SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 15189

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 
Guvernul României

ORDIN Nr. 252 din 19 iulie 2007


pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare împotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor
EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 27 august 2007
Având în vedere prevederile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor si ale art. 11 lit. v) din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, ministrul internelor si reformei administrative emite urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba Metodologia de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare împotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila si prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti, urmareste punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
(1) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 13 septembrie 2001.
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
Bucuresti, 19 iulie 2007.
Nr. 252.
ANEXA 1
METODOLOGIE de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare împotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Prezenta metodologie stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu, proiecteaza, executa, verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii împotriva incendiilor.
(2) Atestarea persoanelor care desfasoara activitati de proiectare, executare, verificare, întretinere si reparare a mijloacelor tehnice destinate apararii împotriva incendiilor, altele decât cele prezentate la alin.
(1), se face prin metodologii specifice, aprobate în conditiile legii.
ART. 2
În sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) certificat de atestare - documentul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indica existenta încrederii adecvate ca persoana numita este competenta sa efectueze anumite servicii;
b) evaluare - examinarea sistematica a masurii în care persoana este capabila sa satisfaca conditiile specifice;
c) referat de supraveghere - documentul în care se consemneaza daca se mentin sau nu conditiile tehnico-organizatorice care au stat la baza atestarii persoanei;
d) persoane atestate - persoanele juridice, persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent, denumite în continuare persoane fizice autorizate, precum si asociatii familiale;
e) personal - operatorii responsabili cu executarea lucrarilor si care au obtinut un certificat de competenta profesionala în acest sens. Sunt considerati operatori responsabili cu executarea lucrarilor: angajatii persoanelor juridice, membrii asociatiilor familiale sau persoanele fizice autorizate;
f) certificat de competenta profesionala - documentul care atesta pregatirea profesionala în domeniul pentru care se solicita certificatul de atestare.
ART. 3
Certificarea competentelor profesionale ale personalului care executa, verifica, întretine si/sau repara sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu, executa, verifica, întretine si/sau repara sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii împotriva incendiilor se realizeaza în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare privind formarea profesionala a adultilor, pe baza standardelor ocupationale specifice, în centre de formare si evaluare a competentelor profesionale.
ART. 4
În conformitate cu art. 5 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 259/2005 privind înfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, atestarea persoanelor reprezinta prestare de servicii care se efectueaza contra cost, la cererea solicitantului.
CAP. 2
Desfasurarea activitatii de atestare a persoanelor
ART. 5
Pentru atestare, solicitantul depune dosarul de atestare la Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, denumit în continuare Centrul National, unitate specializata din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, denumit în continuare Inspectoratul General, personal sau printr-o persoana împuternicita.
ART. 6
(1) Dosarul de atestare a persoanelor juridice care executa, verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu, executa, verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii împotriva incendiilor trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1;
b) copie de pe certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comertului;
c) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului în luna solicitarii atestarii, care trebuie sa cuprinda obiectul de activitate conform codului CAEN, în original;
d) lista cu personalul care detine un certificat emis conform art. 3, semnata si stampilata de persoana juridica, si copii de pe certificate;
e) lista cu mijloacele tehnice din dotare, semnata si stampilata de persoana juridica, întocmita conform anexei nr. 2;
f) buletine de verificare metrologica, certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic, dupa caz, contract de închiriere pentru minimum 3 ani pentru mijloacele tehnice din dotare; pentru mijloacele tehnice achizitionate cu cel mult 6 luni înainte de solicitarea atestarii/reatestarii, se admit copii de pe facturile fiscale, declaratiile de conformitate si certificatele de calitate si garantie;
g) procedura de lucru specifica activitatii pentru care se solicita atestarea, semnata si stampilata din partea persoanei juridice;
h) copie de pe autorizatia I.S.C.I.R. pentru efectuarea activitatilor de umplere, reparare, verificare tehnica, scoatere din uz si casare a recipientelor-butelii stingatoare de incendiu, în cazul persoanelor juridice care solicita atestarea pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu;
i) etichete autocolante, în original, pentru fiecare tip de stingator, conform standardelor în vigoare, în cazul persoanelor juridice care solicita atestarea pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu.
(2) Dosarul de atestare a persoanelor juridice pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu si/sau a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere-tip de atestare;
b) copie de pe certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comertului;
c) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului în luna solicitarii atestarii, care trebuie sa cuprinda obiectul de activitate conform codului CAEN, în original;
d) lista cu personalul, semnata si stampilata de persoana juridica, si copii legalizate de pe diplomele de absolvire a unei institutii de învatamânt superior cu profil electric, instalatii pentru constructii sau conexe cu acestea;
e) procedura de lucru specifica activitatii pentru care se solicita atestarea, semnata si stampilata de persoana juridica.
(3) Dosarul de atestare a asociatiilor familiale sau a persoanelor fizice autorizate, care executa, verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu, executa, verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii împotriva incendiilor, trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1;
b) copii legalizate de pe urmatoarele documente: certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comertului si autorizatia de functionare care trebuie sa cuprinda obiectul de activitate conform codului CAEN;
c) certificatul emis conform art. 3, în copie;
d) lista cu mijloacele tehnice din dotare, semnata si stampilata de asociatia familiala sau de persoana fizica autorizata, întocmita conform anexei nr. 2;
e) buletine de verificare metrologica, certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic, dupa caz, contract de închiriere pentru minimum 3 ani pentru mijloacele tehnice din dotare; pentru mijloacele tehnice achizitionate cu cel mult 6 luni înainte de solicitarea atestarii/reatestarii, se admit copii de pe facturile fiscale, declaratiile de conformitate si certificatele de calitate si garantie;
f) procedura de lucru specifica activitatii pentru care se solicita atestarea, semnata si stampilata de asociatia familiala sau de persoana fizica autorizata;
g) copie de pe autorizatia I.S.C.I.R. pentru efectuarea activitatilor de umplere, reparare, verificare tehnica, scoatere din uz si casare a recipientelor-butelii stingatoare de incendiu, în cazul asociatiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate care solicita atestarea pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu;
h) etichete autocolante, în original, pentru fiecare tip de stingator, conform standardelor în vigoare, în cazul asociatiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate care solicita atestarea pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu.
(4) Dosarul de atestare a asociatiilor familiale sau a persoanelor fizice autorizate pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu si/sau a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere-tip de atestare;
b) copii legalizate de pe urmatoarele documente: certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comertului; autorizatia de functionare care trebuie sa cuprinda obiectul de activitate conform codului CAEN;
c) copii legalizate de pe diplomele de absolvire a unei institutii de învatamânt superior cu profil electric, instalatii pentru constructii sau conexe cu acestea; d) procedura de lucru specifica activitatii pentru care se solicita atestarea, semnata si stampilata de asociatia familiala sau persoana fizica autorizata.
(5) În cazul în care dosarul de atestare nu cuprinde toate documentele prevazute la alin. (1) - (4), Centrul National comunica în scris solicitantului neconformitatile constatate, în cel mult 20 de zile de la data înregistrarii cererii.
(6) În cazul în care solicitantul nu rezolva neconformitatile în cel mult 60 de zile de la comunicare, cererea de atestare se respinge.
ART. 7
(1) Atestarea persoanelor prevazute la art. 1 se efectueaza pe baza dosarului de atestare de catre Centrul National, prin comisia de atestare care este desemnata anual, prin ordin, de catre inspectorul general al Inspectoratului General.
(2) Presedintele comisiei de atestare este seful Centrului National.
(3) Componenta comisiei si modul de lucru al acesteia sunt stabilite prin procedura aprobata de inspectorul general al Inspectoratului General.
ART. 8
(1) Comisia de atestare are urmatoarele atributii:
a) studiaza si analizeaza dosarul de atestare si hotaraste asupra emiterii certificatului de atestare;
b) hotaraste asupra suspendarii atestarii, retragerii si anularii certificatului de atestare.
(2) Membrii comisiei de atestare trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional asupra informatiilor din documentele studiate, potrivit legii.
(3) Modelul certificatului de atestare este prezentat în anexa nr. 3.
ART. 9
Comisia de atestare se întruneste cel putin o data pe luna sau ori de câte ori este necesar.
ART. 10
Certificatul de atestare se acorda pentru o perioada de 3 ani.
ART. 11
Decizia comisiei de atestare se comunica solicitantului în scris, în termen de 30 de zile de la data prezentarii documentatiei complete.
