SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO/IEC 27002

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

ORDIN Nr. 1474 din 12 octombrie 2006


pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregãtire si desfãsurare a activitãtii de prevenire a situatiilor de urgentã
Publicat în M.Of. nr. 885 din 31 octombrie 2006
Având În vedere prevederile art. 17 alin. (1) si (2) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor si ale art. 28 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificãrile ulterioare,
În temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. . Se aprobã Regulamentul de planificare, organizare, pregãtire si desfãsurare a activitãtii de prevenire a situatiilor de urgentã, prevãzut În anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. . Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã si inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene si al municipiului Bucuresti vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3.. Cu data prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 665/2005 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregãtire, desfãsurare si evaluare a activitãtii de prevenire, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 21 iunie 2005.
Art. 4.. Prezentul ordin se publicã În Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Bucuresti, 12 octombrie 2006.
Nr. 1.474.
ANEXÃ
R E G U L A M E N T de planificare, organizare, pregãtire si desfãsurare a activitãtii de prevenire a situatiilor de urgentã
CAPITOLUL I
Formele, domeniile si scopurile activitãtii de prevenire
Art. 1. . Activitãtile de prevenire a situatiilor de urgentã, denumite În continuare activitãti de prevenire, desfãsurate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã, denumit În continuare Inspectorat General, si de structurile din subordine reprezintã o componentã principalã a sistemului integrat de mãsuri tehnice si organizatorice, precum si de actiuni specifice planificate si realizate potrivit legislatiei, În scopul preîntâmpinãrii, reducerii sau eliminãrii riscurilor de producere a situatiilor de urgentã si a consecintelor acestora, protectiei populatiei, mediului, bunurilor si valorilor de patrimoniu.
Art. 2. . (1) La nivel national, activitatea de prevenire este coordonatã direct de
Inspectia de Prevenire, structurã specializatã din cadrul Inspectoratului General.
(2) Inspectia de Prevenire coordoneazã, îndrumã, controleazã si evalueazã activitatea desfãsuratã în domeniul prevenirii si gestionãrii situatiilor de urgentã de cãtre ministerele, celelalte organe centrale ale administratiei publice si organizatii neguvernamentale cu functii de sprijin, repartizate potrivit reglementãrilor În vigoare.
(3) Inspectia de Prevenire coordoneazã, Îndrumã, controleazã si evalueazã inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti, denumite În continuare inspectii judetene.
Art. 3. . (1) La nivel teritorial, inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti, prin inspectiile judetene, coordoneazã, planificã, organizeazã, pregãtesc si desfãsoarã activitãti de prevenire la institutii publice, localitãti, constructii/amenajãri cu aglomerãri de persoane si operatori economici cu risc din judet.
(2) Inspectiile judetene coordoneazã, îndrumã, controleazã si evalueazã activitãtile de prevenire desfãsurate de serviciile voluntare, publice si private, din judet/municipiul Bucuresti.
Art. 4. . (1) Principalele forme ale activitãtii de prevenire sunt: reglementarea, avizarea, autorizarea, acordul, atestarea, recunoasterea, desemnarea, supravegherea pietei, controlul, asistenta tehnicã de specialitate, informarea preventivã a autoritãtilor,organismelor, factorilor implicati si a populatiei, precum si pregãtirea acestora pentru situatii de urgentã, coordonarea serviciilor voluntare, publice si private, pentru situatii de urgentã, auditul de supraveghere a persoanelor fizice si juridice atestate, constatarea si sanctionarea Încãlcãrilor prevederilor legale (anexa nr. 1).
(2) Supravegherea pietei, precum si recunoasterea si desemnarea organismelor pentru atestarea conformitãtii produselor cu rol În satisfacerea cerintei de securitate la incendiu sunt forme ale activitãtii de prevenire care se executã prin structuri specializate, la nivel national, de cãtre Inspectia de Prevenire.
Art. 5.. Domeniile specifice activitãtii de prevenire sunt:
a) verificarea respectãrii actelor normative si a reglementãrilor privind apãrarea Împotriva incendiilor si protectia civilã la proiectarea, executarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor, instalatiilor si amenajãrilor;
b) identificarea si evaluarea riscurilor teritoriale din judet/municipiul Bucuresti;
c) verificarea organizãrii activitãtii privind identificarea si evaluarea riscurilor pe timpul exploatãrii constructiilor, instalatiilor si amenajãrilor;
d) verificarea aplicãrii conceptiei de apãrare împotriva incendiilor si de protectie civilã În scopul mentinerii riscurilor în limite acceptabile;
e) controlul activitãtilor care prezintã pericole de accidente majore În care sunt implicate substante periculoase, materiale radioactive si munitie neexploatatã;
f) coordonarea si controlul realizãrii pregãtirii si instruirii specifice a populatiei si a salariatilor, a modului de asimilare de cãtre acestia a regulilor si mãsurilor specifice, precum si a comportamentului În cazul unei situatii de urgentã;
g) Îndrumarea, controlul si coordonarea serviciilor voluntare, publice si private, pentru situatii de urgentã;
h) informarea si educarea preventivã a populatiei;
i) solutionarea petitiilor si sesizãrilor În domeniul specific.
Art. 6.. Scopurile activitãtii de prevenire sunt:
a) asigurarea respectãrii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementãri privind apãrarea împotriva incendiilor si protectia civilã;
b) participarea la identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale, aprecierea probabilitãtii de aparitie si a consecintelor riscurilor pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale;
c) evidentierea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii Între personalul care executã controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate;
d) informarea populatiei privind riscurile identificate si despre modul de comportare În caz de situatii de urgentã.
Art. 7. . Principiile pe baza cãrora se desfãsoarã activitatea de prevenire sunt urmãtoarele:
a) principiul legalitãtii: respectarea, În mod unitar, a legislatiei privind apãrarea Împotriva incendiilor si protectia civilã, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe Întregul teritoriu al tãrii;
b) principiul impartialitãtii si independentei: În exercitarea atributiilor functionale inspectorii sunt obligati sã aibã o atitudine obiectivã, neutrã fatã de orice interes politic, economic, religios sau de altã naturã;
c) principiul confidentialitãtii: pãstrarea de cãtre inspectori a secretului privind informatiile care nu sunt de interes public si care sunt obtinute În cursul desfãsurãrii activitãtii de prevenire;
d) principiul transparentei: desfãsurarea activitãtii într-o manierã deschisã fatã de public, prin care accesul liber si neîngrãdit la informatiile fundamentate stiintific, de interes public, sã constituie regula, iar limitarea accesului la informatii sã constituie exceptia, În conditiile legii;
e) principiul continuitãtii si gradualitãtii: asigurarea unor controale periodice ale situatiilor de risc si aplicarea unor mãsuri din ce În ce mai severe În cazul mentinerii riscului peste nivelurile acceptabile.
CAPITOLUL II
Organizarea si planificarea activitãtilor de prevenire
Art. 8. . (1) La nivel national, conducerea activitãtii de prevenire se realizeazã de cãtre adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General, care este seful Inspectiei de Prevenire.
(2) În absenta adjunctului inspectorului general, activitatea de prevenire este condusã de o persoanã desemnatã În acest scop de inspectorul general al Inspectoratului General, prin ordin de zi.
Art. 9. . (1) Inspectia judeteanã este condusã de adjunctul inspectorului-sef al inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti.
(2) Adjunctul inspectorului-sef se subordoneazã nemijlocit inspectorului-sef al inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti, denumit În continuare inspector-sef, iar pe linia organizãrii si desfãsurãrii activitãtii de prevenire, adjunctului inspectorului general, sefului Directiei pompieri si sefului Directiei protectie civilã din cadrul Inspectoratului General.
Art. 10. . (1) Organizarea activitãtilor de prevenire se asigurã de cãtre adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General si adjunctul inspectorului-sef al inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti si se realizeazã prin personalul de specialitate din Inspectia de Prevenire si, respectiv, din inspectiile judetene/a municipiului Bucuresti care are astfel de atributii stabilite prin fisa postului.
(2) Inspectorii de prevenire sunt investiti cu exercitiul autoritãtii publice si Îsi desfãsoarã activitatea individual sau În colective constituite la nivelul structurilor proprii ori împreunã cu reprezentanti ai altor institutii sau autoritãti publice împuternicite sã desfãsoare actiuni de control, în conditiile respectãrii prevederilor legale si, dupã caz, a protocoalelor de colaborare.
(3) Legitimatiile de control nominale pentru inspectorii de prevenire se emit de cãtre inspectorul general si au forma din modelul prezentat În anexa nr. 2.
Art. 11. . (1) Pentru desfãsurarea activitãtii de prevenire, Inspectoratul General, respectiv inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti, asigurã personalului de control, În conditiile legii, mijloace de transport/decontarea cheltuielilor de transport, cazare, diurnã si alte materiale necesare.
(2) La nivelul inspectoratelor pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti se asigurã procurarea de reglementãri si materiale documentare necesare desfãsurãrii activitãtii de prevenire, precum si aparaturã specificã.
Art. 12. . Inspectia judeteanã are competente privind desfãsurarea activitãtilor de prevenire specifice la autoritãti ale administratiei publice, institutii, operatori economici si persoane fizice si juridice autorizate, certificate sau atestate în domeniu, aflate pe teritoriul judetului/municipiului Bucuresti, În conditiile legii.
Art. 13. . În activitatea de prevenire se utilizeazã,prioritar, imprimate tipizate.
Art. 14. . Personalul care are atributii privind emiterea/anularea de avize si autorizatii, constatarea si sanctionarea Încãlcãrilor prevederilor legale, stabilirea de restrictii sau interzicerea unor operatii sau lucrãri, dispunerea sistãrii/interzicerii desfãsurãrii unor activitãti, lucrãri de constructii sau oprirea functionãrii ori utilizãrii constructiilor sau amenajãrilor este numit de inspectorul-sef, prin ordin de zi.
Art. 15. . (1) Planificarea activitãtilor de prevenire se realizeazã astfel:
a) anual, de cãtre Inspectoratul General si inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti;
b) semestrial, de cãtre Inspectia de Prevenire si directiile din structura acesteia;
c) trimestrial, de cãtre serviciile din Inspectia de Prevenire si din inspectiile judetene;
d) lunar, de cãtre fiecare inspector din inspectiile judetene, pe baza fondului de timp calculat conform anexei nr. 3.
(2) Documentele de planificare se întocmesc în douã exemplare: exemplarul 1 se pãstreazã la structura/persoana care l-a Întocmit, iar exemplarul 2, la seful nemijlocit al structurii/persoanei respective.
(3) În cazul inspectiei din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã al Municipiului Bucuresti, documentele se Întocmesc În 3 exemplare, iar exemplarul 3 se pãstreazã la seful biroului de sector.
Art. 16. . La planificarea sau modificarea planificãrii activitãtilor de prevenire se au În vedere urmãtoarele:
a) clasificarea În functie de tipurile de risc a localitãtilor, operatorilor economici si institutiilor, pe baza criteriilor stabilite conform legii;
b) categoriile, clasele de importantã, functiunile constructiilor, instalatiilor, amenajãrilor, monumentelor istorice, stabilite potrivit legii;
c) stadiile de proiectare/executie pentru realizarea lucrãrilor aferente asigurãrii cerintei esentiale de securitate la incendiu, precum si la realizarea adãposturilor de protectie civilã, termenele de realizare planificate pe etape si de finalizare a lucrãrilor, pentru obiectivele de investitii;
d) termenele de implementare a mãsurilor stabilite prin strategiile si programele de prevenire a situatiilor de urgentã;
e) concluziile rezultate din evaluarea periodicã a situatiei operative;
f) specificitatea riscurilor identificate În plan teritorial si perioada de manifestare a acestora;
g) ordinele primite, vizând actiuni preventive prioritare.
Art. 17. . Planificarea anualã a activitãtii de prevenire cuprinde:
a) principalele directii de actiune si obiectivele Inspectiei de Prevenire, respectiv ale inspectiilor judetene;
b) activitãtile specifice: de control; de avizare/autorizare;preventive sezoniere; efectuate prin colaborare si cooperare cu institutii si autoritãti ale administratiei publice centrale si locale; exercitii specifice de pregãtire; analize, cursuri si instruiri; de informare preventivã; de audit de supraveghere a persoanelor fizice si juridice atestate sau autorizate; de analizã si evaluare a activitãtii desfãsurate; de raportare si informare; alte activitãti (convocãri, conferinte, simpozioane, dezbateri, concursuri profesionale, colaborãri pe plan extern etc.).
Art. 18. . Conceptia de organizare si planificarea anualã a activitãtilor de prevenire se aprobã de cãtre inspectorul general pentru Inspectia de Prevenire, respectiv inspectorii- sefi ai inspectoratelor pentru situatii de urgentã judetene, pentru inspectiile judetene.
Art. 19. . (1) Planul lunar individual cuprinde formele specifice activitãtii de prevenire în functie de atributiile prevãzute î n fisa postului, locul unde se desfãsoarã si timpul alocat pentru fiecare.
(2) Modelul formularului de plan lunar individual este prezentat În anexa nr. 4.
(3) Stadiul de Îndeplinire a activitãtilor de prevenire din planul lunar individual se analizeazã si se opereazã în ultima zi lucrãtoare din lunã.
CAPITOLUL III
Documente de evidentã
Art. 20. . (1) Inspectia de Prevenire si inspectiile judetene Întocmesc, pãstreazã si actualizeazã evidentele în scris si/sau pe suport magnetic, astfel încât sã fie accesibile ori de câte ori este nevoie, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Evidentele utilizate În activitatea de prevenire se clasificã În evidente nominale si evidente statistice.
(3) Structura si continutul evidentelor se stabilesc prin instructiuni aprobate prin ordin al inspectorului general.
Art. 21. . (1) Evidenta sanctiunilor contraventionale se întocmeste separat pe categorii de persoane juridice/fizice, dupã cum urmeazã:
a) sanctiunile contraventionale principale;
b) sanctiunile contraventionale complementare.
(2) Evidenta sanctiunilor contraventionale se întocmeste distinct pentru prevenirea incendiilor si protectie civilã pe baza datelor furnizate pe cele douã segmente de activitate si se pãstreazã de cãtre un inspector din cadrul inspectiei judetene, numit prin ordin de zi pe unitate.
(3) Evidenta proceselor-verbale de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor împotriva cãrora s-a fãcut plângere conform legii se pãstreazã de consilierul juridic/biroul juridic al inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti.
Art. 22. . Petitiile si sesizãrile privind activitatea de prevenire se examineazã, se solutioneazã si se arhiveazã conform prevederilor legale.
CAPITOLUL IV
Dispozitii specifice
SECTIUNEA 1
Controlul de prevenire
Art. 23. . (1) Inspectiile judetene executã controale de fond, tematice si colective.
(2) Controlul de fond este activitatea prin care se verificã modul de aplicare a prevederilor legale privind apãrarea Împotriva incendiilor si protectia civilã, precum si respectarea normelor specifice la proiectarea, executarea, receptia, autorizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor/instalatiilor/amenajãrilor de la institutii publice, operatori economici si localitãti.
(3) Controlul tematic este activitatea prin care se verificã o laturã a activitãtii de prevenire sau o categorie de obiective.
(4) Controlul colectiv este activitatea desfãsuratã împreunã cu alte organisme si institutii abilitate prin lege sã execute controale.
A. Planificarea controalelor
Art. 24. . (1) La planificarea si executarea controalelor se va acorda prioritate institutiilor, amenajãrilor, spatiilor publice, precum si operatorilor economici care desfãsoarã activitãti ce prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase.
(2) La planificarea controalelor se urmãreste cuprinderea, tinându-se seama de criteriile prevãzute la art. 16, într-o perioadã stabilitã de sefii serviciilor din inspectiile judetene, dar nu mai mare de 5 ani, a constructiilor/ instalatiilor/amenajãrilor existente În zona de competentã.
(3) Se va evita controlul În fiecare an al acelorasi obiective, dacã nu sunt incluse
În precizãrile Inspectiei de Prevenire, sau al unor obiective la care, cu prilejul controalelor desfãsurate anterior, nu s-au constatat nereguli referitoare la mãsurile de securitate la incendiu si de protectie civilã.
(4) La obiectivele În care se constatã nereguli majore privind apãrarea Împotriva incendiilor si protectia civilã se intensificã periodicitatea controalelor pânã la solutionarea problemelor.
Art. 25. . (1) Controlul executat de colective de inspectori se organizeazã si se desfãsoarã potrivit planificãrii lunare sau la ordin, pe bazã de plan si tematicã de control.
(2) Controalele executate individual de inspectori se desfãsoarã potrivit planificãrii lunare sau la ordin.
Art. 26. . (1) Repartizarea cãtre inspectori a obiectivelor stabilite pentru control se efectueazã anual de sefii serviciilor din inspectiile judetene, se avizeazã de adjunctul inspectorului-sef al inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti si se aprobã de inspectorul-sef, tinând seama de:
a) ordinele inspectorului general al Inspectoratului General si precizãrile Inspectiei de
Prevenire;
b) specificitatea zonei de competentã;
c) situatia operativã din anul precedent;
d) specializarea, pregãtirea si experienta personalului cu atributii de control;
e) gradul de Încadrare cu personal al inspectiei judetene.
(2) Unui inspector i se poate repartiza cel mult 5 ani consecutiv, În control, acelasi
obiectiv aflat În exploatare.
B. Pregãtirea activitãtii de control
Art. 27. . Pregãtirea activitãtii de control cuprinde:
a) studierea reglementãrilor specifice În domeniu;
b) studierea dosarului obiectivului/localitãtii;
c) studierea documentelor de control Întocmite anterior;
d) alegerea procedurii de control si tipizatelor necesare;
e) studierea situatiei operative specifice;
f) studierea unor materiale documentare/informative.
Art. 28. . (1) Dosarul obiectivului/localitãtii cuprinde, dupã caz, fisa obiectivului/localitãtii, documente de control anterioare, alte documente relevante.
(2) fisa obiectivului, al cãrei model este prevãzut În anexa nr. 5, se Întocmeste pe baza datelor furnizate, în scris, de conducãtorul acestuia, la solicitarea inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti.
(3) fisa localitãtii, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 6, se întocmeste pe baza datelor furnizate, în scris, de primarul acesteia, la solicitarea inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti.
(4) Datele incluse În dosarele mentionate la alin. (1) se verificã si se actualizeazã cu ocazia controalelor.
C. Desfãsurarea activitãtii de control
Art. 29. . (1) Activitatea de control se executã potrivit principiilor prevãzute În prezentul regulament si cerintelor stabilite prin proceduri, ghiduri, instructiuni de control, întocmite de Inspectia de Prevenire si aprobate prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.
(2) În cazul activitãtilor care prezintã pericole de accidente majore În care sunt implicate substante periculoase, materiale radioactive, deseuri, substante care pot produce poluãri accidentale, activitatea de control se executã si În conformitate cu reglementãrile specifice în materie.
Art. 30. . (1) Controalele se executã, de regulã, în comun, respectiv prevenirea incendiilor si protectie civilã.
(2) Într-o primã etapã, pânã la dobândirea cunostintelor si aptitudinilor necesare activitãtilor de la alin. (1), se recomandã efectuarea controalelor de cãtre 2 inspectori, câte unul din serviciul de prevenire a incendiilor si, respectiv, de protectie civilã din inspectiile judetene.
Art. 31. . (1) Personalul care executã actiuni de control Îsi face cunoscutã calitatea prin legitimatia de serviciu si de control, precum si prin ordinul de serviciu/misiune.
(2) Fiecare control se Înregistreazã În registrul unic al operatorului economic verificat, respectiv, dupã caz, într-un registru special al institutiei controlate sau al localitãtii.
Art. 32. . (1) În procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se consemneazã toate datele prevãzute de reglementãrile În domeniu si acestea sunt însotite de dovada de îndeplinire a procedurii de comunicare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si Înstiintarea de platã.
(2) Modelul de proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este prezentat în anexa nr. 7.
D. Finalizarea controlului
Art. 33. . (1) Controlul se finalizeazã printr-un document care se înregistreazã, se semneazã si se stampileazã conform legii.
(2) Controlul de fond si tematic se încheie cu un proces-verbal de control, iar controlul activitãtilor care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase cu un raport de inspectie.
(3) Controlul colectiv se finalizeazã prin documentul prevãzut în reglementãrile specifice.
(4) Controlul de verificare în teren pentru emiterea autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilã se finalizeazã printr-un referat, conform normelor metodologice specifice.
(5) Modelele de proces-verbal de control pentru operatori economici, institutii, localitãti, obiective hidrotehnice, respectiv puncte de comandã sunt prezentate în anexele nr. 8, 9, 10 si 11.
(6) Modelul de raport de inspectie este prezentat în anexa nr. 12.
(7) Modelele de procese-verbale pentru controalele executate la unitãtile de proiectare pentru verificarea proiectelor, la obiective de investitii si organizãri de santier sunt prezentate în anexele nr. 13 si 14 la prezentul regulament.
Art. 34. . Controalele de prevenire se valorificã prin urmãtoarele modalitãti principale:
a) Înlãturarea sau reducerea pericolelor si consecintelor posibile ale manifestãrii acestora;
b) analizarea cu conducerea unitãtii verificate, pe baza documentului de control, a activitãtii de apãrare împotriva incendiilor si de protectie civilã sau informarea acesteia, în scris, asupra unor situatii deosebite;
c) informarea cetãtenilor si salariatilor asupra riscurilor evidentiate, asupra mãsurilor de prevenire si despre modul de actiune În caz de situatii de urgentã;
d) constatarea contraventiilor prevãzute de actele normative în vigoare si aplicarea sanctiunilor contraventionale persoanelor fizice si juridice vinovate de sãvârsirea acestora;
e) propunerea, cãtre persoanele în drept, În conditiile legii, a sistãrii unor activitãti, lucrãri de constructii sau oprirea functionãrii ori utilizãrii acestora;
f) stabilirea de restrictii sau interzicerea unor operatii sau lucrãri;
g) sesizarea, dupã caz, a procurorului si organelor de urmãrire penalã cu privire la faptele care constituie infractiuni î n domeniile apãrãrii împotriva incendiilor si protectiei civile;
h) raportarea ierarhicã operativã a situatiilor deosebite;
i) valorificarea concluziilor În actiuni de informare preventivã, precum si În propuneri de modificare a unor reglementãri.
Art. 35. . (1) Documentele de control încheiate de personalul subordonat se verificã sãptãmânal de sefii de serviciu din inspectiile judetene si prin sondaj de cãtre adjunctul inspectorului-sef al inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti.
(2) Adjunctul inspectorului-sef al inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti si sefii serviciilor din inspectiile judetene verificã prin sondaj procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, urmãrind respectarea regulilor privind completarea acestora si încadrarea încãlcãrilor în functie de neregulile consemnate în documentul de finalizare a controlului.
(3) Activitatea fiecãrui inspector va fi controlatã, inopinat, cel putin o datã pe trimestru de cãtre adjunctul inspectorului-sef al inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti ori de sefii serviciilor din cadrul inspectiilor judetene.
(4) Aprecierea inspectorului pe timpul controlului inopinat este utilizatã la evaluarea anualã a acestuia.
Art. 36. . (1) Problemele deosebite referitoare la activitãti din obiectivele controlate, care nu pot fi solutionate la nivelul inspectiilor judetene, fac obiectul unor rapoarte cãtre Inspectia de Prevenire, a unor informãri cãtre conducerile administratiei publice centrale si locale, institutii descentralizate si deconcentrate la nivel judetean ce pot concura la rezolvarea situatiilor de risc, precum si a unor materiale documentare.
(2) Documentele mentionate la alin. (1) se înregistreazã si se pãstreazã În conditiile prevãzute de lege si constituie un mijloc de completare a evidentelor proprii.
Art. 37. . (1) În baza concluziilor rezultate din rapoartele primite de la inspectiile judetene, Inspectia de Prevenire elaboreazã informãri cãtre conducerile ministerelor, altor organe ale administratiei publice centrale sau institutii publice, reorienteazã directiile prioritare de actiune la nivel national sau teritorial ori, la constatarea unor situatii deosebite, executã verificãri de sprijin si îndrumare la inspectiile judetene.
(2) Documentele de la alin. (1) se constituie ca evidentã nominalã la nivelul Directiei pompieri si Directiei protectie civilã din cadrul Inspectiei de Prevenire.
SECTIUNEA a 2 a
Avizare/autorizare
Art. 38. . Activitatea de emitere/anulare a avizelor si autorizatiilor, precum si de emitere a acordurilor se desfãsoarã potrivit prevederilor legale În vigoare si normelor metodologice aprobate prin ordine ale ministrului administratiei si internelor sau, dupã caz, ale conducãtorilor altor autoritãti ale administratiei publice centrale.
Art. 39. . Pentru desfãsurarea acestei activitãti, din cadrul inspectiei judetene este desemnat personal cu experientã si cu studii superioare tehnice, în conditiile art. 14.
Art. 40. . (1) Activitatea de avizare a mãsurilor de prevenire a incendiilor, cuprinse În norme si dispozitii emise de ministere si alte organe ale autoritãtilor publice centrale, se desfãsoarã potrivit prevederilor legale în vigoare si normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(2) La Inspectia de Prevenire se transmit, dupã avizare, un exemplar tipãrit si unul
În format electronic din dispozitiile emise de autoritãtile publice la nivel judetean.
SECTIUNEA a 3-a
Servicii voluntare, publice si private pentru situatii de urgentã
Art. 41. . (1) Activitatea preventivã a serviciilor voluntare, publice si private pentru situatii de urgentã se desfãsoarã pe baza unui regulament special aprobat de ministrul administratiei si internelor.
(2) Inspectiile judetene coordoneazã, controleazã, sprijinã si evalueazã activitãtile de prevenire desfãsurate de serviciile voluntare, publice si private, din zona de competentã, potrivit metodologiei elaborate de inspectoratul pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti, aprobatã de prefect.
SECTIUNEA a 4-a
Informare preventivã si pregãtirea populatiei
Art. 42. . Informarea preventivã reprezintã ansamblul de mãsuri si activitãti planificate si desfãsurate de Inspectia de Prevenire si inspectiile judetene În scopul informãrii populatiei si a diferitelor categorii socioprofesionale asupra tipurilor de riscuri generatoare de situatii de urgentã, a mãsurilor de prevenire a acestora, precum si a comportamentului care trebuie urmat în cazul manifestãrii diferitelor tipuri de risc.
Art. 43. . (1) Pregãtirea În domeniul situatiilor de urgentã are ca scop cunoasterea tuturor riscurilor potentiale specifice comunitãtilor si însusirea modului de actiune În vederea asigurãrii protectiei populatiei, bunurilor materiale si mediului.
(2) Pentru desfãsurarea activitãtilor de pregãtire, periodic se utilizeazã, conform reglementãrilor, urmãtoarele forme si metode: cursuri, convocãri, antrenamente de specialitate, exercitii, aplicatii, concursuri, instructaje, schimburi de experientã, simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicãri, mese rotunde, expozitii, studiu individual, expuneri, dezbateri, prezentãri de studii de caz etc.
Art. 44. . Inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti întocmesc si difuzeazã structurilor pe care le coordoneazã ordinul/dispozitia presedintelui comitetului pentru situatii de urgentã judetean/comitetului pentru situatii de urgentã local, tematica convocãrilor si exercitiilor de specialitate si programul pregãtirii serviciilor de urgentã, salariatilor si populatiei.
Art. 45. . Inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti stabilesc si raporteazã la Inspectoratul General datele convocãrilor de pregãtire a personalului cu atributii sau responsabilitãti În domeniu, precum si ale aplicatiilor, exercitiilor si concursurilor de specialitate care urmeazã sã se desfãsoare În anul urmãtor la judet, municipii, orase si sectoarele capitalei.
SECTIUNEA a 5-a
Asistentã tehnicã de specialitate
Art. 46. . (1) Asistenta tehnicã de specialitate reprezintã activitatea de sprijin si îndrumare a solicitantilor, pe care o desfãsoarã Inspectia de Prevenire si inspectiile judetene În executarea atributiilor specifice.
(2) În activitatea de asistentã tehnicã se evitã orice conflict de interese.
(3) Activitatea de asistentã tehnicã de specialitate se efectueazã, În limitele competentei si atributiilor legale, În urmãtoarele domenii:
A. Prevenirea incendiilor
a) elaborarea actelor de autoritate si documentelor specifice activitãtii de apãrare împotriva incendiilor la nivelul organelor administratiei publice centrale, locale, institutiilor, operatorilor economici;
b) elaborarea reglementãrilor tehnice, normelor, dispozitiilor, regulilor, strategiilor în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor de cãtre organele administratiei publice centrale si locale;
c) proiectarea, executarea si receptia obiectivelor de investitii;
d) aplicarea mãsurilor de apãrare Împotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajãrilor;
e) informarea populatiei si a diferitelor categorii socioprofesionale privind prevederile legale în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, riscurilor de incendiu, normelor si mãsurilor de prevenire, reducere si înlãturarea acestora, evolutia incendiilor si concluziile desprinse din analiza acestora;
f) prevenirea introducerii pe piatã si punerii În functiune a produselor cu rol în satisfacerea cerintei esentiale securitatea la incendiu care sunt neconforme cu legislatia în vigoare.
B. Protectia civilã
a) elaborarea actelor de autoritate si documentelor specifice activitãtii de protectie civilã la nivelul organelor administratiei publice centrale, locale, institutiilor, operatorilor economici;
b) planificarea si organizarea activitãtilor de pregãtire a populatiei si a salariatilor privind protectia civilã, organizarea evacuãrii în caz de urgentã civilã; organizarea cooperãrii si a colaborãrii privind protectia civilã;
c) informarea si educarea preventivã a populatiei privind protectia civilã;
d) realizarea adãposturilor de protectie civilã de cãtre autoritãtile administratiei publice;
e) producerea, transportul, depozitarea sau manipularea substantelor periculoase ori materialelor nucleare În cantitãti care pot pune În pericol viata si sãnãtatea cetãtenilor;
f) decontaminarea radioactivã, biologicã sau chimicã;
g) pe linie pirotehnicã;
h) aducerea În stare de operativitate a sistemelor de înstiintare si alarmare la localitãti si operatori economici.
Art. 47. . Asistenta tehnicã de specialitate se acordã, în scris, la solicitãri înregistrate sau consemnate în registrul de audiente.
Art. 48. . Inspectiile judetene sunt obligate sã punã la dispozitie solicitantului liste complete cu persoanele fizice si juridice atestate, verificatorii de proiecte atestati, firmele atestate ce presteazã servicii specifice, în conditiile legii, cadrele tehnice atestate pentru domenii specifice, prin afisare la sediul inspectoratelor pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti si/sau pe site-ul inspectoratului.
CAPITOLUL V
Evaluarea activitãtii de prevenire
Art. 49. . Evaluarea activitãtii de prevenire se face la nivel national, semestrial si anual, de cãtre adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General, de seful Directiei pompieri si seful Directiei protectie civilã, iar la nivel teritorial, lunar si anual, de cãtre adjunctul inspectorului-sef al inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti si de sefii serviciilor din inspectiile judetene.
Art. 50. . Evaluarea activitãtii de prevenire are urmãtoarele scopuri principale:
a) cresterea eficientei activitãtii de prevenire;
b) stabilirea activitãtilor de prevenire care nu si-au atins obiectivele pentru care au fost propuse;
c) reorientarea, corectarea sau reconsiderarea directiilor de actiune preventivã, În functie de situatia operativã;
d) stabilirea de programe de mãsuri în vederea îmbunãtãtirii nivelului de apãrare împotriva incendiilor si protectie civilã În zone de competentã;
e) fixarea unor obiective noi de actiune, În functie de manifestarea unor noi situatii de urgentã.
Art. 51. . Evaluarea activitãtii de prevenire se realizeazã pe baza criteriilor si indicatorilor stabiliti prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.
Art. 52. . Inspectiile judetene raporteazã la Inspectia de Prevenire, periodic, urmãtoarele:
a) lunar, evidenta statisticã privind activitãtile de prevenire, conform anexei nr. 15, În primele trei zile lucrãtoare ale lunii urmãtoare pentru luna expiratã;
b) la termenele stabilite prin ordin al inspectorului general, datele corespunzãtoare structurii de la anexa nr. 16;
c) anual, pânã la 15 ianuarie, situatia sanctiunilor contraventionale din anul precedent, conform modelului din anexa nr. 17.
Art. 53. . Anexele 1.17*) fac parte integrantã din prezentul regulament.
 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta consultanta ISO
Copyright © 2011 - Racis