SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO/IEC 27005

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 
Guvernul României

ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007


pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, modificat şi completat cu Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 663 din 27 noiembrie 2008
EMITENT:MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 08 decembrie 2008
Având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin.
ART. I Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.360 din 28 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
ART. II
Anexele nr.1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
Bucureşti, 27 noiembrie 2008
Nr. 663
ANEXA METODOLOGIE
privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezenta metodologie stabileşte etapele de parcurs şi principalele elemente, factori, parametri, criterii, instrumente, tehnici şi procedee care sunt avute în vedere în activitatea de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul care execută astfel de activităţi.
ART. 2
(1) Metodologia se aplică la:
a) elaborarea şi/sau adoptarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a metodelor şi procedurilor pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniilor de competenţă ale organelor respective;
b) asigurarea, de către administratorii operatorilor economici şi conducătorii de instituţii, a identificării şi evaluării riscurilor de incendiu din unităţile proprii, în corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor;
c) stabilirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în cazul intervenţiilor efectuate la construcţiile existente, când în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementărilor în vigoare privind cerinţa esenţială "securitate la incendiu";
d) validarea scenariilor de securitate la incendiu;
e) expertizarea construcţiilor existente.
(2) Metodologia nu se aplică la instalaţiile de producere şi transport al energiei electrice, exploatările miniere de suprafaţă sau subterane, instalaţiile şi platformele de foraj, extracţie, prelucrare şi transport de produse petroliere şi gaze naturale, construcţiile din domeniul nuclear, mijloacele de transport rutier, naval, feroviar şi aerian, pentru acestea urmând a fi elaborate metodologii specifice de către autorităţile competente pentru fiecare domeniu.
ART. 3
În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:
a) agent - factorul activ rezultat în caz de incendiu, care provoacă diferite fenomene fizice, chimice, electromagnetice sau biologice, cu acţiuni şi efecte asupra construcţiilor, instalaţiilor şi a utilizatorilor;
b) ardere, combustie - reacţia exotermă a unei substanţe cu un comburant care emite efluenţi însoţiţi de flăcări şi/sau incandescenţă;
c) arson - termen de origine engleză, intraductibil, ce desemnează un incendiu provocat printr-o acţiune intenţionată;
d) bancă de date privind incendiile - situaţia statistică a cauzelor şi pagubelor provocate de incendii produse într-un anumit domeniu de activitate, întocmită de organul/compartimentul de specialitate al administraţiei publice centrale care coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociaţie profesională care deţine competenţa profesională prevăzută de reglementările specifice;
e) reacţie la foc - comportarea unui material care, prin propria sa descompunere, alimentează un foc la care este expus, în condiţii specificate;
f) clase de reacţie la foc - expresiile cantitative formulate în termeni de performanţă pentru modul de comportare a produselor la acţiunea focului, în condiţii de utilizare finală, structurate într-o serie de niveluri de performanţă;
g) comportare la foc - schimbarea sau menţinerea proprietăţilor fizice şi/sau chimice ale unui produs expus la foc;
h) densitate de sarcină termică - raportul dintre sarcina termică şi suprafaţa pardoselii spaţiului afectat de incendiu;
i) împrejurare preliminată - situaţia în care se poate găsi la un moment dat un ansamblu de elemente materiale, cu sau fără participarea factorului uman, care poate genera şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu;
j) incendiu - arderea autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;
k) risc de incendiu - produsul dintre probabilitatea de iniţiere a unui incendiu întrun proces tehnologic sau într-o situaţie tehnică dată şi importanţa estimată a pagubelor sau a consecinţelor lor la apariţia incendiului;
l) risc de incendiu acceptat - nivelul-limită maxim al riscului de incendiu, considerat acceptabil din punct de vedere al gravităţii consecinţelor incendiului, corelat cu probabilitatea de iniţiere a evenimentului respectiv;
m) sistem - ansamblul de elemente materiale, umane şi/sau informaţionale asociate într-o relaţie de interdependenţă, situat într-un mediu dat, care îndeplineşte una sau mai multe funcţii specificate, în scopul desfăşurării corespunzătoare a uneia ori mai multor activităţi;
n) sarcină termică de incendiu - energia termică care poate fi produsă prin arderea completă a tuturor materialelor combustibile conţinute într-un spaţiu, inclusiv finisajele tuturor suprafeţelor;
o) sursă de aprindere/iniţiere a arderii - sursa de energie care produce o ardere, aceasta putând fi un fenomen fizic, chimic sau de altă natură, care generează o cantitate de energie capabilă de a iniţia aprinderea unui material sau mediu combustibil;
p) consecinţe - rezultatul sau rezultatele evenimentelor, exprimate negativ ori pozitiv, cantitativ sau calitativ;
q) probabilitate de producere a incendiilor - măsura în care un eveniment de tip incendiu este probabil să se producă; se exprimă în număr de evenimente produse într-o unitate de timp;
r) frecvenţă - gradul de repetabilitate a unui eveniment într-o perioadă de timp.
CAP. 2
Managementul riscurilor de incendiu
SECŢIUNEA 1
Etape de parcurs în fazele de proiectare şi exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor
ART. 4
(1) Managementul riscurilor de incendiu presupune următoarele etape:
a) stabilirea sistemului sau procesului supus evaluării;
b) stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului;
c) alegerea metodei şi a instrumentelor de lucru;
d) identificarea pericolelor de incendiu;
e) identificarea riscurilor;
f) estimarea şi cuantificarea riscului;
g) evaluarea riscului;
h) controlul riscului;
i) monitorizarea riscului;
j) documentaţia rezultată în urma procesului de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.
(2) Schemele logice de management al riscurilor de incendiu în faza de proiectare, respectiv de exploatare, sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
(3) Principalele obiective ale managementului riscului de incendiu sunt:
a) asigurarea securităţii utilizatorilor şi a echipelor de intervenţie;
b) protejarea proprietăţii;
c) asigurarea continuităţii activităţilor operatorilor economici;
d) protejarea mediului;
e) protejarea patrimoniului - monumente istorice, de arhitectură sau alte valori culturale.
ART. 5
Factorii care trebuie luaţi în considerare în managementul riscului de incendiu sunt:
a) pierderile de vieţi omeneşti: numărul de decese/100.000 de locuitori, numărul de copii morţi/100.000 de copii, numărul de morţi prin inhalare de fum, monoxid de carbon, substanţe toxice, numărul de morţi în afara sau în interiorul locului focarului de iniţiere a incendiului, numărul de morţi pe lună, săptămână, zi şi altele asemenea;
b) efectul asupra mediului: afectarea apei, aerului, pământului, speciilor de animale şi ecosistemelor, costurile refacerii acestora, costurile materialelor de curăţare, suprafeţele afectate, numărul populaţiei, fauna şi flora afectate şi altele asemenea;
c) afectarea patrimoniului, proprietăţii şi a continuităţii activităţilor operatorilor economici, ca de exemplu: numărul construcţiilor/instalaţiilor afectate, durata de aducere la starea iniţială anterioară incendiului sau de restaurare - în cazul obiectivelor de patrimoniu, valoarea pagubelor incendiilor sau ale unui incendiu, costurile refacerii proprietăţii, pierderile în procente ale valorii asigurate, perioada de timp pierdută în desfăşurarea activităţii economice, valoarea financiară a întreruperii activităţii economice din valoarea asigurată şi altele asemenea;
d) costul măsurilor implementate de control al riscului;
e) efectele asupra imaginii operatorului economic/instituţiei.
SECŢIUNEA a 2-a
Stabilirea sistemului/procesului supus evaluării de risc
ART. 6
În funcţie de obiectivele stabilite, identificarea şi evaluarea riscului de incendiu pot include un singur sistem/proces, prin evaluarea nivelului intrinsec al riscului pentru sistemul/procesul respectiv sau prin evaluarea mai multor sisteme/procese, prin evaluarea globală a riscului de incendiu, când trebuie avute în vedere: interdependenţa sistemelor/proceselor, inclusiv a măsurilor de securitate la incendiu active şi/sau pasive, efectul propagării incendiilor sau al prăbuşirii construcţiilor/instalaţiilor, precum şi alţi factori, cum ar fi vârsta şi starea fizică a utilizatorilor, nivelul de instruire al acestora.
SECŢIUNEA a 3-a
Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului
ART. 7
Conceptul de acceptabilitate a riscului de incendiu se bazează pe premisa că în orice sistem/proces supus evaluării există un anumit nivel de risc, denumit nivel de risc acceptabil, peste care gravitatea consecinţelor unui incendiu, exprimată în pierderi umane, materiale şi/sau financiare nu poate fi acceptată.
ART. 8
(1) Nivelul de acceptabilitate a riscului de incendiu sau riscul de incendiu acceptat se stabileşte, după caz, pe baza experienţei anterioare sau a raţionamentelor previzionale, de către:
a) autorităţile abilitate să elaboreze şi să emită reglementări tehnice în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b) administratorul şi/sau conducătorul instituţiei, prin strategia de apărare împotriva incendiilor adoptată în interiorul unităţii sale;
c) societăţile de asigurare/reasigurare.
(2) Criteriile de acceptabilitate au forme variate, cum ar fi valori cantitative, valori comparative sau alte tipuri de valori agreate, care depind de factorii menţionaţi la alin. (1), de sistemul/procesul analizat şi de metoda aleasă pentru analiza riscului, ţinându-se cont de:
a) reglementările prescriptive;
b) reglementările bazate pe conceptul de performanţă;
c) standarde şi ghiduri.
SECŢIUNEA a 4-a
Alegerea metodei şi a instrumentelor de lucru
ART. 9
(1) În raport de fazele determinante ale sistemului supus evaluării, care pot fi de proiectare, execuţie, exploatare sau postutilizare şi de funcţiile acestuia, după caz, civilă, de producţie, mixtă, se utilizează următoarele tehnici, procedee şi metode, denumite în continuare metode:
a) calitative;
b) matematice - cantitative, semicantitative;
c) analitice;
d) grafice;
e) combinate.
(2) Categoriile de metode de evaluare a riscului de incendiu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
ART. 10
(1) Metodele şi procedeele matematice de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu constau în determinarea unor valori numerice ataşate sistemului supus evaluării.
(2) Valorile numerice se determină printr-o formulă de calcul, în care intervin ca necunoscute pericolele de incendiu, consecinţele acestora asupra sistemului, efectele prezumate ale măsurilor de apărare împotriva incendiilor prevăzute, precum şi posibilitatea de activare a factorilor de pericol, fiecare dintre aceşti factori fiind cuantificaţi şi exprimaţi prin valori numerice cu ajutorul unor scări convenabil alese.
ART. 11
Metodele şi procedurile analitice constau în identificarea şi analizarea, pe baza unor algoritmi logici, a tuturor disfuncţiilor ce pot apărea în sistemul supus evaluării şi a căror finalitate este incendiul sau un eveniment urmat de incendiu.
ART. 12
(1) Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu se bazează pe exprimarea riscului de incendiu ca o funcţie de 2 parametri globali şi compararea funcţiei cu anumite domenii de acceptabilitate.
(2) De regulă, parametrii globali acceptaţi sunt: probabilitatea P de apariţie a evenimentului şi nivelurile de gravitate G a consecinţelor, ambii parametri fiind cuantificaţi cu un anumit număr de valori.
(3) Riscul de incendiu se exprimă generic printr-o relaţie de forma: R_incendiu = f (P, G). Reprezentarea grafică a relaţiei riscului la incendiu poate fi de forma prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
SECŢIUNEA a 5-a
Identificarea pericolelor de incendiu
ART. 13
Identificarea pericolelor de incendiu reprezintă procesul de apreciere şi stabilire a factorilor care pot genera, contribui şi/sau favoriza producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu, şi anume:
a) clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii;
b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice;
c) sursele potenţiale de aprindere existente;
d) condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu.
ART. 14
Sursele de aprindere se clasifică, după natura lor, în următoarele grupe:
a) surse de aprindere cu flacără: flacără de chibrit, lumânare, aparat de sudură şi altele asemenea;
b) surse de aprindere de natură termică: obiecte incandescente, căldură degajată de aparate termice, efectul termic al curentului electric şi altele asemenea;
c) surse de aprindere de natură electrică: arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică şi altele asemenea;
d) surse de aprindere de natură mecanică: scântei mecanice, frecare şi altele asemenea;
e) surse de aprindere naturale: căldură solară sau trăsnet şi altele asemenea;
f) surse de autoaprindere de natură chimică, fizico-chimică şi biologică, reacţii chimice exoterme;
g) surse de aprindere datorate exploziilor şi materialelor incendiare;
h) surse de aprindere indirecte: radiaţia unui focar de incendiu şi altele asemenea.
ART. 15
Împrejurările preliminate care pot determina şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu se clasifică, de regulă, în următoarele grupe:
a) instalaţii şi echipamente electrice, defecte ori improvizate;
b) receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi;
c) sisteme şi mijloace de încălzire, instalaţii de ventilare, climatizare, răcire defecte, improvizate sau nesupravegheate;
d) contactul materialelor combustibile cu cenuşa, jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire;
e) jocul copiilor cu focul;
f) fumatul în locuri cu pericol de incendiu/explozie;
g) sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor;
h) reacţii chimice, urmate de incendiu;
i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje şi echipamente de lucru neadecvate, precum şi executarea de operaţiuni mecanice în medii periculoase;
j) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operaţiunilor şi lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a maşinilor şi aparatelor cu piese în mişcare;
k) scurgeri de produse inflamabile;
l) defecţiuni tehnice de construcţii-montaj;
m) defecţiuni tehnice de exploatare;
n) nereguli organizatorice;
o) explozie urmată de incendiu;
p) trăsnet şi alte fenomene naturale;
q) arson;
r) neîntreţinerea elementelor de construcţii cu rol de separare la incendiu sau a instalaţiilor şi echipamentelor de protecţie împotriva incendiilor, precum şi probabilitatea ca acestea să nu declanşeze/funcţioneze în caz de incendiu;
s) izbucnirea şi dezvoltarea unor incendii în zone periurbane, cum sunt, de exemplu, incendiile de pădure sau de vegetaţie uscată, care pot afecta construcţii şi instalaţii tehnologice;
t) alte împrejurări.
ART. 16
Nivelurile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spaţii, încăperi, compartimente de incendiu, clădiri civile, de producţie şi/sau depozitare ori cu funcţii mixte, precum şi la instalaţii tehnologice, care se precizează în mod obligatoriu în documentaţiile tehnice şi în planurile de intervenţie la incendiu, potrivit reglementărilor tehnice.
SECŢIUNEA a 6-a
Identificarea riscurilor de incendiu
ART. 17
Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de estimare şi cuantificare a riscului asociat unui sistem/proces, determinat pe baza probabilităţii de producere a incendiului şi a consecinţelor evenimentului respectiv.
ART. 18
Probabilitatea de producere a incendiului se bazează pe date statistice privind incendiile sau pe modele matematice, în cazurile în care statistica nu dispune de date suficiente.
ART. 19
Probabilitatea de producere a consecinţelor este bazată pe analiza probabilistică şi pe modele deterministe privind dezvoltarea incendiului, propagarea efluenţilor incendiului, evaluarea evacuării utilizatorilor şi altele asemenea.
ART. 20
La estimarea riscului de incendiu, respectiv a probabilităţii de iniţiere a unui incendiu şi de producere a consecinţelor acestuia, se au în vedere, de regulă, următoarele elemente:
a) pericolele de incendiu identificate;
b) nivelurile criteriilor de performanţă ale construcţiilor privind cerinţa esenţială "securitate la incendiu";
c) nivelul de echipare şi dotare cu sisteme, instalaţii, echipamente şi aparatură de alimentare cu apă, gaze combustibile, energie electrică şi termică, de ventilaţie şi climatizare, starea de funcţionare şi performanţele acestora;
d) factorul uman, determinat de numărul de persoane, vârsta şi starea fizică ale acestora, nivelul de instruire;
e) alte elemente care pot influenţa producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu.
ART. 21
(1) Măsurile de apărare împotriva incendiilor, avute în vedere la determinarea riscului de incendiu, sunt cele destinate reducerii, neutralizării şi/sau eliminării pericolelor de incendiu, respectiv pentru limitarea, localizarea şi/sau lichidarea unui incendiu, în cazul în care acesta s-a produs.
(2) Măsurile de apărare împotriva incendiilor se analizează şi se stabilesc, după caz, pe baza prevederilor reglementărilor tehnice, a normelor şi dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor şi a celor specifice fiecărui domeniu de activitate, în corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor identificate.
ART. 22
Cuantificarea probabilităţii de iniţiere a incendiilor se face prin valorificarea, cu metode de evaluare specifice principalelor domenii de activitate, a băncilor de date privind incendiile, probabilitatea exprimându-se prin numărul de evenimente produse într-un anumit interval de timp, considerat reprezentativ.
ART. 23
În absenţa unor bănci de date privind incendiile, probabilitatea de producere a incendiilor se poate exprima printr-o estimare calitativă, potrivit următoarelor calificative asociate evenimentelor respective:
a) extrem de rare - probabilitatea de producere nu se distinge de zero: P aproximativ 0;
b) rare - improbabil de a se produce: P< 10⊃-6; c) improbabile - improbabil de a se produce în funcţionarea unui sistem dat, dar nu există certitudini pe baze experimentale: P > 10^-6; d) probabile - se produc de câteva ori pe durata de viaţă a sistemului: P > 0,0001; e) posibile - se pot produce pe durata de viaţă a sistemului: P > 0,01; f) frecvente - probabilitatea de producere este frecventă, pe baze experimentale: P < 1. ART. 24 Evaluarea estimativă cumulată a efectelor agenţilor care pot interveni în caz de incendiu asupra construcţiilor, instalaţiilor şi a utilizatorilor, precum şi asupra factorilor de mediu se exprimă prin niveluri de gravitate. ART. 25 La aprecierea nivelurilor de gravitate se vor avea în vedere, în principal, următorii parametri: 1. Impactul direct al incendiilor, prin următoarele consecinţe: a) numărul persoanelor: victime, periclitate, evacuate sau salvate; b) valoarea pierderilor materiale; c) numărul animalelor: moarte, periclitate, evacuate sau salvate; d) efectele negative asupra unor factori de mediu, cum ar fi: păduri, culturi, apă sau aer.2. Capacitatea operaţională a forţelor şi mijloacelor specializate de răspuns, prestabilite sau concentrate efectiv, pentru: a) evacuare, salvare şi protecţie; b) limitarea şi stingerea incendiilor; c) înlăturarea operativă a unor urmări ale incendiilor. 3. Costurile recuperării şi reabilitării. 4. Importanţa economică şi socială a construcţiei şi/sau instalaţiei. ART. 26 Corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecinţele directe şi clasificarea incendiilor se poate face pe baza tabelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie. ART. 27 În funcţie de probabilităţile de iniţiere şi de nivelurile de gravitate estimate ale incendiilor se stabilesc niveluri de risc de incendiu pe zone, spaţii, încăperi, compartimente de incendiu şi construcţii/instalaţii tehnologice, care se precizează în mod obligatoriu în documentaţiile tehnice şi în planurile de intervenţie la incendiu, potrivit reglementărilor tehnice. SECŢIUNEA a 7-a Evaluarea riscurilor de incendiu ART. 28 (1) Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de comparare a riscului de incendiu identificat cu un nivel limită prestabilit, denumit în continuare risc de incendiu acceptat. ART. 29 La evaluarea riscului de incendiu se iau în considerare factori ca: a) sursele de aprindere, precum şi măsurile prevăzute pentru diminuarea pericolului de incendiu; b) iniţierea şi dezvoltarea incendiilor; c) influenţa sistemelor de securitate la incendiu, eficacitatea şi fiabilitatea acestora în reducerea consecinţelor; d) limitarea propagării fumului - sisteme evacuare a fumului şi de presurizare pe căile de evacuare; e) sisteme de alarmare-alertare în caz de incendiu; f) asigurarea intervenţiei serviciilor pentru situaţii de urgenţă. ART. 30 Pe baza unor criterii de evaluare a gravităţii consecinţelor incendiului şi prin impunerea unor limite de acceptabilitate a acestora, se pot stabili 3 domenii caracteristice ale riscului de incendiu: a) domeniul riscului neglijabil, asociat, de regulă, începuturilor de incendiu/cu consecinţe de gravitate neglijabilă, rare şi foarte rare/cu probabilitate redusă, respectiv foarte redusă de producere; b) domeniul riscului acceptabil, aferent incendiilor minore frecvente/cu probabilitate ridicată de producere sau incendiilor majore/cu consecinţe de gravitate ridicată rare şi foarte rare; c) domeniul riscului inacceptabil, aferent incendiilor majore posibile sau frecvente/cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijată. ART. 31 În situaţiile în care riscul de incendiu existent depăşeşte limitele de acceptabilitate stabilite, este obligatorie reducerea acestuia prin diminuarea probabilităţii de iniţiere a incendiului şi/sau a nivelului de gravitate a consecinţelor, prin măsuri de prevenire, respectiv prin măsuri de protecţie, care au ca scop limitarea, localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi limitarea şi/sau înlăturarea consecinţelor acestuia. Modelul grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie. SECŢIUNEA a 8-a Controlul riscurilor de incendiu ART. 32 (1) Controlul riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul măsurilor tehnice şi organizatorice destinate menţinerii sau reducerii riscurilor în limitele de acceptabilitate stabilite. (2) În ordinea adoptării lor, măsurile prevăzute la alin. (1) sunt: stabilirea priorităţilor de acţiune, implementarea măsurilor de control, gestionarea şi monitorizarea riscurilor. ART. 33 (1) Stabilirea priorităţilor de acţiune reprezintă procesul de adoptare a deciziilor referitoare la categoriile de risc asupra cărora este prioritar să se acţioneze. (2) La stabilirea priorităţilor de acţiune se vor avea în vedere criteriile utilizate la evaluarea riscurilor de incendiu, respectiv probabilitatea de apariţie şi gravitatea consecinţelor incendiilor. ART. 34 Implementarea măsurilor de control al riscurilor de incendiu se realizează, după caz, prin: a) asigurarea unei examinări sistematice şi calificate a factorilor determinanţi de risc; b) stabilirea şi elaborarea responsabilităţilor, sarcinilor, regulilor, instrucţiunilor şi măsurilor privind apărarea împotriva incendiilor şi aducerea acestora la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi a persoanelor interesate; c) stabilirea persoanelor cu atribuţii privind punerea în aplicare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor; d) asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, a personalului necesar intervenţiei şi a condiţiilor pentru pregătirea acestuia; e) reluarea etapelor de identificare şi evaluare a riscului de incendiu la schimbarea condiţiilor preliminate; f) actualizarea permanentă a listei cu substanţele periculoase utilizate în activitatea de producţie. SECŢIUNEA a 9-a Monitorizarea riscului de incendiu ART. 35 Monitorizarea riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul activităţilor de fundamentare, elaborare şi implementare a unei strategii coerente de prevenire, de limitare şi combatere a riscurilor de incendiu, incluzând şi procesul de supraveghere a modului de desfăşurare a etapelor referitoare la identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor, de analizare a eficienţei măsurilor întreprinse în raport cu rezultatele obţinute şi de luare a