate cu cerintele art. 20 nu este necesara efectuarea analizei de mediu n momentul implementarii EMAS, daca sistemul contine informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea aspectelor de mediu descrise n anexa nr. 6;

b) sa efectueze sau sa solicite efectuarea auditului de mediu n conformitate cu cerintele descrise n anexa nr. 2. Auditul de mediu are ca scop evaluarea performantei de mediu a organizatiei;

c) sa pregateasca declaratia de mediu n conformitate cu pct. 3.2 din anexa nr. 3, care trebuie sa includa rezultatele obtinute de organizatie fata de obiectivele si tintele de mediu propuse, cerinta de mbunatatire continua a performantei de mediu si sa ia n considerare necesitatile de informare ale partilor interesate;

d) sa se asigure ca analiza de mediu, sistemul de management, procedura de audit si declaratia de mediu sunt examinate n scopul de a verifica ndeplinirea cerintelor prezentului ordin;

e) sa obtina validarea declaratiei de mediu de catre un verificator de mediu, pentru a garanta conformarea cu prevederile anexei nr. 3;

f) sa nainteze Biroului EMAS declaratia de mediu validata si sa o publice dupa obtinerea nregistrarii EMAS."

5.Litera b) a articolului 6 va avea urmatorul cuprins:

"b) sa nainteze anual Biroului EMAS actualizarile necesare si validate ale declaratiei de mediu si sa le puna la dispozitie publicului. Frecventa actualizarilor poate varia n functie de conditiile prevazute n Ghidul de implementare EMAS."

6.Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7

(1) Autoritatea competenta pentru punerea n aplicare a prevederilor prezentului ordin este autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.

(2) n cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului se nfiinteaza Comitetul consultativ EMAS.

(3) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului organizeaza si coordoneaza Secretariatul tehnic al Comitetului consultativ EMAS, denumit n continuare Biroul EMAS.

(4) Comitetul consultativ EMAS si Biroul EMAS ndeplinesc functiile organismului national competent pentru nregistrarea organizatiilor n cadrul EMAS."

7.Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8

(1) Comitetul consultativ EMAS este constituit din 19 membri, dupa cum urmeaza:

a) 2 reprezentanti ai autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;

b) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;

c) un reprezentant al Garzii Nationale de Mediu;

d) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru economie si comert;

e) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru transport, constructii si turism;

f) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru ntreprinderi mici si mijlocii si cooperatie;

g) 2 reprezentanti ai institutelor de cercetare relevante n domeniul protectiei mediului;

h) 2 reprezentanti ai institutiilor de nvatamnt superior;

i) 4 reprezentanti ai asociatiilor patronale;

j) 4 reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale care desfasoara activitati n domeniul protectiei mediului.

(2) Componenta Comitetului consultativ EMAS se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

(3) Biroul EMAS este constituit din cel putin 2 experti n domeniul sistemelor de management de mediu si al auditului de mediu din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului consultativ EMAS si a Biroului EMAS este elaborat de catre membrii Comitetului consultativ EMAS si ai Biroului EMAS si se aproba, prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentului ordin."

8.Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9

(1) Comitetul consultativ EMAS si Biroul EMAS elaboreaza procedura de nregistrare EMAS a organizatiilor, care include si cazurile pentru refuzul, suspendarea sau anularea nregistrarii EMAS a organizatiilor si evaluarea observatiilor partilor interesate despre organizatiile nregistrate EMAS.

(2) Procedura de nregistrare EMAS a organizatiilor se aproba, prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentului ordin."

9.Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10

(1) Comitetul consultativ EMAS decide asupra nregistrarii organizatiilor n cadrul EMAS.

(2) Biroul EMAS asigura nscrierea si mentinerea organizatiilor ntr-un registru."

10.Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11

(1) n cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se organizeaza un sistem de acreditare a verificatorilor de mediu independenti si de supraveghere a activitatii acestora, care functioneaza sub coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Activitatile de acreditare si supraveghere a verificatorilor de mediu se realizeaza de Comisia pentru acreditarea persoanelor fizice si juridice ca verificatori de mediu, denumita n continuare Comisia de acreditare.

(3) Comisia de acreditare ndeplineste functiile organismului national de acreditare a verificatorilor de mediu si de supraveghere a activitatii acestora si este constituita din 15 membri de nalta tinuta profesionala cu experienta n domeniul protectiei mediului si al sistemelor de management de mediu si audit de mediu, dupa cum urmeaza:

a) 2 reprezentanti din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;

b) 2 reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;

c) un reprezentant al Garzii Nationale de Mediu;

d) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru economie si comert;

e) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru ntreprinderi mici si mijlocii si cooperatie;

f) 2 reprezentanti ai institutelor de cercetare relevante;

g) 2 auditori de mediu certificati de organisme acreditate de Asociatia de Acreditare din Romnia - RENAR;

h) un reprezentant al institutiilor de nvatamnt superior;

i) 3 reprezentanti ai persoanelor atestate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului pentru realizarea evaluarii impactului asupra mediului si/sau a bilantului de mediu.

(4) Componenta Comisiei de acreditare se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor."

11.Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urmatorul cuprins:

"Art. 111

(1) Acreditarea verificatorilor de mediu si supravegherea activitatilor acestora se realizeaza n conformitate cu prevederile anexei nr. 5.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a organismului national de acreditare a verificatorilor de mediu si de supraveghere a activitatii acestora este elaborat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului n colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si se aproba, prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, n termen de 60 de zile de la data intrarii n vigoare a prezentului ordin."

12.Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12

(1) Documentele necesare nregistrarii unei organizatii n cadrul EMAS sunt:

a) declaratia de mediu, validata n conformitate cu prevederile anexei nr. 3;

b) formularul completat, care include cel putin informatiile prevazute n anexa nr. 8;

c) dovada achitarii tarifului de nregistrare.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) se nainteaza Biroului EMAS.

(3) Comitetul consultativ EMAS decide acordarea nregistrarii EMAS daca organizatia solicitanta ntruneste toate cerintele prezentului ordin n baza documentelor si informatiilor primite si n special a investigatiilor facute pe lnga autoritatea teritoriala pentru protectia mediului n privinta respectarii de catre organizatie a legislatiei de mediu relevante.

(4) Biroul EMAS nregistreaza organizatia prin atribuirea numarului de nregistrare si trecerea organizatiei n registru.

(5) Biroul EMAS nstiinteaza conducerea organizatiei cu privire la acordarea nregistrarii EMAS."

13.Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13

Comitetul consultativ EMAS refuza sau suspenda, dupa caz, nregistrarea EMAS a organizatiei daca primeste un raport de supraveghere din partea Comisiei de acreditare, din care rezulta ca activitatile verificatorului de mediu nu s-au desfasurat astfel nct sa se asigure ca organizatia ntruneste cerintele prevazute de prezentul ordin."

14.Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu urmatorul cuprins:

"Art. 131

(1) n vederea rennoirii nregistrarii EMAS organizatiile prezinta Biroului EMAS urmatoarele documente:

a) actualizarile anuale ale declaratiei de mediu validate n conformitate cu prevederile anexei nr. 3;

b) dovada achitarii tarifului de nregistrare;

c) formularul completat, care include cel putin informatiile prevazute n anexa nr. 8.

(2) Daca n termen de 3 luni de la data solicitarii organizatia nu prezinta documentele prevazute la alin. (1), Comitetul consultativ EMAS decide, dupa caz, suspendarea sau anularea nregistrarii EMAS a organizatiei, n functie de natura sau de amploarea nerespectarii cererii."

15.Dupa articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 132, cu urmatorul cuprins:

"Art. 132

(1) Daca Comitetul consultativ EMAS este informat ca organizatia nu mai respecta una sau mai multe dintre conditiile prezentului ordin, pe baza dovezilor primite decide, dupa caz, suspendarea sau anularea nregistrarii EMAS n functie de natura si de amploarea nerespectarii conditiilor.

(2) Daca Comitetul consultativ EMAS este informat de autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului ca organizatia a ncalcat una dintre prevederile legislatiei privind protectia mediului, decide, dupa caz, refuzul sau suspendarea nregistrarii EMAS a organizatiei."

16.Dupa articolul 132 se introduce un nou articol, articolul 133, cu urmatorul cuprins:

"Art. 133

(1) Refuzul, suspendarea sau anularea nregistrarii EMAS a unei organizatii se realizeaza n urma consultarii partilor interesate, pentru a furniza Comitetului consultativ EMAS dovezile concludente pentru luarea deciziei.

(2) Biroul EMAS informeaza conducerea organizatiei att despre motivele masurilor adoptate, ct si despre dovezile furnizate de autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului."

17.Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14

Masurile prevazute la art. 13, 131 si 132 nceteaza sa se aplice daca Comitetul consultativ EMAS primeste informatii relevante referitoare la respectarea tuturor cerintelor EMAS de catre organizatie sau daca autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului transmite ca organizatia a luat toate masurile necesare pentru a respecta legislatia de mediu si pentru a preveni aparitia altor situatii similare."

18.Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu urmatorul cuprins:

"Art. 141

Biroul EMAS asigura obtinerea informatiilor de la agentiile teritoriale pentru protectia mediului cu privire la respectarea legislatiei de mediu relevante de catre organizatiile care solicita obtinerea nregistrarii sau a rennoirii nregistrarii EMAS, precum si de organizatiile care au fost nregistrate EMAS."

19.Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15

(1) Comisia de acreditare ntocmeste, revizuieste si actualizeaza lista cu verificatorii de mediu si domeniul lor de acreditare, pe care o comunica lunar Comitetului consultativ EMAS.

(2) Comisia de acreditare transmite lunar Comisiei Europene lista prevazuta la alin. (1).

(3) Prima raportare se realizeaza ncepnd cu anul 2007."

20.Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16

(1) Biroul EMAS ntocmeste, revizuieste si actualizeaza lista cu organizatiile nregistrate EMAS la nivel national, pe care o comunica lunar Comitetului consultativ EMAS.

(2) Comitetul consultativ EMAS transmite lunar Comisiei Europene lista prevazuta la alin. (1).

(3) Prima raportare se realizeaza ncepnd cu anul 2007."

21.Litera b) a articolului 18 va avea urmatorul cuprins:

"b) pe declaratiile de mediu validate n conformitate cu prevederile anexei nr. 3, folosindu-se versiunea a doua a marcii EMAS."

22.Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20

(1) Organizatiile care pun n aplicare standarde nationale, europene sau internationale n domeniul mediului, relevante pentru EMAS, si care respecta conform procedurilor de certificare adecvate acele standarde, ntrunesc cerintele prezentului ordin, daca sunt ndeplinite urmatoarele conditii:

a) standardele sunt recunoscute la nivel national;

b) cerintele de acreditare pentru organismele de certificare sunt recunoscute la nivel national.

(2) Pentru a permite nregistrarea EMAS a organizatiilor mentionate la alin. (1), acestea trebuie sa demonstreze verificatorului de mediu ca respecta cerintele neacoperite de standardele aplicate si relevante pentru EMAS."

23.Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu urmatorul cuprins:

"Art. 201

Procedura de nregistrare EMAS a organizatiilor se aplica fara a aduce atingere prevederilor legislatiei n domeniul protectiei mediului si altor cerinte prevazute de legislatia nationala n vigoare."

24.Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21

Comitetul consultativ EMAS si Biroul EMAS promoveaza participarea organizatiilor n cadrul EMAS si, n special, participarea ntreprinderilor mici si mijlocii, prin:

a) facilitarea accesului la informatii;

b) adoptarea si promovarea masurilor de asistenta tehnica, n colaborare cu autoritatile publice locale, camere de comert, asociatii patronale etc.;

c) tarife de nregistrare rezonabile, care sa ncurajeze o ct mai larga participare."

25.Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 22

Comitetul consultativ EMAS si Biroul EMAS iau masurile necesare pentru:

a) informarea organizatiilor asupra prevederilor prezentului ordin;

b) informarea publicului asupra obiectivelor si componentelor principale ale EMAS."

26.Articolul 26 se abroga.

27.Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 27, cu urmatorul cuprins:

"Art. 27

(1) Fiecare solicitare pentru nregistrarea sau rennoirea nregistrarii EMAS a unei organizatii sau a unei parti a acesteia este supusa platii unei sume ce reprezinta tariful pentru procesarea solicitarii respective.

(2) Tariful pentru nregistrarea sau rennoirea nregistrarii EMAS este de 500 lei (RON).

(3) n cazul ntreprinderilor mici si mijlocii, tariful pentru nregistrarea sau rennoirea nregistrarii EMAS se reduce cu 25%.

(4) Nivelul tarifelor pentru nregistrarea sau rennoirea nregistrarii EMAS se reactualizeaza prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

(5) Sumele provenite din tarifele pentru nregistrarea sau rennoirea nregistrarii EMAS se ncaseaza potrivit prevederilor art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului."

28.Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 28, cu urmatorul cuprins:

"Art. 28

Tariful pentru nregistrarea sau rennoirea nregistrarii EMAS nu include costurile necesare pentru ndeplinirea cerintelor n vederea obtinerii nregistrarii EMAS si de verificare si validare a informatiilor de catre verificatorii de mediu n procesul de evaluare a performantei de mediu a organizatiei. Aceste costuri se suporta de catre solicitanti."

29.Punctul 4 din sectiunea B a anexei nr. 1 va avea urmatorul cuprins:

"Pe lnga cerintele din sectiunea A, angajatii trebuie sa fie implicati n procesele de mbunatatire continua a performantei de mediu a organizatiei. Trebuie utilizate forme adecvate de participare, cum ar fi: caietul de sugestii, participarea la proiecte bazate pe munca n echipa si la comitete de mediu. Organizatiile trebuie sa aiba n vedere cele mai bune practici n acest domeniu."

30.La punctul 2.1, paragraful 2 din anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:

"Auditurile interne sunt efectuate de catre persoane independente de activitatea auditata, pentru a se asigura o evaluare impartiala. Ele pot fi efectuate de angajati ai altor departamente din cadrul organizatiei auditate sau de persoane din exteriorul acesteia, angajati ai altor organizatii sau consultanti."

31.n anexa nr. 3 se nlocuieste sintagma "raportul de mediu" cu sintagma "declaratia de mediu".

32.n anexa nr. 5 se nlocuieste sintagma "raportul de mediu" cu sintagma "declaratia de mediu".

33.Punctul 5.6 din anexa nr. 5 va avea urmatorul cuprins:

"n urma consultarii cu organizatia, verificatorul de mediu stabileste un program pentru a se asigura ca toate elementele necesare nregistrarii n cadrul EMAS sunt verificate pe o perioada de maximum 36 de luni. n plus, verificatorul de mediu valideaza, la intervale de maximum 12 luni, orice informatii actualizate din declaratia de mediu. Abaterile de la frecventa de efectuare a actualizarilor sunt permise n functie de conditiile prevazute n ghidul de implementare EMAS, elaborat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului."

Art. II

Prezentul ordin se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

-****-

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

 

Sulfina Barbu

 

 

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 424 din data de 17 mai 2006


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis