SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO/IEC 27005

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Norme privind limitarea eliberarilor de efluenti radioactivi in mediu


 CAPITOLUL 1: Scop si definitii

Art. 1

Prezentele norme sunt emise n temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea n siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita n continuare CNCAN, si stabilesc principiile si cerintele generale privind eliberarile de efluenti radioactivi lichizi si gazosi n mediu, precum si autorizarea si controlul acestor eliberari.

Art. 2

Prezentele norme completeaza prevederile Normelor fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000 si publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 404 si 404 bis din 29 august 2000, ale Normelor fundamentale pentru gospodarirea n siguranta a deseurilor radioactive, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 56/2004 si publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004, si ale Normelor de securitate radiologica privind radioprotectia operationala n mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 127/2002 si publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 677 din 12 septembrie 2002.

Art. 3

n scopul aplicarii prezentelor norme, pe lnga termenii si expresiile care se definesc n Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si n Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000, mai sunt utilizati termeni si expresii specifice, ale caror definitii sunt date n anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme.

CAPITOLUL 2: Domeniul de aplicabilitate

Art. 4

(1)Prezentele norme se aplica tuturor practicilor n care, n cadrul operarii normale, urmeaza sa fie eliberate n mediu, n cantitati si n concentratii limitate, substante radioactive sub forma lichida sau gazoasa.

(2)n particular, prezentele norme se aplica la practicile privind centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare, statiile pentru tratarea si conditionarea deseurilor radioactive, mineritul si prepararea minereurilor de uraniu sau toriu, prelucrarea materiei prime nucleare si fabricarea combustibilului nuclear, precum si la practicile medicale, industriale si de cercetare unde are loc eliberarea de efluenti radioactivi, inclusiv eliberarea de efluenti radioactivi la canalizarea publica.

(3)Prezentele norme nu se aplica n situatii de accident.

(4)Prezentele norme nu se aplica eliberarilor de efluenti radioactivi de la depozitele finale de deseuri radioactive sau de la minele de uraniu ori toriu dupa finalizarea nchiderii; pentru aceste situatii autorizarea si controlul eliberarilor de efluenti radioactivi se vor stabili prin reglementari specifice.

CAPITOLUL 3: Obiectiv

Art. 5

Obiectivul prezentelor norme este limitarea si optimizarea eliberarilor de efluenti radioactivi n mediu n vederea asigurarii protejarii sanatatii populatiei si protectiei mediului acum si n viitor.

CAPITOLUL 4: Constrngeri de doza anuala si limitele derivate de emisie

Art. 6

(1)Pentru fiecare dintre practicile pentru care, n cadrul operarii normale, urmeaza sa fie evacuate n mediu substante radioactive sub forma lichida sau gazoasa, CNCAN stabileste constrngeri de doza efectiva anuala pentru persoanele din populatie, referitoare la expunerea la radiatii datorata efluentilor radioactivi.

(2)Constrngerile de doza efectiva anuala stabilite de CNCAN asigura ca limitele anuale de doza efectiva pentru persoanele din populatie, acum si n viitor, sa nu fie depasite, n conditiile n care persoana respectiva este supusa expunerii provenite de la toate sursele si practicile relevante.

(3)Constrngerile de doza efectiva anuala prevazute la alin. (1) se refera la doza anuala ncasata prin expunere externa, nsumata cu doza anuala angajata ca urmare a ncorporarii de catre persoanele din grupurile critice existente sau anticipate, pe toate caile relevante de expunere la radiatii a persoanelor respective, ce decurg din eliberarile de efluenti radioactivi n mediu.

Art. 7

(1)Solicitantul/titularul de autorizatie a unei practici pentru care, n cadrul operarii normale, urmeaza sa fie evacuati n mediu efluenti radioactivi sub forma lichida sau gazoasa trebuie sa stabileasca limite derivate de emisie anuala a efluentilor radioactivi lichizi, respectiv gazosi, care sa asigure respectarea constrngerilor de doza efectiva anuala.

(2)n vederea declansarii de investigatii n cazul aparitiei emisiilor crescute de efluenti radioactivi, pentru a preveni nerespectarea limitelor derivate de emisie anuala, precum si pentru a preveni posibilitatea cresterii semnificative a dozelor datorita emisiilor crescute de efluenti radioactivi n conditii de dispersie slaba n mediu, CNCAN poate cere titularului de autorizatie sa stabileasca si limite derivate de emisie zilnica pe deversare, saptamnala, lunara si trimestriala.

(3)Limitele derivate de emisie prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie certificate de un expert acreditat.

(4)Se excepteaza de la prevederile alin. (1) si (2):

a)practicile medicale, industriale sau de cercetare, pentru care CNCAN a autorizat eliberarea efluentilor radioactivi lichizi la canalizarea publica, pentru care limitele derivate de emisie implicite se stabilesc conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentele norme;

b)practicile medicale, industriale sau de cercetare, pentru care CNCAN a autorizat limitele derivate implicite de emisie a efluentilor radioactivi gazosi, conform anexei nr. 2.

(5)Limitele derivate de emisie anuala stabilite de solicitantul/titularul de autorizatie, conform prevederilor alin. (1) si (4), precum si limitele derivate de emisie zilnica pe deversare, saptamnala, lunara si trimestriala, stabilite de solicitantul/titularul de autorizatie conform prevederilor alin. (2), se aproba de CNCAN n procesul de autorizare.

(6)In vederea optimizarii expunerii la radiatii a populatiei si a mediului, datorita eliberarilor de efluenti radioactivi, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie sa realizeze evaluarea dozei anuale colective ce decurge din eliberarile de efluenti radioactivi.

(7)Masurile de reducere a eliberarilor de efluenti radioactivi la valori mai joase dect limitele derivate de emisie anuala a efluentilor radioactivi, alegerea metodelor si echipamentelor adecvate de monitorizare a emisiilor radioactive si a radioactivitatii mediului n vecinatatea instalatiilor nucleare si radiologice, precum si amploarea programelor de monitorizare vor fi optimizate lundu-se n considerare att doza efectiva anuala ncasata de persoanele din grupurile critice, ct si dozele efective colective anuale pentru populatie, ce decurg din eliberarile de efluenti radioactivi.

CAPITOLUL 5: Stabilirea limitelor derivate de emisie anuala a efluentilor radioactivi si aprobarea acestora de catre CNCAN

Art. 8

(1)Pentru stabilirea limitelor derivate de emisie anuala solicitantul/titularul de autorizatie trebuie sa evalueze dozele anuale corespunzatoare evacuarilor intentionate pentru toti radionuclizii emisi, pe fiecare cale de evacuare, determinnd ponderea relativa a dozelor corespunzatoare fiecarui radionuclid de pe fiecare cale de evacuare.

(2)Pe baza ponderilor relative, pentru fiecare radionuclid de pe fiecare cale de evacuare se stabilesc limite derivate de emisie anuala n asa fel nct pe total sa se satisfaca constrngerea de doza efectiva anuala, conform formulei:

 

unde:

- (fik)model este doza efectiva maxima anuala pentru o persoana din grupul critic, datorata eliberarii unui bequerel din radionuclidul i sau grupul de radionuclizi i, stabilit conform prevederilor alin. (3), pe calea de eliberare k; (fik)model trebuie sa fie calculat conform unui model agreat n prealabil de CNCAN;

- Q*ik este limita derivata de emisie anuala, exprimata n Bq/an, pentru radionuclidul i sau grupul de radionuclizi i, pe calea de evacuare k; doza respectiva este calculata cu acelasi model folosit pentru calcularea lui (fik)model, model agreat n prealabil de CNCAN;

- Econstr este constrngerea de doza efectiva anuala, exprimata n Sv/an pentru persoanele din grupurile critice referitoare la expunerea la radiatii datorata efluentilor radioactivi;

-  este un factor de siguranta care tine cont de incertitudinile modelului utilizat la calculul dozelor si a carui valoare se aproba de CNCAN odata cu limitele derivate de emisie anuala.

(3)CNCAN poate accepta si stabilirea de limite derivate de emisie anuala pentru grupurile de radionuclizi (cum ar fi gaze nobile, halogeni sau grupuri de radionuclizi mai putin relevanti pentru doza), caz n care pentru stabilirea limitei derivate de emisie anuala pentru grupul respectiv se utilizeaza ipoteze conservative, cum ar fi, de exemplu, considerarea celui mai restrictiv radionuclid din grup.

(4)n cazul n care constrngerea de doza efectiva anuala este stabilita de CNCAN separat pentru diferite cai de evacuare, este necesar ca pentru fiecare cale de evacuare k sa fie satisfacuta constrngerea de doza respectiva, conform formulei:

 

unde:

- Econstr, k reprezinta constrngerea de doza efectiva anuala, pentru persoane din grupuri critice fata de calea de eliberare k, exprimata n mSv/an.

Simbolurile celelalte au aceeasi semnificatie ca n formula prezentata la alin. (2).

Art. 9

(1)Aprobarea de catre CNCAN a limitelor derivate de emisie, prevazuta la art. 7 alin. (1), (2) si (4), se face pe baza analizarii documentatiei suport.

(2)Documentatia suport prevazuta la alin. (1) va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a)descrierea exhaustiva a cailor si mecanismelor de evacuare si de dispersie n mediile receptoare a efluentilor radioactivi (descrierea va fi nsotita de desene lamuritoare);

b)caracteristicile fizico-chimice relevante ale efluentilor radioactivi si estimarea activitatilor anuale si a concentratiilor activitatii pentru radionuclizii continuti n efluenti, pentru fiecare cale de evacuare (se vor preciza att valorile pentru operare normala, ct si pentru situatiile anormale, pentru toata durata de desfasurare a practicii);

c)caile de expunere prin care radionuclizii emisi pot conduce la expunerea populatiei si/sau la contaminarea mediului ambiant;

d)grupurile critice si justificarea selectarii lor (grupurile critice trebuie sa fie suficient de mici pentru a asigura omogenitatea referitoare la vrsta, dieta, conditii de viata si mediu, precum si la acele aspecte comportamentale care afecteaza dozele ncasate);

e)modelul de evaluare a dozelor, valorile parametrilor relevanti utilizati n cadrul modelului si justificarea selectarii acestor valori, precum si incertitudinile asociate calculelor de doza (modelul va tine cont de variatiile unor parametri importanti, cum ar fi concentratia de activitate n efluentii radioactivi lichizi sau debitul apei receptoare pentru efluentii lichizi, precum si de conditiile climatice si de acumularea radionuclizilor emisi n anii anteriori);

f)valoarea factorului de siguranta r prevazut n formulele cuprinse la art. 8 alin. (2) si (4), utilizate pentru demonstrarea respectarii constrngerilor de doza, precum si justificarea selectarii acestei valori;

g)valorile stabilite pentru limitele derivate de emisie si calculul acestor valori;

h)descrierea generala a programului de monitorizare a emisiilor radioactive si a programului de monitorizare a radioactivitatii mediului n vecinatatea instalatiei nucleare sau radiologice;

i)masurile de optimizare avute n vedere pentru minimizarea evacuarilor de efluenti radioactivi;

j)un studiu preoperational care sa constituie baza de stabilire a cailor de expunere si grupurile critice mentionate la lit. c) si, respectiv, lit. d).

CAPITOLUL 6: Responsabilitatile titularului de autorizatie pe durata operarii instalatiei

Art. 10

Titularul de autorizatie trebuie sa respecte, dupa caz, urmatoarele restrictii la deversarea efluentilor radioactivi lichizi:

a)lichidele de deversare trebuie sa fie miscibile cu apa si rapid dispersabile n apa;

b)daca lichidul de deversare contine materiale n suspensie peste limitele legale, trebuie filtrat nainte de deversare;

c)daca lichidul de deversare contine sau este suspect de a contine particule ori aglomerari de particule cu activitate mare, trebuie filtrat nainte de deversare;

d)lichidele acide sau alcaline trebuie neutralizate nainte de deversare;

e)daca lichidele de deversare contin si substante toxice sau chimice de natura sa afecteze n mod nefavorabil mediul ori tratarea apelor reziduale, ele trebuie tratate nainte de deversare, n conformitate cu reglementarile specifice de protectie a sanatatii si a mediului.

Art. 11

(1)Titularul de autorizatie trebuie sa analizeze la intervale regulate de timp eliberarile de efluenti radioactivi si masurile de control asociate.

(2)Daca autorizatia nu prevede altfel, intervalul de timp prevazut la alin. (1) este de 2 ani.

(3)Titularul de autorizatie trebuie sa analizeze eliberarile de efluenti radioactivi si masurile de control asociate ori de cte ori au loc modificari privind caile de expunere sau componenta grupurilor critice.

Art. 12

(1)Titularul de autorizatie trebuie sa asigure optimizarea expunerii populatiei si a contaminarii mediului prin reducerea emisiilor de efluenti radioactivi sub valoarea limitelor derivate de emisie, att ct este rezonabil de realizat.

(2)Titularul de autorizatie trebuie sa stabileasca si sa implementeze programe de monitorizare a emisiilor radioactive si a radioactivitatii mediului n vecinatatea instalatiei, pe baza carora sa demonstreze ca limitele derivate de emisie sunt respectate si sa verifice ca presupunerile facute privind modelul de evaluare a dozelor si valorile parametrilor relevanti utilizati n cadrul modelului ramn valabile.

CAPITOLUL 7: Evidente si raportari

Art. 13

(1)Titularul de autorizatie trebuie sa tina evidenta emisiilor de efluenti radioactivi gazosi si lichizi si a dozelor efective asociate.

(2)Evidenta prevazuta la alin. (1) se pastreaza pna la ncheierea dezafectarii instalatiei si pna la eliberarea nerestrictiva a amplasamentului de sub cerintele de autorizare.

Art. 14

(1)Titularul de autorizatie trebuie sa raporteze la CNCAN pna la sfrsitul primului trimestru al anului urmator emisiile radioactive anuale si dozele efective anuale asociate.

(2)Titularul de autorizatie pentru practicile privind centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare, extragerea si prepararea minereurilor de uraniu sau toriu ori alte practici, pentru care autorizatia prevede acest lucru, trebuie sa raporteze la CNCAN, pna la sfrsitul trimestrului urmator, emisiile radioactive trimestriale si dozele efective trimestriale asociate.

(3)Titularul de autorizatie trebuie sa raporteze de ndata la CNCAN orice depasire a limitelor derivate de emisie zilnica/pe deversare, saptamnala, lunara sau trimestriala.

CAPITOLUL 8: Managementul calitatii

Art. 15

(1)Titularul de autorizatie trebuie sa stabileasca programe de management al calitatii privind activitatile de monitorizare a emisiilor de efluenti radioactivi si activitatile de monitorizare a factorilor de mediu.

(2)Programele de management al calitatii prevazute la alin. (1) trebuie sa includa masuri care sa asigure ca:

a)cerintele privind monitorizarea emisiilor de efluenti radioactivi, monitorizarea factorilor de mediu si reprezentativitatea prelevarilor sunt implementate corespunzator;

b)frecventa prelevarilor este corespunzatoare;

c)procedurile de etalonare si verificare a echipamentelor de masura sunt corespunzatoare;

d)sunt implementate programe de intercomparare;

e)masurarile sunt trasabile la standarde internationale;

f)laboratoarele analitice sunt desemnate de CNCAN ca laboratoare notificate, conform reglementarilor n vigoare;

g)sistemul de evidenta a nregistrarilor este corespunzator;

h)procedura de raportare este n acord cu prevederile prezentelor norme si ale celorlalte reglementari interne aprobate de CNCANl

ANEXA Nr. 1: DEFINITII

CDA - concentratia derivata n aer a unui radionuclid, exprimata n Bq/m3, reprezentnd concentratia de activitate a radionuclidului respectiv n aerul n care, daca o persoana lucreaza 2.000 de ore, se atinge doza limita anuala pentru persoane expuse profesional.

CMA - concentratia maxima a activitatii n aer permisa pentru un radionuclid, exprimata n Bq/m3; n cuprinsul acestor norme CMA = 1% CDA.

Efluenti gazosi - gaze nobile, halogeni, vapori si particule, inclusiv aerosoli.

LAI - Limita anuala de ncorporare reprezentnd activitatea ncorporata de o persoana expusa profesional ce conduce la o doza angajata de 20 mSv.

ANEXA Nr. 2: LIMITE derivate implicite de eliberare a efluentilor radioactivi

a)Limite derivate implicite de eliberare a efluentilor radioactivi lichizi la canalizarea publica

1.Pentru practicile medicale, industriale sau de cercetare, pentru care CNCAN a autorizat eliberarea efluentilor la canalizarea publica, eliberarile de efluenti radioactivi lichizi trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:

(i)pentru o singura eliberare:

 

unde:

- Ak este activitatea de radionuclid k deversata n cursul eliberarii respective, exprimata n Bq;

- LAImin, k este cea mai restrictiva valoare a limitei anuale de ncorporare prin inhalare sau ingestie a radionuclidului k, pentru o persoana expusa profesional, exprimata n Bq, obtinuta pentru doza efectiva anuala de 20 mSv, utilizndu-se valorile pentru coeficientii de doza efectiva prevazuti n tabelele 4-C1 si 4-C2 din anexa nr. 4 la Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000. Valoarea LAImin, k se obtine prin rotunjirea valorii calculate la o singura cifra semnificativa;

(ii)pentru toate eliberarile de pe parcursul unei luni:

 

unde:

- LAImin, k are semnificatia de la conditia (i);

- Ak este activitatea de radionuclid k deversata n cursul lunii respective;

(iii)pentru toate eliberarile de pe parcursul unui an calendaristic:

 

unde:

- LAImin, k are semnificatia de la conditia (i);

- Ak este activitatea de radionuclid k deversata n cursul anului respectiv.

2.Valorile LAImin, k pentru cei mai utilizati radionuclizi sunt prezentate n tabelul nr. 1.

b)Limite derivate implicite de eliberare a efluentilor radioactivi gazosi

1.Pentru practicile medicale, industriale sau de cercetare, pentru care CNCAN a autorizat utilizarea limitelor implicite de eliberare a efluentilor gazosi, eliberarile respective trebuie sa fie limitate n asa fel nct, n imediata apropiere a gurii de ventilatie (adica, daca nu exista puncte mai apropiate unde se poate afla un timp semnificativ un lucrator sau o persoana din populatie, la maximum 5 m de gura de ventilatie), sa fie satisfacuta conditia:

 

unde:

- CMAk este concentratia maxima a activitatii n aer permisa pentru radionuclidul k, exprimata n Bq/m3, reprezentnd 1% din CDAk (concentratia derivata n aer a radionuclidului k);

- Ck este concentratia activitatii n aer a radionuclidului k n imediata apropiere a gurii de ventilatie, exprimata n Bq/m3.

2.Deducerea CDA pentru un radionuclid oarecare, la care expunerea externa poate fi neglijata, se face pe baza formulei:

 

unde:

- CDAk este concentratia derivata n aer a radionuclidului k, exprimata n Bq/m3;

- V este 2.400 m3/an, reprezentnd volumul de aer inhalat n 2.000 de ore de lucru pe an la o rata de inhalare de 1,2 m3/ora;

- LAIinhk este limita anuala de ncorporare prin inhalare a radionuclidului k, pentru o persoana expusa profesional, exprimata n Bq, obtinuta pentru doza efectiva anuala de 20 mSv, utilizndu-se valorile pentru coeficientii de doza efectiva prevazuti n tabelele 4-C1 si 4-C2 din anexa nr. 4 la Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000, tinnd cont de tipul de absorbtie pulmonara (determinat de forma chimica a substantei radioactive emise) si de dimensiunile particulelor emise; daca acesti factori sunt necunoscuti, n calcularea CDAk conform formulei de mai sus se va utiliza cea mai restrictiva (deci cea mai mare) valoare pentru coeficientul de doza efectiva. Valoarea CDA se obtine prin rotunjirea valorii calculate la o singura cifra semnificativa.

3.La obtinerea CDA pentru gazele nobile si gazele care nu sunt absorbite usor n organism, precum si pentru radionuclizii de viata scurta, emitatori de radiatii gamma penetrante, trebuie sa se tina cont de expunerea externa. Calculul expunerii externe se face utilizndu-se modelul imersiei ntr-un nor radioactiv infinit. Valoarea CDA se obtine prin rotunjirea valorii calculate la o singura cifra semnificativa.

4.Valorile CMA pentru cei mai uzuali radionuclizi si conditiile n care s-a efectuat calculul pentru fiecare radionuclid sunt prezentate n tabelul nr. 2.

5.Valorile CMA pentru cele mai uzuale gaze inerte si alte gaze pentru care CMA se calculeaza pe baza expunerii externe sunt prezentate n tabelul nr. 3.

Tabelul Nr. 1: Valorile LAImin pentru cei mai uzuali radionuclizi

Radionuclid

 LAImin(Bq)

 Radionuclid

 LAImin(Bq)

 Radionuclid

 LAImin(Bq)

 

H-3 (apa)

 1*109

 Sr-82

 2*106

 Eu-152

 5*105

 

C-14

 3*107

 Sr-85

 3*107

 Gd-153

 8*106

 

F-18

 2*108

 Sr-89

 3*106

 Dy-165

 2*108

 

Na-22

 6*106

 SR-90

 1*105

 Ho-166

 1*107

 

Na-24

 4*107

 Y-88

 5*106

 Tm-170

 3*106

 

P-32

 6*106

 Y-90

 7*106

 Yb-169

 7*106

 

P-33

 1*107

 Zr-95

 4*106

 Ta-182

 2*106

 

S-35

 2*107

 Nb-95

 1*107

 W-185

 4*107

 

Cl-36

 3*106

 Mo-99

 2*107

 W-187

 3*107

 

K-43

 8*107

 Tc-99m

 7*108

 W-188

 9*106

 

Ca-45

 7*106

 Ru-103

 7*106

 Re-186

 1*107

 

Sc-46

 3*106

 Ru-106

 3*105

 Os-191

 1*107

 

Cr-51

 5*108

 Pd-103

 5*107

 Ir-192

 3*106

 

Mn-54

 1*107

 Ag-110m

 2*106

 Pt-193

 7*108

 

Mn-56

 8*107

 Cd-109

 2*106

 Au-198

 2*107

 

Fe-52

 1*107

 In-111

 7*107

 Hg-197

 5*106

 

Fe-55

 2*107

 In-113m

 6*108

 Hg-203

 3*106

 

Fe-59

 6*106

 Sn-113

 8*106

 Tl-201

 2*108

 

Co-57

 2*107

 Sb-124

 3*106

 Tl-204

 2*107

 

Co-58

 1*107

 Sb-125

 4*106

 Pb-210

 2*104

 

Co-60

 7*105

 Te-132

 5*106

 Bi-210

 2*105

 

Ni-63

 1*107

 1-123

 1*108

 Po-210

 7*103

 

Cu-64

 1*108

 1-124

 2*106

 Ra-226

 6*103

 

Cu-67

 3*107

 1-125

 1*106

 Ra-228

 8*103

 

Zn-62

 2*107

 1-131

 9*105

 Ac-227

 3*101

 

Zn-65

 5*106

 1-132

 7*107

 Th-228

 5*102

 

Ga-67

 7*107

 Cs-134

 1*106

 Th-230

 5*102

 

Ga-68

 2*108

 Cs-137

 2*106

 U-232

 6*102

 

Ga-72

 2*107

 Ba-133

 1*107

 Pu-237

 6*107

 

Ge-68

 2*106

 Ba-140

 8*106

 Pu-238

 5*102

 

As-73

 2*107

 La-140

 1*107

 Pu-240

 4*102

 

As-76

 1*107

 Ce-141

 6*106

 Pu-241

 2*104

 

Se-75

 8*106

 Ce-144

 4*105

 Pu-242

 5*102

 

Br-82

 2*107

 Pm-147

 4*106

 Am-241

 5*102

 

Rb-84

 7*106

 Sm-151

 5*106

 Cm-244

 8*102

 

Rb-86

 7*106

 Sm-153

 3*107

 Cf-252

 1*103

 

 

LAImin se refera la cea mai mica valoare LAI a radionuclidului respectiv, fara a tine cont de forma chimica a substantei si calea de ncorporare.

Tabelul Nr. 2: Valorile CMA pentru cei mai uzuali radionuclizi

Radionuclid

 CMA(Bq/mJ)

 Radionuclid

 CMA(Bq/mj)

 Radionuclid

 CMA(Bq/m3)

 

H-3 (apa)

 3*103

 Sr-82

 8*100

 Eu-152

 2*100

 

C-14

 1*102

 Sr-85

 1*102

 Gd-153

 3*101

 

F-18

 5*102

 Sr-89

 1*10l

 Dy-165

 1*103

 

Na-22

 4*101

 SR-90

 6*10-1

 Ho-166

 1*102

 

Na-24

 2*101

 Y-88

 2*101

 Tm-170

 1*101

 

P-32

 3*101

 Y-90

 5*10 1

 Yb-169

 3*101

 

P-33

 6*101

 Zr-95

 2*10 1

 Ta-182

 9*100

 

S-35

 6*101

 Nb-95

 5*101

 W-185

 4*102

 

Cl-36

 1*101

 Mo-99

 8*101

 W-187

 3*102

 

K-43

 3*102

 Tc-99m

 3*103

 W-188

 1*102

 

Ca-45

 3*101

 Ru-103

 3*101

 Re-186

 7*101

 

Sc-46

 1*101

 Ru-106

 1*100

 Os-191

 5*101

 

Cr-51

 2*103

 Pd-103

 2*102

 Ir-192

 1*101

 

Mn-54

 6*101

 Ag-110m

 7*100

 Pt-193

 3*103

 

Mn-56

 4*102

 Cd-109

 9*100

 Au-198

 8*101

 

Fe-52

 9*101

 In-UI

 3*102

 Hg-197

 2*101

 

Fe-55

 9*101

 In-U3m

 3*103

 Hg-203

 1*101

 

Fe-59

 2*101

 Sn-113

 3*101

 Tl-201

 1*103

 

Co-57

 9*101

 Sb-124

 1*101

 Tl-204

 1*102

 

Co-58

 4*101

 Sb-125

 2*101

 Pb-210

 8*10-2

 

Co-60

 3*100

 Te-132

 3*101

 Bi-210

 1*100

 

Ni-63

 4*101

 1-123

 4*102

 Po-210

 3*10-2

 

Cu-64

 6*102

 1-124

 7*100

 Ra-226

 3*10-2

 

Cu-67

 1*102

 1-125

 6*100

 Ra-228

 3*10-2

 

Zn-62

 1*102

 M31

 4*100

 Ac-227

 1*10-4

 

Zn-65

 3*101

 1-132

 3*102

 Th-228

 2*10-3

 

Ga-67

 3*102

 Cs-134

 9*100

 Th-230

 2*10-3

 

Ga-68

 1*103

 Cs-137

 1*101

 U-232

 2*10-3

 

Ga-72

 1*102

 Ba-133

 5*101

 Pu-237

 2*102

 

Ge-68

 6*100

 Ba-140

 5*101

 Pu-238

 2*10-3

 

As-73

 9*101

 La-140

 6*101

 Pu-240

 2*10-3

 

As-76

 9*101

 Ce-141

 2*101

 Pu-241

 1*10-1

 

Se-75

 1*101

 Ce-144

 1*101

 Pu-242

 8*10-1

 

Br-82

 1*102

 Pm-147

 3*101

 Am-241

 2*10-3

 

Rb-84

 6*101

 Sm-151

 2*101

 Cm-244

 3*10-3

 

Rb-86

 6*101

 Sm-153

 1*102

 Cf-252

 5*10-3

 

 

Valorile CMA sunt derivate din cele mai mici valori CDA, care sunt determinate conform starii fizice si formei chimice a radionuclidului. Atunci cnd se calculeaza valoarea CMA pentru apa tritiata, trebuie sa se tina cont de faptul ca tritiul este ncorporat direct prin piele. Atunci cnd se calculeaza valorile CMA pentru radionuclizii F-18 si Na-24, trebuie sa se ia n considerare radiatia externa cauzata de radioactivitatea aerului evacuat.

Tabelul Nr. 3: Valorile CMA pentru gaze inerte si alte gaze

Radionuclid

 CMA(Bq/m3)

 Radionuclid

 CMA(Bq/m3)

 

C-11

 6*102

 K-87

 7*102

 

N-13

 6*102

 K-88

 3*102

 

O-15

 6*102

 Xe-120

 2*103

 

F-18

 5*102

 Xe-121

 3*102

 

Ar-37

 6*108

 Xe-122

 1*104

 

Ar-39

 7*104

 Xe-123

 1*103

 

Ar-41

 5*102

 Xe-125

 3*103

 

Kr-74

 5*102

 Xe-127

 3*103

 

Kr-76

 2*103

 Xe-129m

 3*104

 

Kr-77

 6*102

 Xe-131m

 8*104

 

Kr-79

 3*103

 Xe-133rn

 2*104

 

Kr-81

 1*105

 Xe-133

 2*104

 

Kr-83m

 4*106

 Xe-135m

 2*103

 

Kr-85

 5*104

 Xe-135

 3*103

 

Kr-85m

 4*103

 Xe-138

 5*102

 

 

Valorile CMA sunt derivate din valorile CDA calculate pe baza radiatiei externe.

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 820 din data de 9 septembrie 2005


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis