SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO/IEC 27002

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

ORDIN Nr. 132 din 29.01.2007


pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analizã si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analizã si acoperire a riscurilor
Publicat în M.Of. nr.79 din 01.02.2007
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr.307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor,
În temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
Ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin:
ART. 1
Se aprobã Metodologia de elaborare a Planului de analizã si acoperire a riscurilor si Structura-cadru a Planului de analizã si acoperire a riscurilor, prevãzute în anexele nr.1 si 2 la prezentul ordin .
ART. 2
Inspectoratul General Pentru Situatii de Urgentã, prin inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentã, va urmãri punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
Anexele nr.1 si 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I si intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii.
MINISTRUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
VASILE BLAGA
Anexa nr.1
METODOLOGIE
de elaborare a Planului de analizã si acoperire a riscurilor
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Sectiunea 1
Definitie, scopuri, obiective
Art.1 - Prezenta metodologie stabileste scopurile, obiectivele, rãspunderile, precum si principalele elemente si etape de parcurs care trebuie avute în vedere la elaborarea planurilor de analizã si acoperire a riscurilor.
Art.2 -. Planul de analizã si acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul unitãtilor administrativ - teritoriale, mãsurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
Art.3 -. Scopurile PAAR sunt acelea de a asigura cunoasterea, de cãtre toti factorii implicati, a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergãtor, pe timpul si dupã aparitia unei situatii de urgentã, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgentã si de a asigura un rãspuns optim în caz de urgentã, adecvat fiecãrui tip de risc identificat.
Art.4 - Obiectivele PAAR sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgentã, prin evitarea manifestãrii acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea consecintelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificãrii si evaluãrii tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea si dimensionarea unitãtilor operative si a celorlalte forte destinate asigurãrii functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentã;
c) stabilirea conceptiei de interventie în situatii de urgentã si elaborarea planurilor operative;
d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionãrii situatiilor de urgentã.
Sectiunea a 2-a
Responsabilitãti privind analiza si acoperirea riscurilor
Art.5 - Responsabilitãtile privind analiza si acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atributii ori asigurã functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentã în profil teritorial .
Art. 6 - (1) PAAR se întocmesc de comitetul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentã, respectiv de cãtre comitetele locale pentru situatii de urgentã si se aprobã de cãtre consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv de cãtre consiliile locale, corespunzãtor unitãtilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintã.
(2) PAAR se întocmesc si se aprobã în termen de maxim 60 zile de la aprobarea de cãtre prefect a .Schemei cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorialã., elaboratã de inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentã. si se actualizeazã la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificãri în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atributii ori asigurã functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentã în profil teritorial .
Art. 7 - (1) Prefectii, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii rãspund de asigurarea conditiilor necesare elaborãrii PAAR.
(2) Pentru sprijinirea activitãtii de analizã si acoperire a riscurilor, consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale pot comanda specialistilor în domeniu elaborarea de studii, prognoze si alte materiale de specialitate.
Art. 8 - Dupã elaborare si aprobare, PAAR se pun la dispozitia secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor judetene/al municipiului Bucuresti/locale pentru situatii de urgentã, iar extrase din documentele respective se transmit celorlalte institutii si organisme cu atributii în prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgentã, acestea având obligatia sã cunoascã, în pãrtile care le privesc, continutul planurilor si sã le aplice, corespunzãtor situatiilor de urgentã specifice.
Art. 9 - Inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentã, prin centrele operationale, asigurã pregãtirea, organizarea si coordonarea actiunilor de rãspuns, precum si elaborarea procedurilor specifice de interventie, corespunzãtoare tipurilor de riscuri generatoare de situatii de urgentã.
Art.10 - (1) Operatorii economici, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale si alte structuri din unitatea administrativ - teritorialã au obligatia de a pune la dispozitie comitetelor pentru situatii de urgentã toate documentele, datele si informatiile solicitate în vederea întocmirii PAAR
(2) Documentele, datele si informatiile a cãror divulgare poate prejudicia siguranta nationalã si apãrarea tãrii ori este de naturã sã determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat se supun regulilor si mãsurilor stabilite prin legislatia privind protectia informatiilor clasificate.
CAPITOLUL II
CARACTERISTICILE UNITÃTII ADMINISTRATIV- TERITORIALE
Art. 11 - Pe baza datelor cuprinse în Schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ teritorialã, aprobatã de prefectul judetului, în continutul PAAR se face o prezentare pe sectiuni a caracteristicilor unitãtii administrativ - teritoriale, dupã cum urmeazã:
a) amplasare geograficã si relief;
b) caracteristici climaterice;
c) retea hidrograficã;
d) populatie;
e) cãi de transport;
f) dezvoltare economicã;
g) infrastructuri locale;
h) specific regional.
Art. 12 . În cuprinsul Sectiunii 1 . . Amplasare geograficã si relief . se fac referiri cu privire la:
a) suprafatã, vecinãtãti;
b) forme de relief, specificitãti, influente;
c) caracteristicile pedologice ale solului;
Art. 13 . În cuprinsul Sectiunii a 2-a . Caracteristici climatice . se fac referiri cu privire la :
a) regimul climatic, specificitãti, influente;
b) regimul precipitatiilor - cantitãti lunare si anuale, valori medii, valori extreme înregistrate - vârfuri istorice;
c) temperaturi - lunare si anuale, valori medii, valori extreme înregistrate . vârfuri istorice;
d) fenomene meteorologice extreme - furtuni, tornade, etc .
Art. 14 - În cuprinsul Sectiunii a 3-a . Retea hidrograficã . se fac referiri cu privire la:
a) cursurile de apã, debite normale, cresteri înregistrate . vârfuri istorice;
b) bazinele hidrografice, lacuri de acumulare - suprafete , volume;
c) caracteristicile pedologice;
d) lacuri, iazuri - suprafete , adâncimi;
e) acumulãri piscicole . suprafete;
f) amenajãri hidrotehnice - diguri, baraje, alte lucrãri de apãrare împotriva inundatiilor, etc.
Art. 15 - (1) În cuprinsul Sectiunii a 4.a . Populatie . se fac referiri cu privire la:
a) numãrul populatiei ;
b) structura demograficã;
c) miscarea naturalã;
d) densitatea/concentrarea populatiei pe zone . aglomerãri.
(2) Datele sunt cele rezultate dupã ultimul recensãmânt desfãsurat la nivel national.
Art. 16 . În cuprinsul Sectiunii a 5-a . Cãi de transport . se fac referiri cu privire la :
a) cãile de transport rutiere . autostrãzi, drumuri europene si nationale, drumuri judetene, rute de transport materiale periculoase, tuneluri etc, precizându-se starea acestora;
b) cãile de transport feroviare . triaje, tuneluri;
c) aeriene - aeroporturi, aerocluburi etc.;
d) subterane . metrou;
e) cãi navigabile . porturi;
f) retele de conducte magistrale - gaze, petrol si produse petroliere s.a.
Art. 17 . În cuprinsul Sectiunii a 6-a . Dezvoltare economicã . se fac referiri cu privire la :
a) zonele industrializate/ramuri;
b) depozite/rezervoare, capacitãti de stocare;
c) exploatãri miniere, petroliere;
d) fondul funciar - terenuri agricole, suprafete împãdurite;
e) cresterea animalelor;
g) turism/capacitãti de primire turisticã;
h) aparitii de noi activitãti economice în cadrul zonei;
i) resurse naturale;
Art. 18 .În cuprinsul Sectiunii a 7-a .Infrastructuri locale.se fac referiri cu privire la :
a) institutii publice - culturã, ocrotirea sãnãtãtii etc.;
b) retele de utilitãti, apã, canalizare, electrice, gaze, etc.;
c) locuri de adunare si cazare a populatiei în situatii de urgentã - tabere de sinistrati.
Art. 19 . În cuprinsul Sectiunii a-8-a . Specific regional/local.se fac referiri cu privire la : vecinãtãti, influente si riscuri transfrontaliere.
CAPITOLUL III
ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUATII DE URGENTÃ
Art. 20 . (1) Analiza riscurilor cuprinse în Schema cu riscurile din unitatea administrativ teritorialã trebuie sã permitã cunoasterea mecanismelor si conditiilor de producere/manifestare, amplorii si efectele posibile ale acestora.
(2) Analiza se realizeazã pe tipuri de riscuri, pe baza datelor si evidentelor statistice, precum si a altor documente avute la dispozitie - studii, prognoze etc., fiind avute în vedere:
a) riscurile naturale:
b) riscurile tehnologice;
c) riscurile biologice;
d) riscurile de incendiu;
e) riscurile sociale;
f) alte tipuri de riscuri.
Art.21 . Sectiunea 1 .Analiza riscurilor naturale., cuprinde referiri cu privire la:
a) fenomene meteorologice periculoase - se analizeazã zonele unde s-au produs astfel de fenomene, precum si posibilitatea aparitiei acestora în noi locuri.
a1) inundatii - se analizeazã dacã inundatiile sunt previzibile si cu cât timp înainte, efectele dinamice si dacã necesitã evacuarea persoanelor, necesitatea instalãrii eventualelor tabere pentru sinistrati, starea tehnicã si de întretinere a lucrãrilor hidrotehnice, zonele planificate a fi inundate controlat, etc si se inventariazã constructiile realizate în zone inundabile, existenta unor mãsuri de protectie suplimentare si se analizeazã posibilitatea strãmutãrii constructiilor respective în zone ferite de inundatii.
a2) furtuni, tornade, secetã, înghet etc .- se analizeazã si dacã fenomenele respective sunt previzibile, cu cât timp înainte, localitãtile/terenurile/obiectivele care pot fi afectate si dacã este necesarã evacuarea persoanelor.
b) incendii de pãdure - se analizeazã posibilitatea producerii incendiilor de aceastã naturã, perioadele si frecventa acestora, suprafetele împãdurite care pot fi afectate.
c) avalanse - se analizeazã posibilitatea producerii acestora, perioadele si frecventa lor, localitãti si amenajãri care pot fi afectate.
d) fenomene distructive de origine geologicã
d1) cutremure - se au în vedere: macro si microzonarea seismicã a teritoriului national, caracteristicile fondului construit, datele statistice privind victimele si daunele provocate de seismele produse în anii anteriori, zonele construite posibil a fi afectate de un cutremur major.
d2) alunecãri de teren . se analizeazã locurile cunoscute în care se produc astfel de fenomene, precum si posibilele noi locuri de aparitie a acestora, suprafetele de teren si constructiile care pot fi afectate, necesitatea evacuãrii persoanelor si a instalãrii eventualelor tabere pentru sinistrati.
Art.22 .Sectiunea a 2-a . Analiza riscurilor tehnologice., cuprinde referiri cu privire la:
a) riscuri industriale - se analizeazã activitãtile care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase, tipurile de substante chimice periculoase folosite în procesul de productie. b) riscuri de transport si depozitare produse periculoase - se analizeazã posibilele accidente care se pot produce pe reteaua rutierã, feroviarã, fluvialã si maritimã pentru transportul materialelor periculoase, din ce se compun transporturile si destinatia acestora.
b1) transport rutier - la analiza acestor riscuri se tine cont de infrastructura existentã, transportul materialelor periculoase, din ce se compun transporturile si destinatia acestora, numãrul de accidente pe kilometru si pe an s.a.
b2) transport feroviar - la analiza acestor riscuri se tine cont de reteaua feroviarã existentã, transportul materialelor periculoase, din ce se compune si destinatia, numãrul de evenimente produse si frecventa acestora, numãrul de cãlãtori anual.
b3) transport fluvial si maritim - se analizeazã riscurile în functie de existenta porturilor, a cãilor de transport navigabile.
b4) transport aerian - se analizeazã riscurile, în functie de existenta aeroporturilor, capacitatea si clasa acestora, a rutelor de zbor.
b5) transport prin retele magistrale - se analizeazã riscurile în functie de existenta magistralelor de transport, natura produsele vehiculate.
c) riscuri nucleare - se analizeazã riscurile, în functie de existenta obiectivelor specifice si riscuri transfrontaliere.
d) riscuri poluare ape - se inventariazã locurile în care au avut loc astfel de fenomene, precum si posibilele noi locuri de aparitie a acestora, zonele care ar putea fi afectate.
e) prãbusiri de constructii, instalatii sau amenajãri - se analizeazã constructiile, instalatiile si alte amenajãri aflate în stare avansatã de degradare si la care existã riscul de prãbusire.
f) esecul utilitãtilor publice - se inventariazã si se analizeazã sistemele, instalatiile si echipamentele a cãror scoatere din functiune poate conduce la întreruperea alimentãrii cu apã, gaze naturale, energie electricã si termicã pentru o zonã extinsã din cadrul localitãtii/judetului.
g) cãderi de obiecte din atmosferã sau din cosmos - se inventariazã locurile în care au avut loc astfel de fenomene si consecintele lor.
h) munitie neexplodatã - se analizeazã existenta fostelor zone de conflicte militare în care se poate afla munitie neexplodatã, utilizându-se si datele statistice referitoare la misiunile de asanare pirotehnicã.
Art.23 . Sectiunea a 3-a .Analiza riscurilor biologice. cuprinde referiri cu privire la inventarierea si analizarea sursele potentiale de izbucnire a unor epidemii/epizootii în constructii, ferme zootehnice, spitale de boli contagioase, laboratoare de analize epidemiologice, colonii de muncitori, zone locuite paupere . fãrã utilitãti publice, tabere de sinistrati sau refugiati s.a.-si poluãrile accidentale.
Art. 24 . Sectiunea a 4-a .Analiza riscurilor de incendiu. cuprinde referiri cu privire la analizarea si diferentierea riscurilor de incendiu dupã context: statistica incendiilor si a altor situatii de urgentã, evidentele existente pe localitãti, operatori economici, institutii publice etc., fond construit, vegetatie sau vehicule.
Art. 25 . Sectiunea a 5-a .Analiza riscurilor sociale.cuprinde referiri cu privire la analizarea riscurilor sociale în functie de evidentele existente privind adunãri, târguri, festivaluri si alte manifestãri periodice cu afluentã mare de public si miscãrile sociale posibile, în raport de politica socialã si situatia fortei de muncã din zonã.
Art. 26 . Sectiunea a 6-a .Analiza altor tipuri de riscuri. cuprinde referiri cu privire la analizarea, pe baza statisticilor, a interventiilor cele mai des desfãsurate, cum sunt: descarcerãri, asistentã medicalã si transport medical, deblocãri de persoane, evacuare a apei din subsolul clãdirilor, salvãri de animale etc..
Art. 27 - În activitatea de analizã a riscurilor, se pot defini zone geografice având o concentratie a riscurilor de aceeasi naturã, legate de infrastructuri si constructii, denumite zone de risc crescut.
Art. 28 - Elementele care sunt avute în vedere pentru stabilirea zonelor cu risc crescut sunt :
a) zonele de activitate dezvoltate de-a lungul cãilor de comunicatii.
b) clãdirile publice, fie datoritã numãrului de persoane, fie datoritã vulnerabilitãtii lor, asa cum sunt teatrele, hotelurile, spitalele, scolile, centrele comerciale.
c) instalatiile tehnologice.
d) alte elemente, cum sunt: zone inundabile, zone predispuse alunecãrilor/prãbusirilor de teren etc.
Art. 29 - Din punct de vedere al tipului unitãtii administrativ-teritoriale, se stabilesc trei clasificãri ale zonelor de risc:
a) zone de risc urbane;
b) zone de risc periurbane: comune limitrofe, orase, zone industriale sau comerciale.;
c) zone de risc rurale.
CAPITOLUL IV
ACOPERIREA RISCURILOR
Sectiunea 1
Conceptia desfãsurãrii actiunilor de protectie-interventie
Art. 30 - Elaborarea conceptiei de desfãsurare a actiunilor de protectie - interventie constã în stabilirea etapelor si fazelor de interventie, în functie de evolutia probabilã a situatiilor de urgentã, definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza actiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la conditiile viitoare (completarea alternativelor fatã de obiectivele urmãrite, identificarea si alegerea alternativei de actiune optime si care recomandã planul de actiune ce urmeazã sã fie aplicat), selectarea cursului optim de actiune si stabilirea dispozitivului de interventie, luarea deciziei si precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii si celor de cooperare.
Art.31 - Pentru acoperirea riscurilor transfrontaliere, se încheie protocoale de colaborare cu institutiile similare din tãrile cu care existã granite comune, care prevãd modalitãti de informare asupra pericolelor probabile, avertizare/alarmare în cazul manifestãrii acestora, modalitãtile de interventie comunã asupra riscurilor transfrontaliere, precum si exercitiile si aplicatiile cu participare internationalã.
Art.32 - (1) Evitarea manifestãrii riscurilor, reducerea frecventei de producere ori limitarea consecintelor acestora se realizeazã prin urmãtoarele actiuni
a) monitorizarea permanentã a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritãtile competente;
b) activitãti preventive ale autoritãtilor, pe domenii de competentã;
c) informarea populatiei asupra pericolelor specifice unitãtii administrativ-teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestãrii unui pericol;
d) exercitii si aplicatii.
(2) Activitãtile preventive planificate, organizate si desfãsurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:
a) controale si inspectii de prevenire;
b) avizare/autorizare de securitate la incendiu si protectie civilã;
c) acordul;
d) asistenta tehnicã de specialitate;
e) informarea preventivã;
f) pregãtirea populatiei;
g) constatarea si sanctionarea încãlcãrilor prevederile legale;
h) alte forme.
Art.33 - Planurile de interventie vor cuprinde informatii referitoare la:
a) categoriile de servicii de salvare/interventie în caz de urgentã si amplasarea unitãtilor operative;
b) încadrarea si mijloacele de interventie si protectie a personalului/populatiei pentru fiecare tip de risc, pe categorii de forte si mijloace, cum sunt: autospeciale de lucru cu apã si spumã, autospeciale de stingere cu pulbere si azot, autospeciale pentru descarcerare si iluminat, autoscãri pentru salvare de la înãltime si alte tipuri de autospeciale, servanti pompieri, salvatori, asistenti medicali, scafandri, alpinisti etc.
c) zona de acoperire a riscurilor;
d) timpii de rãspuns, cuantificati de o comisie compusã din specialisti ai inspectoratului judetean/ al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentã;
e) activitatea operationalã, prin prezentarea detaliatã a ponderii interventiilor la incendii; asistentã medicalã de urgentã, reanimare si descarcerare; deblocãri/salvãri de persoane; salvãri de animale etc.;
f) alte informatii considerate necesare.
Sectiunea a 2-a
Etapele de realizare a actiunilor
Art. 34 - Desfãsurarea interventiei cuprinde urmãtoarele operatiuni principale:
a) alertarea si/sau alarmarea unitãtilor si a subunitãtilor pentru interventie;
b) informarea personalului de conducere asupra situatiei create;
c) deplasarea la locul interventiei;
d) intrarea în actiune a fortelor, amplasarea mijloacelor si realizarea dispozitivului preliminar de interventie;
e) transmiterea dispozitiilor preliminare;
f) recunoasterea, analiza situatiei, luarea deciziei si darea ordinului de interventie;
g) evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor, animalelor si bunurilor;
h) realizarea, adaptarea si finalizarea dispozitivului de interventie la situatia concretã;
i) manevra de forte;
j) localizarea si limitarea efectelor evenimentului/dezastrului;
k) înlãturarea unor efecte negative ale evenimentului /dezastrului;
l) regruparea fortelor si mijloacelor dupã îndeplinirea misiunii;
m) stabilirea cauzei producerii evenimentului si a conditiilor care au favorizat evolutia acestuia;
n) întocmirea procesului-verbal de interventie si a raportului de interventie;
o) retragerea fortelor si mijloacelor de la locul actiunii în locul de dislocare permanentã;
p) restabilirea capacitãtii de interventie;
q) informarea inspectorului general/inspectorului-sef/comandantului si a esalonului superior;
r) analiza interventiilor si evidentierea mãsurilor de prevenire/optimizare necesare.
Sectiunea a 3-a
Faze de urgentã a actiunilor
Art. 35 - În functie de locul, natura, amploarea si evolutia evenimentului, interventiile serviciilor profesioniste pentru situatii de urgentã sunt organizate astfel:
a) urgenta I - asiguratã de garda/gãrzile de interventie a/ale subunitãtii în raionul / obiectivul afectat;
b) urgenta a II-a - asiguratã de cãtre subunitãtile inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentã;
c) urgenta a III-a - asiguratã de cãtre douã sau mai multe unitãti limitrofe;
d) urgenta a IV-a - asiguratã prin grupãri operative, dislocate la ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã, în cazul unor interventii de amploare si de lungã duratã.
Sectiunea a 4-a
Actiunile de protectie-interventie
Art. 36 - Fortele de interventie specializate actioneazã conform domeniului lor de competentã, pentru:
a) salvarea si/sau protejarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente si materiale de primã necesitate;
b) acordarea primului ajutor medical si psihologic, precum si participarea la evacuarea populatiei, institutiilor publice si operatorilor economici afectati;
c) aplicarea mãsurilor privind ordinea si siguranta publicã pe timpul producerii situatiei de urgentã specifice;
d) dirijarea si îndrumarea circulatiei pe directiile si în zonele stabilite ca accesibile;
e) diminuarea si/sau eliminarea avariilor la retele si clãdiri cu functiuni esentiale, a cãror integritate pe durata cutremurelor este vitalã pentru protectia populatiei: statiile de pompieri si sediile politiei, spitale si alte constructii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu sectii de chirurgie si de urgentã, clãdirile institutiilor cu responsabilitate în gestionarea situatiilor de urgentã, în apãrarea si securitatea nationalã, statiile de producere si distributie a energiei si/sau care asigurã servicii esentiale pentru celelalte categorii de clãdiri mentionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgentã de diferite categorii, rezervoare de apã si statii de pompare esentiale pentru situatii de urgentã, clãdiri care contin gaze toxice, explozivi si alte substante periculoase, precum si pentru cãi de transport, clãdiri pentru învãtãmânt;
f) limitarea proportiilor situatiei de urgentã specifice si înlãturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.
Sectiunea a 5-a
Instruirea
Art. 37 - Pregãtirea fortelor profesioniste de interventie se realizeazã în cadrul institutiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate avizate de inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentã si aprobate de comitetele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentã.
(2) Prefectii, primarii si conducerile operatorilor economici si institutiilor publice au obligatia de a asigura cunoasterea de cãtre fortele destinate interventiei, precum si de cãtre populatie, a modalitãtilor de actiune conform planurilor de analizã si acoperire a riscurilor aprobate.
Sectiunea a 6-a
Realizarea circuitului informational - decizitional si de cooperare
Art. 38 - Sistemul informational-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observãrii, detectãrii, mãsurãrii, înregistrãrii, stocãrii si prelucrãrii datelor specifice, alarmãrii, notificãrii, culegerii si transmiterii informatiilor si a deciziilor de cãtre factorii implicati în actiunile de prevenire si gestionare a unei situatii de urgentã.
Art. 39 - Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situatii de urgentã ierarhic superioare asupra locului producerii unei situatiei de urgentã specificã, evolutiei acesteia, efectelor negative produse, precum si asupra mãsurilor luate, se realizeazã prin rapoarte operative.
Art. 40 - Primarii, comitetele judetene/al mun. Bucuresti si comitetele locale pentru situatii de urgentã, precum si conducerile operatorilor economici si institutiilor amplasate în zone de risc au obligatia sã asigure preluarea de la statiile centrale si locale a datelor si avertizãrilor meteorologice si hidrologice, în vederea declansãrii actiunilor preventive si de interventie.
CAPITOLUL V
RESURSE UMANE, MATERIALE ªI FINANCIARE
Art.41 - (1) Alocarea resurselor materiale si financiare necesare desfãsurãrii activitãtii de analizã si acoperire a riscurilor se realizeazã, potrivit reglementãrilor în vigoare, prin Planurile de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgentã, elaborate de comitetele judetene/al municipiului Bucuresti si comitetele locale pentru situatii de urgentã.
(2) Consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale prevãd anual, în bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare analizei si acoperirii riscurilor din unitãtile administrativ-teritoriale pe care le reprezintã.
Art.42 - În functie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele si conditiile de producere/manifestare, amploarea si efectele posibile ale acestora se stabilesc tipurile de forte si mijloace necesare de prevenire si combatere a riscurilor, astfel:
a) inspectii de prevenire;
b) servicii profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgentã;
c) formatiuni de asistentã medicalã de urgentã si descarcerare;
d) formatiuni de protectie civilã: echipe cãutare-salvare, NBC si pirotehnice;
e) alte formatiuni de salvare: Crucea Rosie, SALVAMONT, scafandri profesionisti s.a.;
f) grupe de sprijin.
Art. 43 - Pe lângã tipurile de forte precizate la art.42, mai pot actiona, dupã caz, în conditiile legii:unitãtile politiei, jandarmeriei si politiei de frontierã, structurile politiei comunitare, unitatea specialã de aviatie a Ministerului Administratiei si Internelor , unitãtile specializate/detasamente din cadrul Ministerului Apãrãrii , unitãtile pentru asistenta medicalã de urgentã ale Ministerului Sãnãtãtii Publice, organizatiile neguvernamentale specializate în actiuni de salvare, unitãtile si formatiunile sanitare si de inspectie sanitar-veterinarã, formatiuni de pazã a persoanelor si a bunurilor, precum si detasamente si echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate si al societãtilor comerciale specializate, incluse în planurile de apãrare si dotate cu forte si mijloace de interventie, formatiunile de
voluntari ai societãtii civile specializati în interventia în situatii de urgentã si organizati în organizatii neguvernamentale cu activitãti specifice.
Art. 44 - Fortele auxiliare se stabilesc din rândul populatiei si salariatilor, al formatiunilor de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situatii de urgentã, care actioneazã conform sarcinilor stabilite pentru formatiunile de protectie civilã organizate la operatorii economici si societãtile comerciale în planurile de apãrare specifice, elaborate potrivit legii.
CAPITOLUL VI
LOGISTICA ACTIUNILOR
Art. 45 - (1) Sistemul fortelor si mijloacelor de interventie în cazul producerii unei situatii de urgentã se stabileste prin planurile de apãrare specifice elaborate, potrivit legii, de cãtre autoritãtile, institutiile publice, societatea civilã si operatorii economici cu atributii în acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentã specifice tipurilor de riscuri. (2) Fortele si mijloacele de interventie se organizeazã, se stabilesc si se pregãtesc din timp si actioneazã conform sarcinilor stabilite prin planurile de apãrare specifice. Art. 46 - Logistica actiunilor de pregãtire teoreticã si practicã, de prevenire si gestionare a situatiei de urgentã specifice se asigurã de autoritãtile, institutiile si operatorii economici cu atributii în domeniu, în raport de rãspunderi, mãsuri si resurse necesare.
CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE
Art. 47 - La PAAR se ataseazã urmãtoarele documente: a) Lista autoritãtilor si factorilor care au responsabilitãti în analiza si acoperirea riscurilor în unitatea administrativ teritorialã, conform modelului prevãzut în Anexa nr.1 care face parte integrantã din prezenta metodologie;
b) Atributiile autoritãtilor si responsabililor cuprinsi în PAAR, conform modelului prevãzut în Anexa nr.2 care face parte integrantã din prezenta metodologie;
c) Componenta nominalã a structurilor cu atributii în domeniul gestionãrii situatiilor de urgentã, cu precizarea unitãtii la care sunt încadrati membrii structurilor, functia, adresa si a telefoanelor de la serviciu si de la domiciliu a responsabilitãtilor si misiunilor;
d) Riscuri potentiale în localitãti/judete vecine care pot afecta zona de competentã a unitãtii administrativ-teritoriale;
e) Hãrti de risc;
f) Mãsuri corespunzãtoare de evitare a manifestãrii riscurilor, de reducere a frecventei de producere ori de limitare a consecintelor acestora, pe tipuri de riscuri;
g) Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice si de alarmare a populatiei în cazul evacuãrii;
h) Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situatii de urgentã (seism, inundatie, alunecare de teren, accident tehnologic, etc;
i) Planuri si proceduri de interventie;
j) Schema fluxului informational-decizional;
k) Locuri/spatii de evacuare în caz de urgentã si dotarea acestora;
l) Planificarea exercitiilor/aplicatiilor conform reglementãrilor tehnice specifice;
m) Rapoarte lunare de informare si analizã cãtre prefect;
n) Protocoale de colaborare cu institutii similare din tãrile cu care existã granite comune, în cazul producerii unor situatii de urgentã;
o) Situatia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace si materiale de apãrare existente, modul cum se acoperã deficitul din disponibilitãti locale si cu sprijin de la Comitetul pentru situatii de urgentã ierarhic superior etc;
p) Reguli de comportare în cazul producerii unei situatii de urgentã.
Anexa nr. 1
la Metodologie
Lista autoritãtilor si factorilor care au responsabilitãti în analiza si acoperirea riscurilor în judetul/localitatea X
- Model -
Nr. crt.
Denumire autoritate
Coordonate autoritate
Persoanã(e) de contact
Atributii în PAAR, conform fisei nr.
Popescu Ion 1 Primar:
tel/fax/mobil;
Privat: str. W, nr.Z,
tel. fix/mobil
Fisa nr.
1 Primar str. x, nr.y; tel/fax/mobil;
Popescu Ion 2
Viceprimar:
tel/fax/mobil; Privat: str. W, nr.Z,
tel. fix/mobil
Fisa nr.
. ..... ......... ........ .....
20 Spital Y str. x, nr.y; tel/fax/mobil; Popescu Ion 25
Director:
tel/fax/mobil;
Privat: str. W, nr.Z,
tel. fix/mobil
Fisa nr.
. .... ........ ........ .......
25 ªcoala Z str. x, nr.y; tel/fax/mobil; Popescu Ion 33
Director:
tel/fax/mobil;
Privat: str. W, nr.Z,
tel. fix/mobil
Fisa nr.
. ..... ......... ........ .....
NOTÃ: Autoritãtile si factorii cu responsabilitãti în analiza si acoperirea riscurilor în unitatea administrativ teritorialã sunt, dupã caz:
a) autoritãtile publice locale (primar, consilii locale/consilii judetene, servicii publice deconcentrate/descentralizate);
b) statii (puncte) de mãsurãtori a parametrilor meteorologici, seismici, hidrografici, de mediu etc.
c) institute de cercetãri stiintifice;
d) organizatii nonguvernamentale (Crucea Rosie, SALVAMONT, etc)
Anexa nr. 2
la Metodologie
Atributiile autoritãtilor si responsabililor cuprinsi în PAAR
- Model -
AUTORITATEA: (denumire în clar) Fisa nr.___________
I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a.-monitorizarea permanentã a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritãtile competente; se precizeazã ce parametri se mãsoarã, cu ce periodicitate, ce autoritate(ãti) se informeazã asupra atingerii valorilor critice; eventual în anexã se stabileste structura raportului de informare
b.-controlul preventiv al autoritãtilor pe domenii de competentã; ce operatori economici/institutii controleazã, în ce domeniu de competentã; pe cine informeazã asupra concluziilor; eventual periodicitatea controlului
c.-informare preventivã a populatiei asupra pericolelor specifice unitãtii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestãrii unui pericol; în ce domeniu de competentã; periodicitate
d.-exercitii si aplicatii; cu cine, în ce domeniu de competentã; periodicitate
II.-RESURSE NECESARE
a.-monitorizarea permanentã a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritãtile competente; aparaturã/echipamente de mãsurã/control necesare; loc de amplasare
b.-controlul preventiv al autoritãtilor pe domenii de competentã; materiale/echipamente necesare
c.-informare preventivã a populatiei asupra pericolelor specifice unitãtii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestãrii unui pericol; materiale informative/documentare, rapoarte, planuri de urgentã, pliante, mass-media, filme, conferinte, simpozioane, afise, campanii informative, Portile deschise..
d.-exercitii si aplicatii; materiale/echipamente necesare; loc de desfãsurare
III.-INTERVENTIE
a.-alarmare ce activitãti întreprinde; cu ce mijloace; timp de intrare în actiune
b.-actiuni de cãutare/salvare/descarcerare ce activitãti întreprinde; cu ce mijloace; timp de intrare în actiune
c.-asistentã medicalã ce activitãti întreprinde; cu ce mijloace; timp de intrare în actiune
d.-actiuni de îndepãrtare a manifestãrii pericolului produs ce activitãti întreprinde; cu ce mijloace; timp de intrare în actiune
e.-actiuni de limitare a consecintelor unui pericol ce activitãti întreprinde; cu ce mijloace; timp de intrare în actiune
Notã: se completeazã doar rubricile corespunzãtoare competentelor
Anexa nr. 2
STRUCTURA - CADRU
a planului de analizã si acoperire a riscurilor
CAPITOLUL I - Dispozitii generale
Sectiunea 1. Definitie, scop, obiective
Sectiunea a 2-a. Responsabilitãti privind analiza si acoperirea riscurilor
2.1. Acte normative de referintã
2.2. Structuri organizatorice implicate
2.3. Responsabilitãti ale organismelor si autoritãtilor cu atributii în domeniu
CAPITOLUL II - Caracteristicile unitãtii administrativ-teritoriale
Sectiunea 1. Amplasare geograficã si relief
Sectiunea a 2-a. Caracteristici climatice
Sectiunea a 3-a. Retea hidrograficã
Sectiunea a 4-a. Populatie
Sectiunea a 5-a. Cãi de transport
Sectiunea a 6-a. Dezvoltare economicã
Sectiunea a 7-a. Infrastructuri locale
Sectiunea a 8-a. Specific regional/local
CAPITOLUL III - Analiza riscurilor generatoare de situatii de urgentã
Sectiunea 1. Analiza riscurilor naturale
Sectiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice
Sectiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice
Sectiunea a 4-a. Analiza riscului de incendiu
Sectiunea a 5-a. Analiza riscului social
Sectiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri
Sectiunea a 7-a. Zone cu risc crescut
CAPITOLUL IV - Acoperirea riscurilor
Sectiunea 1. Conceptia desfãsurãrii actiunilor de protectie-interventie
Sectiunea a 2-a. Etapele de realizare a actiunilor
Sectiunea a 3-a. Faze de urgentã a actiunilor
Sectiunea a 4-a. Actiunile de protectie-interventie
Sectiunea a 5-a. Instruirea
Sectiunea a 6-a. Realizarea circuitul informational-decizional si de cooperare
CAPITOLUL V - Resurse: umane, materiale, financiare
CAPITOLUL VI - Logistica actiunilor
 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta consultanta ISO
Copyright © 2011 - Racis