SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
Servicii contabile

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 
Parlamentul României

Ordin nr. 130 din 25/01/2007


pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 05/02/2007
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) si (2) si ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Administraţiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare, ministrul administraţiei si internelor emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene sau al municipiului Bucuresti pentru situaţii de urgenţă, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.
Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţă la foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001.
Ministrul administraţiei si internelor,
Vasile Blaga
Bucuresti, 25 ianuarie 2007.
Nr. 130.
ANEXĂ
Metodologie din 25/01/2007 de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 05/02/2007
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Prezenta metodologie stabileste principiile, criteriile si nivelurile de performanţă, precum si condiţiile tehnice necesare elaborării scenariilor de securitate la incendiu.
Art. 2. - Scenariul de securitate la incendiu estimează condiţiile tehnice asigurate conform reglementărilor în vigoare si acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitatea la incendiu".
Art. 3. - Prevederile prezentei metodologii se aplică pentru analizarea si evaluarea interdependenţei nivelurilor de performanţă cu măsurile tehnico-organizatorice, condiţiile de asigurare a intervenţiei si mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor.
CAPITOLUL II
Elaborarea scenariului de incendiu
Art. 4. - Scenariul de incendiu se elaborează pentru categoriile de construcţii, instalaţii si amenajări stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii si amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006.
Art. 5. - Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu si pentru alte categorii de construcţii, instalaţii si amenajări decât cele prevăzute la art. 4, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului pentru evaluarea riscului de incendiu ori pentru stabilirea unor măsuri de optimizare a protecţiei la incendiu.
Art. 6. - (1) Pentru categoriile de construcţii, instalaţii si amenajări menţionate la art. 4 scenariul de securitate la incendiu se elaborează de proiectanţi, în baza prevederilor prezentei metodologii.
(2) Scenariile de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii si amenajări menţionate la art. 5 pot fi elaborate si de personalul serviciilor de urgenţă profesioniste care a obţinut acest atribut prin conferirea brevetului de pompier specialist, în condiţiile legii.
Art. 7. - (1) Scenariile de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului construcţiei, instalaţiei sau amenajării, care sintetizează regulile si măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentaţiile tehnice de proiectare/execuţie elaborate.
(2) Măsurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.
Art. 8. - Structura scenariului de securitate la incendiu este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.
Art. 9. - Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor si se păstrează de către utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toată durata de existenţă a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice si a altor amenajări.
Art. 10. - (1) Scenariile de securitate la incendiu se actualizează atunci când intervin modificări ale proiectului sau destinaţiei construcţiei.
(2) Scenariile de securitate la incendiu îsi pierd valabilitatea atunci când nu mai corespund situaţiei pentru care au fost întocmite.
Art. 11. - în baza prevederilor prezentei metodologii si cu respectarea legislaţiei în vigoare, organele administraţiei publice centrale si alte instituţii abilitate potrivit legii pot emite dispoziţii specifice privind scenariile de securitate la incendiu pentru construcţiile, instalaţiile si alte amenajări aflate în domeniul lor de competenţă, în funcţie de tipul, destinaţia, categoria si clasa de importanţă a acestora.
ANEXĂ
la metodologie
STRUCTURA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU
1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării
1.1. Datele de identificare
A. Se înscriu datele necesare identificării construcţiei/amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
B. Se fac referiri privind profilul de activitate si, după caz, privind programul de lucru al obiectivului, în funcţie de situaţia în care se elaborează scenariul de securitate la incendiu.
1.2. Destinaţia
Se menţionează funcţiunile principale, secundare si conexe ale construcţiei/amenajării, potrivit situaţiei pentru care se întocmeste scenariul de securitate la incendiu.
1.3. Categoria si clasa de importanţă
A. Se precizează categoria de importanţă a construcţiei, stabilită conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu metodologia specifică.
B. Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor tehnice, corelată cu categoria de importanţă.
1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării
A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/amenajării privind:
a) tipul clădirii: civilă, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate, de producţie sau depozitare, monobloc, blindată, cu funcţiuni mixte etc., precum si regimul de înălţime si volumul construcţiei;
b) aria construită si desfăsurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor si ale spaţiilor aferente construcţiei;
c) numărul compartimentelor de incendiu si ariile acestora;
d) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;
e) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
f) capacităţi de depozitare sau adăpostire;
g) caracteristicile proceselor tehnologice si cantităţile de substanţe periculoase, potrivit clasificării din
Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 25 februarie 2003;
h) numărul căilor de evacuare si, după caz, al refugiilor.
B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum si a componentelor lor, din care să rezulte că acestea nu contribuie la iniţierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau obiectele din încăperi ori adiacente acestora, iar în cazul unui incendiu se asigură condiţii pentru evacuarea persoanelor.
2. Riscul de incendiu
A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, luându-se în considerare:
a) densitatea sarcinii termice;
b) clasele de reacţie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor si turismului si al ministrului administraţiei si internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementările tehnice specifice, precum si din caracteristicile si proprietăţile fizico-chimice ale materialelor si substanţelor utilizate;
c) sursele potenţiale de aprindere si împrejurările care pot favoriza aprinderea si, după caz, timpul minim de aprindere, precum si timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat.
B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de densitatea sarcinii termice, funcţiunea spaţiilor, încăperilor, respectiv de natura activităţilor desfăsurate, de comportarea la foc a elementelor de construcţii si de caracteristicile de ardere a materialelor si substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, si se precizează în scenariul de securitate la incendiu întocmit pentru clădirea în ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu.
C. Pentru situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din metodologie se stabilesc, după caz, măsuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu, pentru încadrarea în nivelul prevăzut în reglementările tehnice.
3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu
3.1. Stabilitatea la foc Stabilitatea la foc se estimează potrivit prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor si reglementărilor tehnice, în funcţie de:
a) rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie (în special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilită potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, reglementărilor tehnice si standardelor europene de referinţă;
b) gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de incendiu, conform reglementărilor tehnice.
3.2. Limitarea apariţiei si propagării focului si fumului în interiorul construcţiei Pentru asigurarea limitării propagării incendiului si efluenţilor incendiului în interiorul construcţiei/compartimentului de incendiu se precizează:
a) compartimentarea antifoc si elementele de protecţie a golurilor funcţionale din elementele de compartimentare;
b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică estimată în construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu si în afara lui: pereţii, planseele rezistente la foc si elementele de protecţie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de construcţii;
c) sistemele de evacuare a fumului si, după caz, a gazelor fierbinţi;
d) instalarea de bariere contra fumului, de exemplu usi etanse la fum;
e) sistemele si instalaţiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiului;
f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc etc.;
g) măsurile constructive pentru faţade, pentru împiedicarea propagării focului la părţile adiacente ale aceleiasi clădiri.
3.3. Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se precizează:
a) distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe nu pot fi realizate;
b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade si pe acoperis, de exemplu performanţa la foc exterior a acoperisului/învelitorii de acoperis;
c) după caz, măsuri de protecţie activă.
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:
a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de separare la foc si fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează;
b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaţii de presurizare si alte sisteme de control al fumului;
c) tipul scărilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
d) geometria căilor de evacuare: gabarite - lăţimi, înălţimi, pante etc.;
e) timpii/lungimile de evacuare;
f) numărul fluxurilor de evacuare;
g) existenţa iluminatului de siguranţă, tipul si sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;
h) prevederea de dispozitive de siguranţă la usi;
i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare si, după caz, a refugiilor;
j) marcarea căilor de evacuare.
B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu.
C. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.
3.5. Securitatea forţelor de intervenţie
A. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire si incintă, pentru autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu.
B. Se precizează caracteristicile tehnice si funcţionale ale acceselor carosabile si ale căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism si reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la:
a) numărul de accese;
b) dimensiuni/gabarite;
c) trasee;
d) realizare si marcare.
C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează:
a) tipul, numărul si caracteristicile acestora;
b) amplasarea si posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;
c) timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri.
D. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.
4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
A. Se precizează nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, precum si a reglementărilor tehnice specifice.
B. Pentru sistemele, instalaţiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu se specifică:
a) tipul si parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective;
b) timpul de alarmare prevăzut;
c) zonele protejate/de detectare la incendiu.
C. Pentru sistemele, instalaţiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specifică:
a) tipul si parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; acţionare manuală sau manuală si automată; debite, intensităţi de stingere si stropire, cantităţi calculate de substanţă de stingere, concentraţii de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanţă de stingere, surse de alimentare etc.;
b) timpul normat de funcţionare;
c) zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor.
D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de intervenţie se specifică:
a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate;
b) numărul si modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia, clasa de incendiu etc.;
5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea construcţiei sau a amenajării, se specifică:
a) sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere si rezervele asigurate;
b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze si, după caz, alte utilităţi;
c) date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;
d) zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele si materialele periculoase si pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale (se precizează inclusiv cantităţile respective si starea în care se află), precum si tipul echipamentului individual de protecţie a personalului.
6. Măsuri tehnico-organizatorice
A. Se stabilesc condiţiile si măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de situaţia existentă.
B. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice si, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea parametrilor si a nivelurilor de performanţă pentru securitatea la incendiu, după caz.
C. Se precizează condiţiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcţiei ori amenajării respective.
 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta consultanta ISO
Copyright © 2011 - Racis