SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
POST-CERTIFICARE ISO

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 
Guvernul României

Ordin nr.1113 IG / 20.03. 2008


pentru aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu
În aplicarea prevederilor art.37 din Ordinul nr.210/21.05.2007 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în temeiul art.3 alin.(2) şi al art.14 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin H.G.R. nr. 1490/09.09.2004, cu modificările şi completările ulterioare, inspectorul general emite următorul ordin:
Art.1 Se aprobă Procedura de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Comisia de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor la deciziile comisiei de autorizare vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art.3 (1) Prezentul ordin se transmite inspectoratelor judeţene/al mun. Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, care vor afişa la loc vizibil Anexa nr.8 (bibliografia) şi adresa de site a I.G.S.U..
(2) Inspectoratele judeţene/al mun. Bucureşti pentru situaţii de urgenţă vor asigura, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, consultarea procedurii.
(3) Procedura se va posta pe pagina de web a I.G.S.U., la adresa www.igsu.ro.
Art.4 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul Inspectorului General nr.1039IG/01.08.2007 se abrogă.
INSPECTOR GENERAL
General locotenent
Vladimir SECARĂ
ANEXĂ
Procedura de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art.1 Prezenta Procedură de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, denumită în continuare procedură, stabileşte modul de soluţionare a cererilor de autorizare depuse de persoanele fizice şi juridice prevăzute la art.37 din Ordinul nr.210/21.05.2007 al ministrului internelor şi reformei administrative, precum şi modul de soluţionare a contestaţiilor adresate în acest domeniu.
Art.2 În sensul prezentei proceduri, autorizarea reprezintă procesul în urma căruia persoanele fizice şi juridice dobândesc dreptul de a desfăşura activităţi specifice de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu pe teritoriul României.
Art.3 Activitatea de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu este coordonată de Direcţia Pompieri – Serviciul Informare Publică, Statistică şi Analiză Riscuri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Capitolul II
Componenţa şi atribuţiile Comisiei de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu
Art.4 În vederea autorizării, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă – I.G.S.U. înfiinţează Comisia de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, denumită în continuare comisia de autorizare.
Art.5(1) Comisia de autorizare este formată din specialişti din cadrul Direcţiei Pompieri şi are următoarea componenţă:
- preşedinte: şeful Direcţiei Pompieri;
- membru: un specialist din cadrul Serviciului Informare Publică, Statistică şi
Analiză Riscuri;
- membru: un specialist din cadrul Serviciului Securitate la Incendiu, Avizări şi Autorizări;
- membru: un specialist din cadrul Serviciului Prevenirea Incendiilor;
- secretar: un specialist din cadrul Serviciului Informare Publică, Statistică şi Analiză Riscuri.
(2) Componenţa nominală a comisiei de autorizare se stabileşte prin ordin de zi al inspectorului general.
Art.6 Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii:
a) analizează cererile de autorizare însoţite de dosarele tehnice, pe care le
repartizează Serviciului Informare Publică, Statistică şi Analiză Riscuri;
b) aprobă datele de susţinere a interviurilor, propuse de şeful Serviciului Informare Publică, Statistică şi Analiză Riscuri;
c) vizează adresele de comunicare a datelor de susţinere a interviurilor, pe care le transmite spre semnare inspectorului general;
d) convoacă membrii şi secretarul comisiei în vederea susţinerii interviurilor cu persoanele fizice/evaluării dosarelor tehnice ale persoanelor juridice;
e) conduce şedinţele comisiei şi semnează procesele-verbale de şedinţă, cu propunerea de admitere sau de respingere a autorizării;
f) transmite spre semnare inspectorului general şi adjunctului acestuia autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.
Art.7 Membrii comisiei au următoarele atribuţii:
a) analizează documentaţiile depuse de persoanele fizice şi juridice în vederea autorizării, întocmesc rapoartele de evaluare a dosarelor tehnice depuse de persoanele juridice;
b) participă, atunci când sunt convocaţi, la susţinerea interviurilor cu persoanele fizice şi la şedinţele de evaluare a dosarelor depuse de persoanele juridice în vederea autorizării;
c) îşi exprimă, prin vot deschis, decizia privind admiterea sau respingerea autorizării persoanelor fizice sau juridice.
Art.8 Secretarul comisiei are următoarele atribuţii:
a) asigură evidenţa cererilor de autorizare, a contestaţiilor şi a autorizaţiilor emise, întocmind şi ţinând la zi registrele de evidenţă a autorizaţiilor pentru persoane fizice şi juridice;
b) anunţă membrii comisiei privind solicitările existente, precum şi datele de convocare a membrilor comisiei;
c) pune la dispoziţia membrilor comisiei documentaţiile depuse de persoanele fizice şi juridice în vederea autorizării;
d) redactează şi prezintă spre semnare, după caz, preşedintelui comisiei sau inspectorului general, procesele-verbale ale şedinţelor de autorizare, autorizaţiile ori, după caz, deciziile de respingere a eliberării autorizaţiilor, cu precizarea motivelor care au stat la baza luării deciziilor;
e) asigură transmiterea către solicitanţi a autorizaţiilor sau, după caz, a deciziilor de respingere a eliberării autorizaţiilor.
Capitolul III
Componenţa şi atribuţiile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la deciziile comisiei de autorizare
Art.9 Pentru soluţionarea contestaţiilor depuse de persoanele fizice şi juridice, I.G.S.U. înfiinţează Comisia de soluţionare a contestaţiilor la deciziile comisiei de autorizare, denumită în continuare comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Art.10(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din specialişti din cadrul I.G.S.U. şi are următoarea componenţă:
- preşedinte: adjunctul inspectorului general;
- membru: un specialist din cadrul Serviciului Informare Publică, Statistică şi Analiză Riscuri;
- membru: un specialist din cadrul Serviciului Securitate la Incendiu, Avizări şi Autorizări;
- membru: un specialist din cadrul Serviciului Prevenirea Incendiilor;
- secretar: un specialist din cadrul Serviciului Informare Publică, Statistică şi Analiză Riscuri.
(2) Componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte prin ordin de zi al inspectorului general.
Art.11 Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii:
a) analizează motivele contestaţiei, documentaţia cuprinsă în dosarul de autorizare, precum şi rapoartele de reevaluare întocmite de membrii comisiei;
b) aprobă datele de repetare a interviurilor, propuse de şeful Serviciului Informare Publică, Statistică şi Analiză Riscuri şi vizează adresele de comunicare a datelor respective către solicitanţi, care se transmit spre semnare inspectorului general;
c) convoacă membrii şi secretarul comisiei în vederea repetării interviurilor cu persoanele fizice/reevaluării dosarelor tehnice ale persoanelor juridice;
d) conduce şedinţele comisiei şi semnează procesele-verbale de şedinţă, cu propunerea de admitere sau de respingere a contestaţiilor.
Art.12 Membrii comisiei au următoarele atribuţii:
a) analizează documentaţiile depuse iniţial de persoanele fizice şi juridice în vederea autorizării, întocmesc rapoartele de reevaluare a dosarelor tehnice depuse de persoanele juridice;
b) participă, atunci când sunt convocaţi, la repetarea interviurilor cu persoanele fizice şi la şedinţele de reevaluare a dosarelor depuse de persoanele juridice în vederea autorizării;
c) îşi exprimă, prin vot deschis, decizia privind admiterea sau respingerea contestaţiilor depuse de persoanele fizice sau juridice.
Art.13 Secretarul comisiei are următoarele atribuţii:
a) asigură evidenţa contestaţiilor şi după caz, a autorizaţiilor emise în urma admiterii contestaţiilor;
b) anunţă membrii comisiei privind contestaţiile depuse, precum şi datele convocării comisiei pentru repetarea interviurilor sau reevaluarea dosarelor tehnice;
c) pune la dispoziţia membrilor comisiei documentaţiile depuse iniţial de persoanele fizice şi juridice în vederea autorizării;
d) redactează şi prezintă spre semnare, după caz, preşedintelui comisiei sau inspectorului general, procesele verbale ale şedinţelor comisiei, autorizaţiile ori, după caz, deciziile de respingere a contestaţiilor, cu precizarea motivelor care au stat la baza luării deciziilor;
e) asigură transmiterea către solicitanţi a autorizaţiilor sau, după caz, a deciziilor de respingere a contestaţiilor şi a eliberării autorizaţiilor.
Capitolul IV
Procedura de autorizare a persoanelor fizice
Art.14 Cererea şi dosarul de autorizare a persoanei fizice, depuse la I.G.S.U., sunt repartizate pe cale ierarhică Direcţiei Pompieri şi apoi Serviciului Informare Publică, Statistică şi Analiză Riscuri din structura acesteia, unde sunt preluate de către secretarul comisiei de autorizare.
Art.15(1) Cererea de autorizare se înregistrează la Direcţia Pompieri, data şi numărul de înregistrare consemnându-se apoi în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor pentru persoane fizice, întocmit la nivelul Serviciului Informare Publică, Statistică şi Analiză Riscuri şi al cărui model este prezentat în Anexa nr.1 la prezenta procedură.
(2) Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art.38 lit.b) şi c) din metodologia aprobată prin O.M.I.R.A. nr.210/2007.
(3) Documentele care atestă pregătirea şi certificarea competenţei profesionale în ocupaţia de evaluator de risc de incendiu se ataşează în copie legalizată.
(4) Memoriul privind activităţile reprezentative desfăşurate cuprinde cel puţin documentele prevăzute în Anexa nr.2 la procedură.
Art.16(1) În cazul în care secretarul comisiei de autorizare constată neconformităţi în documentaţia depusă, raportează despre aceasta şefului Direcţiei Pompieri – preşedintele comisiei de autorizare şi întocmeşte adresa prin care se comunică neconformităţile persoanei care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare.
2) Adresa de comunicare se semnează de către inspectorul general sau înlocuitorul legal al acestuia şi se transmite prin scrisoare recomandată de către Serviciul Secretariat şi Cabinete din I.G.S.U.
(3) Documentele cuprinse în dosarele de autorizare în care s-au constatat neconformităţi şi lucrarea precizată în Nota de la Anexa nr.2 la prezentul ordin, se vizează spre neschimbare şi se păstrează la Serviciul Informare Preventivă, Statistică şi Analiză Riscuri.
Art.17 Pentru a se supune autorizării, persoanele fizice trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii:
a) să fi absolvit cursuri postuniversitare/postacademice în instituţii de învăţământ superior acreditate sau să posede titlul de doctor/profesor/conferenţiar, în domeniile: securitate la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, managementul/analiza riscurilor de incendiu;
b) să fi absolvit un curs de formare şi să deţină certificat de competenţă ca „evaluator de risc de incendiu”, obţinut în urma evaluării într-un centru de evaluare autorizat, potrivit legii.
Art.18(1) În situaţia în care dosarul de autorizare este complet, secretarul comisiei informează despre aceasta şeful Serviciului Informare Publică, Statistică şi Analiză Riscuri, care propune data de susţinere a interviului cu persoana care a solicitat autorizarea.
(2) Data susţinerii interviului se stabileşte după primirea a minim 3 cereri de autorizare, dar fără a se depăşi termenul prevăzut la art.41 alin.(1) din metodologia aprobată prin O.M.I.R.A. nr.210/2007, respectiv 60 de zile de la înregistrarea cererilor, dată care se comunică solicitanţilor printr-o adresă întocmită de secretar, vizată de şeful Direcţiei Pompieri şi semnată de inspectorul general sau înlocuitorul legal al acestuia.
Art.19(1) La data şi ora stabilite pentru susţinerea interviului(rilor), preşedintele comisiei de autorizare convoacă pe membrii şi secretarul acesteia, nominalizaţi prin O.Z.U., trecându-se apoi la intervievarea individuală a solicitanţilor.
(2) Ghidul interviului este prezentat în Anexa nr.3 la procedură.
(3) În urma susţinerii interviului, comisia deliberează, urmând ca solicitanţii să fie declaraţi admişi sau respinşi.
(4) Deciziile comisiei de autorizare se adoptă cu majoritate simplă de voturi şi se comunică în aceeaşi zi fiecărui solicitant în parte. În caz de balotaj, votul preşedintelui comisiei este hotărâtor. Fiecare decizie se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, al cărui model este prezentat în Anexa nr.4 la procedură.
(5) Secretarul comisiei de autorizare nu are drept de vot.
(6) În cazul în care la data şi ora stabilite pentru susţinerea interviului(rilor), unul sau mai mulţi membri ai comisiei nu pot participa din motive obiective (misiuni, concediu medical ş.a.), ei pot fi reprezentaţi de înlocuitorii lor legali, numai dacă aceştia nu au şi calitatea de membri ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor la deciziile comisiei de autorizare, caz în care şedinţa se amână, urmând a se comunica solicitanţilor noua dată de desfăşurare a interviului.
Art.20(1) În cazul în care la data şi ora stabilite, persoanele planificate pentru susţinerea interviului nu pot participa din motive obiective, acestea vor fi replanificate.
2) Replanificarea pentru interviu se face conform prevederilor art.41(1) din OMIRA nr.210/2007 şi a art.18 din prezenta procedură.
Art.21(1) Solicitanţilor declaraţi admişi li se eliberează Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, în termen de maxim 10 zile de la data susţinerii interviului.
(2) Numărul şi data de eliberare a autorizaţiei se consemnează de către secretarul comisiei în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor pentru persoane fizice.
(3) Solicitanţii declaraţi respinşi pot contesta decizia comisiei de autorizare, în termenul prevăzut la art.41 alin.(5) din metodologia aprobată prin O.M.I.R.A. nr.210/2007.
Capitolul V
Procedura de autorizare a persoanelor juridice
Art.22 Cererea şi dosarul de autorizare a persoanei juridice, depuse la I.G.S.U., sunt repartizate pe cale ierarhică Direcţiei Pompieri şi apoi Serviciului Informare Publică, Statistică şi Analiză Riscuri din structura acesteia, unde sunt preluate de către secretarul comisiei de autorizare.
Art.23(1) Cererea de autorizare se înregistrează la Direcţia Pompieri, data şi numărul de înregistrare consemnându-se apoi în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor pentru persoane juridice, întocmit la nivelul Serviciului Informare Publică, Statistică şi Analiză Riscuri şi al cărui model este prezentat în Anexa nr.5 la procedură.
(2) Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art.39 nr. 2-4 din metodologia aprobată prin O.M.I.R.A. nr.210/2007. (3) Documentele cuprinse la art.39, pct. 2b) şi 4) se ataşează în copii legalizate.
Art.24(1) În cazul în care secretarul comisiei de autorizare constată neconformităţi în documentaţia depusă, raportează despre aceasta şefului Direcţiei Pompieri – preşedintele comisiei de autorizare şi întocmeşte adresa prin care se comunică neconformităţile persoanei care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare.
(2) Documentele cuprinse în dosarele de autorizare în care s-au constatat neconformităţi şi cel precizat în Nota de la Anexa nr.2 la prezentul ordin, se vizează spre neschimbare şi se păstrează la Serviciul Informare Preventivă, Statistică şi Analiză Riscuri.
(3) Adresa de comunicare se semnează de către inspectorul general sau înlocuitorul legal al acestuia şi se transmite prin scrisoare recomandată de către Serviciul Secretariat şi Cabinete din I.G.S.U.
Art.25 Pentru a se supune autorizării, persoanele juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
a) să fie legal constituite;
b) să aibă prevăzut în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare, activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor sau în managementul riscurilor.
Art.26(1) În situaţia în care dosarul de autorizare este complet, secretarul comisiei informează despre aceasta şeful Serviciului Informare Publică, Statistică şi Analiză Riscuri şi îl transmite spre analiză membrilor comisiei de autorizare.
(2) Fiecare membru al comisiei verifică, în mod independent, într-un interval de maxim 10 zile, dacă sunt îndeplinite cerinţele de autorizare, prin analiza documentaţiei primite şi consemnează rezultatele evaluării într-un Raport de evaluare.
(3) Modelul raportului de evaluare este prezentat în Anexa nr.6 la procedură.
(4) Criteriile pe baza cărora se realizează evaluarea dosarelor de autorizare au în vedere următoarele elemente:
a) îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate;
b) experienţa în domeniul activităţii de apărare împotriva incendiilor;
c) adrese a cel puţin trei beneficiari privind calitatea lucrărilor efectuate de societatea solicitantă în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv a celor efectuate de evaluatorul(ii) care lucrează pentru societate.
d) experienţa şi rezultatele activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu defăşurată anterior obţinerii autorizării – dacă există;
e) să facă dovada că a încheiat contract de muncă cu cel puţin un specialist autorizat să desfăşoare activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.
(5) Criteriul privind experienţa persoanei juridice în activitatea de identificare, evaluare şi control al riscului de incendiu este obligatoriu la evaluarea în vederea reînnoirii autorizaţiei.
Art.27(1) Preşedintele comisiei de autorizare analizează documentaţia cuprinsă în dosarul de autorizare, precum şi Rapoartele de evaluare, după care, în termen de 2 zile stabileşte data şi ora şedinţei comisiei de autorizare.
(2) Deciziile comisiei de autorizare se adoptă cu majoritate simplă de voturi. În caz de balotaj, votul preşedintelui comisiei este hotărâtor. Fiecare decizie se consemnează în procesul verbal de şedinţă, menţionat la art.19, alin.(4).
(3) În baza concluziilor şi propunerilor formulate în rapoartele de evaluare, comisia deliberează, urmând ca solicitanţii să fie declaraţi admişi sau respinşi.
(4) Secretarul comisiei de autorizare nu are drept de vot.
(5) Decizia privind eliberarea sau respingerea autorizaţiei, precum şi motivarea acesteia se întocmesc, în două exemplare, din care unul se transmite solicitantului însoţit, după caz, de Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, prin grija secretarului comisiei. Un model de decizie este prezentat în Anexa nr.7 la ordin.
(6) Numărul şi data de eliberare a autorizaţiei se consemnează de către secretarul comisiei în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor pentru persoane juridice.
(7) Solicitanţii declaraţi respinşi pot contesta decizia comisiei de autorizare, în termenul prevăzut la art.43 alin.(3) din metodologia aprobată prin O.M.I.R.A. nr.210/2007.
Capitolul III
Soluţionarea contestaţiilor
Secţiunea 1. Soluţionarea contestaţiilor depuse de persoanele fizice
Art.28 (1) Contestaţia la decizia comisiei de autorizare, adresată inspectorului general, se repartizează preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, acesta stabilind data repetării interviului, care se comunică solicitantului, prin grija secretarului comisiei.
(2) Data repetării interviului nu va depăşi 5 zile de la data depunerii contestaţiei.
Art.29(1) La data şi ora stabilite pentru repetarea interviului(rilor), preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor convoacă membrii şi secretarul acesteia, nominalizaţi prin O.Z.U., trecându-se apoi la intervievarea individuală a solicitanţilor.
(2) În urma susţinerii interviului, comisia deliberează asupra admiterii sau respingerii contestaţiei.
(3) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se adoptă cu majoritate simplă de voturi şi se comunică în aceeaşi zi fiecărui solicitant în parte. În caz de balotaj, votul preşedintelui comisiei este hotărâtor.
(4) Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu are drept de vot.
Art.30(1) Solicitanţilor cărora le-a fost admisă contestaţia li se eliberează Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, în termen de maxim 10 zile de la data repetării interviului.
(2) Numărul şi data de eliberare a autorizaţiei se consemnează de către secretarul comisiei în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor pentru persoane fizice.
(3) Respingerea contestaţiei este definitivă, nemaifiind posibilă o altă cale de atac.
Secţiunea a 2-a. Soluţionarea contestaţiilor depuse de persoanele juridice
Art.31(1) Contestaţia la decizia comisiei de autorizare, adresată inspectorului general, se repartizează preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, acesta dispunând evaluarea dosarului de către membrii comisiei.
(2) Nu se admite ataşarea la contestaţie a unor informaţii, acte sau documente suplimentare celor cuprinse în dosarul iniţial.
Art.32 Fiecare membru al comisiei verifică, în mod independent, în termen de maxim 10 zile, dacă sunt îndeplinite cerinţele de autorizare, prin analiza documentaţiei primite şi consemnează rezultatele evaluării într-un Raport de reevaluare, al cărui model este similar celui prezentat în Anexa nr.6 la procedură, pe care îl prezintă preşedintelui comisiei.
Art.33(1) Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor analizează documentaţia cuprinsă în dosarul de autorizare depus iniţial, precum şi rapoartele de reevaluare întocmite de membrii comisiei şi decide admiterea sau respingerea contestaţiei, motivând această decizie.
(2) Decizia privind admiterea sau respingerea contestaţiei, precum şi motivarea acesteia se întocmesc în două exemplare, din care unul se transmite solicitantului însoţit, după caz, de Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, prin grija secretarului comisiei, fără a se depăşi 15 zile de la depunerea contestaţiei.
(3) Numărul şi data de eliberare a autorizaţiei se consemnează de către secretarul comisiei în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor pentru persoane juridice.
(4) Respingerea contestaţiei este definitivă, nemaifiind posibilă o altă cale de atac.
Capitolul IV
Dispoziţii finale
Art.34 (1) Bibliografia pe care trebuie să o parcurgă persoanele fizice pentru susţinerea interviului în vederea autorizării este prezentată în Anexa nr.8 la procedură.
(2) Bibliografia şi adresa de site a I.G.S.U. se afişează la loc vizibil la sediile inspectoratelor judeţene/al mun. Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, iar procedura se postează pe pagina de web a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, la adresa www.igsu.ro .
Art.35. Anexele nr.1 – 8 fac parte integrantă din prezenta procedură.
Anexa nr. 1
la procedură
Registrul de evidenţă a autorizaţiilor pentru persoane fizice
Nr. de înregistrare/dată
Numele şi prenumele solicitantului
Adresa Telefon, e-mail
Profesia Decizia comisiei
Contestaţie (nr. de înreg./data)
Soluţionarea contestaţiei
Autorizaţie (număr, dată)
Observaţii 1
1
În cazul în care dosarul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, se menţionează acest lucru, precum şi numărul şi data adresei de înştiinţare a solicitantului
Anexa nr.2 la procedură
MEMORIU DE ACTIVITATE
1.-Adresa, telefon, fax, email
2.-Date generale privind activitatea desfăşurată până în prezent (se va consemna perioada, instituţia, serviciul/compartimentul, principalele atribuţii)
3.-Informaţii privind cursurile postuniversitare / postacademice efectuate în instituţii de învăţământ superior acreditate, în domeniile securitate la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor eferente, managementul/analiza riscurilor de incendiu ori privind cursul de formare „evaluator de risc de incendiu”, obţinut în urma evaluării într-un centru de evaluare autorizat (perioada efectuării cursului, titlul cursului, unitatea de învăţământ în care s-a desfăşurat cursul). 4
.-Lista cu principalele activităţi de evaluare a riscului de incendiu.
NOTĂ: La memoriul de activitate se va ataşa o lucrare relevantă de identificare şi evaluare a riscului de incendiu executată sau prezentarea uneia din metodele precizate la cap.IV din bibliografia prezentată în Anexa nr.8 la procedură.
Anexa nr.3
la procedură
GHID DE INTERVIU
pentru persoanele fizice care solicită autorizarea în vederea desfăşurării activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu Scopul interviului este de a identifica nivelul de pregătire profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor a solicitanţilor, experienţa şi corecta apreciere a situaţiilor de caz la care candidatul trebuie să răspundă. În acest sens, solicitanţii trebuie să demonstreze că sunt pregătiţi profesional pentru a corespunde exigenţelor domeniului lor de activitate şi de responsabilitate impusă în desfăşurarea activităţilor specifice de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.
Interviul susţinut de solicitanţi în faţa comisiei este conceput în trei etape după cum urmează:
I. Prezentarea memoriului de activitate şi întrebări ale comisiei privind specificul activităţii desfăşurate.
II. Întrebări din bibliografia prezentată în Anexa nr.8 la procedură, cap. I-III:
- minim două întrebări din partea fiecărui membru al comisiei din seria de acte normative şi reglementări tehnice specifice sau conexe apărării împotriva incendiilor, în vederea unei aprecieri riguroase a solicitantului.
III. Prezentarea şi susţinerea de către solicitant, după caz, a unei lucrări relevante de identificare şi evaluare a riscului de incendiu pe care a executat-o sau a uneia din metodele precizate la cap.IV din bibliografia prezentată în Anexa nr.8 la procedură.
Anexa nr. 4
la procedură
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
INSPECTORATUL GENERAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

nr. ____________din _________________

Comisia de autorizare, aprobată prin O.Z.U. nr._________ din _____________,

întrunită în vederea autorizării _____________________________________________,

reprezentată de către domnul (doamna)_________________________________, în pe

baza cererii_______________, constată următoarele:_______________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Având în vedere hotărârea Comisiei de autorizare, se propune _________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

PREŞEDINTELE COMISIEI               SECRETAR

_____________________             __________________

Nr.
crt. Grad, nume şi prenume Funcţia Opţiunea exprimată Semnătura Obs.
1. 2. 3. 4.
Anexa nr.5
la procedură
Registrul de evidenţă a autorizaţiilor pentru persoane juridice
Nr. de înregistrare/dată
Persoana juridică
Obiect de activitate
CUI Adresa Telefon, e-mail
Decizia comisiei
Contestaţie (nr. de înreg./data)
Soluţionarea contestaţiei
Autorizaţie (număr, dată)
Observaţii
1 1
În cazul în care dosarul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, se menţionează acest lucru, precum şi nr. şi data adresei de înştiinţare a furnizorului de formare profesională
Anexa nr.6
la procedură
I. DATE DE IDENTIFICARE ALE SPECIALISTULUI CARE FACE EVALUAREA:

Gradul, numele şi prenumele: __________________________________________

Serviciul: __________________________________________________________

Numit prin O.Z.U. nr. ____________________

Nr. de înregistrare a dosarului: _______________________________

II. DATE REFERITOARE LA SOLICITANT:

Denumirea persoanei juridice: _________________________________________

Forma de organizare sau statutul juridic/CUI, act de constituire etc.:

__________________________________________________________________

Reprezentată prin: ___________________________________________________

Sediul social al persoanei juridice:

Strada:________________, Nr.____, Bl.___, Sc.____, Apt.___, Cod poştal:___,

Localitatea: _____________, Judeţ / Sector: _____ Telefon: ________________

Fax: ______________, E-mail: _______________

III. CONSTATĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

IV. CONSTATĂRI PRIVIND EXPERIENŢA ŞI REZULTATELE

ACTIVITĂŢII LUI ANTERIOARE ÎN DOMENIUL IDENTIFICĂRII,

EVALUĂRII ŞI CONTROLUL RISCURILOR DE INCENDIU (se

completează obligatoriu la reînnoirea autorizaţiei)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Rezultatele obţinute îndreptăţesc acordarea unei noi autorizări.

DA NU

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

V. OBSERVAŢII

Observaţii ale evaluatorului:___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

VI. CONCLUZIA EVALUĂRII

Dosarul corespunde criteriilor de autorizare: DA NU

(Semnătura evaluatorului) _______________________

Anexa nr.7

la procedură

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL GENERAL

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

nr. ____________din _________________

În urma şedinţei de analiză a dosarului cu nr._______din data _____, comisia

de autorizare, aprobată prin O.Z.U. nr._________ din _____________, a constatat că

dosarul de autorizare îndeplineşte condiţiile art. 23, alin. (4) din Ordinul inspectorului

general nr.______din_____pentru aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice

şi juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de

incendiu şi a decis eliberarea pentru ______________________a autorizaţiei pentru

desfăşurarea activităţii de evaluare şi control al riscurilor de incendiu.

PREŞEDINTELE COMISIEI

_______________________________ SECRETAR

______________________

MEMBRII COMISIEI

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Anexa nr.8 la procedură
BIBLIOGRAFIE
PE BAZA CĂREIA SE SUSŢINE INTERVIUL CU PERSOANELE FIZICE CARE SOLICITĂ AUTORIZAREA
I. ACTE NORMATIVE SPECIFICE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
1. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
2. Hotărârea Guvernului nr.622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul nr.163/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative.
4. Metodologie privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, aprobată cu Ordinul nr.210/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative.
5. Metodologie privind elaborarea scenariilor de securitate la incendiu, aprobată cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.130/2007.
6. Dispoziţii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.712/2005, modificat şi completat cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.786/2005.
7. Criterii de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, aprobate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.718/2005 pentru aprobarea, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Criterii de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, aprobate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 158 /2007.
9. Regulamentul privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste, aprobat cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.1134/2006.
10. Normele metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase, aprobate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 647 din 16 mai 2005.
II. ACTE NORMATIVE CONEXE CU DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
1. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii cu completările şi modificările ulterioare.
2. Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive cu modificările şi completările ulterioare.
3. H.G.R. nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
4. Hotărârea Guvernului României nr.51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie.
5. Hotărârea Guvernului României nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, modificată şi completată cu H.G.R nr.675/2002
6. Hotărârea Guvernului României nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare.
7. Hotărârea Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare
8. Ordonanţa Guvernului României nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobată cu Legea nr.440/2002.
9. Regulament privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat cu Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1822/394/2004, modificat şi completat cu Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 133/1234/2006.
III. REGLEMENTĂRI TEHNICE (NORMATIVE, NORME, GHIDURI, MANUALE PRESCRIPTII) SPECIFICE ŞI CONEXE CARE VIZEAZĂ CERINŢA ESENŢIALĂ “SECURITATE LA INCENDIU “ A CONSTRUCŢIILOR
1. Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05, aprobat cu Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.217/2005.
2. Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie, indicativ NP 099-04, aprobat cu Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.176/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor - indicativ P 118-99.
4. Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate cu ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori, cu tensiunea până la 100V - indicativ I7 – 02.
6. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire - indicativ -I 13 – 02.
7. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire - indicativ I13/1 - 02.
8. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de telecomunicaţii şi semnalizare din clădiri civile şi de producţie - indicativ I18/2 – 2002.
9. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor - indicativ I 20 - 2000.
10. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare - indicativ I5- 98.
11. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de ventilare-climatizare – indicativ I5-2/1998.
IV. METODE DE EVALUARE A RISCULUI DE INCENDIU
1. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate - indicativ GT03001, aprobat cu Ordinul nr. 1613 din 02.11.2001
2. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul sănătăţii - indicativ GT 04902, aprobat cu Ordinul nr. 2003 din 16.12.2002.
3. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap - indicativ GT 05002, aprobat cu Ordinul nr. 2002 din 16.12.2002.
Notă:
Solicitanţii pot studia şi alte metode care au fost prezentate în publicaţii şi lucrări de specialitate din România sau străinătate (ex. Metoda de Analiză a Disfuncţiilor Sistemelor – Metodă Organizată Sistemică de Analiză a Riscurilor, cunoscută sub acronimul MADS-MOSAR, metoda S.I.A. – metodă matematică de evaluare a riscului de incendiu, pusă la punct de Societatea Inginerilor şi Arhitecţilor şi Asociaţia Societăţilor de Asigurare - Reasigurare din Elveţia), precum şi cele prezentate cu titlu informativ în Anexa nr.2 la metodologia aprobată cu Ordinul nr.210/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative, acestea având caracter opţional.
 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta Consultanta ISO
Copyright © 2011 - Racis