SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 9001

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Ordin 1037/2005


 n temeiul prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

n baza prevederilor art. 18 alin. () din Hotarrea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri, cu modificarile ulterioare,

avnd n vedere prevederile Hotarrii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

Art. I

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4

(1) Autoritatile competente pentru emiterea acordurilor/acordurilor integrate de mediu sunt Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, la nivel central, si autoritatile regionale si locale pentru protectia mediului, conform competentelor prevazute n anexele nr. I.1 si I.2.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), competenta de emitere a acordurilor/acordurilor integrate de mediu aprobate prin hotarre a Guvernului, conform legislatiei n vigoare, apartine Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.

(3) Pentru proiectele, activitatile si/sau instalatiile aflate n competenta de reglementare a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului acestea pot solicita sau delega autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului pe a carei raza se afla amplasamentul, dupa caz, sa participe sau sa preia rezolvarea anumitor etape din procedura."

2.La articolul 9, partea introductiva a alineatului (2) si alineatul (3) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Solicitarile de acord de mediu pentru proiecte care pot avea un efect semnificativ asupra mediului altui stat, depuse la autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, sunt aduse de acestea, n termen de 10 zile lucratoare de la primire, la cunostinta Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, care ndruma si coordoneaza procedura de emitere a acordului de mediu pentru aceste proiecte. Aceasta prevedere se aplica:

(3) Solicitarile de acord de mediu pentru proiecte aflate n competenta Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului sau a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, nsotite de procesul-verbal de verificare a amplasamentului, formulat de autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului la care au fost depuse, se nainteaza Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului sau Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, dupa caz, n termen de 15 zile lucratoare de la primirea acestora."

3.La articolul 13, literele c) si d) vor avea urmatorul cuprins:

"c) ntocmeste anuntul public, conform modelului prezentat n anexa nr. II.4, pentru toate proiectele supuse evaluarii impactului asupra mediului si l publica n presa nationala sau locala;

d) comunica n scris solicitantului: decizia privind continuarea procedurii cu una dintre variantele descrise la lit. a), necesitatea furnizarii, dupa caz, a unor informatii suplimentare, precum si anuntul public ntocmit n vederea afisarii de catre titular, conform art. 35 alin. (2)."

4.Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16

(1) Informarea publicului asupra deciziei privind etapa de ncadrare a proiectului se realizeaza n termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acesteia de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului si de catre titularul proiectului n termen de 10 zile lucratoare de la primirea acesteia, conform prevederilor cap. III.

(2) n termen de 5 zile lucratoare de la publicarea deciziei privind etapa de ncadrare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, publicul are dreptul sa prezinte autoritatii publice competente pentru protectia mediului propuneri justificate pentru a reconsidera decizia luata ca urmare a parcurgerii etapei de ncadrare."

5.La articolul 17, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Daca decizia finala a etapei de ncadrare nu concorda cu decizia anterioara, autoritatea competenta pentru protectia mediului si titularul proiectului informeaza publicul conform prevederilor cap. III."

6.Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 22

Pentru toate proiectele care fie sunt prevazute n anexa nr. I.1, fie sunt situate n una dintre ariile retelei ecologice NATURA 2000 sau care, n urma parcurgerii etapei de ncadrare, necesita evaluarea impactului asupra mediului, titularul de proiect furnizeaza, dupa caz, autoritatii publice pentru protectia mediului toate informatiile solicitate."

7.La articolul 27, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 27

(1) n termen de 5 zile lucratoare de la primirea raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului si, dupa caz, a raportului de securitate, autoritatile publice pentru protectia mediului stabilesc, de comun acord cu titularul proiectului, oportunitatile de participare a publicului la luarea deciziilor legate de proiect, pe care le anunta prin mass-media."

8.Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 28

n baza rezultatelor dezbaterii publice:

a) autoritatea competenta pentru protectia mediului evalueaza propunerile/comentariile motivate ale publicului si solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului cu o anexa care contine solutii de rezolvare a problemelor semnalate, folosind formularul prezentat n anexa nr. IV.2;

b) anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, care contine solutiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului, primita de la titular, este prezentata de autoritatea publica competenta pentru protectia mediului, mpreuna cu raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, colectivului de analiza tehnica n etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului."

9.La articolul 29, alineatele (1), (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 29

(1) n termen de 40 de zile lucratoare de la primirea de la titularul proiectului a anexei la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, care contine solutii de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului:

a) analizeaza raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, anexa continnd solutiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului, precum si informatiile si documentele primite de la titular, inclusiv raportul de securitate, dupa caz;

b) convoaca colectivul de analiza tehnica;

c) prezinta colectivului de analiza tehnica concluziile privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, raportul de securitate (dupa caz), solutiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului si propunerea privind continuarea procedurii.

(2) Autoritatile implicate n colectivul de analiza tehnica analizeaza n cadrul sedintei raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului si anexa la acesta cu solutiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului. Autoritatile publice competente pentru protectia mediului invita titularul sau mputernicitul acestuia sa participe la sedinta colectivului de analiza tehnica.

...................................................

(5) Ca urmare a examinarii raportului final la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, a anexei la acesta cu solutiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului si a concluziilor autoritatilor implicate n autorizarea acestei lucrari, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului consemneaza opiniile colectivului de analiza tehnica privind realizarea proiectului analizat pe amplasamentul respectiv si stabileste, prin consultarea colectivului de analiza tehnica, emiterea sau respingerea motivata a acordului de mediu/acordului integrat de mediu."

10.Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 35

(1) Autoritatile competente pentru protectia mediului publica n mass-media anunturile privind proiectele supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si pastreaza o copie de pe acestea la dosarul proiectului.

(2) n derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului titularul proiectului are urmatoarele obligatii:

a) sa afiseze la consiliul local, cu acceptul acestuia, precum si la sediul sau, n locuri de afisare publica si/sau pe propria pagina de Internet, anunturile ntocmite de autoritatea competenta pentru protectia mediului;

b) sa suporte cheltuielile ocazionate de participarea publicului.

(3) Autoritatile administratiei publice locale asigura afisarea anunturilor prevazute la alin. (2) lit. a) si colaboreaza cu titularul proiectului la organizarea dezbaterii publice.

(4) Autoritatea publica pentru protectia mediului identifica publicul interesat si angajeaza un dialog direct cu acesta pe durata procesului decizional reglementat prin Hotarrea Guvernului nr. 918/2002, cu modificarile ulterioare, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002.

(5) Autoritatea publica pentru protectia mediului pune la dispozitie publicului, la cerere, documentele relevante pentru proiectul considerat, altele dect cele furnizate de titularul proiectului, dupa caz."

11.La articolul 37, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 37

(1) La prezentarea deciziei privind etapa de ncadrare titularul proiectului informeaza publicul, conform art. 35 alin. (2) lit. a) despre:"

12.La articolul 38, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Daca aceasta decizie finala intra n conflict cu decizia initiala, autoritatea competenta pentru protectia mediului si titularul proiectului informeaza publicul n conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si (2)."

13.Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 39

(1) Dupa efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si realizarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului si titularul proiectului aduc la cunostinta publicului, conform art. 35 alin. (1) si (2), cu cel putin 30 de zile lucratoare nainte de data prevazuta pentru sedinta de dezbatere publica, urmatoarele informatii:

a) locul si data dezbaterii publice;

b) locul si data la care este disponibil spre consultare raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

c) adresa autoritatii publice pentru protectia mediului la care se transmit propunerile justificate ale publicului privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

(2) Anuntul privind dezbaterea publica se afiseaza si pe pagina de Internet a autoritatii competente pentru protectia mediului si a autoritatilor pentru protectia mediului n a caror competenta teritoriala exista public interesat, conform prevederilor alin. (1)."

14.Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 44

(1) n timpul sedintei de dezbatere publica titularul proiectului descrie proiectul propus si evaluarea facuta n studiul de impact asupra mediului, raspunde ntrebarilor publicului si raspunde argumentat la propunerile justificate ale publicului, pe care le-a primit n forma scrisa naintea respectivei sedinte de audiere.

(2) Autoritatea competenta pentru protectia mediului nregistreaza propunerile bine justificate ale publicului, exprimate n cadrul acestei sedinte, pe formularul prevazut n anexa nr. IV.1, pe care a consemnat si propunerile bine justificate primite nainte de data dezbaterii publice.

(3) n baza rezultatelor dezbaterii publice, autoritatea competenta pentru protectia mediului evalueaza propunerile/comentariile motivate ale publicului si solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului cu o anexa care contine solutii de rezolvare a problemelor semnalate, conform formularului prezentat n anexa nr. IV.2."

15.Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 45

Dupa examinarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, a concluziilor partilor implicate n evaluare, a posibilitatilor de a pune n aplicare proiectul si a raspunsurilor titularului la propunerile/comentariile motivate ale publicului, autoritatea competenta pentru protectia mediului ia decizia privind emiterea acordului de mediu/acordului integrat de mediu sau respingerea motivata a proiectului pe amplasamentul respectiv."

16.Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 47

n termen de 10 zile lucratoare de la primirea deciziei finale referitoare la proiect, titularul proiectului anunta decizia primita conform art. 35 alin. (2)."

17.Anexa nr. II.4 la procedura "anuntul public va avea urmatorul cuprins:

"Anexa Nr. II.4 la procedura: ANUNTUL PUBLIC

a) Efectuat de autoritatea competenta pentru protectia mediului:

APM/ARPM/ANPM/MMGA .................. anunta publicul interesat asupra ................... (1/2/3/4, dupa caz) privind proiectul ..............., necesara pentru obtinerea acordului/acordului integrat de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM/ARPM/ANPM/MMGA .................. (adresa) si la sediul ...................... (denumirea titularului) (adresa), n zilele de .........., ntre orele ......... .

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM/ARPM/ANPM/MMGA ........................., pna la ............. (ziua limita de primire a observatiilor).

1. Depunerea solicitarii de obtinere a acordului/acordului integrat de mediu

2. Decizia etapei de ncadrare a proiectului

3. Dezbaterea publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (cu precizarea datei, orei, locului desfasurarii - adresa completa)

4. Decizia etapei de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

b) Efectuat de titularul proiectului:

.................... (denumirea titularului), titular al proiectului ................., anunta publicul interesat asupra ............ (1/2/3/4, dupa caz) necesara pentru obtinerea acordului/acordului integrat de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM/ARPM/ANPM/MMGA ............... (adresa) si la sediul .............. (denumirea titularului) ............... (adresa), n zilele de ..........., ntre orele ........ .

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM/ARPM/ANPM/MMGA ..................., pna la ............. (ziua limita de primire a observatiilor).

1. Depunerea solicitarii de obtinere a acordului/acordului integrat de mediu

2. Decizia etapei de ncadrare a proiectului

3. Dezbaterea publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (cu precizarea datei, orei, locului desfasurarii - adresa completa)

4. Decizia etapei de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului."

18.La anexa nr. IV.2 la procedura, titlul si partea introductiva vor avea urmatorul cuprins:

"ANEXA Nr. IV. 2 la procedura: FORMULAR pentru prezentarea solutiilor de rezolvare a problemelor semnalate de public

Titularul proiectului prezinta solutii de rezolvare a problemelor semnalate de public, folosind formularul prezentat mai jos."

Art. II

Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

-****-

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

 

Sulfina Barbu

 

 

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 985 din data de 7 noiembrie 2005


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis