SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
SA 8000

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006


pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitãtii de evacuare în situatii de urgentã
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 161 din 21 februarie 2006
Având în vedere prevederile art. 56 si 57 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilã, precum si ale art. 22 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.222/2005 privind stabilirea principiilor evacuãrii în situatii de conflict armat,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor, în calitate de presedinte al Comitetului National pentru Situatii de Urgentã, emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobã Normele privind organizarea si asigurarea activitãtii de evacuare în situatii de urgentã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor va lua mãsuri pentru aplicarea unitarã a prevederilor normelor prevãzute la art. 1.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii. Începând cu aceeasi datã, orice dispozitii contrare se abrogã.
p. Ministrul administratiei si internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
ANEXA 1
NORME
privind organizarea si asigurarea activitãtii de evacuare în situatii de urgentã
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
În sensul prezentelor norme, prin evacuare se întelege mãsura de protectie civilã luatã înainte, pe timpul sau dupã producerea unei situatii de urgentã, la declararea stãrii de alertã, care constã în scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, în mod organizat, a populatiei, a unor institutii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale si în dispunerea lor în zone sau localitãti care asigurã conditii de protectie si supravietuire.
ART. 2
(1) Actiunile de evacuare se planificã si se organizeazã în functie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizeazã evolutia si amploarea consecintelor acestuia.
(2) Evacuarea se executã în baza planurilor întocmite în conditiile prevãzute de prezentele norme.
ART. 3
În caz de situatii de urgentã actiunea de evacuare începe imediat dupã identificarea pericolului ori dupã producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuãrii populatiei.
ART. 4
În functie de situatia creatã, evacuarea se executã din:
a) localitãtile prevãzute în hotãrârea Comitetului National pentru Situatii de Urgentã, denumit în continuare Comitet National;
b) localitãtile dispuse în zonele de planificare de urgentã, de accident chimic sau în aval de constructiile hidrotehnice, în cazul producerii unor dezastre;
c) alte localitãti/zone/obiective în care viata si sãnãtatea locuitorilor si a animalelor sau/si siguranta bunurilor materiale sunt puse în pericol în cazul unor situatii de urgentã.
ART. 5
(1) Executarea actiunilor de evacuare trebuie sã permitã functionarea institutiilor statului, mentinerea ordinii publice si desfãsurarea activitãtilor sociale vitale în situatii de urgentã.
(2) Localitãtile în care se executã evacuarea trebuie sã asigure legãturi de comunicatii, conditii de cazare, hrãnire si asistentã medicalã, precum si pentru continuarea activitãtii social-economice, functionarea institutiilor si operatorilor economici, desfãsurarea procesului de învãtãmânt etc.
ART. 6
(1) În functie de evolutia situatiei de urgentã si de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o zonã/localitate se poate efectua în totalitate sau partial, simultan ori succesiv.
(2) În toate situatiile se va avea în vedere si posibilitatea autoevacuãrii. Desfãsurarea acestei activitãti impune interventia organelor specializate ale autoritãtilor administratiei publice pentru evitarea confuziei, panicii, aglomeratiei si blocajelor pe cãile de comunicatii, precum si a dezordinii si actelor antisociale.
ART. 7
(1) Evacuarea se executã, de regulã, pe teritoriul judetului respectiv, cu exceptia municipiului Bucuresti, caz în care se poate executa si pe teritoriul altor judete.
(2) Localitãtile/zonele din/în care se executã evacuarea în situatii de urgentã se stabilesc de comitetele pentru situatii de urgentã judetene si locale, cu avizul sefului inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean.
(3) Localitãtile/zonele limitrofe municipiului Bucuresti în care se face evacuarea se stabilesc de Comitetul National, la propunerea Comitetului pentru Situatii de Urgentã al Municipiului Bucuresti.
CAP. 2
Organizarea actiunilor de evacuare
ART. 8
Organizarea, conducerea si asigurarea actiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare.
ART. 9
Organizarea evacuãrii se realizeazã de:
a) ministerele si institutiile publice centrale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã si aprobate de ministrul de resort sau de conducãtorul institutiei;
b) institutiile publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de seful inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti si aprobate de ministrul sub a cãrui coordonare se aflã;
c) autoritãtile administratiei publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, întocmite de personalul cu atributii în domeniu, avizate de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgentã si de seful inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti si aprobate de presedintele comitetului;
d) inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti, pentru evacuarea populatiei si a unor bunuri materiale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgentã si aprobate de presedintele comitetului;
e) operatorii economici, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de seful inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean/al municipiului Bucuresti si aprobate de presedintele comitetului pentru situatii de urgentã local.
ART. 10
Populatia si bunurile materiale care se evacueazã, gradul de urgentã si ordinea în care se executã evacuarea, fortele si mijloacele destinate si sprijinul logistic al evacuãrii în cazul situatiilor de urgentã se stabilesc pentru fiecare situatie de personalul cu atributii în domeniu din cadrul autoritãtilor administratiei publice locale, se avizeazã de inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti si de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgentã si se aprobã de presedintele comitetului.
ART. 11
Organizarea actiunilor de evacuare cuprinde, în principiu, urmãtoarele activitãti:
a) întrunirea comitetelor pentru situatii de urgentã;
b) analiza situatiei de urgentã;
c) prognozarea evolutiei situatiei;
d) determinarea efectelor actiunilor dezastrelor asupra populatiei si bunurilor materiale;
e) stabilirea mãsurilor de primã urgentã;
f) recunoasterea itinerarelor si localitãtilor/zonelor în care se executã evacuarea;
g) actualizarea planului de evacuare si punerea în aplicare a acestuia;
h) elaborarea si transmiterea ordinului/dispozitiei de evacuare.
ART. 12
(1) Planurile de evacuare se elaboreazã din timp, în starea de normalitate, în functie de riscurile inventariate si de functiile de sprijin stabilite prin Hotãrârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizãrii principalelor functii de sprijin pe care le asigurã ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentã, si se actualizeazã ori de câte ori apar modificãri în structura populatiei, institutiilor si operatorilor economici, precum si atunci când aplicarea lor devine iminentã.
(2) Continutul-cadru al planurilor de evacuare este prevãzut în anexa nr. 1.
ART. 13
În vederea întocmirii planurilor de evacuare, structurile responsabile împreunã cu specialisti din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti executã, în principiu, urmãtoarele activitãti;
a) stabilesc localitãtile, institutiile, operatorii economici, precum si numãrul si structura populatiei/salariatilor care se evacueazã;
b) stabilesc natura si cantitatea bunurilor ce urmeazã a fi evacuate;
c) stabilesc zonele si localitãtile în care se executã evacuarea;
d) stabilesc gradul de urgentã si esalonarea evacuãrii, precum si mijloacele de transport si itinerarele pe care se executã evacuarea;
e) executã recunoasterea zonelor si a localitãtilor în care se dispune evacuarea;
f) analizeazã posibilitãtile de cazare, de aprovizionare si hrãnire a evacuatilor, de depozitare a bunurilor si de functionare a institutiilor;
g) identificã posibilitãtile de asigurare a actiunilor de evacuare.
ART. 14
Inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti organizeazã si executã instruirea factorilor responsabili din institutii si de la operatorii economici, controleazã ierarhic existenta si calitatea planurilor si mãsurilor de evacuare, planificã, organizeazã si desfãsoarã exercitii de evacuare.
ART. 15
În acord cu personalul specializat din cadrul structurilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã, comitetele pentru situatii de urgentã stabilesc obiectivele de realizat si fondurile necesare realizãrii acestora, asigurã includerea lor în bugetul de stat, respectiv în bugetele locale, în bugetele institutiilor publice si ale operatorilor economici, urmãrindu-se utilizarea eficientã a fondurilor alocate, în conditiile legii.
CAP. 3
Conducerea actiunilor de evacuare
ART. 16
(1) În situatiile de trecere de la starea de normalitate la starea de alertã sau urgentã, succesiunea activitãtilor si conducerea actiunilor de evacuare la nivel national se realizeazã de Comitetul National.
(2) În teritoriu, conducerea nemijlocitã a actiunilor de evacuare se exercitã de cãtre comitetele pentru situatii de urgentã judetene/locale/al municipiului Bucuresti, corespunzãtor tipului de situatie de urgentã produsã.
ART. 17
(1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale executã activitãti de coordonare a evacuãrii prin centrele operative proprii.
(2) Institutiile din sistemul de apãrare, ordine publicã si sigurantã nationalã organizeazã si executã evacuarea personalului si a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii, potrivit ordinelor si dispozitiilor specifice emise de conducãtorii acestora.
ART. 18
Comitetele pentru situatii de urgentã judetene, locale si al municipiului Bucuresti au, în principal, urmãtoarele atributii:
a) coordonarea pregãtirii populatiei pe localitãti, cartiere, institutii publice si operatori economici, în vederea organizãrii si desfãsurãrii actiunilor de evacuare si primire/repartitie;
b) organizarea si asigurarea functionãrii sistemului informational-decizional pe plan local;
c) stabilirea necesarului de capacitãti de comunicatii, pe tipuri de retele telefonice fixe, mobile, radio etc., la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti;
d) elaborarea planurilor de evacuare si primire proprii si avizarea celor întocmite de structurile subordonate;
e) coordonarea aplicãrii unitare si în mod organizat a mãsurilor de evacuare în plan teritorial;
f) coordonarea activitãtii de constituire a rezervelor de strictã necesitate destinate persoanelor evacuate/sinistrate;
g) îndeplinirea sarcinilor curente stabilite în functie de situatia concretã;
h) organizarea unui punct de informare privind persoanele evacuate/sinistrate.
ART. 19
Principalele atributii pe linia evacuãrii ale institutiilor publice si operatorilor economici sunt urmãtoarele:
a) întocmesc si actualizeazã planurile de evacuare a salariatilor si a bunurilor materiale;
b) asigurã înstiintarea si alarmarea personalului;
c) asigurã punerea în aplicare, la ordin, a mãsurilor prevãzute în planurile de evacuare;
d) realizeazã mãsurile de asigurare a evacuãrii: sigurantã, pazã si ordine, asigurare medicalã, aprovizionare cu alimente de strictã necesitate etc.;
e) instruiesc personalul cu privire la modul de actiune în caz de evacuare;
f) întocmesc si înainteazã, prin inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti, cererile de suplimentare cu mijloace de transport, carburantilubrifian ti, imobile, alimente si produse industriale de primã necesitate, spatii pentru depozitarea bunurilor, cazarea si aprovizionarea evacuatilor.
ART. 20
(1) Pentru conducerea actiunilor de evacuare se utilizeazã sistemul de transmisiuni al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã si sistemul de telecomunicatii national/teritorial, dupã caz.
(2) Dacã situatia o impune, inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti asigurã mijloace de transmisiuni mobile.
(3) Pe timpul actiunilor de evacuare în situatii de urgentã Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigurã legãturi de telecomunicatii speciale si cooperare pentru autoritãtile publice centrale si locale, potrivit legii de organizare si functionare proprii, stabilite de comun acord cu acestea.
CAP. 4
Executarea actiunilor de evacuare
ART. 21
(1) Trecerea la executarea evacuãrii se face la ordin.
(2) Ordinul de evacuare în cazul situatiilor de urgentã se emite de presedintele Comitetului National. În temeiul ordinului de evacuare comitetele pentru situatii de urgentã ministeriale si judetene emit ordine de evacuare si primire/repartitie la propunerea centrelor operative sau operationale pentru situatii de urgentã.
(3) Comitetele pentru situatii de urgentã locale, institutiile si operatorii economici emit decizii de evacuare si primire/repartitie cãtre structurile subordonate, respectiv celule.
(4) În functie de situatie, ordinul/dispozitia de evacuare si primire/repartitie se poate transmite prin telefon/fax, prin mijloace radio, prin corespondentã specialã sau prin curieri. De asemenea si în situatiile stabilite de Comitetul National ordinul/dispozitia de evacuare poate fi transmis/transmisã si prin intermediul posturilor de radio si de televiziune.
ART. 22
La primirea ordinului/dispozitiei de evacuare se verificã autenticitatea si dupã confirmare se analizeazã situatia generalã si cea din zona de responsabilitate, se stabilesc mãsurile de primã urgentã si se transmit dispozitii preliminare, trecându-se de îndatã la elaborarea dispozitiei de evacuare.
ART. 23
(1) Ordinul/dispozitia de evacuare cuprinde, în principiu, urmãtoarele:
a) conceptia actiunilor de evacuare;
b) organizarea conducerii actiunilor de evacuare;
c) mãsurile de cooperare pe timpul executãrii evacuãrii;
d) mãsurile de asigurare a evacuãrii.
(2) Continutul ordinului/dispozitiei si deciziei pentru evacuare sunt prevãzute de anexele nr. 2 si 3.
ART. 24
Pentru executarea actiunilor de evacuare se realizeazã dispozitivul de evacuare, care cuprinde:
a) centre de conducere si coordonare a evacuãrii;
b) posturi de observare si posturi de înstiintare si alarmare;
c) puncte de adunare a populatiei si de depozitare a bunurilor care se evacueazã;
d) puncte de îmbarcare si puncte de debarcare;
e) puncte de primire/repartitie a populatiei si a bunurilor evacuate.
ART. 25
Centrul de conducere si coordonare a evacuãrii îsi desfãsoarã activitatea într-un loc special amenajat din care comitetul conduce în mod unitar actiunile de evacuare. Componenta acestuia este prezentatã în anexa nr. 4.
ART. 26
(1) Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare si primire-repartitie, denumite în continuare puncte de adunare, se stabilesc din timp de normalitate de cãtre comitetele pentru situatii de urgentã, la propunerea inspectoratelor pentru situatii de urgentã.
(2) Punctele de adunare trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
a) sã fie situate în apropierea cãilor de acces spre localitãtile/zonele în care se executã evacuarea;
b) sã poatã fi identificate si recunoscute cu usurintã;
c) sã asigure posibilitãti pentru protectia populatiei si a bunurilor în situatii de urgentã;
d) sã asigure conditii de desfãsurare a activitãtilor specifice.
(3) Stabilirea si pregãtirea punctelor de îmbarcare a evacuatilor din zonele afectate se realizeazã în termen de douã ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare.
(4) În functie de amploarea actiunilor de evacuare si de conditiile specifice, punctele de adunare se încadreazã cu personal în numãr variabil, de regulã, în urmãtoarea structurã:
a) seful punctului de adunare;
b) înlocuitorul sefului punctului de adunare;
c) grupa pentru constituirea esaloanelor/indicativelor de evacuare, evidenta populatiei si a bunurilor care se evacueazã;
d) personal pentru îndrumarea si fluidizarea circulatiei;
e) grupa medicalã;
f) personal pentru ordine si sigurantã publicã;
g) grupa logisticã.
ART. 27
(1) ªeful punctului de adunare se subordoneazã sefului centrului de conducere si coordonare a evacuãrii si desfãsoarã, în principiu, urmãtoarele activitãti:
a) întocmeste/actualizeazã Carnetul cu activitãtile care se desfãsoarã în cadrul punctului de adunare;
b) participã, la ordin, la sedintele centrului de conducere si coordonare a evacuãrii;
c) convoacã personalul punctului de adunare si face precizãri privind îndeplinirea atributiilor în situatia creatã;
d) verificã documentele si materialele necesare instalãrii si desfãsurãrii activitãtilor în punctul de adunare;
e) coordoneazã actiunile punctului de adunare;
f) raporteazã centrului de conducere si coordonare a evacuãrii despre stadiul evacuãrii, plecarea esaloanelor si problemele deosebite apãrute.
(2) Continutul Carnetului cu activitãtile care se desfãsoarã în cadrul punctului de adunare este prevãzut în anexa nr. 5.
ART. 28
Grupa pentru constituirea esaloanelor/indicativelor de evacuare desfãsoarã, în principiu, urmãtoarele activitãti:
a) participã, la ordin, la luarea în evidentã a persoanelor care se evacueazã;
b) organizeazã evacuatii pe esaloane/indicative, garnituri, coloane, convoaie si mijloace de transport: vagoane, autovehicule, nave, aeronave etc.;
c) raporteazã periodic sau la ordin situatia persoanelor si a bunurilor sosite, precum si despre constituirea fiecãrui esalon/indicativ.
ART. 29
Personalul pentru îndrumarea si fluidizarea circulatiei desfãsoarã, în principiu, urmãtoarele activitãti:
a) verificã documentele de transport;
b) îndrumã populatia cãtre locurile de prezentare, asteptare, evidentã, esalonare si îmbarcare;
c) îndrumã mijloacele de transport spre punctele de îmbarcare/debarcare;
d) în caz de pericol iminent îndrumã populatia si mijloacele de transport cãtre locurile de dispersare si adãpostire.
ART. 30
Grupa medicalã desfãsoarã, în principiu, urmãtoarele activitãti:
a) executã controlul medical al persoanelor evacuate care solicitã aceasta;
b) acordã primul ajutor bolnavilor si rãnitilor;
c) organizeazã evacuarea cazurilor grave la spitalele din zonã;
d) executã trierea epidemiologicã a evacuatilor si izolarea celor cu boli contagioase si a suspectilor;
e) stabileste si urmãreste respectarea mãsurilor igienico-sanitare si antiepidemice.
ART. 31
Personalul pentru ordine si sigurantã publicã desfãsoarã, în principiu, urmãtoarele activitãti:
a) asigurã respectarea regulilor de acces în punctul de adunare si primire/repartitie;
b) asigurã securitatea persoanelor, siguranta bunurilor si preîntâmpinarea/limitarea actelor antisociale;
c) în baza dispozitiei sefului punctului de adunare si primire/repartitie executã alte activitãti specifice.
ART. 32
(1) Punctele de adunare a evacuatilor se stabilesc de cãtre comitetele pentru situatii de urgentã.
(2) Pentru institutiile publice si operatorii economici punctele de adunare se organizeazã, de regulã, la sediu, iar pentru populatie, în locuri si localuri publice: unitãti de învãtãmânt, case de culturã, cãmine culturale, sãli de sport, stadioane etc.
ART. 33
(1) Punctele de îmbarcare/debarcare se organizeazã în gãri C.F.R., autogãri, gãri fluviale/maritime si aerogãri, precum si în triaje C.F.R., pe linii ferate uzinale sau portuare. Când situatia permite, acestea se organizeazã în cadrul sau în apropierea punctelor de adunare si primire/repartitie.
(2) În cazul evacuãrii populatiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare, aeriene sau navale, punctele de îmbarcare/debarcare se centralizeazã de inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti, care întocmesc si Planul de transport prevãzut în anexa nr. 6.
ART. 34
Punctele de primire/repartitie se organizeazã în zonele/localitãtile de afluire a populatiei evacuate, pentru luarea în evidentã si repartizarea pe spatii de cazare. Acestea se organizeazã pe localitãti/cartiere si în localuri publice.
ART. 35
Principalele date privind executarea actiunilor de evacuare se înscriu în Jurnalul actiunilor de evacuare, primire/repartitie, al cãrui continut este prevãzut în anexa nr. 7.
ART. 36
Comitetele pentru situatii de urgentã raporteazã ierarhic despre începerea si executarea actiunilor de evacuare. Continutul Raportului-sintezã este prevãzut în anexa nr. 8.
CAP. 5
Asigurarea actiunilor de evacuare
ART. 37
Mãsurile de asigurare a actiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate, se înscriu în planurile de evacuare si se actualizeazã ori de câte ori apar modificãri, precum si la primirea ordinului/dispozitiei de evacuare. Mãsurile de asigurare vizeazã, cu prioritate, urmãtoarele domenii:
a) cercetarea;
b) ordinea si siguranta;
c) asigurarea psihologicã.
ART. 38
(1) Cercetarea se executã în scopul procurãrii si valorificãrii informatiilor necesare executãrii în sigurantã si în mod organizat a actiunilor de evacuare. Datele cercetãrii trebuie sã fie veridice, oportune si complete. Cercetarea se organizeazã continuu si unitar, se executã din timp de normalitate si se intensificã în caz de situatii de urgentã.
(2) Cercetarea trebuie sã asigure informatii privind:
a) evolutia situatiei de urgentã si consecintele acesteia asupra populatiei si bunurilor materiale;
b) starea cãilor de comunicatie si a mijloacelor de transport;
c) caracteristicile localitãtilor si ale zonelor în care se executã evacuarea si posibilitãtile de cazare, hrãnire, adãpostire si asigurare medicalã;
d) posibilitãtile de continuare a procesului de învãtãmânt si a functionãrii institutiilor;
e) conditiile geoclimatice la zi si cele prognozate;
f) situatia contaminãrii nucleare, chimice, biologice si starea sanitar-epidemiologicã.
(3) În mod centralizat, datele cercetãrii se asigurã de:
a) institutii si agentii specializate: Administratia Nationalã de Meteorologie, Centrul National pentru Coordonarea Interventiei în Caz de Accident Nuclear sau Urgentã Radiologicã, Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului, Administratia Nationalã Apele Române, Institutul National de Cercetare pentru Protectia Mediului;
b) dispeceratele cu activitate permanentã din cadrul ministerelor cu atributii în domeniul managementului situatiilor de urgentã;
c) puncte de monitorizare a factorilor de risc;
d) Centrul Operational National, centrele operationale si centrele operative;
e) structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor.
(4) Cercetarea nemijlocitã se executã si de cãtre unitãtile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã, care participã la executarea evacuãrii.
(5) Datele cercetãrii centralizate si nemijlocite se completeazã cu informatii obtinute pe linie de cooperare de la alte structuri cu atributii în domeniu.
(6) Precizarea/actualizarea datelor cercetãrii se face cu ocazia recunoasterilor care se executã premergãtor elaborãrii planului de evacuare si la primirea ordinului/dispozitiei de evacuare.
ART. 39
(1) Executarea recunoasterii cãilor de comunicatii si a localitãtilor unde se organizeazã evacuarea se realizeazã de reprezentanti ai inspectoratelor pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti si ai autoritãtii publice locale.
(2) Pe timpul recunoasterilor se urmãresc, în mod deosebit:
a) starea cãilor si nodurilor de comunicatie, precum si a lucrãrilor de artã: poduri, tuneluri, viaducte etc.;
b) starea imobilelor/adãposturilor destinate primirii populatiei, instalatiilor si bunurilor;
c) conditiile de cazare, hrãnire si asigurare medicalã;
d) situatia surselor de aprovizionare;
e) starea retelelor electrice, de alimentare cu apã si de telecomunicatii;
f) starea epidemiologicã din zonã.
ART. 40
Mãsurile de ordine si sigurantã publicã, paza bunurilor, evidenta populatiei si fluidizarea circulatiei pe timpul evacuãrii se realizeazã de structurile Ministerului Administratiei si Internelor, pe baza planurilor de cooperare întocmite din timp de normalitate, si constau în:
a) asigurarea ordinii si sigurantei publice în punctele de adunare, îmbarcare, debarcare, primire si repartitie;
b) evidenta salariatilor si a persoanelor care se evacueazã;
c) dirijarea circulatiei, asigurarea prioritãtii si sigurantei pe timpul deplasãrii coloanelor de evacuati;
d) paza bunurilor materiale.
ART. 41
În functie de evolutia situatiei de urgentã, pentru misiuni de sigurantã si ordine, ca si pentru alte misiuni: salvare, transporturi speciale, aprovizionare, comitetele pentru situatii de urgentã pot solicita, cu respectarea prevederilor legale, sprijinul unitãtilor militare din zonã.
ART. 42
Mãsurile de asigurare a evacuãrii Administratiei Prezidentiale, Parlamentului si Guvernului se realizeazã de Serviciul de Protectie si Pazã si Serviciul Român de Informatii în cooperare cu Ministerul Administratiei si Internelor.
ART. 43
Asigurarea psihologicã a populatiei pe timpul evacuãrii reprezintã ansamblul actiunilor întreprinse de personalul fortelor de interventie în scopul evitãrii producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs.
CAP. 6
Logistica actiunilor de evacuare
ART. 44
(1) Logistica actiunilor de evacuare reprezintã ansamblul de mãsuri realizate în scopul asigurãrii conditiilor materiale si umane necesare pregãtirii si executãrii actiunilor de evacuare.
(2) Logistica actiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor de transport, bunurilor de consum si serviciilor necesare în cantitãtile si în locurile prevãzute în planurile de evacuare.
(3) Principalele elemente ale logisticii actiunilor de evacuare sunt:
a) aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice si industriale de strictã necesitate;
b) asigurarea mijloacelor de transport si efectuarea transporturilor;
c) asigurarea medicalã si sanitar-veterinarã;
d) cazarea evacuatilor, depozitarea bunurilor si adãpostirea animalelor;
e) asigurarea financiarã.
ART. 45
Planificarea, gestionarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare sau de altã naturã a actiunilor de evacuare în situatii de urgentã se realizeazã de comitetele pentru situatii de urgentã ministeriale, judetene si locale, pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate.
ART. 46
(1) Logistica evacuãrii în situatii de urgentã se asigurã de:
a) structurile administratiei publice centrale si alte institutii, pentru personalul propriu;
b) consiliile judetene si locale, pentru populatie si angajatii proprii;
c) operatorii economici, pentru personalul încadrat.
(2) Logistica evacuãrii se asigurã, la cererea autoritãtilor administratiei publice centrale si locale, de firme de stat sau private, pe bazã de conventii de prestãri de servicii încheiate din timp si anexate la planurile de evacuare în situatii de urgentã.
(3) Sursele de aprovizionare sunt: economia nationalã, rezervele de stat, rezervele de mobilizare si ajutoarele umanitare.
(4) În situatiile prevãzute la art. 4 lit. c) din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestãrile de servicii în interes public, cu modificãrile si completãrile ulterioare, logistica evacuãrii se completeazã cu bunuri si servicii rechizitionate în conditiile legii.
ART. 47
Aprovizionarea cu produse alimentare si industriale de strictã necesitate se realizeazã de cãtre comitetele pentru situatii de urgentã judetene/locale, în sistem rationalizat, astfel:
a) în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stãrii de alertã, prin reteaua comercialã localã;
b) ulterior primelor 72 de ore, pânã la încetarea evacuãrii sau a situatiei de urgentã, de la Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat;
c) articole de igienã personalã, textile, încãltãminte si alte produse industriale, în functie de sezon.
ART. 48
(1) Autovehiculele, carburantii si bunurile materiale necesare actiunilor de evacuare se asigurã de cãtre comitetele si celulele pentru situatii de urgentã.
(2) Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanti asigurat de societãtile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau conventii de prestãri de servicii.
ART. 49
(1) Asigurarea medicalã si sanitar-veterinarã cuprinde totalitatea mãsurilor si actiunilor care se întreprind în scopul pãstrãrii sãnãtãtii populatiei si animalelor care se evacueazã, prevenirii aparitiei bolilor si epidemiilor/epizootiilor, acordãrii ajutorului medical de urgentã si asistentei medicale/veterinare în caz de îmbolnãvire sau de accident.
(2) Asistenta medicalã pe timpul evacuãrii, precum si în localitãtile de dispunere se asigurã de Ministerul Sãnãtãtii, prin unitãtile sanitare teritoriale, de Societatea Nationalã de Cruce Rosie din România si de alte servicii de specialitate, în limitele competentelor conferite de lege, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop de cãtre inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti si transmise în extras acestora.
(3) În plan teritorial mãsurile, fortele si mijloacele de asigurare medicalã si sanitarveterinar ã se stabilesc de fiecare comitet pentru situatii de urgentã si se asigurã de directiile de sãnãtate publicã, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, serviciile de ambulantã si medicinã de urgentã, precum si de filialele Societãtii Nationale de Cruce Rosie din România si de inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene/al municipiului Bucuresti, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop.
ART. 50
(1) Fondurile financiare pentru pregãtirea si desfãsurarea actiunilor de evacuare la nivel national, judetean, al municipiului Bucuresti, al oraselor si comunelor se asigurã, dupã caz, din bugetul de stat si bugetele locale, precum si din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. La întocmirea fondurilor necesare pentru anul urmãtor, ministerele si celelalte autoritãti ale administratiei publice vor include si necesarul de fonduri bãnesti pentru pregãtirea si desfãsurarea actiunilor de evacuare.
(2) Fondurile financiare necesare pentru pregãtirea si desfãsurarea actiunilor de evacuare la institutii publice si operatori economici se asigurã din bugetele proprii si din alte fonduri legal constituite.
(3) Pentru anul în curs, pânã la 1 martie, comitetele pentru situatii de urgentã ale autoritãtilor publice centrale si ministerelor/institutiilor publice, cele judetene si al municipiului Bucuresti trimit la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã extras din bugetul propriu, referitor la fondurile financiare destinate organizãrii si desfãsurãrii actiunilor de evacuare.
ART. 51
(1) La dispozitia Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã si a unitãtilor subordonate, la declararea stãrii de alertã se va asigura rezerva de materiale de primã necesitate prin ministerele, organele centrale si organizatiile neguvernamentale care asigurã functiile de sprijin, potrivit legii.
(2) Comitetele pentru situatii de urgentã judetene si locale vor lua mãsuri de asigurare a materialelor necesare desfãsurãrii actiunilor initiale pentru interventie si evacuare în situatii de urgentã, precum si de identificare/evidentã a unor astfel de mijloace pe plan judetean/local.
CAP. 7
Dispozitii finale
ART. 52
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage rãspunderea administrativã, contraventionalã sau penalã, dupã caz.
ART. 53
Documentele pentru evacuare se întocmesc si se actualizeazã periodic, prin grija comitetelor pentru situatii de urgentã, centrelor operative cu activitate temporarã, secretariatelor tehnice, respectiv a celulelor, si constituie punct aparte în bilanturile anuale ale acestora.
ART. 54
(1) Protectia documentelor/suporturilor care contin informatii clasificate se realizeazã în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Hotãrârii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu.
(2) Protectia documentelor/suporturilor care contin informatii clasificate si stabilirea punctelor de evacuare a acestora sunt atribute ale conducãtorilor/sefilor actiunilor de evacuare.
ART. 55
(1) Planurile de evacuare se întocmesc în termen de 120 de zile de la publicarea ordinului de aprobare a prezentelor norme.
(2) Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantã din prezentele norme.
ANEXA 1
la norme
PLANUL DE EVACUARE
(continut-cadru)
Se întocmeste sub formã de text si grafic (cu anexe).
În text, de regulã, se prevãd:
a) scopul actiunilor de evacuare;
b) conceptia actiunilor de evacuare: localitãtile din si în care se planificã evacuarea, institutiile publice, operatorii economici, populatia si bunurile care se evacueazã, itinerarele de evacuare; modalitãtile de executare a evacuãrii;
c) conceptia organizãrii si asigurãrii activitãtii de readucere a populatiei si a bunurilor materiale evacuate la restabilirea stãrii de normalitate în localitãtile care au fãcut obiectul mãsurilor de protectie;
d) mãsurile de asigurare a actiunilor de evacuare: asigurarea mijloacelor de transport, protectia personalului, paza bunurilor, logistica evacuãrii;
e) organizarea conducerii si a cooperãrii: centre de coordonare, cãi si mijloace de legãturã, institutii cu care se coopereazã, modalitãti de realizare a cooperãrii, cereri si rapoarte.
Anexele se întocmesc sub formã graficã, pe planuri sau hãrti si sub formã de tabele.
Acestea se referã în principal la:
a) situatia populatiei care se evacueazã: localitatea din care se evacueazã, institutia, numãrul personalului pe categorii si numãrul membrilor de familie, personalul didactic, medical, de deservire, dupã caz, localitatea si judetul în care se evacueazã, natura, tipul si numãrul mijloacelor de transport;
b) situatia bunurilor care se evacueazã: localitatea, operatorul economic, depozitul sau institutia, natura si cantitatea bunurilor, personalul de însotire, natura si tipul mijloacelor de transport, localitatea în care se evacueazã, punctul de debarcare/descãrcare si locul de instalare/depozitare, forta de muncã necesarã;
c) institutiile care se evacueazã: denumirea, localitatea, numãrul salariatilor si al membrilor de familie care se evacueazã, localitatea si adresa imobilului unde se evacueazã, alte date utile;
d) graficul activitãtilor pe zile si ore;
e) componenta centrelor de coordonare si conducere, punctelor de adunare/îmbarcare/debarcare si primire/repartitie;
f) planul localitãtii cu dispunerea institutiei sau a operatorului economic;
g) localitãtile/zonele din/în care se executã evacuarea si itinerarele, inclusiv de rezervã, cu punctele de adunare/îmbarcare/debarcare si primire/repartitie;
h) conventiile încheiate pentru asigurarea actiunilor de evacuare.
ANEXA 2
la norme
ORDINUL/DISPOZITIA DE EVACUARE
(continut-cadru)
Ordinul/Dispozitia de evacuare constituie actul prin care se dispune începerea actiunilor de evacuare si primire/repartitie. Se transmite pe linie ierarhicã si cuprinde:
1. date si concluzii despre evolutia situatiei de urgentã, consecintele acestora asupra institutiilor publice, operatorilor economici, populatiei si bunurilor, precum si influenta lor asupra desfãsurãrii actiunilor de evacuare;
2. conceptia actiunilor de evacuare, primire/repartitie, localitãtile/zonele din/în care se executã evacuarea, institutiile publice, operatorii economici, populatia si bunurile care se evacueazã, itinerarele de deplasare si itinerarele/localitãtile/zonele interzise, urgentele, succesiunea si durata actiunilor de evacuare, repartitia evacuatilor pe localitãti de destinatie;
3. precizãri privind actiunile de evacuare, data începerii si durata actiunilor, termenele de executare si de raportare;
4. mãsurile de asigurare a actiunilor de evacuare, primire/repartitie, cercetarea, siguranta, paza si ordinea, organizarea transporturilor, protectia psihologicã si medicalã, asigurarea logisticã;
5. mãsurile de cooperare/colaborare cu unitãti ale Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Apãrãrii Nationale, cu autoritãti ale administratiei publice locale etc.;
6. organizarea conducerii: locul centrelor de coordonare si conducere, realizarea legãturilor de conducere, rapoarte si cereri.
Ordinul/Dispozitia de evacuare se întocmeste de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgentã si se semneazã de presedintele acestuia.
ANEXA 3
la norme
DECIZIA
pentru evacuare, primire/repartitie
(continut-cadru)
Decizia pentru evacuare, primire/repartitie este actul prin care, în temeiul ordinului/dispozitiei de evacuare, primire/repartitie si în raport cu conditiile specifice, se declanseazã si se organizeazã actiunile de evacuare, primire/repartitie la institutii publice si operatori economici. Decizia pentru evacuare, primire/repartitie cuprinde:
- date si concluzii despre evolutia situatiei de urgentã, consecintele acesteia asupra institutiilor, populatiei si bunurilor si influenta lor asupra actiunilor de evacuare, primire/repartitie;
- conceptia actiunilor de evacuare, primire/repartitie: localitãtile din si în care se executã evacuarea, cu institutiile, populatia si bunurile care se evacueazã, itinerarele de evacuare, localitãtile, zonele si itinerarele interzise, urgentele, succesiunea si durata actiunilor de evacuare;
- modificãri ce se aduc planului, precizãri privind continutul si durata actiunilor;
- mãsurile de asigurare a actiunilor de evacuare: organizarea transporturilor, evidenta populatiei si a bunurilor, protectia personalului, paza bunurilor, asigurarea logisticã;
- organizarea conducerii si a cooperãrii: centre de coordonare si conducere, cãi si mijloace de legãturã, institutii cu care se coopereazã, modalitãti de cooperare; cereri si rapoarte.
Decizia pentru evacuare se semneazã de conducãtorul institutiei publice/operatorului economic care se evacueazã.
ANEXA 4
la norme
COMPONENTA
centrului de conducere si coordonare a evacuãrii
ªeful centrului:
- vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgentã.
Loctiitor sef centru:
- prim-adjunct al sefului inspectoratului pentru situatii de urgentã.
Membri:
- un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
- un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;
- un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale;
- un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
- un reprezentant al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
- un reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor;
- un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetãrii;
- un reprezentant al Ministerului Sãnãtãtii;
- un reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor;
- un reprezentant al directiei de sãnãtate publicã;
- un reprezentant al Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta
Alimentelor;
- un reprezentant al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale;
- reprezentanti din cadrul unor structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor;
- reprezentanti din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgentã.
NOTÃ:
La ordinul presedintelui comitetului pentru situatii de urgentã se poate suplimenta componenta centrului de conducere si coordonare a evacuãrii.
ANEXA 5
la norme
CARNETUL
cu activitãtile care se desfãsoarã în cadrul punctului de adunare/îmbarcare/debarcare si primire/repartitie a evacuatilor
Cuprinde:
- atributiile sefului punctului/înlocuitorului;
- tabel cu personalul necesar desfãsurãrii activitãtilor în cadrul punctului;
- ghidul cu instructajul personalului care încadreazã punctul;
- extras din planul de evacuare/primire/repartitie, referitor la sarcinile executantilor;
- schema dispunerii locului de adunare si mãsurile de pazã;
- tabel cu semnalele de înstiintare si alarmare;
- tabel cu documentele si materialele necesare instalãrii si functionãrii punctului;
- tabel cu mijloacele necesare transportului evacuatilor si bunurilor materiale, societãtile comerciale/companiile de la care se solicitã aceste mijloace, adresa, numãrul de telefon/fax ale acestora si termenele de prezentare;
- alte situatii si documentare strict necesare.
În plic separat, anexat la carnet, se pãstreazã:
- documentele necesare predãrii-primirii localului (se întocmesc conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a legii privind rechizitiile de bunuri si prestãri de servicii de interes public);
- atributiile individuale ale personalului ce încadreazã punctul de adunare/îmbarcare/debarcare si primire/repartitie.
ANEXA 6
la norme
ROMÂNIA
Centrul de conducere si coordonare a evacuãrii
NESECRET
Exemplar nr. ....... din ..........
Aprob
Vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgentã
PLAN DE TRANSPORT
pentru data de .............

______________________________________________________________________________

Nr. Categoria, Nr. de Numele si Compartimentul Itinerar

crt. marca înmatriculare prenumele care solicitã

si tipul conducãtorului transportul

autovehiculului auto si scopul

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- continuare -

______________________________________________________________________________

Ora de Data si ora Numele si Observatii

plecare pânã la care prenumele

se executã sefului de

transportul autovehicul

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Verificat, Întocmit,

................................ ................................

ANEXA 7
la norme
JURNALUL
actiunilor de evacuare, primire/repartitie
Cuprinde principalele elemente privind organizarea, declansarea si desfãsurarea actiunilor de evacuare, de primire/repartitie. Se completeazã pe mãsura evolutiei actiunilor si contine:
a) date si concluzii despre evolutia situatiei de urgentã si consecinte;
b) data, ora si autoritatea care a hotãrât aplicarea mãsurilor prevãzute în planul de evacuare si primire/repartitie;
c) actiuni în curs de desfãsurare;
d) mãsurile de asigurare a actiunilor de evacuare întreprinse;
e) graficul desfãsurãrii actiunilor de evacuare si primire/repartitie;
f) concluzii din desfãsurarea actiunilor de evacuare si primire/repartitie;
g) pierderi umane si pagube materiale înregistrate pe timpul evacuãrii;
h) cereri cãtre esalonul superior;
i) cereri de la subordonati si modul de rezolvare;
j) concluzii la încheierea actiunilor de evacuare.
ANEXA 8
la norme
RAPORTUL-SINTEZÃ
Reprezintã documentul informativ prin care comitetul pentru situatii de urgentã aduce la cunostintã Comitetului National, prin Secretariatul tehnic al acestuia, stadiul si calitatea actiunilor de evacuare în curs sau executate. Se întocmeste si se înainteazã la sfârsitul fiecãrei zile si la încheierea actiunilor de evacuare sau la termenele ordonate.
Raportul-sintezã cuprinde:
- concluzii privind evolutia situatiei de urgentã, consecintele acesteia asupra institutiilor, populatiei si bunurilor si influenta lor asupra desfãsurãrii evacuãrii;
- actiunile de evacuare executate si cele în curs de executare, pe categorii si localitãti;
- actiunile planificate si neexecutate: cauze si mãsuri;
- alte date solicitate de esalonul superior.
Raportul-sintezã se semneazã de cãtre vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgentã.
 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta consultanta ISO
Copyright © 2011 - Racis