CAP. 3
Supravegherea persoanelor
ART. 12
(1) Auditul persoanelor atestate se efectueaza cel putin o data pe an, de catre specialisti nominalizati din Centrul National si/sau din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
(2) Lista specialistilor nominalizati din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru efectuarea auditului se aproba de inspectorul general al Inspectoratului General dupa efectuarea de catre acestia a unei pregatiri specifice la Centrul National.
ART. 13
(1) Persoanele atestate trebuie sa permita accesul neconditionat al auditorilor în spatiile de lucru aflate în proprietate, la toate documentele referitoare la atestatul acordat, dupa caz, documente de provenienta, certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru toate reperele si substantele utilizate si altele asemenea.
(2) Persoanele atestate trebuie sa asigure accesul neconditionat al auditorilor, cu acordul beneficiarului, la toate lucrarile efectuate.
(3) Controlul calitatii lucrarilor efectuate se realizeaza pe baza procedurilor de lucru întocmite în conformitate cu reglementarile tehnice specifice în vigoare, la minimum 3 lucrari alese de auditor, si se consemneaza într-un referat de supraveghere.
ART. 14
(1) Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.
(2) Auditul de supraveghere planificat se comunica de Centrul National sau de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, persoanei în cauza cu cel putin 15 zile înainte de a fi efectuat.
(3) Auditul de supraveghere inopinat se executa:
a) în urma reclamatiilor unui beneficiar cu privire la calitatea lucrarilor efectuate de persoana atestata;
b) pe timpul verificarii auditorilor din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti de catre reprezentantii Inspectoratului General, prin structura specializata de supravegherea pietei;
c) ori de câte ori exista dovezi care impun efectuarea supravegherii.
ART. 15
La auditul de supraveghere se verifica mentinerea conditiilor care au stat la baza atestarii.
ART. 16
(1) În urma auditului de supraveghere se întocmeste referat de supraveghere.
(2) Modelul referatului de supraveghere este prezentat în anexa nr. 4.
CAP. 4
Suspendarea, retragerea si anularea atestarii persoanelor
ART. 17
(1) Daca pe timpul auditului de supraveghere se constata abateri de la conditiile care au stat la baza atestarii, Centrul National suspenda atestarea si atentioneaza persoana ca în cel mult 30 de zile sa remedieze deficientele constatate.
(2) Abaterile constatate, atentionarea si termenul de suspendare se consemneaza într-un raport întocmit în 3 exemplare, dupa caz, care se distribuie astfel:
a) un exemplar la persoana în cauza;
b) un exemplar la inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti;
c) un exemplar la Centrul National.
(3) Constatarile din raport se vor mentiona si în registrul de audit aflat la persoana în cauza.
(4) Modelul registrului de audit este prezentat în anexa nr. 5.
ARt. 18
(1) Suspendarea atestarii se ridica daca în urma unei verificari persoana în cauza dovedeste ca au fost eliminate cauzele care au dus la luarea masurii de suspendare.
(2) Perioada de suspendare nu se adauga duratei de valabilitate a certificatului de atestare.
(3) Verificarea în vederea ridicarii suspendarii se efectueaza de catre persoanele mentionate la art. 12.
ART. 19
(1) Pe perioada suspendarii persoana în cauza nu are dreptul de a mai efectua lucrari în domeniul în care era atestata. În caz contrar, certificatul de atestare se retrage si se anuleaza.
(2) Daca în termen de 30 de zile persoana careia i s-a aplicat suspendarea nu face dovada înlaturarii cauzelor care au stat la baza suspendarii, comisia de atestare retrage si anuleaza certificatul de atestare.
ART. 20
În cazul în care se constata efectuarea de lucrari de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu necertificate, precum si utilizarea de substante sau componente necertificate la întretinerea, repararea autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor ori la lucrari de termoprotectie si ignifugare, certificatul de atestare se retrage si se anuleaza.
ART. 21
Retragerea si anularea certificatului de atestare se comunica în scris persoanei în cauza si inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti în termen de 10 zile de la luarea deciziei.
ART. 22
(1) Persoana careia i-a fost anulat certificatul de atestare poate solicita o noua atestare numai dupa expirarea unui an de la comunicarea masurii de anulare ramase definitiva.
(2) În cazul în care persoana solicita o noua atestare fara respectarea termenului prevazut la alin. (1), cererea va fi respinsa ca prematura.
(3) Persoana careia i-a fost anulat a doua oara certificatul de atestare nu mai poate solicita o noua atestare.
CAP. 5
Mentinerea atestarii persoanelor
ART. 23
(1) Atestarea persoanelor poate fi mentinuta prin prelungirea cu înca 3 ani a termenului de valabilitate al certificatului de atestare de catre Centrul National.
(2) Mentinerea atestarii se face pe baza dosarului de atestare actualizat si a referatului/referatelor de supraveghere.
ART. 24
Pentru mentinerea atestarii, persoana trebuie sa depuna la Centrul National, cu cel putin 90 de zile înaintea expirarii termenului de valabilitate al certificatului de atestare, urmatoarele documente:
a) cerere de mentinere a atestarii;
b) certificatul de atestare, în original;
c) referatul/referatele de supraveghere;
d) documentele prevazute la art. 6, dupa caz, actualizate.
ART. 25
În cazul în care persoana nu solicita mentinerea atestarii în termenul mentionat la art. 24 si solicita o noua atestare dupa expirarea termenului de valabilitate al certificatului de atestare, aceasta trebuie sa depuna la Centrul National, pe lânga documentele prevazute la art. 6, si referatul/referatele de supraveghere.
ART. 26
Decizia cu privire la mentinerea atestarii este luata de comisia de atestare si se comunica, în scris, în termen de 15 zile de la data întrunirii acesteia.
CAP. 6
Contestatii
ART. 27
(1) Cu privire la decizia de respingere a atestarii sau de anulare a certificatului de atestare, luata de catre comisia de atestare, persoana poate sa solicite revocarea acesteia în termen de 30 de zile de la data comunicarii actului. Contestatia se poate adresa în egala masura sefului Centrului National sau inspectorului general al Inspectoratului General.
(2) Decizia de respingere a atestarii sau de anulare a certificatului de atestare ramâne definitiva la data împlinirii termenului prevazut la alin. (1), daca aceasta nu a fost contestata, sau la data solutionarii contestatiei, dupa caz.
(3) Solutionarea contestatiilor se face conform procedurii aprobate de inspectorul general al
Inspectoratului General.
CAP. 7
Înregistrari privind atestarea
ART. 28
Centrul National pastreaza dosarele de atestare o durata de 10 ani dupa expirarea termenului de valabilitate al certificatului de atestare.
ART. 29
Dosarele de atestare pastrate în arhiva Centrului National cuprind documentatia ce justifica atestarea, completata cu documentele provenite din auditurile de supraveghere, cererile de mentinere, contestatii etc.
ART. 30
Persoanele au drept de consultare a dosarului propriu în prezenta unui reprezentant desemnat, pe baza unei cereri scrise adresate sefului Centrului National.
CAP. 8
Dispozitii finale
ART. 31
(1) Persoanele atestate au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure pastrarea în permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice pe baza carora s-a emis certificatul de atestare;
b) sa puna la dispozitia organelor de control registrul de audit;
c) sa mentina la zi registrele cu evidenta lucrarilor efectuate, pentru fiecare domeniu;
d) sa comunice în scris Centrului National modificarile survenite în sistemul propriu de calitate sau în conditiile care au stat la baza atestarii, în termen de 15 zile de la data producerii acestora;
e) sa transmita Centrului National documentele actualizate, respectiv buletine de verificare metrologica, autorizatii si altele asemenea;
f) sa transmita Centrului National, semestrial, lista cu proiectele puse în opera, pentru persoanele juridice care proiecteaza sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu si/sau sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor;
g) sa achite în avans contravaloarea prestarilor de servicii incluse în activitatea de analiza a dosarului si/sau de audit de supraveghere.
(2) Modelele registrelor cu evidenta lucrarilor efectuate sunt prezentate în anexele nr. 6 - 10.
(3) Certificatele de atestare acordate pâna la data aprobarii prezentei metodologii sunt valabile pâna la expirarea termenului de valabilitate.
ART. 32
Persoanele atestate poarta întreaga raspundere pentru activitatile desfasurate ori în legatura cu acestea si nu se pot prevala de certificatul de atestare acordat de Centrul National pentru a fi exonerate de raspundere sau pentru împartirea raspunderii ce le revine potrivit legii.
ART. 33
(1) Persoanele juridice atestate trebuie sa asigure pentru fiecare sucursala mijloacele tehnice.
(2) Fiecare filiala constituita conform legii se atesta conform prevederilor prezentei metodologii.
ART. 34
Verificarea activitatii auditorilor din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si din Centrul National se face de catre reprezentantii Inspectoratului General, prin structura specializata de supraveghere a pietei, pe baza procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.
ART. 35
Pentru aplicarea prezentei metodologii, Centrul National elaboreaza proceduri specifice aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.
ART. 36
Centrul National transmite periodic publicatiilor de specialitate în vederea publicarii listele cu persoanele juridice atestate, precum si cele carora li s-a anulat certificatul de atestare.
ART. 37
Anexele nr. 1 - 10 fac parte integranta din prezenta metodologie.
ANEXA 1
la metodologie
CERERE-TIP DE ATESTARE
Catre
Seful Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila
Subsemnatul/Subsemnata ....................................., în calitate de ....................... al ........................, persoana juridica/asociatie familiala/persoana fizica autorizata în conditiile legii, cu sediul în localitatea ........................, judetul ..........................., str. ....................... nr. ....., înregistrata la registrul comertului sub nr. .................., solicit atestarea/reatestarea pentru executarea lucrarilor de ...........................................................................
În sustinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un numar de ...... documente, care atesta îndeplinirea conditiilor si criteriilor prevazute în Metodologia de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare împotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 252/2007.
Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin
Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 252/2007.
Localitatea ................. Data ....... Semnatura ............
ANEXA 2
la metodologie
LISTA
mijloacelor tehnice din dotare
1. Lista cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor care executa sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu
1. Multimetru de masura pentru marimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezistenta electrica etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat
2. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.)
3. Masina de gaurit portabila (rotopercutoare)
NOTA:
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
2. Lista cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor care verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu
1. Multimetru de masura pentru marimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezistenta electrica etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat
2. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.)
3. Masina de gaurit portabila (rotopercutoare)
NOTA:
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
3. Lista cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor care executa sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor
1. Generator de sudura cu acetilena
2. Transformator (convertizor) pentru sudura
3. Masina de gaurit portativa (cu percutie)
4. Trusa de lacatusarie
5. Polizor de banc (dublu, simplu)
6. Dispozitiv de taiat metale cu disc abraziv
7. Electrocompresor-manometru verificat metrologic de un laborator autorizat
8. Cântar (50 - 200 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat
9. Pompa hidraulica (cel putin 15 bari)
10. Trusa de chei (fixe, inelare)
NOTA:
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
4. Lista cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor care verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor
1. Generator de sudura cu acetilena
2. Transformator (convertizor) pentru sudura
3. Masina de gaurit portativa (cu percutie)
4. Trusa de lacatusarie
5. Polizor de banc (dublu, simplu)
6. Dispozitiv de taiat metale cu disc abraziv
7. Electrocompresor-manometru verificat metrologic de un laborator autorizat
8. Cântar (50 - 200 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat
9. Pompa hidraulica (cel putin 15 bari)
10. Trusa de chei (fixe, inelare)
NOTA:
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
5. Lista cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor care efectueaza lucrari de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu
1. Instalatie de vopsit (manometrul compresorului verificat metrologic de un laborator autorizat)
2. Mijloace tehnice pentru masurarea cantitatii de substanta de stingere sau agent propulsor, adecvat dimensional (balanta, cântar etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat:
- o bucata în intervalul 5 - 50 kg
- o bucata de minimum 100 kg
3. Trusa de chei (fixe, inelare, tubulare)
4. Cilindru gradat pentru apa, spumant
NOTA:
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
6. Lista cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor care efectueaza lucrari de termoprotectie cu vopsele termospumante
1. Instalatie de sablare omologata sau documente similare
2. Instalatie de aplicare a vopselelor cu presiune nominala de minimum 240 atm, cu presiune la pistol de minimum 4 atm, debit minim de lucru de 5 l/min., raport de compresie minimum 1/30 - omologata sau documente similare
3. Set duze de la 0,48 mm - 0,84 mm
4. Dispozitiv de determinare a aderentei grundului, conform SR ISO 2409-1994 - verificat metrologic de un laborator autorizat
5. Dispozitive de masurat grosimea stratului umed - verificate metrologic de un laborator autorizat
6. Aparate de masurat umiditatea si temperatura suprafetei metalului - verificate metrologic de un laborator autorizat
7. Aparat electronic de masurat grosimea stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat
8. Etaloane pentru grade de curatare conform SR EN ISO 8501-1:2002
9. Dispozitive pentru pregatirea suportului metalic (perii mecanice, manuale etc.)
NOTA:
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
7. Lista cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor care efectueaza lucrari de termoprotectie cu produse de torcretare
1. Instalatie de punere în opera a produsului de torcretare - omologata sau documente similare
2. Aparat de masurare a grosimii stratului umed - verificat metrologic de un laborator autorizat
3. Dispozitiv de masurare a aderentei stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat
4. Aparat de masurat umiditatea si temperatura aerului (termohigrometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat
5. Dispozitive pentru pregatirea suportului metalic (perii mecanice, manuale etc.)
NOTA:
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
8. Lista cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor care efectueaza lucrari de ignifugare a materialelor combustibile
1. Instalatie de aplicare a vopselelor - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat
2. Aparat de cântarit de minimum 5 kg si maximum 10 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat
3. Aparat de masurat umiditatea lemnului (umidometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat
4. Aparat de masurat umiditatea si temperatura aerului (termohigrometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat
5. Mijloace pentru pregatirea suportului de ignifugat (perii de sârma etc.)
NOTA:
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
9. Lista cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor care efectueaza lucrari de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii împotriva incendiilor
1. Macara rulanta de cel putin 5 t/f - verificata metrologic de un laborator autorizat
2. Palan pâna la 5 t/f - verificat metrologic de un laborator autorizat
3. Trusa mecanica auto
4. Trusa electrica auto
5. Utilaje pentru prelucrari prin aschiere (strung, freza, masina de gaurit, polizor)
6. Aparat de sudura autogena
7. Aparat de sudura electrica
8. Instalatie de vopsit (manometrul compresorului verificat metrologic de un laborator autorizat)
NOTA:
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
ANEXA 3
la metodologie
ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila
CERTIFICAT DE ATESTARE
Nr. ........ din .............
În baza Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Hotarârii Guvernului nr. 259/2005 privind înfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, în urma Cererii înregistrate sub nr. ..... din ............ si a Referatului nr. ..... din ..........,
se acorda atestatul .................... din localitatea ................, judetul ................., str. .................. nr. ....., înregistrat la registrul comertului cu nr. ................. ca persoana juridica/asociatie familiala/persoana fizica autorizata în conditiile legii, pentru executarea lucrarilor de ............................................................... .
Perioada pentru care se acorda atestarea ..................................
Nerespectarea cerintelor obligatorii atrage anularea certificatului de atestare.
Seful Centrului National pentru Securitate
la Incendiu si Protectie Civila,
................................
ANEXA 4
la metodologie
MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila/
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ........... al judetului .........
VAZUT,
Seful centrului national/inspectorul sef,
.........................................
REFERAT DE SUPRAVEGHERE
Nr. ........ din .............
Noi, ..................................., auditori din C.N.S.I.P.C./I.S.U.
(gradul, numele si prenumele) al judetului ............../municipiului Bucuresti, si domnul/doamna ..............., având functia de ...................., din partea ............, cu sediul în localitatea .................., str. ................. nr. ......., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judetul (sectorul) ..........................., telefon/fax ..............., care efectueaza lucrari de ......................., în baza Certificatului de atestare nr. ......, eliberat de ................. la data de ............., am procedat la verificarea conditiilor tehnico-organizatorice si a lucrarilor executate pentru îndeplinirea cerintelor obligatorii din
Metodologia de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare împotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 252/2007, si am constatat:
- personalul: (numele, prenumele, numarul certificatului - perioada de valabilitate):
..............................................................;
- buletinele de verificare metrologica/certificate de etalonare emise de ............................... cu numerele:
................................;
- lista cuprinzând mijloacele tehnice din dotare corespunde/nu corespunde cu lista cu dotarea minima
impusa si cuprinde .............................................................................;
- registrul de evidenta a lucrarilor este/nu este tinut la zi;
- personalul respecta/nu respecta procedura de lucru;
- spatiul de lucru este/nu este adecvat conditiilor de lucru;
- persoana are/nu are implementat sistemul calitatii ....................;
- documente de provenienta, certificate de calitate si conformitate pentru toate reperele si substantele
utilizate .................................... .
Pentru lucrari de verificare, încarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu se vor mai mentiona:
- Autorizatia de functionare I.S.C.I.R. nr. ........... din data de ............. expira la data de .............;
- tipul produsului de stingere utilizat conform tipului de stingator certificat ..................................;
- Avizul nr. ........ din .............. al produsului de stingere.
Pentru lucrarile de ignifugare a materialelor combustibile se vor mentiona si numerele si data emiterii rapoartelor de încercare emise de catre un laborator autorizat si acreditat: ............................................
Au fost verificate lucrarile executate la urmatoarele obiective:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
Constatari în urma verificarii lucrarilor: ...............................
Prezentul referat de supraveghere s-a încheiat în 3 exemplare, dupa cum urmeaza:
- un exemplar la Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila;
- un exemplar la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ............... al judetului ..................../municipiului Bucuresti;
- un exemplar la persoana juridica/asociatia familiala/persoana fizica ..................... .
Auditor, Am luat cunostinta.
.................... (Persoana juridica/asociatia familiala/persoana fizica autorizata în conditiile legii)
......................................
ANEXA 5
la metodologie
Model de registru de audit

______________________________________________________________________________

|Nr. |Denumirea |Date |Observatii|Institutia,|Perioada (data)|Semnatura |

|crt.|obiectivului|generale |privind |numele si |efectuarii |de luare la|

| |la care s-a |despre |lucrarea |prenumele |auditului si |cunostinta |

| |executat |lucrarea |executata |persoanei |semnatura | |

| |lucrarea |executata|si |care a |persoanei care | |

| | | |masurile |efectuat |a efectuat | |

| | | |propuse |auditul |auditul | |

|____|____________|_________|__________|___________|_______________|___________|

| | | | | | | |

|____|____________|_________|__________|___________|_______________|___________|

NOTA:

Registrul de audit va fi numerotat si înregistrat.

ANEXA 6

la metodologie

Model de registru cu evidenta lucrarilor de ignifugare a materialelor combustibile

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Datele de identificare ale beneficiarului (denumire/adresa/telefon/specificul activitatii)

B - Nr. contractului/comenzii

C - Semnatura responsabilului cu executia

______________________________________________________________________________

|Nr. | A |B |Data |Suprafata |Produsul|Data |Nr. de |Nr. |C |

|crt.| | |începerii|ignifugata|utilizat|receptiei |probe |raportului | |

| | | |lucrarii | | |la |trimise |de încercare| |

| | | | | | |terminarea|la un |primit de la| |

| | | | | | |lucrarii/ |laborator|un laborator| |

| | | | | | |garantia |acreditat|acreditat si| |

| | | | | | |lucrarii |si |autorizat | |

| | | | | | | |autorizat| | |

|____|___|__|_________|__________|________|__________|_________|____________|__|

| | | | | | | | | | |

|____|___|__|_________|__________|________|__________|_________|____________|__|

| | | | | | | | | | |

|____|___|__|_________|__________|________|__________|_________|____________|__|

NOTA:

Registrul de evidenta va fi numerotat si înregistrat.

Figura 1Lex: Model de registru cu evidenta lucrarilor de ignifugare a materialelor combustibile

ANEXA 7

la metodologie

Model de registru cu evidenta lucrarilor de termoprotectie

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Datele de identificare ale beneficiarului (denumire/adresa/telefon/specificul activitatii)

B - Semnatura responsabilului cu executia

______________________________________________________________________________

|Nr. | A |Nr. |Data |Data |Suprafata|Produsul|Garantia| B |

|crt.| |contractului/|începerii|receptiei |protejata|utilizat|lucrarii| |

| | |comenzii |lucrarii |la | | | | |

| | | | |terminarea| | | | |

| | | | |lucrarii | | | | |

|____|_____|_____________|_________|__________|_________|________|________|____|

| | | | | | | | | |

|____|_____|_____________|_________|__________|_________|________|________|____|

| | | | | | | | | |

|____|_____|_____________|_________|__________|_________|________|________|____|

NOTA:

Registrul de evidenta va fi numerotat si înregistrat.

Figura 2Lex: Model de registru cu evidenta lucrarilor de termoprotectie

ANEXA 8

la metodologie

Model de registru cu evidenta lucrarilor de proiectare, executare si verificare, întretinere si/sau reparare

la sistemele si instalatiile de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu/sistemele si instalatiile de

limitare si stingere a incendiilor

Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Datele de identificare ale beneficiarului (denumire/adresa/telefon/specificul activitatii)

______________________________________________________________________________

|Nr. |A|Descrierea |Nr. |Data |Data |Garantia|Numele, |

|crt.| |sistemului/|contractului|începerii|finalizarii|lucrarii|prenumele si |

| | |instalatiei| |lucrarii |lucrarii | |semnatura |

| | | | | | | |responsabilului|

| | | | | | | |cu executia |

|____|_|___________|____________|_________|___________|________|_______________|

| | | | | | | | |

|____|_|___________|____________|_________|___________|________|_______________|

| | | | | | | | |

|____|_|___________|____________|_________|___________|________|_______________|

NOTA:

Registrul de evidenta va fi numerotat si înregistrat.

Figura 3Lex: Model de registru cu evidenta lucrarilor de proiectare, executare si verificare, întretinere

si/sau reparare

ANEXA 9

la metodologie

Model de registru cu evidenta lucrarilor de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de

incendiu

Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Datele de identificare ale beneficiarului (denumire/adresa/telefon/specificul activitatii)

______________________________________________________________________________

|Nr. | A |Tipurile de|Tipul |Produsul|Nr. |Garantia|Numele, |

|crt.| |stingatoare|lucrarii|de |contractului|lucrarii|prenumele si |

| | | | |stingere| | |semnatura |

| | | | |utilizat| | |responsabilului|

| | | | | | | |cu executia |

|____|_____|___________|________|________|____________|________|_______________|

| | | | | | | | |

|____|_____|___________|________|________|____________|________|_______________|

| | | | | | | | |

|____|_____|___________|________|________|____________|________|_______________|

NOTA:

Registrul de evidenta va fi numerotat si înregistrat.

Figura 4Lex: Model de registru cu evidenta lucrarilor de verificare, reîncarcare si reparare a

stingatoarelor de incendiu

ANEXA 10

la metodologie

Model de registru cu evidenta lucrarilor de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor destinate

apararii împotriva incendiilor

______________________________________________________________________________

|Nr. |Datele de |Tipul |Tipul |Nr. |Garantia|Numele, |

|crt.|identificare |autospecialei|lucrarii|contractului|lucrarii|prenumele si |

| |ale | | | | |semnatura |

| |beneficiarului| | | | |responsabilu-|

| |(denumire/ | | | | |lui cu |

| |adresa/ | | | | |executia |

| |telefon/ | | | | | |

| |specificul | | | | | |

| |activitatii) | | | | | |

|____|______________|_____________|________|____________|________|_____________|

| | | | | | | |

|____|______________|_____________|________|____________|________|_____________|

| | | | | | | |

|____|______________|_____________|________|____________|________|_____________|

NOTA:

Registrul de evidenta va fi numerotat si înregistrat.

---------------

 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta consultanta ISO
Copyright © 2011 - Racis