deciziilor care se impun. SECŢIUNEA a 10-a Documentaţia întocmită în urma procesului de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu ART. 36 (1) Documentaţia întocmită în urma procesului de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu cuprinde următoarele: a) scopurile analizei; b) stabilirea sistemului/procesului supus evaluării; c) natura pericolelor de incendiu determinate de funcţiuni, activităţi şi/sau procese tehnologice; d) stabilirea limitei/limitelor de acceptabilitate; e) identificarea pericolelor de incendiu; f)metoda/metodele utilizată/utilizate pentru analizarea probabilităţii şi consecinţelor, precum şi adecvarea acestora la sistemul/procesul supus analizei; g) banca de date utilizată; h) estimarea şi cuantificarea; i) evaluarea; j) concluzii, recomandări, măsuri de reducere sub nivelul/limita de acceptabilitate. (2) Documentaţia stabileşte, totodată, condiţiile în care evaluarea de risc este validă, precum şi tipurile de modificări în sistem/proces care necesită o nouă evaluare de risc. CAP. 3 Desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu SECŢIUNEA 1 Condiţii pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu ART. 37 Persoanele fizice şi persoanele juridice care desfăşoară activităţi de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu trebuie să fie autorizate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. ART. 38 (1)Autorizarea persoanelor fizice se realizează pe bază de interviu, după depunerea unui dosar care cuprinde următoarele documente: a) cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, conform modelului prevăzut din anexa nr. 6 la prezenta metodologie; b) documente, în copie legalizată, care să ateste că solicitantul este absolvent al unei instituţii de învăţământ postuniversitar acreditate, în domeniile securitatea la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sau managementul/analiza riscurilor de incendiu, care include minimum un modul despre metode de evaluare a riscului de incendiu; c) memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate, conform modelului din anexa nr. 6a la prezenta metodologie; d) o lucrare relevantă de identificare şi evaluare a riscului de incendiu executată într-o construcţie existentă, elaborată de solicitant. (2) Etapele interviului sunt prezentate în Ghidul de interviu, prevăzut în anexa nr. 6b la prezenta metodologie. ART. 38^1 Metodele de evaluare a riscului de incendiu, alături de bibliografia selectivă necesară pentru examinarea în vederea autorizării, sunt prevăzute în anexa nr. 6c la prezenta metodologie. ART. 39 Autorizarea persoanelor juridice se realizează pe baza evaluării dosarului tehnic care cuprinde următoarele documente: 1. cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor juridice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, conform modelului din anexa nr. 7 la metodologie; 2. documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului - în copie: a) denumirea, sediul social/sedii secundare; b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie legalizată; c) să aibă prevăzut în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi în domeniul securităţii la incendiu sau în managementul riscurilor ; 3. memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate; 4.documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialiştilor angajaţi ai societăţii. ART. 40 Dosarele menţionate la art. 38 şi 39 se depun la Direcţia Pompieri - Serviciul informare publică, statistică şi analiză riscuri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. ART. 41 (1) Serviciul informare publică, statistică şi analiză riscuri comunică solicitanţilor persoane fizice data susţinerii interviului, în vederea autorizării, în cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet. (2) Interviul se susţine în faţa unei comisii numite prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. (3) În urma susţinerii interviului, solicitanţii sunt declaraţi admişi sau respinşi. (4) Solicitanţii declaraţi respinşi pot depune o nouă cerere de autorizare după minimum 6 luni de la susţinerea interviului. (5) Contestaţiile cu privire la decizia comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în termen de 48 de ore de la data desfăşurării interviului. (6) Contestaţiile se soluţionează de o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prin repetarea interviului, în termen de 5 de zile de la primirea acestora. ART. 42 Solicitanţilor declaraţi admişi li se eliberează autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, al cărei model este prezentat în anexa nr. 8 la metodologie. ART. 43 (1) Evaluarea dosarelor menţionate la art. 39 se face de către o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet. (2) Criteriile pe baza cărora se realizează evaluarea dosarelor de autorizare au în vedere următoarele elemente: a) îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate; b) experienţa în domeniul securităţii la incendiu; c) adresele a cel puţin 3 beneficiari privind calitatea lucrările efectuate de societatea solicitantă în domeniul securităţii la incendiu, respectiv a celor efectuate de evaluatorul/evaluatorii care lucrează pentru societate, după caz; d) experienţa şi rezultatele activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu desfăşurate anterior obţinerii autorizării, după caz; e) să facă dovada că a încheiat contract de muncă cu cel puţin o persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. (3) Criteriul de la alin. (2) lit. d) este obligatoriu la evaluarea în vederea reînnoirii autorizaţiei. (4) În urma evaluării dosarului, comisia hotărăşte eliberarea sau respingerea eliberării autorizaţiei. Modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu pentru persoane juridice este prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta metodologie. (5) Contestaţiile la hotărârea comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de 15 zile de la data comunicării actului. (6) Contestaţiile se soluţionează de o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de 15 zile de la primirea acestora. ART. 44 Persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate să desfăşoare activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu au următoarele obligaţii: a) să ţină la zi un registru de evidenţă cu sistemele constructive pe care le-au examinat în vederea identificării şi evaluării riscurilor de incendiu; b) să prezinte registrul de evidenţă şi, prin sondaj, documentaţiile de evaluare a riscului de incendiu întocmite, la solicitarea personalului cu atribuţii de control din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. ART. 45 Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu are valabilitate 3 ani de la data emiterii, care poate fi prelungită la cererea deţinătorilor, prin reluarea procedurii de autorizare. ART. 46 (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu se retrage la propunerea organelor de control, în urma constatării elaborării unor documentaţii care nu corespund realităţii din teren. (2) Evaluarea în vederea reautorizării persoanelor fizice şi juridice se realizează conform procedurii stabilite în prezenta metodologie, după minimum 2 ani de la retragerea autorizaţiei. ART. 47 (1) În cazul modificării condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării autorizaţiei, deţinătorul are obligaţia de a relua procedura de autorizare, în termen de 30 de zile de la data când au intervenit aceste modificări. (2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) duce la pierderea dreptului deţinătorului autorizaţiei de a desfăşura activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. ART. 48 Prin excepţie de la prevederile art. 37, identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu se pot face şi de către: a) persoane fizice şi persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene, dacă pot face dovada că deţin autorizaţii în domeniu, recunoscute la nivelul Uniunii Europene; b) proiectanţi, pentru construcţiile, instalaţiile tehnologice şi alte amenajări proiectate de aceştia; c) experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu", potrivit legii, pentru proiectele sau construcţiile şi instalaţiile pe care le expertizează. ART. 49 Controlul persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu se efectuează de către personalul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau cel al inspecţiilor de prevenire din cadrul inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, nominalizat prin ordin de zi. SECŢIUNEA a 2-a Bănci de date privind incendiile ART.50 Pentru asigurarea unor rezultate credibile în activitatea de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu la un sistem/proces dintr-un anumit domeniu de activitate, informaţiile referitoare la sursele şi împrejurările de producere a incendiilor, precum şi la victimele şi pagubele materiale cauzate de astfel de evenimente vor proveni numai din bănci de date întocmite de organul/compartimentul de specialitate al administraţiei publice centrale care coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociaţie profesională care deţine competenţa în domeniu, potrivit legii. ART. 51 Modalitatea de punere la dispoziţie a informaţiilor cuprinse în băncile de date privind incendiile se stabileşte de către fiecare autoritate, cu respectarea principiilor confidenţialităţii şi protecţiei informaţiilor clasificate. ART. 52 Constituirea unei bănci de date privind incendiile se comunică la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Serviciul informare publică, statistică şi analiză riscuri, pentru a fi luată în evidenţă. SECŢIUNEA a 3-a Identificarea şi analiza riscurilor în profil teritorial ART. 53 Identificarea şi analiza riscurilor în profil teritorial se efectuează de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, respectiv de către comitetele judeţene/locale pentru situaţii de urgenţă, conform schemei cu riscurile teritoriale din zona de competenţă şi metodologiei de elaborare a planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritorială. ART. 54 La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se disting următoarele tipuri de riscuri de incendiu: a) riscuri naturale - incendii de pădure şi/sau vegetaţie; b) riscuri industriale - incendii şi explozii la obiective şi instalaţii industriale; c) riscuri de transport - incendii la mijloace de transport rutier, feroviar, naval şi aerian; d) riscul construcţiilor - incendii la construcţii şi alte amenajări; e) risc social - incendii generate de manifestări violente, acte de răzbunare etc. CAP. 4 Dispoziţii finale ART. 55 (1) Pe baza prevederilor prezentei metodologii ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale elaborează şi emit metode şi proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competenţă. (2) Metodele şi procedurile prevăzute la alin. (1) se emit cu avizul de specialitate al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. ART. 56 Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pot utiliza metode şi proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, elaborate de organisme de profil din alte ţări, numai dacă metodele şi procedurile respective sunt recunoscute prin reglementări europene. ANEXA nr.1 la metodologie Schema logică de management al riscurilor de incendiu în faza de proiectare Stabilirea sistemului sau procesului supus evaluării (tema de proiectare) Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului de incendiu Identificarea pericolelor de incendiu Analiza probabilităţii Analiza consecinţelor Estimarea şi cuantificarea riscului de incendiu Reducerea pericolelor Analiza erorilor din proces Evaluarea riscului de incendiu: se încadrează sau nu în nivelurile de acceptare Identificarea riscurilor de incendiu Documentaţia rezultată în urma procesului de identificare, evaluare şi control al riscului de incendiu Da Nu Schema logică de management al riscurilor de incendiu în faza de exploatare Identificarea pericolelor de incendiu Controlul riscului Monitorizarea /reanalizarea riscului Analiza riscului Stabilirea sistemului sau procesului supus evaluării Identificarea şi estimarea riscului Cuantificarea riscului Evaluarea riscului ANEXA nr.2 la metodologie Categorii de metode de evaluare a riscului de incendiu Categorie Definiţie Tip de determinare Exemple de metode Calitative Tratează atât consecinţele cât şi probabilitatea Determinarea consecinţelor şi probabilităţii diferitelor scenarii de incendiu şi interacţiunea acestora cu măsurile de securitate la incendiu adoptate What if- metoda euristica relativ spontana, practicată în cadrul echipei de studiu, analizânduse ce se produce în cazul unui defect particular sau producerii unui eveniment.; arborilor de defectare- bazata pe un model logic care combina evenimentele de baza posibile pentru fiecare avarie, denumita "eveniment top". Este o analiza care, pornind de la evenimentele catastrofale, detaliaza cauzele si combinatiile care pot duce la acestea. Semicantitative: probabilitate Tratează probabilitatea cantitativ şi consecinţele calitativ Determinarea probabilităţii de producere a diferitelor tipuri de incendii şi/sau incendii în construcţii cu diferite sisteme de protecţie Baze de date statistice a pierderilor Analiza arborelui de stare/evenimente Semicantitative: consecinţe Tratează consecinţele cantitativ şi probabilitatea calitativ Modele de incendiu cu o reprezentare calitativă a probabilităţii Modele de incendiu pentru incinte închise bazate pe ipoteza “celui mai defavorabil scenariu credibil de incendiu” Cantitative Estimarea cantitativă a combinării între consecinţe şi probabilitate Pentru o singură stare a scenariului de incendiu, riscul de incendiu este produsul dintre consecinţele stării respective şi probabilitatea producerii acesteia; Pentru o structură, instalaţie tehnologică, localitate, riscul (1)estimarea pierderilor (2)estimarea probabilităţii de producere a fenomenului de flashover (3)Determinarea efectelor, pierderilor, pagubelor produse în spaţiile învecinate (încăperi, niveluri) din clădire (4) Trasarea graficelor funcţie de probabilitate şi de numărul de evenimente (5)Trasarea graficelor funcţie de probabilitate şi mărimea pierderilor (6)Determinarea probabilităţii de producere a rănirii unor personae, afectarea proprietăţii, întreruperea continuităţii activităţilor operatorilor economici (7) Determinarea atât a riscului individual (asupra utilizatorilor) cât şi a celui asupra societăţii(întregii Evaluare probalistică a riscului de incendiu pentru a determina probabilitatea ca un un reactor nuclear să producă un incendiu într-o centrală nucleară Analiza arborelui de stare/evenimente combinate cu modele de incendiu total de incendiu este suma riscurilor scenariilor de incendiu pentru stările analizate Rt =  n i CiPi 1 Rt-Risc total Ci- consecinţele stării Piprobabilitatea/ fr ecvenţa de producere a stării populaţii) Costprofit/ beneficiu Determinarea costului pentru realizarea diferitelor măsuri de securitate la incendiu în vederea reducerii riscului de incendiu Determinarea nivelului optim de protecţie la foc pe baza reducerii riscului global Programe de calcul care să încorporeze probabilitatea, consecinţele şi date privind costurile, într-o manieră integrată. ANEXA nr.3 la metodologie Reprezentarea grafică a relaţiei riscului la incendiu ANEXA nr.4 la metodologie Tabel pe baza căruia se poate face corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecinţele directe şi clasificarea incendiilor Niveluri de gravitate Consecinţe directe Clasificarea incendiilor 1 neglijabile - 2 minore început de incendiu 3 semnificative/moderate incendiu notabil sau moderat 4 grave incendiu important sau mare 5 foarte grave incendiu foarte important sau sinistru 6 catastrofale incendiu major sau dezastru ANEXA nr.5 la metodologie Model grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil Anexa nr.6 la metodologie CERERE-TIP de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu Către: Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă Subsemnatul/Subsemnata ........., cu domiciliul în localitatea........., str. ......, nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........., telefon ......., fax ......, e-mail ......, CNP............., solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic, care cuprinde următoarele documente: a) certificat de absolvire a unui curs postuniversitar, conform prevederilor art. 38 lit. b) din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.210/2007, în copie legalizată; b) memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate; c) o lucrare relevantă de identificare şi evaluare a riscului de incendiu, executată într-o construcţie existentă, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 38 lit. d) din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei menţionate mai sus. Localitatea ............. Semnătura ............... Data .......... Anexa nr.6a la metodologie MEMORIU DE ACTIVITATE 1.-Adresa, telefon, fax, email 2.-Date generale privind activitatea desfăşurată până în prezent (se va consemna perioada, instituţia, serviciul/compartimentul, principalele atribuţii) 3.-Informaţii privind cursurile postuniversitare efectuate în instituţii de învăţământ superior acreditate, în domeniile securitate la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, managementul/analiza riscurilor de incendiu (perioada efectuării cursului, titlul cursului, unitatea de învăţământ în care s-a desfăşurat cursul). 4.-Lista cu principalele activităţi de evaluare a riscului de incendiu (după caz) NOTĂ: La memoriul de activitate se va ataşa o lucrare relevantă de identificare şi evaluare a riscului de incendiu executată sau prezentarea uneia din metodele precizate în anexa nr.6c din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. .....…/……….. Anexa nr.6b la metodologie GHID DE INTERVIU pentru persoanele fizice care solicită autorizarea în vederea desfăşurării activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu Scopul interviului este de a identifica nivelul de pregătire profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor a solicitanţilor, experienţa şi corecta apreciere a situaţiilor de caz la care candidatul trebuie să răspundă. În acest sens, solicitanţii trebuie să demonstreze că sunt pregătiţi profesional pentru a corespunde exigenţelor domeniului lor de activitate şi de responsabilitate impusă în desfăşurarea activităţilor specifice de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. Interviul susţinut de solicitanţi în faţa comisiei este conceput în trei etape după cum urmează: I. Prezentarea memoriului de activitate şi întrebări ale comisiei privind specificul activităţii desfăşurate. II. Întrebări din bibliografie (seria de acte normative şi reglementări tehnice specifice sau conexe securităţii la incendiu – prezentată în anexa nr.6c din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. .....…/………..) III. Prezentarea şi susţinerea de către solicitant, după caz, a unei lucrări relevante de identificare şi evaluare a riscului de incendiu pe care a executat-o sau a uneia din metodele precizate în bibliografia selectivă, prezentată în anexa 6c din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. .........../……... Anexa nr.6c la metodologie BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ I. ACTE NORMATIVE SPECIFICE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR II. REGLEMENTĂRI TEHNICE (NORMATIVE, NORME, GHIDURI, MANUALE PRESCRIPTII) SPECIFICE ŞI CONEXE CARE VIZEAZĂ CERINŢA ESENŢIALĂ “SECURITATE LA INCENDIU “ A CONSTRUCŢIILOR) III. METODE DE EVALUARE A RISCULUI DE INCENDIU 1. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate - indicativ GT03001, aprobat cu Ordinul nr.1613 din 02.11.2001 2. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul sănătăţii - indicativ GT 04902, aprobat cu Ordinul nr.2003 din 16.12.2002. 3. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap - indicativ GT 05002, aprobat cu Ordinul nr.2002 din 16.12.2002. NOTĂ: 1.-Solicitanţii pot studia şi alte metode: 1.1-generale care au fost publicate în lucrări de specialitate din România sau străinătate (exemple: Metoda de Analiză a Disfuncţiilor Sistemelor – Metodă Organizată Sistemică de Analiză a Riscurilor, cunoscută sub acronimul MADS-MOSAR, metoda S.I.A. – metodă matematică de evaluare a riscului de incendiu, pusă la punct de Societatea Inginerilor şi Arhitecţilor şi Asociaţia Societăţilor de Asigurare - Reasigurare din Elveţia etc.) 1.2.-elaborate de ministere, conform art.18, lit.d din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 1.3.-utilizate în statele Uniunii Europene 2.-Având în vedere modificările legislaţiei în domeniu, bibliografia actualizată pe baza căreia se susţine interviul cu persoanele care solicită autorizarea se afişează pe site-ul www.igsu.ro ” Anexa nr.7 la metodologie CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR JURIDICE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE IDENTIFICARE, EVALUARE ŞI CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU Către INSPECTORUL GENERAL AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Subsemnatul/Subsemnata ....................................., în calitate de manager/patron, solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, a persoanei juridice ____(denumire societate)____ , cu sediul în localitatea ...................., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................., telefon .................., fax ...............………………, e-mail ..................., înregistrată la registrul comerţului sub nr. .......................... În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde următoarele: - documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului - în copie legalizată: - denumirea, sediul social/sedii secundare; - certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie legalizată; - memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate; -documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialiştilor angajaţi ai societăţii - în copie legalizată, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. ......../ ……... Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei de mai sus. Localitatea ............................. Semnătura ............... Data .......... ANEXA nr. 8 la metodologie ROMÂNIA MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AUTORIZAŢIE Nr. .............. din ..................... pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu În baza prevederilor Metodologiei de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. ............../…….., în urma Cererii înregistrate sub nr. ..... din ...... şi a susţinerii interviului din ......................................................, se autorizează domnul/doamna ........................................... din localitatea ................., str. ....................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............................., telefon .................., fax ..................., e-mail ..................., pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. Perioada pentru care se acordă autorizarea ............................... . Nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza autorizării sau a cerinţelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea, respectiv retragerea autorizaţiei. Inspector general, ............................ Adjunctul inspectorului general, ..................................... ANEXA nr. 9 la metodologie ROMÂNIA MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AUTORIZAŢIE Nr. .............. din ..................... pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu În baza prevederilor Metodologiei de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. ............/………, în urma Cererii înregistrate sub nr. ............. din .................... şi a evaluării dosarului tehnic depus, se autorizează ......................................., cu sediul social în localitatea ............................., str. ............................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................., telefon .................., fax .................., e-mail ...................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ........................, pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. Perioada pentru care se acordă autorizarea ............................... . Nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza autorizării sau a cerinţelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea, respectiv retragerea autorizaţiei. Inspector general, ............................ Adjunctul inspectorului general, ..................................... În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aproba Normele generale de aparare împotriva incendiilor, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Pe data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, Ordinul ministrului de interne nr. 1.023/1999 privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor - D.G.P.S.I.-001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000, Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, cu modificarile ulterioare, Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.
p. Ministrul administratiei si internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
ANEXA 1
NORME GENERALE
de aparare împotriva incendiilor
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Normele generale de aparare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanta si conditiile tehnice generale privind asigurarea cerintei esentiale "securitate la incendiu" pentru constructii, instalatii si amenajari, precum si regulile si masurile generale de prevenire si stingere a incendiilor.
ART. 2
Scopul prezentelor norme generale este prevenirea si reducerea riscurilor de incendii si asigurarea conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor, prin masuri tehnice si organizatorice, pentru protectia utilizatorilor, a fortelor care actioneaza la interventie, a bunurilor si mediului împotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.
ART. 3
Prezentele norme generale se aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor, la lucrarile de modernizare, extindere, schimbare a destinatiei celor existente, precum si la organizarea si desfasurarea activitatilor de aparare împotriva incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor.
ART. 4
Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autoritatile administratiei publice centrale si locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul României.
CAP. 2
Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare împotriva incendiilor
SECTIUNEA 1
Continutul organizarii activitatii de aparare împotriva incendiilor
ART. 5
Organizarea apararii împotriva incendiilor presupune:
a) stabilirea structurilor cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor;
b) elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarâri si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii împotriva incendiilor;
c) elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea împotriva incendiilor;
d) organizarea apararii împotriva incendiilor la locurile de munca;
e) planificarea si executarea de controale proprii periodice, în scopul depistarii, cunoasterii si înlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
f) analiza periodica a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
g) elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare împotriva incendiilor;
h) îndeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative în vigoare;
i) realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;
j) asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor;
k) planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate, în caz de incendiu;
l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea împrejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;
m) reglementarea raporturilor privind apararea împotriva incendiilor în relatiile generate de contracte/conventii;
n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire.
SECTIUNEA a 2-a
Structuri cu atributii de aparare împotriva incendiilor
ART. 6
(1) În cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al consiliilor judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, al institutiilor publice si al operatorilor economici, în functie de nivelul riscului de incendiu si de specificul activitatii, se constituie, dupa caz, urmatoarele structuri cu atributii de aparare împotriva incendiilor:
a) compartiment de aparare împotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor;
b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii;
c) serviciu public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta.
(2) În vederea îndeplinirii atributiilor pe linia apararii împotriva incendiilor, consiliile locale si operatorii economici care nu au obligatia, prin lege, sa angajeze cel putin un cadru tehnic cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevazut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care sa îndeplineasca si atributii specifice în domeniul apararii împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoana fizica sau juridica atestata, în conditiile legii.
ART. 7
(1) La nivelul unitatii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor prevazut la art. 6 alin. (1) lit. b) se desemneaza de consiliul local.
(2) Activitatile de prevenire a incendiilor se desfasoara de catre personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
ART. 8 Atributiile pentru structurile prevazute la art. 6 se stabilesc si se detaliaza astfel încât sa permita îndeplinirea obligatiilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducatorului institutiei, respectiv autoritatilor administratiei publice.
ART. 9 Pentru celelalte categorii de salariati atributiile din domeniul apararii împotriva incendiilor se stabilesc în fisele posturilor.
SECTIUNEA a 3-a Actele de autoritate, documente specifice si evidente privind apararea împotriva incendiilor
ART. 10 Actele normative obligatorii pe teritoriul României elaborate, conform legii, de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sunt norme, reglementari tehnice si dispozitii generale privind apararea împotriva incendiilor.
ART. 11
Actele de autoritate si documentele specifice privind apararea împotriva incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt:
a) strategia sectoriala privind apararea împotriva incendiilor în domeniul de competenta;
b) norme si reglementari tehnice specifice de aparare împotriva incendiilor;
c) metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competenta;
d) programe de informare si educatie specifice;
e) programe de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
f) raportul anual de evaluare a nivelului de aparare împotriva incendiilor;
g) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor.
ART. 12
Actele de autoritate si documentele specifice privind apararea împotriva incendiilor emise de consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti sunt:
a) hotarârea de aprobare a planului de analiza si acoperire a riscurilor aferent judetului sau municipiului Bucuresti;
b) reguli si dispozitii specifice de aparare împotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
c) raportul anual de evaluare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
d) programe de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
e) hotarâre de înfiintare a unor centre de formare si evaluare a personalului din serviciile publice voluntare pentru situatii de urgenta;
f) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor.
ART. 13
Actele de autoritate si documentele specifice privind apararea împotriva incendiilor emise de prefect sunt masurile obligatorii privind apararea împotriva incendiilor, valabile la nivelul judetului.
ART. 14
Actele de autoritate privind apararea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:
a) decizia de aprobare a planului de analiza si acoperire a riscurilor aferent unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta;
b) hotarâri privind modul de organizare a apararii împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritoriala;
c) reguli si masuri specifice de aparare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;
d) dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
e) raportul semestrial de evaluare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
f) masuri de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
g) documente privind serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta: hotarâre de înfiintare, regulament de organizare si functionare, dispozitie de numire a sefului serviciului;
h) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, conform legii.
ART. 15
Documentele specifice privind apararea împotriva incendiilor emise de primar sunt:
a) planul de analiza si acoperire a riscurilor;
b) fisa localitatii/sectorului, la solicitarea inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fisa localitatii se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;
c) raport de analiza a dotarii cu mijloace de aparare împotriva incendiilor, întocmit anual, la o data anterioara definitivarii bugetului local.
ART. 16
Documentele si evidentele specifice apararii împotriva incendiilor la unitatile administrativ-teritoriale trebuie sa cuprinda cel putin:
a) planul de analiza si acoperire a riscurilor;
b) fisa localitatii, la solicitarea inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;
c) avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, obtinute pentru constructiile, instalatiile tehnologice si pentru alte amenajari din patrimoniul propriu, însotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;
e) lista operatorilor economici/institutiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/conventii, cu specificarea obiectului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului/conventiei; registrele pentru evidenta permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miristilor;
f) rapoarte de interventie ale serviciului public voluntar pentru situatii de urgenta;
g) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
h) evidenta exercitiilor de interventie efectuate cu serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;
j) programe/planuri cuprinzând masuri si actiuni proprii sau rezultate în urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor în domeniu.
ART. 17
Actele de autoritate privind apararea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sunt:
a) dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea împotriva incendiilor;
b) instructiuni de aparare împotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
c) dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
d) dispozitie privind organizarea instruirii personalului;
e) dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;
f) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, în cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
g) reguli si masuri de aparare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
h) conventii/contracte cuprinzând raspunderile ce revin partilor pe linia apararii împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;
i) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, conform legii;
j) masuri speciale de aparare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
ART. 18
Documentele si evidentele specifice apararii împotriva incendiilor ale operatorilor economici/institutiilor mentionate la art. 5 lit. c) trebuie sa cuprinda cel putin:
a) planul de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/institutiei;
b) fisa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fisa obiectivului se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;
c) raportul anual de evaluare a nivelului de aparare împotriva incendiilor;
d) documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;
e) avizele/autorizatiile de securitate la incendiu, însotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;
g) registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, întretinerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii în domeniu;
h) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;
j) lista operatorilor economici/institutiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/conventii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului;
k) planurile de protectie împotriva incendiilor;
l) evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei; m) evidenta exercitiilor de interventie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
n) rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta;
o) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
p) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
q) grafice de întretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza în caz de incendiu;
r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;
s) programe/planuri cuprinzând masuri si actiuni proprii sau rezultate în urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor în domeniu.
ART. 19 Documentele si evidentele specifice privind apararea împotriva incendiilor se actualizeaza de catre cei care le-au întocmit si aprobat, daca:
a) s-au produs modificari ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;
b) s-au produs modificari ale personalului cu atributii stabilite conform acestora;
c) s-au produs modificari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitatii.
ART. 20
(1) Prevederile art. 17 si 18 se aplica la operatorii economici si la institutiile care au un numar de salariati cel putin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici.
(2) Pentru operatorii economici, institutiile si alte persoane juridice ce desfasoara activitati în domeniu reglementat de o autoritate, care nu se încadreaza în prevederile alin. (1), administratorul, conducatorul sau persoana cu functii de conducere, dupa caz, asigura organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor prin emiterea urmatoarelor documente:
a) instructiuni de aparare împotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
b) reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
c) organizarea instruirii personalului;
d) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, în cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
e) reguli si masuri de aparare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale.
(3) Operatorii economici, institutiile si celelalte persoane juridice prevazute la alin.
(2) asigura urmatoarele documente si evidente specifice apararii împotriva incendiilor:
a) documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;
b) avize/autorizatii de securitate la incendiu, însotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;
d) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
e) organizarea apararii împotriva incendiilor la locul de munca;
f) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
g) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
h) rapoartele întocmite în urma controalelor autoritatii de stat si masurile si actiunile proprii sau rezultate în urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor în domeniu.
SECTIUNEA a 4-a
Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor la locul de munca
ART. 21
Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor la locul de munca, prevazuta la art. 5 lit. d) din prezentul ordin, are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie, sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei, evacuarea bunurilor materiale, precum si pentru înlaturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.
ART. 22
(1) Prin loc de munca, în întelesul prevederilor prezentelor norme generale, se întelege:
a) sectie, sector, hala/atelier de productie, filiala, punct de lucru si altele asemenea;
b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;
c) atelier de întretinere, reparatii, confectionare, prestari de servicii, proiectare si altele asemenea;
d) utilaj, echipament, instalatie tehnologica, sistem, statie, depozit de distributie carburanti pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;
e) laborator;
f) magazin, raion sau stand de vânzare;
g) sala de spectacole, polivalenta, de reuniuni, de conferinte, de sport, centru si complex cultural, studio de televiziune, film, radio, înregistrari si altele asemenea;
h) unitate de alimentatie publica, discoteca, club, sala de jocuri electronice si altele asemenea;
i) cladire sau spatiu amenajat în cladire, având destinatia de îngrijire a sanatatii: spital, policlinica, cabinet medical, sectie medicala, farmacie si altele asemenea;
j) constructie pentru cazare;
k) compartiment, sector, departament administrativ functional, constructie pentru birouri, cu destinatie financiar-bancara;
l) biblioteca, arhiva;
m) cladire sau spatii amenajate în cladiri, având ca destinatie învatamântul, supravegherea, îngrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari, elevilor, studentilor, batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost;
n) lacas de cult, spatiu destinat vietii monahale;
o) cladire si/sau spatiu având destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou;
p) ferma zootehnica sau agricola;
q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera;
r) amenajare temporara, în spatiu închis sau în aer liber.
(2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri îsi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia, iar utilitatile comune se repartizeaza, dupa caz, proprietarului cladirii ori, prin întelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.
ART. 23
Organizarea apararii împotriva incendiilor la locul de munca consta în:
a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;
b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor;
c) afisarea instructiunilor de aparare împotriva incendiilor;
d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor, prin întocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;
e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia;
f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare.
ART. 24 La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:
a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere;
b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, prevazute în documentatia tehnica de proiectare;
d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru;
e) mentinerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatarii diferitelor instalatii, echipamente si utilaje tehnologice.
ART. 25
(1) Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde: a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de munca, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta, a conducatorului locului de munca, proprietarului/patronului/administratorului, precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor;
b) stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor, a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului, precizându-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;
c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru si în afara programului;
d) organizarea efectiva a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna în functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamente si utilaje tehnologice.
(2) Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute la alin. (1) se înscriu într-un formular tiparit pe un material rezistent, de regula carton, si se afiseaza într-un loc vizibil, estimat a fi mai putin afectat în caz de incendiu.
(3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa îndeplineasca atributii de aparare împotriva incendiilor.
(4) Structura-cadru a formularului prevazut la alin. (2) este prezentata în anexa nr. 1 la prezentele norme generale, aceasta putând fi completata, dupa caz, si cu alte date si informatii.
ART. 26
(1) Interventia la locul de munca presupune:
a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anuntarea incendiului la fortele de interventie, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;
b) salvarea rapida si în siguranta a personalului, conform planurilor stabilite;
c) întreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate;
d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii în functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si, dupa caz, actionarea lor manuala;
e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul interventiei;
f) protectia personalului de interventie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatura, fum, gaze toxice;
g) verificarea amanuntita a locurilor în care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi, actionându-se pentru stingerea acestora.
(2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum si în afara programului de lucru, în zilele de repaus si sarbatori legale.
ART. 27 Pentru perioadele în care activitatea normala este întrerupta, de exemplu, noaptea, în zilele nelucratoare, în sarbatorile legale sau în alte situatii, este obligatorie asigurarea masurilor corespunzatoare de aparare împotriva incendiilor.
ART. 28 Planurile de protectie împotriva incendiilor prevazute la art. 18 lit. k) si art. 23 lit.
d) sunt:
a) planul de evacuare a persoanelor;
b) planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;
c) planul de interventie.
ART. 29
(1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferentiate în functie de tipul si destinatia constructiei si de numarul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta si se întocmesc astfel:
a) pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane;
b) pe încaperi, daca în ele se afla cel putin 50 de persoane;
c) pentru încaperile destinate cazarii, indiferent de numarul de locuri.
(2) Planurile de evacuare se afiseaza pe fiecare nivel, pe caile de acces si în locurile vizibile, astfel încât sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele, iar în încaperi, pe partea interioara a usilor.
(3) Planul de evacuare se întocmeste pe baza schitei nivelului sau a încaperii, pe care se marcheaza cu culoare verde traseele de evacuare prin usi, coridoare si case de scari sau scari exterioare.
(4) Pe planurile de evacuare se indica locul mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor: stingatoare, hidranti interiori, butoane si alte sisteme de alarmare si alertare a incendiilor, posibilitatile de refugiu, încaperi speciale, terase, precum si interdictia de folosire a lifturilor în asemenea situatii.
(5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme generale.
ART. 30
(1) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încapere unde se afla asemenea materiale.
(2) La amplasarea materialelor periculoase în spatiile de depozitare trebuie sa se tina seama de comportarea lor specifica în caz de incendiu, atât ca posibilitati de reactie reciproca, cât si de compatibilitatea fata de produsele de stingere.
(3) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schitelor încaperilor respective, pe care se marcheaza zonele cu materiale periculoase si se mentioneaza clasele acestora conform legii, cantitatile si codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor si ordinea prioritatilor se marcheaza cu culoare verde.
(4) Planuri de depozitare si de evacuare se întocmesc si pentru materialele si bunurile combustibile care au o valoare financiara sau culturala deosebita. (5) Planurile de depozitare se amplaseaza în locuri care se estimeaza a fi cel mai putin afectate de incendiu si în apropierea locurilor de acces în încaperi, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acestea sa poata fi utile fortelor de interventie.
ART. 31 (1) Planurile de interventie se întocmesc pentru asigurarea desfasurarii în conditii de operativitate si eficienta a operatiunilor de interventie în situatii de urgenta, potrivit legii.
(2) Planul de interventie se avizeaza de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti.
(3) Modelul planului-cadru de interventie este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme generale.
ART. 32 Planurile de protectie împotriva incendiilor se actualizeaza ori de câte ori este cazul, în functie de conditiile reale.
ART. 33
(1) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor, prevazute la art. 23 lit. c), se elaboreaza pentru locurile de munca stabilite de administrator/conducator, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.
(2) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor cuprind:
a) prevederile specifice de aparare împotriva incendiilor din reglementarile în vigoare;
b) obligatiile salariatilor privind apararea împotriva incendiilor;
c) regulile si masurile specifice de aparare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalatiilor potrivit conditiilor tehnice, tehnologice si organizatorice locale, precum si pentru reparatii, revizii, întretinere, oprire si punere în functiune;
d) evidentierea elementelor care determina riscul de incendiu sau de explozie;
e) prezentarea pericolelor care pot aparea în caz de incendiu, cum sunt intoxicarile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum si a regulilor si masurilor de prevenire a acestora.
(3) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor se elaboreaza de seful sectorului de activitate, instalatie, sectie, atelier, se verifica de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa îndeplineasca atributii de aparare împotriva incendiilor si se aproba de administrator/conducator.
(4) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor se afiseaza, în întregime sau în sinteza, în functie de volumul lor si de conditiile de la locul de munca respectiv.
(5) Un exemplar al tuturor instructiunilor de aparare împotriva incendiilor se pastreaza la cadrul tehnic sau la persoana desemnata sa îndeplineasca atributii de aparare împotriva incendiilor.
ART. 34 Salariatii de la locurile de munca pentru care s-au întocmit instructiunile prevazute la art. 33 au obligatia sa le studieze, sa le însuseasca si sa le aplice.
ART. 35
(1) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor se completeaza în toate cazurile cu informatiile din planurile de interventie, acolo unde acestea sunt întocmite.
(2) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor se actualizeaza la modificari, modernizari, dezvoltari, reprofilari si la aparitia unor noi reglementari.
(3) Fiecare instructiune de aparare împotriva incendiilor trebuie sa aiba înscrisa data întocmirii/reviziei si data aprobarii.
ART. 36
(1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare si/sau informare, prevazute la art. 23 lit. f), se executa, se amplaseaza si se monteaza conform reglementarilor si standardelor de referinta.
(2) În anumite situatii, indicatoarele pot fi însotite de înscrisuri explicative si în limbi de circulatie internationala.
(3) Obligatia de a amplasa, de a monta si de a pastra integritatea indicatoarelor revine conducatorului locului de munca.
CAP. 3
Norme generale de aparare împotriva incendiilor la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor
SECTIUNEA 1
Îndeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu"
ART. 37
Constructiile, instalatiile si amenajarile trebuie sa fie proiectate si executate astfel încât, pe toata durata de viata a acestora, în cazul initierii unui incendiu, sa se asigure:
a) estimarea stabilitatii elementelor portante pentru o perioada determinata de timp;
b) limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului în interiorul constructiei;
c) limitarea propagarii incendiului la vecinatati;
d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în conditii de siguranta sau de a fi salvati prin alte mijloace;
e) securitatea fortelor de interventie.
ART. 38
Cerinta esentiala "securitate la incendiu" trebuie asigurata prin masuri si reguli specifice privind amplasarea, proiectarea, executia si exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor, precum si privind performantele si nivelurile de performanta în conditii de incendiu ale structurilor de constructii, produselor pentru constructii, instalatiilor aferente constructiilor si ale instalatiilor de protectie la incendiu.
ART. 39
"Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:
a) asigurarea masurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare si executare a constructiilor, instalatiilor si amenajarilor si mentinerea lor la parametrii proiectati în exploatarea acestora, în conformitate cu prevederile reglementarilor specifice;
b) echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementarilor specifice;
c) organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor;
d) asigurarea interventiei pompierilor în cazul producerii unor incendii la constructii, instalatii si amenajari, precum si a altor forte de salvare a persoanelor si bunurilor.
ART. 40
(1) Riscul de incendiu se defineste prin produsul dintre probabilitatea initierii unui incendiu într-o situatie tehnica data si importanta estimata a pagubelor produse de incendiu.
(2) Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode si proceduri specifice, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, aprobata prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(3) Riscul de incendiu se stabileste si se precizeaza prin niveluri de risc, pe zone, încaperi, compartimente, cladiri si instalatii.
(4) Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în functie de riscul de incendiu existent, de destinatia, de alcatuirea si de rezistenta la foc a elementelor de constructii.
(5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementari tehnice specifice.
(6) Depasirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementarile tehnice specifice, este interzisa.
ART. 41
Satisfacerea cerintei esentiale "securitate la incendiu" pe întreaga durata de viata a constructiei, instalatiei si a amenajarii se asigura, conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice, prin masuri interdependente, privind:
a) conformarea la foc a constructiilor;
b) asigurarea unor compartimente de incendiu, în cadrul constructiilor, în limite normate, si a masurilor de limitare a propagarii incendiului în cadrul constructiilor/compartimentelor de incendiu;
c) asigurarea stabilitatii constructiilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioada de timp normata;
d) mentinerea performantelor de reactie la foc si de rezistenta la foc ale produselor pentru constructii pe timpul utilizarii acestora;
e) detectarea incendiilor în faza initiala prin sisteme si instalatii automate de detectare, semnalizare si alarmare;
f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalatii adecvate si eficiente.
ART. 42
(1) Principalele performante de comportare la foc ale produselor pentru constructii se refera la reactia la foc si la rezistenta la foc.
(2) Încadrarea produselor pentru constructii în clase de performanta privind comportarea la foc se realizeaza pe baza criteriilor de performanta aferente claselor, a valorilor criteriilor corespunzatoare fiecarei clase, precum si a metodelor de determinare a acestora, în conditiile de utilizare finala, potrivit Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor de constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Nivelurile performantelor de comportare la foc a produselor pentru diferite categorii de constructii, instalatii si amenajari se stabilesc potrivit reglementarilor tehnice specifice.
ART. 43 Evaluarea rezistentei la foc a structurilor se poate face prin utilizarea unor metode bazate pe încercari care utilizeaza scenarii de referinta conform standardelor europene sau pe baza de calcul, pe baza elementelor precizate în eurocodurile referitoare la calculul comportarii la foc a diferitelor tipuri de structuri.
ART. 44
Acoperisurile/învelitorile de acoperis se încadreaza în clase de performanta la foc exterior, pe baza metodelor de încercare specifice din reglementarile tehnice, potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza comportarii la foc, elaborat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
ART. 45
Reglementarile tehnice specifice nu trebuie sa creeze bariere pentru utilizarea produselor pentru constructii care sunt conforme cu specificatiile tehnice relevante.
ART. 46
(1) Pentru categoriile de constructii stabilite prin lege, conditiile ce trebuie asigurate conform reglementarilor tehnice specifice, precum si actiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu sunt stabilite printr-un scenariu de securitate la incendiu, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(2) Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu si pentru alte categorii de constructii, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului.
ART. 47
(1) Activitatea de expertizare tehnica de securitate la incendiu se efectueaza de catre experti tehnici atestati în conditiile legii, atunci când o reglementare sau un organism cu atributii de control al statului prevede acest lucru ori când se refera la situatiile prevazute mai jos:
a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a executiei unor lucrari de constructii;
b) la constructiile existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, actiunilor umane, activitatilor tehnologice sau în vederea determinarii, în orice stadiu, a starii tehnice a constructiei pentru evaluarea capacitatii acesteia de satisfacere a cerintei "securitate la incendiu".
(2) Pentru proiecte si constructii în curs de executie, prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigura respectarea integrala a masurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementarile tehnice în vigoare.
(3) Pentru constructiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate în situatiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementarilor tehnice, stabilesc, în functie de riscurile de incendiu actualizate, masuri alternative care sa asigure nivelurile de performanta pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementari tehnice specifice.
SECTIUNEA a 2-a
Stabilitatea la foc a constructiei
ART. 48
(1) În cazul producerii unui incendiu, structura portanta principala a unei constructii trebuie sa-si mentina stabilitatea la foc, pentru a asigura:
a) securitatea utilizatorilor pentru o perioada normata de timp, cât se presupune ca acestia ramân în cladire, precum si securitatea fortelor de interventie;
b) evitarea prabusirii cladirii;
c) îndeplinirea functiilor specifice ale produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei esentiale "securitatea la incendiu", pe perioada de timp normata.
(2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de constructii care intra în alcatuirea structurii portante principale a cladirii se precizeaza în reglementarile tehnice specifice.
ART. 49
(1) Elementele de constructii care intra în alcatuirea cladirii pot fi cu sau fara rol de separare la incendiu, care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea rezistentei la foc a constructiei.
(2) Elementele de constructii prevazute la alin. (1) si standardele de referinta aferente sunt precizate în regulamentul mentionat la art. 42 alin. (2) din prezentul ordin.
SECTIUNEA a 3-a
Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului si a efluentilor incendiului în interiorul si în afara incintei focarului de incendiu
ART. 50
Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului si a efluentilor incendiului în interiorul si în afara incintei focarului poate fi obtinuta, în principal, prin una din urmatoarele masuri:
a) asigurarea nivelurilor corespunzatoare ale performantelor de reactie la foc si de rezistenta la foc prevazute de reglementarile tehnice specifice pentru produsele pentru constructii;
b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pereti, plansee etc.), adaptate la utilizarea constructiei, adica la actiunea termica estimata în constructie;
c) protejarea corespunzatoare a golurilor din elementele de separare a focului;
d) proiectarea corespunzatoare a fatadelor pentru împiedicarea propagarii focului catre partile adiacente ale aceleiasi cladiri;
e) instalarea de bariere contra fumului, cum sunt usile etanse la fum.
f) prevederea sistemelor si a instalatiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiului;
g) evacuarea fumului si a gazelor fierbinti prin sisteme adecvate;
h) crearea de diferente de presiune între zonele de constructie;
i) prevederea masurilor de protectie la foc pentru instalatiile de ventilareclimatizare, cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc, clapetele antifoc si altele asemenea;
j) prevederea masurilor de protectie la foc pentru canalele si ghenele instalatiilor aferente constructiilor, cum sunt: sanitare, încalzire, electrice si altele asemenea.
ART. 51
(1) Instalatiile de încalzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare si altele asemenea, aferente constructiilor si amenajarilor, precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate astfel încât:
a) sa nu initieze incendiu;
b) sa nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;
c) sa asigure limitarea propagarii incendiului;
d) sa nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau pentru obiectele din încaperi ori adiacente acestora;
e) suprafetele componente mari si suprafetele expuse ale subansamblurilor sa nu se poata încalzi într-o masura inacceptabila;
f) în cazul unui incendiu, sa se poata asigura masuri eficiente de stingere a acestuia si sa fie posibila salvarea persoanelor.
(2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului si a fumului la trecerea unei instalatii de la un compartiment de incendiu la altul, se prevad masuri de protectie conform reglementarilor tehnice specifice.
(3) Instalatiile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL), precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate conform reglementarilor tehnice specifice.
ART. 52
(1) Instalatiile de protectie împotriva incendiilor fac parte din masurile de protectie activa la foc cu rol important în asigurarea cerintei esentiale "securitatea la incendiu" a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a amenajarilor, precum si pentru securitatea utilizatorilor.
(2) Instalatiile de protectie împotriva incendiilor pot fi:
a) instalatii de detectare a gazelor inflamabile;
b) instalatii de inhibare a exploziei;
c) instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;
d) instalatii de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti;
e) instalatii de hidranti interiori, coloane uscate, hidranti exteriori;
f) instalatii speciale de stingere cu apa;
g) instalatii de stingere a incendiilor cu gaze;
h) instalatii de stingere a incendiilor cu spuma;
i) instalatii de stingere a incendiilor cu pulberi;
j) instalatii de stingere a incendiilor cu aerosoli.
ART. 53
Instalatiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie sa asigure îndeplinirea urmatoarelor criterii:
a) sa dispuna, în întreaga zona protejata, de detectoare adecvate, pentru a permite ca prezenta gazului inflamabil sa fie detectata într-o faza incipienta;
b) sa fie prevazute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare si o centrala de colectare a informatiilor/echipament de control si semnalizare;
c) sa fie capabile sa reziste conditiilor de mediu în care sunt montate, astfel încât sa-si poata îndeplini functiile pe parcursul duratei de viata normate.
ART. 54
Instalatiile de inhibare a exploziei trebuie proiectate astfel încât sa reziste la presiunea maxima de explozie, sa asigure detectarea imediata a cresterii presiunii, precum si eliberarea în cel mai scurt timp posibil a unui mediu de stingere uniform dispersat si mentinerea produsului de stingere la o concentratie de calcul într-un timp specificat în incinta protejata.
ART. 55
(1) Instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu trebuie sa detecteze incendiul la momentul initierii, prin detectarea parametrilor fizici si/sau chimici asociati incendiului - fum, flacari si/sau caldura -, si sa transfere un semnal sonor si/sau vizual la un/o echipament de control si semnalizare/centrala de detectare-semnalizare, astfel încât sa dea un semnal de alarma si, dupa caz, sa actioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, alertarea fortelor de interventie, deversarea automata a substantei de stingere etc.
(2) Echipamentul de control si semnalizare trebuie sa asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare, pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizarilor gresite si pentru initierea actiunilor necesare;
(3) Instalatiile cu actionare manuala de alarmare la incendiu trebuie sa dea posibilitatea ca un utilizator sa initieze si sa transfere un semnal de alarma la incendiu la un echipament de control si semnalizare, astfel încât sa fie posibila initierea diferitelor actiuni planificate.
ART. 56
(1) Instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si instalatiile de presurizare pentru controlul fumului trebuie sa asigure în caz de incendiu: a) mentinerea cailor de evacuare si de acces libere de fum pe înaltimea de circulatie;
b) facilitarea operatiilor fortelor de interventie, prin crearea unor zone fara fum;
c) întârzierea sau împiedicarea generalizarii incendiului prin aparitia fenomenului de flash-over, prevenind astfel dezvoltarea rapida a incendiului;
d) reducerea consecintelor si avariilor provocate de fum si gaze fierbinti;
e) reducerea eforturilor care apar în elementele structurale ale constructiilor si instalatiilor în caz de incendiu.
(2) Instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti trebuie sa îndeplineasca criteriile referitoare la capacitatea de a activa si de a stabili presiunea proiectata într-o incinta specificata sau o viteza convenabila a debitului de aer prin deschideri în peretii incintei specificate, asigurându-se alimentarea electrica din doua surse, principala si de rezerva.
(3) Pe timpul interventiilor, daca situatia impune evacuarea cantitatilor de fum acumulate, se pot practica deschideri în unele elemente de constructie care delimiteaza spatiile respective si care nu au rol de rezistenta.
ART. 57
(1) Instalatiile de hidranti interiori trebuie sa asigure posibilitatea utilizatorilor de a realiza interventia, în faza initiala a incendiului, cu debitele, presiunile, durata teoretica de functionare, lungimea jetului si a furtunului normate potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
(2) Instalatiile de hidranti exteriori trebuie sa asigure o legatura la conducta principala de apa pentru echipamentele si utilajele de stingere a incendiilor, conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice, standardelor europene de referinta, precum si standardelor nationale referitoare la cerintele de racordare si adâncimea de îngropare.
ART. 58
Instalatiile speciale de stingere cu apa, cum sunt cele de sprinklere, instalatii cu ceata de apa si altele asemenea, trebuie astfel proiectate încât:
a) sa asigure un raspuns imediat în caz de incendiu, prin deversarea apei, într-o schema si o cantitate prestabilita, cu debitele, intensitatile de stropire si stingere normate, pe durata proiectata de functionare, peste o suprafata data, în scopul controlului sau stingerii incendiului, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice;
b) sa asigure, dupa caz, racirea elementelor de constructii si instalatii;
c) sa creeze o bariera care împiedica propagarea incendiului.
ART. 59
(1) Instalatiile de stingere cu gaze: dioxid de carbon, argon, azot, înlocuitori de haloni si altele asemenea, precum si instalatiile de stingere cu aerosoli pot fi cu inundare totala sau locala.
(2) Instalatiile de stingere cu gaze trebuie sa îndeplineasca criteriile de performanta privind capacitatea de a fi activate manual sau automat, deversarea uniforma a produsului de stingere în incinta sau peste suprafata specificata, într-o cantitate determinata, pentru a stabili si mentine concentratia proiectata pe durata de timp normata, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
(3) Pentru instalatiile de stingere cu gaze cu inundare totala este necesar sa se asigure evacuarea tuturor persoanelor din compartimentul în care va fi utilizat gazul, înainte ca aceasta actiune sa înceapa.
(4) Instalatiile automate pentru stingerea incendiilor cu gaze trebuie prevazute cu dispozitive de avertizare a utilizatorilor din spatiul protejat, optice si acustice, pentru semnalizarea intrarii acestora în functiune.
(5) În cazul în care gazul deversat automat în caz de incendiu poate pune în pericol viata utilizatorilor din zonele protejate, instalatiile de stingere se prevad cu dispozitive de temporizare care sa întârzie intrarea acestora în functiune cu o perioada prestabilita.
(6) Perioada dintre declansarea semnalului de avertizare si intrarea în functiune a instalatiei de stingere se calculeaza astfel încât sa se asigure evacuarea utilizatorilor din orice punct al zonei protejate.
(7) Usile de acces în zone, spatii sau încaperi în care sunt posibile deversari de gaze ce pot pune în pericol viata utilizatorilor, precum si caile de evacuare din aceste locuri se marcheaza cu inscriptii de avertizare asupra pericolului, amplasate în locuri vizibile pentru personalul de la locurile de munca si fortele de interventie.
(8) Semnalele optice si acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie inactive în starea de asteptare;
b) sa indice toate caile de evacuare din zonele de stingere;
c) sa poata fi clar identificate si percepute cu tonalitati diferite, la începutul si la sfârsitul perioadei de temporizare;
d) sa nu poata fi oprite înainte de expirarea timpului de functionare a instalatiei de stingere;
e) sa fie în concordanta cu capacitatile psihomotorii si senzoriale ale utilizatorilor.
(9) Pentru sistemele cu stingere locala nu este necesara evacuarea tuturor persoanelor din compartiment, dar sunt obligatorii masuri speciale privind instruirea personalului.
ART. 60 Instalatiile de stingere a incendiilor cu spuma trebuie sa îndeplineasca criteriile de performanta referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat si de a genera si dispersa o cantitate calculata de spuma, cu coeficientul de înfoiere stabilit, peste o suprafata data, cu debitele de stingere necesare, într-un timp specificat, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
ART. 61 Instalatiile de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie sa îndeplineasca criteriile de performanta referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat si de a refula o cantitate calculata de pulbere peste o suprafata data sau un obiect specificat, cu intensitatile si debitele de stingere necesare, într-un timp normat si în reprizele normate, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
ART. 62
Proiectarea, montarea, exploatarea, verificarea si mentenanta instalatiilor de protectie împotriva incendiilor se efectueaza conform standardelor europene de referinta si reglementarilor tehnice specifice.
SECTIUNEA a 4-a
Instalatiile aferente constructiilor si instalatiile tehnologice
ART. 63
(1) Instalatiile aferente constructiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apa, de încalzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare si altele asemenea, precum si instalatiile tehnologice se proiecteaza, se executa si se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si masurilor specifice de aparare împotriva incendiilor, astfel încât acestea sa nu constituie surse de initiere si/sau de propagare a incendiilor.
(2) Instalatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa corespunda destinatiei, tipului si categoriei de importanta a constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sa aiba nivelul de protectie corespunzator mediului în care sunt amplasate si sa respecte prevederile din normele specifice de aparare împotriva incendiilor.
(3) Instalatiile tehnologice se pun în functiune si se exploateaza cu respectarea stricta a instructiunilor si regulilor de utilizare, precum si a masurilor de aparare împotriva incendiilor, stabilite de proiectanti si de producatori.
ART. 64
(1) Instalatiile de ventilare sau de climatizare, precum si cele de transport pneumatic se proiecteaza, se realizeaza si se exploateaza astfel încât, în functionare normala, partile componente, cum sunt echipamente, motoare, angrenaje, tubulatura, sa nu genereze surse care pot aprinde substantele vehiculate prin acestea si sa nu faciliteze propagarea incendiului.
(2) Traseele instalatiilor de ventilare, climatizare sau transport pneumatic din constructiile cu risc de incendiu sau explozie, precum si cele din salile aglomerate ori din încaperile cu bunuri de mare valoare sau de importanta deosebita trebuie sa fie independente si complet separate de traseele pentru alte spatii.
(3) Se interzice evacuarea prin aceeasi instalatie de ventilare, de climatizare sau de transport pneumatic a substantelor care, în amestec sau prin combinatie chimica, pot produce incendii ori explozii.
ART. 65 Constructiile, instalatiile tehnologice, precum si zonele din vecinatatea acestora, în care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevad, conform reglementarilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor si de inhibare, inertizare sau evacuare fortata a acestora, în vederea preîntâmpinarii acumularii de concentratii periculoase, precum si pentru semnalizarea situatiei create.
ART. 66
(1) Instalatiile de iluminat de siguranta trebuie sa functioneze pentru o perioada de timp normata, în zonele specificate, la întreruperea iluminatului normal.
(2) Tipurile de instalatii de iluminat de siguranta si cazurile în care se prevad în constructii, modul de alimentare cu energie electrica a acestora, precum si nivelurile de iluminare necesare trebuie sa îndeplineasca cerintele reglementarilor tehnice specifice.
ART. 67
Sursele de rezerva de alimentare cu energie a instalatiilor de protectie împotriva incendiilor trebuie sa îndeplineasca criteriile de performanta referitoare la furnizarea automata pe durata de timp normata a alimentarii cu energie a acestora, la întreruperea alimentarii normale, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
ART. 68
Constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile se protejeaza împotriva actiunii electricitatii atmosferice cu instalatii de protectie împotriva trasnetului, conform cu reglementarile tehnice specifice.
SECTIUNEA a 5-a
Limitarea propagarii incendiului la constructiile învecinate
ART. 69
(1) Limitarea propagarii incendiului la constructiile învecinate poate fi realizata prin:
a) limitarea efectului radiatiei flacarilor;
b) controlul initierii si propagarii focului pe suprafata exterioara a acoperisului, inclusiv a luminatoarelor;
c) controlul patrunderii focului de la acoperis în interiorul cladirii;
d) controlul aprinderii acoperisului de la un incendiu de dedesubt.
(2) Limitarea efectelor radiatiei se asigura prin controlul urmatorilor parametri:
a) distante de siguranta normate între constructii;
b) marimea zonelor vitrate neprotejate;
c) performanta de reactie la foc si de rezistenta la foc din interior si exterior a produselor pentru fatade;
d) comportarea la foc a partilor vitrate sau opace ale fatadelor;
e) masuri de protectie activa.
ART. 70 Conditiile tehnice, masurile, performantele si nivelurile de performanta privind limitarea propagarii incendiului la constructiile învecinate se precizeaza în reglementarile tehnice specifice.
SECTIUNEA a 6-a
Evacuarea utilizatorilor si securitatea fortelor de interventie
ART. 71
(1) Pentru evacuarea în conditii de siguranta a utilizatorilor în caz de incendiu, caile de evacuare trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
a) conformare la foc si amplasare corespunzatoare;
b) separare de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum;
c) asigurarea controlului fumului;
d) limitarea producerii incendiului si fumului.
(2) În functie de categoria constructiei, instalatiei sau a amenajarii si de destinatia acesteia, se au în vedere si alte masuri specifice, cum sunt:
a) dimensionarea, realizarea, dispunerea si marcarea cailor de evacuare si a iesirilor de evacuare corespunzator numarului de utilizatori si starii sanatatii acestora, conform prevederilor reglementarilor tehnice;
b) prevederea instalatiilor de detectare si semnalizare a incendiului, precum si de comunicare-avertizare;
c) prevederea instalatiilor de iluminat de siguranta, alimentate din surse corespunzatoare; prevederea instalatiilor de semnalizare a iesirilor de urgenta;
d) prevederea de dispozitive de siguranta la usi, cum sunt blocari în pozitie deschisa, dispozitive antipanica si altele asemenea;
e) prevederea de sisteme de orientare în caz de incendiu, cum sunt indicatoare de securitate, marcaje fotoluminiscente si altele asemenea;
f) prevederea de instalatii de presurizare si alte sisteme de control al fumului;
g) prevederea de locuri sigure de salvare în interiorul si/sau în afara constructiei;
h) prevederea unor mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor pentru a fi folosite de utilizatori sau de pompieri, cum sunt instalatiile de hidranti, coloanele uscate si altele asemenea.
ART. 72
Instalatiile de semnalizare a iesirilor de urgenta trebuie sa indice utilizatorilor traseul de evacuare, usile de evacuare, marcarea scarilor de evacuare din cladire si marcarea usilor si traseelor care nu servesc la evacuare.
ART. 73
Constructiile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, în numar suficient, corespunzator dimensionate si realizate, astfel încât persoanele sa ajunga în timpul cel mai scurt si în deplina siguranta în exterior, la nivelul terenului ori al cailor de acces carosabile, în refugii sau în alte locuri special amenajate.
ART. 74
Pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, se adopta solutii si masuri adecvate, cu respectarea reglementarilor tehnice specifice.
ART. 75
La proiectarea si la executarea cailor de evacuare se interzice prevederea usilor care se pot bloca în pozitie închisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu exceptia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati la evacuare, cum sunt împiedicarea, alunecarea, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica si altele asemenea.
ART. 76
Pentru securitatea echipelor de salvare/fortelor de interventie sunt necesare:
a) masuri pentru ca echipele de interventie si salvare sa-si desfasoare activitatea la un nivel adecvat de securitate si sa paraseasca cladirea fara riscuri de accidente;
b) amenajari pentru accesul fortelor de interventie în cladire si incinta, pentru autospeciale si pentru ascensoarele de pompieri;
c) masuri care sa permita ca stingerea sa fie realizata eficient în interiorul si în jurul constructiei.
ART. 77
Ascensoarele de pompieri se prevad si se realizeaza potrivit reglementarilor tehnice specifice, asigurând accesul fortelor de interventie pe durata stabilita în planurile specifice.
ART. 78
(1) Asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie în incintele operatorilor economici si ale institutiilor, în zonele locuite, precum si între localitati este obligatorie, conform reglementarilor tehnice specifice.
(2) În locurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil dinspre drumurile publice si dinspre drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, întretinut si utilizabil în orice anotimp.
(3) Caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de interventie.
ART. 79
Masurile, conditiile tehnice, performantele si nivelurile de performanta privind proiectarea cailor de evacuare si acces aferente constructiilor, instalatiilor si amenajarilor se realizeaza conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
CAP. 4
Norme generale de aparare împotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor
SECTIUNEA 1
Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor
ART. 80
Masurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor privesc:
a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activitatilor, pe timpul desfasurarii si dupa încheierea acestora;
b) stabilirea masurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecintelor incendiilor;
c) mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranta si pentru securitatea echipelor de interventie în cazul izbucnirii unui incendiu;
d) întretinerea în stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor.
ART. 81
(1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul în care sunt utilizate este interzisa.
(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, verificare si întretinere, precum si a masurilor specifice de aparare împotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.
ART. 82
Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice prevazute la art. 63 se interzic:
a) neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;
b) functionarea fara sistemele, aparatele si echipamentele necesare conform instructiunilor de functionare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind siguranta în functionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
c) întretinerea necorespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare termica sau electrica ori pentru separare;
d) depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de întretinere si reparatii sau executarea necorespunzatoare a acestora;
e) executarea lucrarilor de întretinere si reparatii sau a unor modificari de catre personal neautorizat.
ART. 83
(1) Mentinerea în buna stare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamânt a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie la constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementarilor tehnice specifice.
(2) Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamânt a electricitatii statice conform instructiunilor specifice si reglementarilor tehnice este obligatorie.
ART. 84
(1) În spatiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariatilor si al altor persoane fara echipament de protectie adecvat conditiilor de lucru.
(2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate corespunzator sau care pot produce scântei prin functionare, lovire sau frecare în spatii sau în locuri cu risc de explozie este interzisa.
ART. 85
(1) Produsele, materialele si substantele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel încât sa nu fie posibila aprinderea lor.
(2) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de încalzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.
(3) Verificarea, repararea, izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
ART. 86
(1) Pe timpul transportului, depozitarii si manipularii produselor sau substantelor combustibile se tine seama de proprietatile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa nu se propage incendiul.
(2) Produsele si substantele combustibile se transporta, se manipuleaza si se depoziteaza în ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, în vederea identificarii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere ori de neutralizare adecvate.
(3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.
(4) La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea produselor sau substantelor combustibile cu substantele de stingere.
ART. 87
(1) Deseurile si reziduurile, scurgerile si depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndeparteaza ritmic prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecarui schimb de lucru, si se depun în locuri special destinate depozitarii sau distrugerii lor.
(2) Deseurile si reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cârpe, câlti, bumbac, rumegus, care contin astfel de produse, se colecteaza în cutii sau în vase metalice ori cu captuseala metalica interioara, prevazute cu capac, amplasate în locuri fara risc de incendiu si marcate.
(3) Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care se reutilizeaza, se depoziteaza, cu asigurarea distantelor de siguranta fata de cladiri, instalatii, culturi agricole, suprafete împadurite si alte materiale combustibile, în functie de natura si de proprietatile fizico-chimice ale acestora.
(4) Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care nu se reutilizeaza, se distrug conform reglementarilor specifice.
ART. 88
(1) Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza în conditii adecvate naturii lor, bine ventilate si luându-se masuri de control si preîntâmpinare a fenomenului de autoîncalzire.
(2) Prevenirea aparitiei fenomenului de autoaprindere se urmareste si la depozitarea furajelor si plantelor tehnice, conform reglementarilor specifice.
(3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje si plante tehnice se face la distante de siguranta, astfel încât eventualele incendii produse la acestea sa nu pericliteze vecinatatile.
ART. 89
Toate instalatiile/conductele prin care circula substante lichide sau gaze se marcheaza prin culori specifice de identificare a naturii substantei, respectiv pericolului acesteia, prevazute de normele tehnice specifice.
ART. 90
(1) Tratarea sau protejarea materialelor si elementelor de constructii combustibile si/sau a structurilor din alcatuirea constructiilor sau a instalatiilor cu substante de termoprotectie ori ignifuge se efectueaza potrivit reglementarilor tehnice specifice.
(2) Lucrarile de termoprotectie se executa numai de catre personal atestat, conform normelor tehnice specifice.
(3) Calitatea lucrarilor de ignifugare executate se certifica prin rapoarte de încercare emise de laboratoare autorizate conform legii.
ART. 91
Elementele de limitare a propagarii focului, de izolare termica si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcatuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent în buna stare, pentru a-si îndeplini rolul stabilit.
ART. 92
(1) În constructiile civile/publice si de productie, cantitatile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare si executie.
(2) În salile aglomerate si de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activitati cu public este interzis accesul publicului cu produse si substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.
(3) Depozitarea si utilizarea în spatii publice a mijloacelor, produselor si substantelor prevazute la alin. (2) este permisa numai în locurile amenajate în acest scop si cu respectarea masurilor de aparare împotriva incendiilor.
ART. 93
(1) La cladiri administrative/birouri, activitatea se organizeaza astfel încât sa nu se creeze aglomerari ale publicului, care sa îngreuneze sau chiar sa blocheze evacuarea în caz de incendiu.
(2) Pe timpul exploatarii încaperilor, compartimentelor si spatiilor aferente cladirilor administrative trebuie luate masuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantitatilor de materiale combustibile si a eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.
ART. 94
(1) În salile aglomerate ori amenajarile temporare în care se desfasoara activitati cu public nu se admite accesul unui numar de persoane mai mare decât capacitatea stabilita prin proiect.
(2) Amplasarea mobilierului în salile aglomerate se realizeaza astfel încât sa se asigure culoare de trecere cu latimi care sa permita deplasarea publicului catre iesirile din sala.
(3) În incintele prevazute la alin. (1), scaunele sau bancile se fixeaza de pardoseala astfel încât sa nu fie rasturnate în caz de panica si sa asigure evacuarea rapida si fara accidente a publicului.
(4) La finalizarea activitatii în sala aglomerata sau amenajarea temporara se executa un control de verificare pentru depistarea si înlaturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatarii.
(5) Se recomanda asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu, cu mesaj preînregistrat.
ART. 95
(1) În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judetene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu si, dupa caz, administratorii operatorilor economici/conducatorii institutiilor din zonele mentionate trebuie sa elaboreze programe speciale de masuri pentru prevenirea incendiilor specifice.
(2) Masurile speciale pe timpul secetos cuprind:
a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate în care creste riscul de incendiu în conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de precipitatii;
b) interzicerea utilizarii focului deschis în zonele afectate de uscaciune avansata;
c) restrictionarea efectuarii, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari care creeaza conditii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de substante volatile sau supraîncalziri excesive;
d) asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra;
e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole si în locuri cu vegetatie forestiera, mai ales cele frecventate pentru agrement;
f) asigurarea si verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu.
(3) Masurile speciale stabilite sunt aduse la cunostinta tuturor salariatilor si, dupa caz, populatiei.
ART. 96 Înainte de începerea sezonului rece se iau urmatoarele masuri de prevenire:
a) controlul instalatiilor si al sistemelor de încalzire existente la operatorii economici, institutiile publice, locuintele si gospodariile populatiei, cum sunt surse de caldura, conducte, corpuri si elemente de încalzire, sobe, cosuri si canale de fum, si înlaturarea defectiunilor constatate, asigurându-se functionarea la parametrii normati;
b) protejarea contra înghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa;
c) asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszapezirea cailor de acces, de evacuare si de interventie.
SECTIUNEA a 2-a
Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis
ART. 97
(1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt este interzisa; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplica aceasta interdictie, se stabilesc si se marcheaza de persoanele în drept.
(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unitatilor, în zonele de agrement si în gospodariile populatiei se face numai în locuri special amenajate, în conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau la alte vecinatati.
(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru împiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii.
(4) Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru împiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii.
(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare.
(6) Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în conditii si în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si îngrijirea copiilor.
ART. 98
(1) Reglementarea de catre administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sau, dupa caz, de consiliul local a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis presupune:
a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deseurilor combustibile, curatarile prin ardere, precum si a persoanelor care le supravegheaza;
b) stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisa utilizarea focului deschis;
c) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc;
d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu foc;
e) aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrari.
(2) Distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri combustibile se efectueaza cu respectarea legislatiei specifice privind protectia mediului.
ART. 99
(1) Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu, în constructii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile este interzisa.
(2) Lucrarile prevazute la alin. (1) se pot executa în spatiile respective numai dupa ce s-au luat masuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepartarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor.
(3) Lucrarile mentionate la alin. (1) si la art. 97 alin. (4) se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, al carui model este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme generale.
(4) În toate cazurile prevazute la alin. (1) - (3) sunt obligatorii instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de aparare împotriva incendiilor, precum si informarea serviciului privat/voluntar pentru situatii de urgenta.
ART. 100
(1) Permisul de lucru cu foc, prevazut la art. 99 alin. (3), se întocmeste în doua exemplare, dintre care unul se înmâneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramâne la emitent.
(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.
(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant emitentului.
ART. 101
Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie etc. în care se executa operatiuni cu foc deschis are obligatia sa asigure masuri pentru:
a) pregatirea locului;
b) instruirea personalului;
c) controlul dupa terminarea lucrarii.
ART. 102
(1) Executantul lucrarii are obligatia de a utiliza pentru executarea lucrarilor cu foc deschis numai echipamente si aparate în buna stare de functionare.
(2) Toate echipamentele si aparatele pentru executarea lucrarilor cu foc deschis se întretin si se verifica în conformitate cu instructiunile furnizorului.
ART. 103
În timpul executarii lucrarii trebuie sa se asigure:
a) supravegherea permanenta a flacarii, a raspândirii si a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensitatii fluxului de caldura;
b) strângerea si depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apa;
c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, daca durata întreruperii executarii lucrarii depaseste 10 minute;
d) interzicerea agatarii arzatoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilena;
e) neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcari pe scari, schele etc.;
f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioada mai îndelungata.
ART. 104
Dupa terminarea lucrarii, seful sectorului de activitate, prevazut la art. 101, trebuie sa asigure urmatoarele masuri:
a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajari de fum etc.;
b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se daca starea lor este intacta, si luarea de masuri în consecinta;
c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si în timpul noptii, a situatiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea si în imediata apropiere a acestuia;
d) depozitarea în conditii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare;
e) reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile la cel putin 6 ore de la terminarea lucrarii;
f) colectarea slamului de carbid în containere destinate acestui scop si depozitarea acestora într-un loc special amenajat.
ART. 105
(1) Folosirea flacarii: lumânari, faclii, torte si altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivitatilor desfasurate în restaurante sau pentru ambianta ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisa.
(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flacarii în situatiile mentionate la alin. (1), cu conditia asigurarii conditiilor de împiedicare a initierii si propagarii incendiului, dupa cum urmeaza:
a) evitarea amplasarii în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;
b) folosirea unor suporturi incombustibile;
c) prevenirea producerii unor incendii prin rasturnare, manevrare gresita etc.;
d) stingerea obligatorie a flacarilor la terminarea evenimentului;
e) nominalizarea personalului propriu ce asigura supravegherea si interventia în caz de incendiu;
f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de aparare împotriva incendiilor;
g) anuntarea, dupa caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situatii de urgenta, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor.
(3) Pentru spectacolele de tipul mentionat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti, la începutul stagiunii, programul spectacolelor respective.
ART. 106
(1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecarui operator economic sau al fiecarei institutii publice si se face prin dispozitie scrisa, data de persoana cu atributii de conducere.
(2) Pentru situatiile în care o constructie sau o amenajare este folosita de mai multi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispozitie emisa de proprietarul constructiei sau al amenajarii respective, însusita de utilizatorii în cauza.
(3) În dispozitia pentru reglementarea fumatului se mentioneaza:
a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lânga spatiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, dupa caz, accesul cu tigari, chibrituri sau brichete; se prevad obligatoriu locurile cu schele, cofraje si esafodaje, realizate din materiale combustibile, precum si lanurile de cereale în faza de coacere si zonele împadurite;
b) locurile amenajate pentru fumat;
c) persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii, pe locuri si sectoare de activitate;
d) alte date si informatii necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
(4) Locurile în care este interzis fumatul se marcheaza conform legii.
(5) Locurile în care este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".
(6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul cladirilor sunt amplasate la o distanta mai mare de 40 m fata de locurile în care exista pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m fata de locurile în care exista materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, si 50 m fata de culturile de cereale paioase în perioada coacerii si recoltarii sau de zonele împadurite.
(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevad cu:
a) scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamânt;
b) instructiuni afisate, cuprinzând masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare în caz de incendiu;
c) mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor.
(8) Scrumierele din interiorul cladirilor se amplaseaza astfel încât sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
(9) Depunerea în scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisa.
(10) Golirea scrumierelor în cosurile de hârtie sau în alte locuri în care exista materiale combustibile este interzisa.
(11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa.
SECTIUNEA a 3-a
Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cailor de evacuare
ART. 107
Pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a utilizatorilor în siguranta în caz de incendiu se adopta urmatoarele masuri:
a) întretinerea în buna stare de functionare a sistemelor de decomprimare sau de etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagarii focului ori de izolare termica din compunerea constructiilor si instalatiilor;
b) pastrarea cailor de evacuare libere si în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate si realizate;
c) functionarea iluminatului de siguranta si a celei de-a doua surse de energie electrica, conform reglementarilor tehnice;
d) functionarea sistemelor de alarmare si semnalizare a incendiilor la parametrii de performanta pentru care au fost proiectate;
e) organizarea si desfasurarea, periodic, de exercitii si aplicatii cu salariatii, în conditiile legii.
ART. 108
(1) Caile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare, se marcheaza cu indicatoare standardizate, conform reglementarilor tehnice specifice, astfel încât traseele acestora sa fie recunoscute cu usurinta, atât ziua cât si noaptea, de persoanele care le utilizeaza în caz de incendiu.
(2) Se monteaza indicatoare corespunzatoare la rampele scarilor care duc la demisol sau subsol ori la usile de acces catre alte spatii si încaperi din care evacuarea nu poate fi continuata.
ART. 109
(1) Dispozitivele care asigura închiderea automata în caz de incendiu a elementelor de protectie a golurilor, cele de actionare a trapelor si clapetelor, precum si cele care mentin în pozitie închisa usile încaperilor tampon se mentin în permanenta în stare de functionare.
(2) Se interzice blocarea în pozitie deschisa a usilor caselor scarilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de închidere automata sau a altor usi care, în caz de incendiu, au rolul de a opri patrunderea fumului, gazelor fierbinti si propagarea incendiilor pe verticala sau orizontala.
(3) Dispozitivele de la alin. (2), care asigura închiderea automata a usilor, se verifica periodic si se mentin în stare de functionare.
(4) Sistemul de închidere a usilor de pe traseele de evacuare trebuie sa permita deschiderea usoara a acestora în caz de incendiu.
ART. 110
(1) Este interzisa blocarea cailor de acces, de evacuare si de interventie cu materiale care reduc latimea sau înaltimea libera de circulatie stabilita ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie, precum si efectuarea unor modificari la acestea, prin care se înrautateste situatia initiala.
(2) În casele scarilor, pe coridoare sau pe alte cai de evacuare ale cladirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de masini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc., care ar putea împiedica evacuarea persoanelor si bunurilor, precum si accesul personalului de interventie.
ART. 111
(1) Accesul mijloacelor si personalului pentru interventiile operative în caz de incendiu, în vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat în permanenta la toate:
a) constructiile si încaperile acestora;
b) instalatiile tehnologice si anexe;
c) depozitele închise si deschise de materii prime, semifabricate, produse finite si auxiliare;
d) mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, precum si la punctele de comanda ale acestora, cum sunt: centrale si butoane de semnalizare a incendiilor, statii de pompare a apei, hidranti de incendiu, stingatoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare si castele de apa, rampe ale surselor de apa naturale;
e) dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie în caz de incendiu: cortine de siguranta, sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti, clapete de pe tubulatura de ventilare si altele asemenea;
f) tablourile de distributie si întrerupatoarele generale ale instalatiilor electrice de iluminat, de forta si de siguranta, precum si la sursele de alimentare de rezerva care sunt destinate alimentarii receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;
g) vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora: gaze si lichide combustibile, benzi transportoare si altele asemenea;
h) alte mijloace utilizate pentru interventie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apa si altele asemenea.
(2) Persoanele fizice sau juridice care detin sau administreaza constructiile, instalatiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate sa marcheze prin indicatoare, potrivit reglementarilor tehnice specifice, prezenta mijloacelor de la alin. (1) si sa afiseze regulile specifice care trebuie respectate.
ART. 112
(1) Intrarile în incintele unitatilor si circulatiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigura accesul la cladiri si instalatii, la racordurile de alimentare cu apa, cum sunt retele, bazine, râuri, lacuri, traversarile de cale ferata si altele asemenea, se mentin, indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zapada si altele asemenea, care ar putea împiedica interventia operativa pentru stingerea incendiilor.
(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigura si se marcheaza, potrivit reglementarilor tehnice specifice, cai de acces si circulatii ocolitoare.
ART. 113
Caile de acces si de evacuare din cladiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie, electrocutare, radiatii, locurile în care sunt amplasate utilajele si instalatiile pentru stingerea incendiilor si orice alte instalatii care, în caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se marcheaza vizibil, potrivit reglementarilor tehnice specifice.
ART. 114
Platformele de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de la înaltimi, prevazute în imediata vecinatate a constructiilor, se marcheaza corespunzator si se mentin libere.
ART. 115
Ascensoarele de pompieri se mentin permanent în buna stare de functionare, pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate, si se marcheaza corespunzator.
SECTIUNEA a 4-a
Masuri generale de prevenire a incendiilor în locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei
ART. 116 În locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei se interzic:
a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupatoarelor, dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau cu improvizatii;
b) suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultana a mai multor receptori;
c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de calcat, resou, radiator si altele asemenea;
d) folosirea sigurantelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu lita a fuzibilului calibrat;
e) folosirea chibriturilor, lumânarilor, lampilor de iluminat cu petrol, în spatii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri si altele asemenea;
f) folosirea chibriturilor, lumânarilor, lampilor de iluminat cu petrol atât în spatii cu pericol de explozie, respectiv în încaperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât si în lanuri de cereale, pajisti, în paduri si în apropierea acestora;
g) asezarea sau pastrarea buteliilor de gaze în apropierea oricaror surse de caldura ori sub actiunea directa a razelor solare;
h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fara regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la capete;
i) folosirea flacarii pentru verificarea etanseitatii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu sapun;
j) încalzirea cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora în pozitie culcata, rasturnata sau înclinata;
k) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
l) pastrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânari, lampi cu gaz si altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;
m) nesupravegherea copiilor, precum si blocarea lor în casa cu lumânari aprinse, sobe, plite si/sau aparate electrice aflate în functiune.
n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere si altele asemenea, în podurile cladirilor;
o) folosirea afumatoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub soproane sau lânga materiale combustibile; afumatorile se confectioneaza din zidarii de caramida si materiale incombustibile si se amplaseaza independent de celelalte constructii din gospodarie.
ART. 117
În locuinte de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburantii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se pastreaza numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate si fara a se depasi 25 l.
ART. 118
Masurile de prevenire a incendiilor privind instalatiile electrice, de încalzire, de gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deseurilor, precum si cele împotriva descarcarilor electrice atmosferice/electricitatii statice se aplica si în locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei.
ART. 119
Pentru asigurarea interventiei în caz de incendiu se recomanda amplasarea în bucatarii a unui stingator sau a unei paturi de incendiu.
SECTIUNEA a 5-a
Masuri generale de prevenire a incendiilor în spatii destinate persoanelor cu dizabilitati/solicitantilor de azil
ART. 120
(1) În spatiile destinate persoanelor cu dizabilitati se interzice:
a) fumatul;
b) utilizarea lumânarilor, chibriturilor, lampilor cu gaz sau a altor surse cu flacara;
c) utilizarea pentru încalzire a resourilor si radiatoarelor electrice.
(2) Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilitati în zonele de lucru cu foc.
ART. 121
Pentru evacuarea în conditii eficiente si sigure se asigura:
a) un sistem de alarmare în caz de incendiu, adecvat utilizatorilor;
b) un telefon cu legatura directa la serviciul public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta/serviciul profesionist pentru situatii de urgenta cel mai apropiat;
c) marcarea usilor camerelor cu culori, dupa cum urmeaza:
1. rosu - persoane care nu se pot evacua singure;
2. galben - persoane care necesita sprijin la evacuare;
3. verde - persoane care se evacueaza singure;
d) marcarea directiei de evacuare pentru spatiile în care se afla persoane cu deficiente de vedere prin pictograma corespunzatoare în relief, amplasata pe perete la o distanta de circa 120 cm fata de sol;
e) organizarea de exercitii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficiente psihice.
ART. 122
În centrele de cazare si primire a solicitantilor de azil, aflate în subordinea Oficiului National pentru Refugiati, se asigura afisarea de instructiuni de prevenire a incendiilor si de comportament în caz de incendiu într-o limba de circulatie internationala si se verifica întelegerea lor corecta de catre acestia.
CAP. 5
Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor
ART. 123
(1) Echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor cu instalatii de protectie împotriva incendiilor si cu alte mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si amplasarea acestora se asigura conform reglementarilor tehnice si normelor specifice de aparare împotriva incendiilor.
(2) Mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor trebuie sa îndeplineasca si sa asigure criteriile si nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice aplicabile si de specificatiile tehnice de referinta.
ART. 124
Categoriile principale de mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor sunt prezentate în anexa nr. 5, potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protectiei constructiilor, instalatiilor tehnologice, amenajarilor si a utilizatorilor la actiunea incendiului.
ART. 125
Dotarea operatorilor economici si a institutiilor cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor se face pe baza normelor specifice de aparare împotriva incendiilor si reglementarilor tehnice.
ART. 126
Pentru tipurile de constructii, instalatii tehnologice si amenajari care nu se încadreaza în prevederile reglementarilor tehnice si ale normelor specifice se recomanda verificarea necesitatii si oportunitatii echiparii si dotarii acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, prin utilizarea unor metode de analiza sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu.
ART. 127
Proiectantii si beneficiarii au obligatia de a include în documentatie, respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor cu marcaj CE, certificate sau agrementate, conform legii.
ART. 128
(1) Producatorii, furnizorii, proiectantii si executantii de mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor trebuie sa puna la dispozitia beneficiarului urmatoarele:
a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piata, dupa caz, a certificatului EC si a declaratiei de conformitate, a certificatului de conformitate al produsului, a agrementului tehnic;
b) documentatia tehnica aferenta, conform standardului de referinta;
c) schema sinoptica a sistemului/instalatiei, schemele bloc si de racordare si softul necesar;
d) instructiuni de utilizare si pentru controlul starii de functionare;
e) masuri care se adopta în caz de nefunctionare.
(2) Documentele de la alin. (1) lit. a) si b) se pun la dispozitie de producatori, furnizori si utilizatori, la cerere, organului de control pentru supravegherea pietei.
ART. 129
Montarea, exploatarea si mentenanta mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor se fac în conformitate cu reglementarile tehnice specifice, cu instructiunile de montaj, utilizare, verificare si întretinere ale producatorilor si cu standardele europene de referinta, astfel încât sa li se asigure permanent performantele normate.
ART. 130
La stabilirea tipurilor de instalatii de protectie împotriva incendiilor si a altor mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor cu care se echipeaza constructiile, instalatiile si amenajarile se au în vedere urmatoarele criterii:
a) conditiile si cerintele tehnice precizate în reglementarile tehnice specifice;
b) posibilitatile de actionare în spatii închise, în subsoluri, la înaltime sau în medii cu nocivitate marita;
c) caracteristicile si performantele mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor;
d) compatibilitatea substantelor de stingere cu clasele de incendiu si cu alte substante de stingere utilizate simultan sau succesiv;
e) influenta substantelor de stingere asupra utilizatorilor, elementelor de constructie ale cladirii si mediului.
ART. 131
(1) Tipul si numarul de stingatoare cu care se doteaza constructiile se stabilesc potrivit reglementarilor tehnice ori normelor specifice de aparare împotriva incendiilor.
(2) Numarul orientativ de stingatoare pentru dotarea categoriilor de constructii pentru care nu exista prevederi în reglementarile tehnice specifice este prezentat în anexa nr. 6.
ART. 132
Mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, cu care sunt echipate si dotate constructiile, instalatiile si amenajarile, se amplaseaza si/sau se depoziteaza, conform documentatiilor tehnice de executie si reglementarilor specifice, în locuri ferite de intemperii, agenti corozivi, efecte negative ale temperaturii etc. ori se protejeaza corespunzator mediilor în care se utilizeaza.
ART. 133
La amplasarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor, care sunt utilizate de personalul de pe locurile de munca si/sau de fortele de interventie, în caz de incendiu, se au în vedere si urmatoarele cerinte:
a) locurile de amplasare sa fie vizibile, usor accesibile si la distante optime fata de focarele cele mai probabile;
b) înaltimea de montare sa fie accesibila;
c) sa fie bine fixate si sa nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.
ART. 134
(1) Mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor se marcheaza în conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice si ale standardelor specifice.
(2) Pe timpul exploatarii se asigura vizibilitatea si lizibilitatea marcajelor.
ART. 135
Mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, cu care se echipeaza si se doteaza constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile, se întretin permanent în stare de functionare, cu asigurarea fiabilitatii si eficientei necesare, conform reglementarilor tehnice specifice.
ART. 136
Instalatiile de detectare si semnalizare a incendiului, de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si de presurizare pentru controlul fumului trebuie sa îndeplineasca criteriile de performanta privind mentinerea functionarii pe o durata minima normata, în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie.
ART. 137
Retelele interioare si exterioare de alimentare cu apa a instalatiilor de stingere a incendiilor si rezervele de apa de incendiu trebuie sa asigure alimentarea corespunzatoare a acestora, cu debitele si presiunile necesare si pe durata de timp normata, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
ART. 138
Dotarea operatorilor economici, a institutiilor si localitatilor cu autospeciale si cu alte mijloace mobile de interventie la incendii se face pe baza reglementarilor si a normelor specifice de aparare împotriva incendiilor, respectându-se criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor publice, voluntare si private pentru situatii de urgenta.
ART. 139
(1) Proprietarii/utilizatorii constructiilor, instalatiilor tehnologice si amenajarilor trebuie sa execute periodic controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor, cu care acestea sunt echipate si dotate, prin personal anume desemnat si instruit în acest scop.
(2) Scoaterea din functiune a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor fara luarea unor masuri alternative de aparare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari functionarii acestora în conditii de eficienta este strict interzisa.
(3) Controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor se executa conform prevederilor cuprinse în reglementarile tehnice, normele specifice de aparare împotriva incendiilor, precum si în instructiunile tehnice elaborate de proiectanti si/sau de producatori/furnizori.
ART. 140
(1) Persoanele fizice si juridice care efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, întretinerea si repararea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor trebuie sa fie atestate în acest sens, în conditiile legii.
(2) Periodicitatea lucrarilor prevazute la alin. (1) se stabileste conform normelor specifice de aparare împotriva incendiilor, reglementarilor tehnice de exploatare si precizarilor producatorilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice.
(3) Pe perioadele de oprire a functionarii sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, pentru executarea lucrarilor de întretinere si reparare ori în caz de opriri accidentale, proprietarii/utilizatorii trebuie sa asigure masuri tehnice si organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum si de actiune în caz de necesitate.
(4) Substantele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificarilor periodice privind mentinerea calitatilor în timp, conform reglementarilor specifice si precizarilor producatorului/furnizorului.
ART. 141
(1) Exploatarea, întretinerea, reviziile si reparatiile la autospeciale, utilaje si celelalte mijloace mobile de interventie la incendii se executa conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
(2) Reparatiile la mijloacele tehnice precizate la alin. (1) se planifica si se realizeaza la termene cât mai scurte, asigurându-se, în perioada scoaterii din interventie a acestora, masuri alternative de aparare împotriva incendiilor.
ART. 142
(1) Proprietarul/utilizatorul constructiilor, instalatiilor tehnologice si amenajarilor trebuie sa asigure existenta unui registru de control al instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, în care se consemneaza toate datele relevante privind:
a) executarea controalelor starii de functionare, a operatiunilor de verificare, întretinere si reparatii;
b) executarea de modificari, extinderi, reabilitari, modernizari etc.;
c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi, declansari intempestive etc., cu mentionarea cauzelor care le-au determinat.
(2) Datele consemnate trebuie sa indice cu claritate ziua, luna, anul, ora si locul producerii evenimentului.
(3) Modelul registrului de control este prezentat în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
ART. 143
Pe toata durata de folosire a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor, administratorii operatorilor economici/conducatorii institutiilor publice au obligatia sa demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme generale, conform legii.
CAP. 6
Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune în caz de incendiu
ART. 144
(1) Exercitiile privind modul de interventie în caz de incendiu constituie formele de baza prin care se verifica stadiul si capacitatea de actiune a personalului de la locul de munca.
(2) Exercitiile si aplicatiile vizeaza modul în care se executa:
a) alarmarea;
b) evacuarea;
c) stingerea incendiului.
ART. 145
Exercitiile de interventie se efectueaza:
a) planificat, pe baza de grafic, astfel încât la acestea sa participe esalonat toti salariatii cu atributii de interventie de la locurile de munca;
b) inopinat, de catre administrator/conducator, autoritatile de control sau de alti factori de decizie;
c) planificat, pe baza de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situatii de urgenta.
ART. 146
(1) Evidenta aplicatiilor si exercitiilor efectuate se tine într-un registru special.
(2) Registrul are continutul conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentul ordin.
ART. 147
Fiecare exercitiu de interventie se finalizeaza printr-un raport, în care se fac referiri cel putin la:
a) obiectivele si scopul exercitiului;
b) mentiuni privind cunoasterea si capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de munca în caz de incendiu;
c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite si a timpilor operativi de interventie;
d) mentiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;
e) aprecieri privind functionarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor;
f) desfasurarea activitatii de salvare si evacuare a persoanelor si a materialelor periculoase;
g) propunerea de masuri privind îmbunatatirea activitatii respective. CAP. 7
Controlul respectarii normelor de aparare împotriva incendiilor
ART. 148
Personalul autoritatilor publice, care, potrivit competentelor si prevederilor legale, executa controale în domeniul apararii împotriva incendiilor, este:
a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti;
b) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor din structura ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
c) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor din structura autoritatilor administratiei publice locale.
ART. 149
(1) Controlul propriu al respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor se efectueaza de:
a) structurile cu atributii de aparare împotriva incendiilor, constituite în cadrul operatorului economic/institutiei/localitatii pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;
b) personalul din componenta preventiva a serviciilor publice, voluntare si private;
c) sefii locurilor de munca respective, zilnic sau pe schimb, dupa caz.
(2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin. (1) lit. a) se finalizeaza prin documente scrise, în care se consemneaza:
a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse în control;
b) constatarile rezultate din teren;
c) propuneri de masuri si actiuni de înlaturare a deficientelor si de îmbunatatire a activitatii.
(3) Trimestrial, structurile enumerate la alin. (1) lit. a) efectueaza un control de verificare privind respectarea obligatiilor contractuale din domeniul apararii împotriva incendiilor si a normelor specifice de aparare împotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfasoara activitati în perimetrul operatorului economic/institutiei/localitatii.
(4) Constatarile, masurile si deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunostinta, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.
ART. 150
În baza concluziilor rezultate din controalele autoritatii de stat sau din controalele proprii, administratorul operatorului economic, conducatorul institutiei sau, dupa caz, primarul este obligat sa ia masuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apararii împotriva incendiilor.
ART. 151
(1) Activitatea de aparare împotriva incendiilor desfasurata de operatorul economic, institutie sau organul administratiei publice centrale sau locale se analizeaza, conform legii, semestrial sau anual, precum si cu prilejul finalizarii controalelor si dupa producerea unor incendii.
(2) Analiza prevazuta la alin. (1) se desfasoara pe baza de raport sau informare întocmit/întocmita de structura care are atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor.
ART. 152
(1) Raportul de analiza contine urmatoarele:
a) implementarea noilor prevederi legale;
b) stadiul îndeplinirii masurilor stabilite;
c) deficientele care se manifesta în domeniul apararii împotriva incendiilor;
d) concluzii din activitatea de instruire si pregatire a personalului;
e) relatiile cu tertii privind apararea împotriva incendiilor;
f) asigurarea dotarii, calitatea si functionarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor;
g) eficienta activitatilor desfasurate de structurile cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor;
h) propuneri de masuri pentru îmbunatatirea activitatii.
(2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemneaza într-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aproba printr-o hotarâre care se aduce la cunostinta persoanelor interesate.
ART. 153
La analiza participa în mod obligatoriu, dupa caz, presedintele consiliului judetean, primarul, administratorul operatorului economic, conducatorul institutiei publice, precum si sefii structurilor cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, sefii sectoarelor de activitate la care sunt facute mentiuni în raport si proprietarii constructiilor, în situatia utilizarii unei cladiri sau incinte de catre mai multi operatori economici.
CAP. 8
Dispozitii finale
ART. 154
Prezentele norme generale se completeaza cu dispozitii generale pentru categorii de constructii si de activitati, emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
ART. 155
(1) Pe baza prezentelor norme generale, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale emit norme si reglementari tehnice de aparare împotriva incendiilor, specifice domeniilor de competenta ale acestora, iar organele administratiei publice locale instituie reguli si masuri specifice în domeniul apararii împotriva incendiilor, potrivit competentelor si obligatiilor legale.
(2) Reglementarile prevazute la alin. (1) sunt obligatorii pentru domeniul de activitate specific, respectiv pentru unitatea administrativ-teritoriala.
ART. 156
Încalcarea dispozitiilor prezentelor norme generale atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.
ART. 157
Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentele norme generale.
ANEXA 1 la normele generale
Operatorul economic/institutia
ORGANIZAREA APARARII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Locul de munca ...........................

______________________________________________________________________________

| I. - Prevenirea incendiilor |

| 1. Materiale combustibile si inflamabile (de exemplu, produse finite din |

| lemn, lacuri, solventi etc.) |

| 2. Surse de aprindere posibile (de natura electrica, termica, autoaprindere|

| etc.) |

| 3. Echipamente si mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, |

| instalatii de ventilatie, scule si dispozitive etc.) |

| 4. Masuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea |

| fumatului, colectarea deseurilor etc.) |

| 5. Masuri specifice (de exemplu, asigurarea functionarii sistemului de |

| mentinere constanta a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar a |

| sculelor care nu produc scântei etc.) |

|______________________________________________________________________________|

| II. - Organizarea primei interventii de stingere a incendiilor |

| 1. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/numar serviciu profesionist |

| pentru situatii de urgenta ............................. dispecerat/sef tura |

| ...................... buton de alarmare amplasat la ................. etc.) |

| 2. Instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor (de |

| exemplu, sprinklere, usi rezistente la foc, trape) |

| 3. Mijloace de protectie a salariatilor (de exemplu, aparate de respiratie)|

| 4. Personalul care asigura prima interventie: |

| - stingatoare ........................................................... |

| - hidranti interiori .................................................... |

| - tablou electric ....................................................... |

| - declansare/oprire instalatiile ........................................ |

| 5. Personalul care asigura evacuarea persoanelor/bunurilor .............. |

|______________________________________________________________________________|

Întocmit

.....................

(numele si prenumele)

.....................

Semnatura

ANEXA 2

la normele generale

PLANUL DE EVACUARE

a persoanelor/bunurilor

______________________________________________________________________________

| 1. Date de identificare: |

|______________________________________________________________________________|

| Denumirea operatorului economic/institutiei |

|______________________________________________________________________________|

| Sediul, numar de telefon, fax, e-mail |

|______________________________________________________________________________|

| Profilul de activitate |

|______________________________________________________________________________|

| 2. - Planul general al operatorului economic/institutiei (la scara), pe |

| care se marcheaza: |

|______________________________________________________________________________|

| Amplasarea cladirilor si a depozitelor în incinta, precizându-se: |

| - numarul de niveluri (subterane si supraterane); |

| - numarul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în cladire; |

| - tipul de bunuri si cantitatea ce pot fi la un moment dat în |

| cladire/depozit; |

| - lista cu substante periculoase/caracteristici conform fisei de pericol |

| pentru fiecare categorie de substanta |

|______________________________________________________________________________|

| Caile de acces, evacuare si de interventie din incinta si cele adiacente |

| acesteia |

|______________________________________________________________________________|

| Locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu |

|______________________________________________________________________________|

| Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu |

|______________________________________________________________________________|

| 3. - Conceptia de organizare a evacuarii persoanelor/bunurilor |

|______________________________________________________________________________|

| Mijloacele prin care se realizeaza anuntarea (alertarea) persoanelor ce |

| raspund de executarea si dirijarea evacuarii în caz de incendiu |

|______________________________________________________________________________|

| Nominalizarea persoanelor care au atributii în ceea ce priveste evacuarea |

| persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte |

|______________________________________________________________________________|

| Nominalizarea persoanelor care se ocupa de întocmirea listelor celor |

| prezenti la locul de adunare amenajat si marcat corespunzator |

|______________________________________________________________________________|

| Ordinea în care urmeaza sa se faca evacuarea persoanelor si a bunurilor, în|

| functie de valoarea lor si de vulnerabilitatea la incendiu |

|______________________________________________________________________________|

| În cazul substantelor periculoase se vor face precizari cu privire la |

| masuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora |

|______________________________________________________________________________|

| 4. - Organizarea evacuarii persoanelor/bunurilor pe niveluri |

|______________________________________________________________________________|

| Se întocmeste, pentru fiecare nivel la care se afla persoane sau bunuri |

| necesar a fi evacuate, schita nivelului, pe care se specifica numarul |

| nivelului si numarul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel|

| si se marcheaza prin simbolurile corespunzatoare caile de evacuare, |

| încaperile/locurile în care se afla persoane/substante periculoase sau bunuri|

| de evacuat |

|______________________________________________________________________________|

| Se nominalizeaza persoana/persoanele care are/au atributii pentru evacuarea|

| persoanelor/bunurilor |

|______________________________________________________________________________|

| Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât |

| posibil, urmarindu-se ca evacuarea persoanelor sa se faca pe alte cai decât |

| cele destinate evacuarii materialelor si astfel stabilite încât sa nu |

| îngreuneze interventia pompierilor la stingere; |

|______________________________________________________________________________|

| Masurile de siguranta care trebuie luate la efectuarea evacuarii |

| persoanelor si a materialelor care prezinta pericol deosebit (explozivi, |

| recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu |

| deosebita valoare sau care se deterioreaza usor sub efectele temperaturii |

| (aparate de precizie etc.); |

|______________________________________________________________________________|

| Numarul si locul în care se afla mijloacele de iluminat mobile, de |

| transport, precum si alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea |

| evacuarii. |

|______________________________________________________________________________|

| Instructiuni de urmat în caz de incendiu |

|______________________________________________________________________________|

| Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv |

|______________________________________________________________________________|

| Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu |

|______________________________________________________________________________|

ANEXA 3

la normele generale

PLANUL DE INTERVENTIE

- structura-cadru -

______________________________________________________________________________

| 1. Datele de identificare: |

| - denumirea operatorului economic sau a institutiei; |

| - adresa, numar de telefon, fax, e-mail; |

| - profilul de activitate. |

|______________________________________________________________________________|

| 2. Planul general al unitatii (la scara), pe care se marcheaza: |

| - amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor în |

| incinta; |

| - caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente |

| acesteia; |

| - retelele si sursele proprii de alimentare cu apa; |

| - rezervele de agenti de stingere si de mijloace de protectie a |

| personalului de interventie; |

| - retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent |

| termic, gaze si alte fluide combustibile; |

| - retelele de canalizare; |

| - vecinatatile. |

|______________________________________________________________________________|

| 3. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei în caz de |

| incendiu: |

| - concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de securitate |

| la incendiu sau din evaluarea capacitatii de aparare împotriva incendiilor; |

| - particularitati tactice de interventie pentru: |

| - evacuarea utilizatorilor (persoane si, dupa caz, animale sau |

| bunuri), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate; |

| - localizarea si lichidarea incendiilor; |

| - protectia personalului de interventie; |

| - protectia vecinatatilor; |

| - înlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu. |

|______________________________________________________________________________|

| 4. Forte de interventie în caz de incendiu: |

| - serviciul privat pentru situatii de urgenta (dotare, încadrare); |

| - servicii publice voluntare pentru situatii de urgenta cu care se |

| coopereaza (categoria, localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, |

| telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare); |

| - subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta, |

| itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si |

| alertare); |

| - alte forte cu care se coopereaza si modul de anuntare (de exemplu, |

| ambulanta); |

|______________________________________________________________________________|

| 5. Surse de alimentare cu apa în caz de incendiu, exterioare unitatii: |

| - retele de alimentare cu apa: |

| - debite; |

| - presiuni; |

| - amplasarea hidrantilor exteriori si stabilirea distantelor fata de |

| incinta unitatii; |

| - alte surse artificiale sau naturale de apa: |

| - felul si capacitatea acestora; |

| - platforme (puncte) de alimentare si distantele fata de unitate. |

|______________________________________________________________________________|

| 6. Planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de |

| depozitare (la scara), pe care se marcheaza ori se înscriu date privind: |

| - destinatia spatiilor (încaperilor); |

| - suprafata construita si aria desfasurata; |

| - regimul de înaltime (numarul de niveluri); |

| - numarul de persoane care utilizeaza constructia, pe niveluri si pe |

| total; |

| - caile interioare de acces, evacuare si de interventie; |

| - natura materialelor si a elementelor de constructii; |

| - nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu |

| asigurate; |

| - instalatiile utilitare aferente; |

| - instalatiile, sistemele, dispozitivele si aparatele de prevenire si |

| stingere a incendiilor cu care este echipata; |

| - dispozitivul de interventie în caz de incendiu. |

|______________________________________________________________________________|

NOTA:

În cazul operatorilor economici si al institutiilor având numai constructii, instalatii

tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu si care nu se

încadreaza în categoriile de cladiri înalte si foarte înalte, fara sali aglomerate ori cu

aglomerari de persoane si fara depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea

planurilor detaliate prevazute la pct. 6 din structura-cadru. În aceste situatii, în

conturul constructiilor, instalatiilor tehnologice si al platformelor de depozitare,

marcate în planul general al incintei unitatii (pct. 2) ori într-un tabel separat, se

înscriu suplimentar: destinatia, suprafata, numarul de niveluri, rezistenta la foc si,

dupa caz, categoriile pericolului de incendiu.

Un exemplar al planului de interventie avizat se pune la dispozitie inspectoratului

pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti pentru efectuarea

recunoasterilor si a studiilor tactice si pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul

exercitiilor, aplicatiilor tactice de interventie, precum si în situatiile de urgenta.

ANEXA 4

la normele generale

Unitatea emitenta

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr. .... din ...........

______________________________________________________________________________

| Se elibereaza prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ..........,|

| ajutat de doamna/domnul ............., care urmeaza sa execute .............,|

| folosind .................... la (în) ................................... . |

| Lucrarile încep la data de ........... ora ...., si se încheie la data de |

| ............ ora .... . |

|______________________________________________________________________________|

| Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua |

| urmatoarele masuri: |

| 1. Îndepartarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de |

| executare a lucrarilor si din apropierea acesteia, pe o raza de ..... metri, |

| astfel: |

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

| 2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau |

| instalatiilor, prin: |

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

| 3. Ventilarea spatiilor în care se executa lucrarile se realizeaza astfel: |

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

| 4. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, înlaturarea |

| surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea |

| incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona. |

|______________________________________________________________________________|

| 5. Începerea lucrarilor cu foc s-a facut în baza buletinului de analiza |

| nr. ...... din ........., eliberat de ..................................... |

| (acolo unde este cazul) |

|______________________________________________________________________________|

| 6. Respectarea normelor de aparare împotriva incendiilor, specifice |

| tehnologiei de lucru: |

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

| 7. În zona de lucru se asigura urmatoarele mijloace de stingere a |

| incendiilor: |

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

| 8. Lucrarile cu foc deschis nu se executa daca sunt conditii de vânt |

|______________________________________________________________________________|

| 9. Pe timpul lucrarilor se asigura supravegherea acestora de catre |

| doamna/domnul ............................ |

|______________________________________________________________________________|

| 10. Seful serviciului public voluntar/privat pentru situatii de urgenta este|

| anuntat despre începerea, întreruperea si încheierea lucrarii. |

|______________________________________________________________________________|

| 11. Controlul masurilor de aparare împotriva incendiilor se asigura de catre|

| doamna/domnul ............................ |

|______________________________________________________________________________|

| 12. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre doamna/domnul |

| ...................................... |

|______________________________________________________________________________|

| 13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunta la ......................., |

| prin ................................. |

|______________________________________________________________________________|

| 14. Alte masuri specifice de aparare împotriva incendiului |

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

| 15. Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra |

| masurilor de aparare împotriva incendiului. |

|______________________________________________________________________________|

| Responsabili | Numele si prenumele | Semnatura |

|___________________________________|_____________________|____________________|

| Emitentul | | |

|___________________________________|_____________________|____________________|

| Seful sectorului în care se | | |

| executa lucrarile | | |

|___________________________________|_____________________|____________________|

| Executantii lucrarilor cu foc | | |

|___________________________________|_____________________|____________________|

| Serviciul public voluntar/privat | | |

| pentru situatii de urgenta | | |

|___________________________________|_____________________|____________________|

ANEXA 5

la normele generale

MIJLOACE TEHNICE

de aparare împotriva incendiilor

- Categorii principale -

1. Pentru echiparea constructiilor, a instalatiilor tehnologice si a platformelor

amenajate:

a) instalatii de protectie împotriva incendiilor;

b) stingatoare si alte aparate de stins incendii;

c) utilaje, unelte si alte mijloace de interventie.

2. Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de

urgenta:

a) autospeciale pentru stingerea incendiilor;

b) autospeciale auxiliare de interventie;

c) nave pentru stingerea incendiilor;

d) trenuri pentru stingerea incendiilor;

e) aeronave de interventie la incendii;

f) motopompe si alte utilaje;

g) ambulante si autosanitare.

3. Pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor si substantelor

combustibile sau pentru protectia celor din apropierea focarului:

a) produse de stingere;

b) agenti neutralizatori, speciali.

4. Pentru protectia personalului de interventie:

a) echipament de protectie la temperatura, socuri mecanice si la umiditate;

b) mijloace de protectie a cailor respiratorii;

c) accesorii de siguranta;

d) accesorii de protectie la electrocutare;

e) mijloace de iluminat;

f) aparatura de comunicatii;

g) echipament, aparatura, vaccinuri si instrumentar de protectie speciala împotriva

efectelor agentilor chimici, radioactivi sau biologici;

h) aparatura de detectare a concentratiilor explozive sau a prezentei unor substante

nocive.

ANEXA 6

la normele generale

NUMAR ORIENTATIV

de stingatoare portative pentru unele categorii de constructii

______________________________________________________________________________

| Categorii de constructii | Numar minim de |

| | stingatoare*)/ |

| | suprafata |

| | desfasurata |

|___________________________________________________________|__________________|

| 1. Cladiri administrative: | 1 buc./300 mp |

| - sedii ale administratiei publice centrale si locale; | |

| - sedii de fundatii, organizatii neguvernamentale, | |

| asociatii, agentii si altele asemenea; | |

| - sedii de birouri. | |

|___________________________________________________________|__________________|

| 2. Cladiri comerciale: | 1 buc./200 mp |

| - comert alimentar si nealimentar; | |

| - magazine generale; | |

| - alimentatie publica (restaurante, braserii si altele | |

| asemenea); | |

| - spatii si încaperi destinate serviciilor. | |

|___________________________________________________________|__________________|

| 3. Cladiri de locuit (cu caracter de recomandare): | 1 buc./nivel/ |

| - blocuri; | apartament |

| - locuinte unifamiliale. | |

|___________________________________________________________|__________________|

| 4. Cladiri civile cu functiuni mixte (comert, birouri, | 1 buc./300 mp |

| reuniuni) | |

|___________________________________________________________|__________________|

| 5. Alte amenajari: | 1 buc./150 mp |

| - circuri mobile; | |

| - scene si tribune amenajate provizoriu în aer liber | |

| (pentru spectacole, mitinguri, competitii sportive etc.); | |

| - studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public.| |

|___________________________________________________________|__________________|

*) Performanta de stingere echivalenta cu focarele 21 A si 113 B, conform

standardului european de referinta.

NOTA:

Tipul si numarul de stingatoare se stabilesc de proiectant si, pentru constructiile

existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atributii specifice, în functie

de nivelul de risc de incendiu, tipul si cantitatea de material sau substanta

combustibila/volumul de lichid combustibil din spatiul ce trebuie protejat.

ANEXA 7

la normele generale

REGISTRU DE CONTROL

pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare si

stingere a incendiilor

________________________________

| Nr. crt. (fisa) .............. |

|________________________________|

______________________________________________________________________________

| Denumirea instalatiei |

|______________________________________________________________________________|

| Producator/importator/furnizor |

|______________________________________________________________________________|

| Caracteristici principale (loc amplasare, zone protejate, componente etc.) |

|______________________________________________________________________________|

| Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement |

|______________________________________________________________________________|

| Documentatie tehnica aferenta certificatului |

|______________________________________________________________________________|

| Persoana fizica/juridica ce a executat proiectarea |

| Certificat atestare |

|______________________________________________________________________________|

| Persoana fizica/juridica ce a executat montarea |

| Certificat atestare |

|______________________________________________________________________________|

| Persoana fizica/juridica ce executa verificarea, întretinerea, repararea |

| Certificat atestare |

| Contract nr. .................. |

| Perioada contractului |

|______________________________________________________________________________|

| Solicitare service deranjamente |

| Telefon, e-mail, fax |

|______________________________________________________________________________|

| Personal responsabil |

| Data |

|______________________________________________________________________________|

Date evenimente

______________________________________________________________________________

|Nr. | Data | Locul | Evenimentul | Cauza | Actiune | Numele în clar|

|crt.| | | | | corectiva| - Semnatura - |

|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________|

|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________|

|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________|

NOTA:

1. În registrul de control pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alertare,

alarmare, limitare si stingere a incendiilor se consemneaza toate datele relevante

privind:

a) executarea controalelor starii de functionare, a operatiunilor de verificare,

întretinere si reparatii;

b) executarea de modificari;

c) actionarile în situatii de incendiu;

d) evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte,

întreruperi, declansari intempestive, teste, dezactivari temporare - cu mentionarea

cauzelor care le-au determinat si a actiunilor corective efectuate.

2. Datele consemnate trebuie sa indice clar si precis data (anul, luna, ziua, ora,

dupa caz, minutele si secundele) si locul de producere a evenimentului.

3. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzator.

4. Registrul se completeaza pentru fiecare instalatie din dotare.

5. Se numeste un responsabil pentru completarea registrului; numele

responsabilului este trecut în registru.

6. Se noteaza componentele înlocuite si cauzele înlocuirii.

ANEXA 8

la normele generale

EVIDENTA

exercitiilor de interventie efectuate la ......................

______________________________________________________________________________

|Nr. | Data si ora | Tipul | Locul/Sectorul| Cine a organizat| Observatii|

|crt.| executarii | exercitiului| de activitate | exercitiul | |

| | exercitiului| | | Numele, | |

| | | | | semnatura si | |

| | | | | functia | |

|____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________|

|____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________|

|____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________|---------------

 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta consultanta ISO
Copyright © 2011 - Racis