SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 22000 (HACCP)

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Legea 50/1991


 

CAPITOLUL I: Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Art. 1

(1)Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare, n conditiile prezentei legi.

(2)Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa n conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.

Art. 2

(1)Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

(2)Autorizatia de construire se emite n temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii.

(3)Autorizatiile de construire pentru retele magistrale, cai de comunicatie, amenajari pentru mbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii ori alte lucrari de infrastructura, care se executa n extravilanul localitatilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.

(4)Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru:

a)lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora;

b)lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare si altele asemenea, fara modificarea traseului si, dupa caz, a functionalitatii acestora;

c)lucrari de reparare privind mprejurimi, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

d)lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor - foraje si excavari -, necesare n vederea efectuarii studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari;

e)organizarea de tabere de corturi.

Art. 3

Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

a)lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11;

b)lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

c)lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de mbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

d)mprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

e)lucrari de foraje si excavari necesare n vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;

f)lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;

g)organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

h)lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatii lor agricole situate n extravilan;

i)cimitire - noi si extinderi.

Art. 4

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, dupa cum urmeaza:

a)de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru:

1.investitiile care se aproba de Guvern;

2.investitiile care se realizeaza n extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodaresti ale exploatatii lor agricole mai mari de 50 m2;

3.investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale;

4.lucrari la constructii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, aflate n teritoriul administrativ al judetului, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii si Cultelor;

b)de primarii municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din intravilanul si extravilanul acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a);

c)de primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:

1.investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector si cele care se realizeaza n extravilan;

2.lucrari la constructii reprezentnd monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii si Cultelor;

3.lucrari de modernizari, reabilitari, extinderi de retele edilitare municipale, de transport si de distributie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicatii - inclusiv fibra optica, precum si lucrari de modernizari si/sau reabilitari de strazi;

d)de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru toate categoriile de constructii si amenajari urbanistice din cadrul sectoarelor, cu exceptia celor prevazute la lit. a) pct. 1 si 2 si la lit. c);

e)de primarii comunelor, pentru locuinte individuale si anexele gospodaresti ale acestora, precum si cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, pentru celelalte constructii si lucrari executate n intravilanul localitatilor, cu exceptia celor prevazute la lit. a).

Art. 5

(1)n vederea simplificarii procedurii de autorizare, emitentul autorizatiei are obligatia sa organizeze structuri de specialitate, n vederea emiterii acordului unic, respectiv a obtinerii, n numele solicitantului, a avizelor legale necesare autorizarii, pentru:

a)racordarea la retelele de utilitati, n conditiile impuse de caracteristicile si de amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament;

b)racordarea la reteaua cailor de comunicatii;

c)prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.

(2)Pentru asigurarea functionarii structurilor de specialitate, consiliile judetene si locale pot stabili taxe pe tipuri de lucrari, n raport cu numarul de avize necesare, n conditiile legii.

Art. 6

(1)Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie ndeplinite n functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinznd avizele si acordurile legale, necesare n vederea autorizarii.

(2)Certificatul de urbanism se emite de autoritatile prevazute la art. 4, abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii, si se elibereaza solicitantului n termen de cel mult 30 de zile de la data nregistrarii cererii, mentionndu-se n mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

(3)Certificatul de urbanism se semneaza de catre presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de catre persoana cu responsabilitate n domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(4)n vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul - orice persoana fizica sau juridica interesata - se va adresa autoritatilor prevazute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde att elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, ct si elementele care definesc scopul solicitarii.

(5)Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

(6)Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, si n vederea concesionarii de terenuri, a adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice n faza "Studiu de fezabilitate" si pentru cereri n justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci cnd operatiunile respective au ca obiect mparteli ori comasari de parcele solicitate n scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. Operatiunile juridice mentionate se efectueaza numai n baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu nulitatea actului.

Art. 7

(1)Autorizatia de construire se emite n cel mult 30 de zile de la data nregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritatile prevazute la art. 4, care va cuprinde:

a)certificatul de urbanism;

b)dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;

c)proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

d)avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;

e)dovada privind achitarea taxelor legale.

(2)Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza n conformitate cu continutul-cadru prevazut n anexa nr. 1, n concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta, si se ntocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.

(3)n situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului n termen de 5 zile de la data nregistrarii, cu mentionarea n scris a elementelor necesare n vederea completarii acesteia.

(4)Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

(5)Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval n care solicitantul este obligat sa nceapa lucrarile. n aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, n conformitate cu proiectul tehnic.

(6)Nenceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora n termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. n situatia n care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

(7)Prin exceptie de la prevederile alin. (6), n cazul justificat n care lucrarile de constructii nu pot fi ncepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile naintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.

(8)Investitorul are obligatia sa nstiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul teritorial n constructii asupra datei la care vor ncepe lucrarile autorizate. n caz contrar, daca constatarea faptei de ncepere a lucrarilor fara nstiintare s-a facut n termenul de valabilitate a autorizatiei, data nceperii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.

(9)O data cu depunerea cererii de emitere a autorizatiei de construire solicitantul are obligatia sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca imobilul - teren si/sau constructii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti, n caz contrar documentatia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai dupa solutionarea definitiva n instanta a litigiului.

(10)Prin exceptie de la prevederile alin. (9), lucrarile de consolidare la cladirile multietajate ncadrate prin raport de expertiza tehnica n clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public se autorizeaza n regim de urgenta, n conditiile prevazute la alin. (16), chiar n situatia existentei unor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti.

(11)n conditiile prezentei legi nu se emit autorizatii provizorii.

(12)Autorizatiile de construire/desfiintare se emit numai pe baza unei documentatii complete, n conformitate cu continutul-cadru prevazut n anexa nr. 1, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (16).

(13)Autorizatia de construire se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizatiilor revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(14)Valabilitatea autorizatiei se mentine n cazul schimbarii investitorului, naintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor acesteia si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire.

(15)n situatia n care n timpul executiei lucrarilor, si numai n perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, survin modificari de tema privind constructia autorizata, care conduc la necesitatea modificarii acesteia, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie, potrivit legii. Pentru obtinerea noii autorizatii de construire solicitantul va depune o documentatie, elaborata cu conditia ncadrarii noilor propuneri n prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si numai n limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia initiala. Nu este necesara emiterea unui nou certificat de urbanism.

(16)Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie de prima necesitate n cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional, inclusiv la constructiile prevazute la art. 3 lit. b), se emite imediat de catre autoritatea administratiei publice abilitata, conform legii, urmnd ca documentatia legala necesara sa fie definitivata pe parcursul sau la ncheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor legale.

(17)Primariile pot dezafecta constructiile, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, aflate n stare avansata de degradare si care pun n pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe baza de autorizatie de desfiintare emisa n conditiile alin. (16), cu obligatia de a se ntocmi documentatii specifice n conformitate cu prevederile cuprinse n anexa nr. 1.

(18)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potrivit legii.

(19)Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30 % din valoarea initiala a taxei de autorizare.

(20)Institutiile abilitate prin lege sa emita avize si acorduri n vederea autorizarii lucrarilor de constructii, altele dect cele prevazute la art. 5 alin. (1), au obligatia emiterii acestora n termen de maximum 15 zile de la data nregistrarii cererii/documentatiei, dupa caz, direct structurilor organizate de consiliile judetene si locale sau, dupa caz, solicitantului.

Art. 8

(1)Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala, a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, nchiderea de cariere si exploatari de suprafata si subterane, precum si a oricaror amenajari se fac numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute n prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4.

(2)Autorizatia de desfiintare se emite n aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu exceptiile prevazute la art. 11.

Art. 9

(1)Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si proiectele tehnice, pe baza carora se ntocmesc acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se nsusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:

a)de arhitect cu diploma recunoscuta de statul romn, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;

b)de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul romn, pentru partile de inginerie n domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile aferente acestora;

c)de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul romn, pentru cladiri de importanta redusa si aflate n afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

(2)Prevederile alin. (1) se aplica si pentru documentatia de executie.

(3)Semnarea documentatiilor de catre persoanele prevazute la alin. (1) angajeaza raspunderea acestora n conditiile legii.

Art. 10

Pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii n zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie prevazut n planurile de amenajare a teritoriului si n documentatiile de urbanism aprobate, se va proceda dupa cum urmeaza:

a)n ansamblurile de arhitectura, n rezervatiile de arhitectura si de urbanism, n cazul siturilor arheologice, al parcurilor si gradinilor monument istoric, cuprinse n listele aprobate potrivit legii, precum si n cazul lucrarilor de orice natura n zonele de protectie a monumentelor, solicitantul va obtine avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, potrivit competentelor specifice;

b)n cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor monumente istorice, pe lnga avizul Ministerului Culturii si Cultelor se vor obtine avizele specifice cerintelor de calitate a constructiilor, potrivit prevederilor legale;

c)n zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, n zonele de siguranta si protectie ale amenajarilor hidrotehnice de interes public, precum si n alte arii protejate solicitantul va obtine avizul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;

d)n zonele de siguranta si de protectie a infrastructurilor de transport de interes public, precum si n zonele aferente construirii cailor de comunicatie, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism, se va obtine si autorizatia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform prevederilor legale;

e)n zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie solicitantul va obtine avizul organismelor competente.

Art. 11

(1)Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora:

a)reparatii la mprejmuiri, acoperisuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

b)reparatii si nlocuiri de tmplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tmplariei;

c)reparatii si nlocuiri de sobe de ncalzit;

d)zugraveli si vopsitorii interioare;

e)zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;

f)reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, n limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de ncalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;

g)reparatii si nlocuiri la pardoseli;

h)reparatii si nlocuiri la finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;

i)lucrari de ntretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;

j)lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;

k)lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate n afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;

l)lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.

(2)Se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau nchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.

(3)Daca lucrarile prevazute la alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. e) si j), se executa la constructiile mentionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire.

Art. 12

(1)Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu ncalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizatiilor de construire sau de desfiintare poate fi ceruta, n conditiile legii, si de catre prefect, inclusiv la sesizarea expresa a organelor de control ale Inspectoratului de Stat n Constructii.

(2)Prin introducerea actiunii autorizatia de construire sau de desfiintare se suspenda de drept si, pe cale de consecinta, instanta va dispune oprirea lucrarilor pna la solutionarea n fond a cauzei.

CAPITOLUL II: Concesionarea terenurilor pentru constructii

Art. 13

(1)Terenurile apartinnd domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vndute, concesionate ori nchiriate prin licitatie publica, potrivit legii, n conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, n vederea realizarii de catre titular a constructiei.

(2)Terenurile apartinnd domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai n vederea realizarii de constructii sau de obiective de uz si/sau de interes public, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate potrivit legii.

(3)Concesionarea se face pe baza de oferte prezentate de catre solicitanti, cu respectarea prevederilor legale, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului.

Art. 14

Pna la reglementarea prin lege a situatiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii, aflate n administrarea consiliilor locale si care pot fi revendicate de fostii proprietari.

Art. 15

Prin exceptie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date n folosinta pe termen limitat, dupa caz, n urmatoarele situatii:

a)pentru realizarea de obiective de utilitate publica sau de binefacere, cu caracter social, fara scop lucrativ, altele dect cele care se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora;

b)pentru realizarea de locuinte de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, potrivit legii;

c)pentru realizarea de locuinte pentru tineri pna la mplinirea vrstei de 35 de ani;

d)pentru stramutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii;

e)pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia;

f)pentru lucrari de protejare ori de punere n valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, cu avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, atunci cnd terenul se afla n zona de protectie a acestora.

Art. 16

(1)Terenurile prevazute la art. 13, ce fac obiectul licitatiei, se aduc la cunostinta publica de catre primarii unitatilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicatie afisata la sediul acestora si tiparita n cel putin doua ziare de larga circulatie, cu minimum 20 de zile nainte de data licitatiei.

(2)Publicatiile privind licitatia vor cuprinde data si locul desfasurarii acesteia, suprafata si destinatia terenului, stabilite prin documentatiile de urbanism, precum si taxa anuala minimala de redeventa.

(3)Oferta solicitantilor va fi nsotita de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dupa caz, cuprinznd n mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii si a capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse n certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate dect oferte care corespund prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.

(4)Licitatia se efectueaza, n conditiile legii, de comisiile instituite n acest scop, prin hotarre a consiliilor locale si/sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, n conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile functioneaza la sediul consiliilor locale n a caror raza administrativ-teritoriala sunt situate terenurile.

Art. 17

Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, dupa caz, prin hotarrea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, astfel nct sa asigure recuperarea n 25 de ani a pretului de vnzare al terenului, n conditii de piata, la care se adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente.

Art. 18

Terenurile prevazute la art. 13, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinte si spatii construite asociate acestora, n functie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmatoarele suprafete:

a)n localitatile urbane:

1.pna la 450 m2 pentru un apartament ntr-o cladire cu parter sau parter si etaj;

2.pna la 300 m2 pentru un apartament ntr-o cladire cu parter si etaj, cu doua apartamente;

3.pna la 250 m2 pentru un apartament, n cazul cladirilor cu parter si mai multe etaje, avnd cel mult 6 apartamente;

4.pentru cladirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafata de teren va fi stabilita potrivit documentatiilor de urbanism;

b)n localitatile rurale, pna la 1.000 m2 pentru o locuinta.

Art. 19

Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren n suprafata de pna la 250 m2.

Art. 20

mpotriva licitatiei, pna la momentul adjudecarii, se va putea face contestatie, de catre orice persoana interesata, la judecatoria n a carei raza teritoriala are loc licitatia. Contestatia suspenda desfasurarea licitatiei pna la solutionarea sa definitiva.

Art. 21

Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitatiei sau a hotarrii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru situatiile prevazute la art. 15, se va ncheia actul de concesiune, care se va nregistra de catre concesionar n evidentele de publicitate imobiliara, n termen de 10 zile de la data adjudecarii sau emiterii hotarrii.

Art. 22

Concesionarea terenurilor prevazute la art. 13-19 se face n conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilita de catre consiliile locale, consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, n functie de prevederile documentatiilor de urbanism si de natura constructiei.

Art. 23

(1)Intravilanul localitatilor se stabileste prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii.

(2)Ulterior aprobarii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse n intravilanul localitatilor si unele terenuri din extravilan, numai n conditii temeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.

(3)Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii.

CAPITOLUL III: Raspunderi si sanctiuni

Art. 24

(1)Constituie infractiuni urmatoarele fapte:

a)executarea, fara autorizatie de construire sau de desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrarilor prevazute la art. 3 lit. b);

b)continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control;

c)ntocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum si a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pentru alte specialitati dect cele certificate prin diploma universitara, n conditiile prevazute la art. 9.

(2)Infractiunile prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 25

n cazul savrsirii faptelor prevazute la art. 24, organele de control prevazute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate sa sesizeze organele de urmarire penala.

Art. 26

(1)Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savrsite n astfel de conditii nct, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

a)executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de catre investitor si executant;

b)executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor prevazute la lit. b), de catre investitor si executant;

c)aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;

d)mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate ori adaptarea n alte scopuri fata de cele prevazute n autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;

e)neaducerea terenului la starea initiala de catre investitor, dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 3 lit. c), precum si nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare ori degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o data cu ncheierea lucrarilor de baza;

f)mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;

g)neanuntarea datei nceperii lucrarilor de constructii autorizate, n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8), precum si depasirea termenului legal prevazut la art. 7 alin. (1);

h)emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinznd avizele si acordurile legale necesare n raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora cu depasirea termenului legal;

i)emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:

- n lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;

- n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;

- n baza unor documentatii incomplete sau elaborate n neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

- n lipsa expertizei tehnice privind punerea n siguranta a ntregii constructii, n cazul lucrarilor de consolidare;

- n baza altor documente dect cele cerute prin prezenta lege;

j)neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina n autorizarea si executarea lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primariilor, n unitatile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) si (4), precum si neurmarirea modului de ndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat n Constructii, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3);

k)nendeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat n Constructii la controlul anterior;

l)refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevazute la art. 34 alin. (7);

m)depasirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare n vederea autorizarii lucrarilor de constructii, conform prevederilor art. 7 alin. (20).

(2)Contraventiile prevazute la alin. (1), savrsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

- de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit. a);

- de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. f);

- de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, cele de la lit. c);

- de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. b), d) si e);

- de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la lit. h) si i);

- de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, cele de la lit. j) si k);

- de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele de la lit. l) si m);

- de 10.000.000 lei, cele de la lit. g).

(3)Cuantumul amenzilor se actualizeaza anual prin hotarre a Guvernului.

(4)Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si reprezentantului persoanei juridice.

(5)Sanctiunea amenzii pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. h) si i) se aplica functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau de desfiintare, precum si semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

Art. 27

(1)Organele de control ale consiliilor judetene si ale primariilor au obligatia de a urmari respectarea disciplinei n domeniul autorizarii executarii lucrarilor n constructii n cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.

(2)Arhitectul-sef al judetului si personalul mputernicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmaresc respectarea disciplinei n domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii pe teritoriul administrativ al judetului, precum si respectarea disciplinei n urbanism si amenajarea teritoriului legata de procesul de autorizare a constructiilor.

(3)Contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1), cu exceptia celor de la lit. h)-m), se constata si se sanctioneaza de catre organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pentru faptele savrsite n unitatea lor administrativ-teritoriala sau, dupa caz, n teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.

(4)Contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) si j) se constata si se sanctioneaza de catre organele de control ale consiliului judetean, pentru faptele savrsite pe teritoriul judetului respectiv, si, dupa caz, de catre cele ale municipiului Bucuresti.

(5)Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, ncheiate de organele de control ale administratiei publice locale, se nainteaza, n vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unitatii administrativ-teritoriale n a carei raza s-a savrsit contraventia.

(6)Contraventiile privind executarea sau desfiintarea constructiilor fara autorizatii, prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a), c) si e), pot fi constatate si de organele de politie. Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite de ndata autoritatii administratiei publice pe teritoriul careia s-a savrsit contraventia, care va aplica sanctiunea potrivit legii.

Art. 28

(1)O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, luarea masurilor de ncadrare a acestora n prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrarilor executate fara autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, ntr-un termen stabilit n procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(2)Decizia mentinerii sau a desfiintarii constructiilor realizate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre autoritatea administratiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, avizate si aprobate n conditiile legii, sau, dupa caz, de instanta. Pentru lucrari ce se executa la cladirile prevazute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

(3)Masura desfiintarii constructiilor se aplica si n situatia n care, la expirarea termenului de intrare n legalitate stabilit n procesul-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul nu a obtinut autorizatia necesara.

Art. 29

(1)Controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se exercita de Inspectoratul de Stat n Constructii, pe ntregul teritoriu al tarii, si de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun masurile si sanctiunile prevazute de prezenta lege.

(2)Inspectoratul de Stat n Constructii si inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executarii lucrarilor de construire sau de desfiintare, dupa caz, atunci cnd constata ca acestea se realizeaza cu ncalcarea dispozitiilor legale, a cerintelor privind asigurarea calitatii n constructii, fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise.

(3)Inspectoratul de Stat n Constructii si inspectoratele teritoriale ncunostinteaza autoritatea administratiei publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul asupra constatarilor si masurilor dispuse. n aceasta situatie organele de control ale consiliilor judetene sau locale, dupa caz, au obligatia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat n Constructii.

Art. 30

(1)Cheltuielile pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori, n valoare echivalenta cu o cota de 0,1 % din valoarea lucrarilor autorizate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 lit. b) si a lacasurilor de cult.

(2)Virarea sumelor stabilite conform dispozitiilor alin. (1) se face n contul inspectoratelor teritoriale n constructii, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, o data cu transmiterea nstiintarii privind data nceperii lucrarilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). ntrzierea la plata a cotei prevazute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15 % pe zi de ntrziere, fara a se depasi suma datorata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza n anul urmator si au aceeasi destinatie.

(3)Cota stabilita la alin. (1) se aplica si diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrarilor autorizate, care se face o data cu receptia la terminarea lucrarilor.

Art. 31

Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 26 se prescrie n termen de 2 ani de la data savrsirii faptei.

Art. 32

(1)n cazul n care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat n termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:

a)ncadrarea lucrarilor n prevederile autorizatiei;

b)desfiintarea constructiilor realizate nelegal.

(2)n cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de executare a masurilor prevazute la alin. (1).

(3)n cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanta, n conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la ndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmnd sa fie suportate de catre persoanele vinovate.

(4)n situatiile prevazute la art. 24 organele de control vor putea cere instantei sa dispuna, prin hotarrea de condamnare, masurile mentionate la alin. (1). Organele de control pot cere organelor de urmarire penala sesizate si, dupa caz, instantei sa dispuna ca masura provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executarii lucrarilor.

(5)Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte si pentru care s-a dispus masura prevazuta la alin. (1) lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobnzilor legale pentru perioada n care le-au folosit.

Art. 33

(1)Prin derogare de la prevederile art. 32, constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinnd domeniului public sau privat al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de catre autoritatea administratiei publice locale competenta, fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului.

(2)Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, orasenesti, municipale ori judetene, dupa caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societati comerciale, n conditiile legii.

Art. 34

(1)Studiile de teren si documentatiile elaborate pentru realizarea investitiilor de orice fel, a elementelor de infrastructura, de gospodarie comunala, precum si a lucrarilor de amenajare a teritoriului si de urbanism - studii si proiecte de sistematizare elaborate nainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor institutii ale statului - sunt si ramn proprietate publica a judetului sau a municipiului Bucuresti.

(2)n ntelesul prezentei legi, prin studiile si documentatiile mentionate la alin. (1) se ntelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale si pe specialitati, breviare de calcul, avizele si acordurile obtinute, precum si piesele desenate.

(3)Arhivele cuprinznd studiile si documentatiile mentionate la alin. (1), intrate, la constituire, n patrimoniul societatilor comerciale nfiintate pe structura fostelor unitati de proiectare judetene si din municipiul Bucuresti, se gestioneaza, potrivit legii, de catre consiliile judetene, respectiv de Primaria Municipiului Bucuresti.

(4)Inventarierea arhivelor se face de catre comisii constituite n acest scop prin hotarri ale consiliilor judetene, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(5)Refuzul inventarierii si/sau al predarii studiilor si documentatiilor se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile ulterioare.

(6)n situatia refuzului predarii arhivelor, consiliile judetene si/sau Primaria Municipiului Bucuresti, dupa caz, se vor adresa instantelor judecatoresti, care vor solutiona cererile n procedura de urgenta, potrivit legii. Actiunea n instanta este scutita de taxa de timbru.

(7)Accesul persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la arhivele cuprinznd documentatiile prevazute la alin. (1), precum si la documentatiile de urbanism elaborate ulterior acestora si gestionate de administratiile publice locale, n vederea ntocmirii documentatiilor de executie, se stabileste prin hotarre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 35

(1)n conditiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contraventie se face cu indicarea locului, datei si orei constatarii, n conformitate cu dispozitiile art. 31.

(2)mpotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plngere n termen de 15 zile de la data nmnarii sau comunicarii acestuia. Plngerea suspenda executarea sanctiunii amenzii, dar nu suspenda masura de oprire a executarii lucrarilor, dispusa o data cu aplicarea sanctiunii contraventionale, n conditiile art. 28 alin. (1) si ale art. 29 alin. (2).

(3)n masura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 28 si 29.**)

CAPITOLUL IV: Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 36

(1)Persoanele fizice si juridice, care beneficiaza de teren n conditiile prezentei legi, sunt obligate sa solicite emiterea autorizatiei de construire si sa nceapa constructia n termen de cel mult un an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului.

(2)n caz de ncalcare a obligatiei prevazute la alin. (1) concesionarea si pierde valabilitatea.

Art. 37

(1)Persoanele fizice si juridice care realizeaza lucrari de constructii n conditiile prezentei legi au obligatia de a executa integral lucrarile pna la termenul prevazut n autorizatie.

(2)Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevazute n autorizatie si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor, n conditiile legii, emiterea autorizatiei de functionare fiind conditionata de existenta procesului-verbal de receptie. Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor este obligatorie si n situatia realizarii lucrarilor n regie proprie.

(3)La terminarea lucrarilor, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia sa regularizeze taxa pentru autorizatia de construire, potrivit legii.

(4)O data cu regularizarea taxei prevazute la alin. (3), beneficiarii autorizatiilor de construire vor regulariza si celelalte cote prevazute de lege.

(5)Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate n cartea funciara. n aceasta situatie se aplica n continuare sanctiunile prevazute de lege.

Art. 38

(1)Sunt de utilitate publica lucrarile privind constructiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizatiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora.

(2)n vederea realizarii lucrarilor prevazute la alin. (1), autoritatea administratiei publice locale pe teritoriul careia se afla constructiile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publica n proprietatea privata si valorificate, n conditiile legii.

Art. 39

Toate constructiile proprietate particulara, realizate n conditiile prezentei legi, se declara, n vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai trziu de 15 zile de la data expirarii termenului prevazut n autorizatia de construire.

Art. 40

(1)n cazul cnd ntr-o cladire se realizeaza mai multe apartamente si suprafete locative cu alta destinatie, proprietarii acestora dobndesc si o cota-parte de proprietate asupra tuturor partilor de constructie si instalatii, precum si asupra tuturor dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi dect n comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata proprietatea lor.

(2)O data cu dreptul de proprietate asupra constructiilor, n situatia celor realizate n cladiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobndeste si o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului apartinnd domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

(3)Cotele-parti prevazute la alineatele precedente se determina proportional cu suprafata construita a locuintelor, a caselor de vacanta ori a suprafetelor cu alta destinatie din cladire, dupa caz.

Art. 41

Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite n caz de succesiune sau de nstrainare a constructiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit, n aceleasi conditii se transmite si autorizatia de construire.

Art. 42

(1)Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie n scopul asigurarii cerintelor de rezistenta, stabilitate si siguranta n exploatare a constructiilor asupra carora au intervenit factori distructivi de origine naturala sau umana se emite pentru consolidarea ntregii constructii.

(2)Emiterea autorizatiei de construire n vederea executarii lucrarilor de interventie pentru consolidarea constructiilor cu destinatia de locuinte, a monumentelor istorice nscrise n listele oficiale, indiferent de proprietar, cu exceptia celor n care se desfasoara activitati comerciale, precum si a lacasurilor de cult este scutita de taxa de autorizare.

Art. 43

Autorizarea constructiilor cu caracter militar se face n conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului mpreuna cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale interesate.

Art. 44

(1)n conditiile prezentei legi, n vederea realizarii unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrarilor de constructii, toate reglementarile tehnice - norme, normative, instructiuni -, cu aplicabilitate n domeniul constructiilor si urbanismului, elaborate de ministere si de alte organe centrale, se transmit n mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2)Ministerele si celelalte organe centrale care au elaborat reglementari tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligatia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, n vederea avizarii n termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi, sub sanctiunea ncetarii aplicabilitatii acestora.

Art. 45

(1)n termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale municipale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor organiza, n cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru ndeplinirea atributiilor aflate n responsabilitatea arhitectului-sef, functionar public cu functie de conducere, seful compartimentului/structurii de specialitate, cu atributii n domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii, si pentru:

a)avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism, precum si eliberarea certificatelor de urbanism;

b)obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare n vederea emiterii acordului unic;

c)ntocmirea si eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare;

d)organizarea si exercitarea controlului propriu privind disciplina n constructii.

(2)Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, n conditiile prevazute la alin. (1), n baza unei hotarri adoptate n acest sens.

(3)Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judetene acorda asistenta tehnica de specialitate, analizeaza si avizeaza documentatiile depuse pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de construire din competenta de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, n conditiile prevederilor alin. (2) si ale art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora.

(4)n cazul n care, din cauza lipsei de specialisti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevazute la alin. (1) la nivelul oraselor sau al municipiilor se vor aplica n mod corespunzator prevederile alin. (3).

(5)Functia de arhitect-sef, prevazuta la alin. (1), se nscrie n nomenclatorul functiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si locale si se echivaleaza dupa cum urmeaza:

a)sef de departament sau director general, pentru arhitectul-sef al municipiului Bucuresti, respectiv pentru arhitectul-sef al judetului, arhitectii-sefi ai municipiilor, precum si ai sectoarelor municipiului Bucuresti;

b)sef serviciu, pentru arhitectii-sefi ai oraselor;

c)sef birou, pentru persoanele cu responsabilitate n domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor de constructii din cadrul primariilor de comuna, sefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, n conditiile prevazute la alin. (2).

(6)Pentru constituirea bancii de date, toti posesorii de retele tehnico-edilitare supra- si subterane sunt obligati ca, n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, sa transmita administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti planurile cadastrale cuprinznd traseele retelelor existente pe teritoriul judetului si al localitatilor, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 46

Prin hotarre a Guvernului, n termen de 30 de zile de la data intrarii n vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Interministeriala pentru Zone Construite Protejate, pentru emiterea avizului comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevazut la art. 10 alin. (1) lit. a) si la art. 15 lit. f).

Art. 47

1.Anexa nr. 1 privind continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii si anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizati n cuprinsul legii fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 48

Pe data intrarii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vnzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie, publicata n Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotarrea Consiliului de Ministri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea masurilor de executare a dispozitiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vnzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala, publicata n Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberarii autorizatiilor de construire, reparare si desfiintare a constructiilor, precum si a celor referitoare la nstrainarile si mpartelile terenurilor cu sau fara constructii, publicat n Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasarii constructiilor, precum si a trecerii n proprietatea statului a terenurilor si constructiilor necesare efectuarii unor lucrari sau unor actiuni de interes de stat, publicat n Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotarrea Consiliului de Ministri nr. 2.490/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind amplasarea si autorizarea construirii, repararii si desfiintarii constructiilor si a altor lucrari, publicata n Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

-****-

*) Republicata n temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dndu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 50/1991 a fost republicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 si a mai fost modificata prin:

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respinsa prin Legea nr. 413/2001, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicarii sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgenta ale Guvernului, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 109/2001, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001;

- Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, rectificata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001;

- Ordonanta Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobata prin Legea nr. 455/2002, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogata prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;

- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003.

**) - Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 si Legea nr. 401/2003, era alcatuit din 4 alineate.

Alin. (4), al carui continut era: "(4) n masura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.", nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003.

Alin. (3) al art. 35, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat prevederile alin. (4), nsa cu trimitere la Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

Alin. (4) al art. 35 nu este inclus n forma republicata, aplicarea acestui text ncetnd o data cu abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

ANEXA Nr. 1: CONTINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, n conditiile prevederilor art. 9 din prezenta lege, si este extras din proiectul tehnic ntocmit conform prevederilor legale n vigoare, n concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se ntocmeste pentru:

- autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.;

- autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D.;

- autorizarea executarii organizarii lucrarilor - P.O.E.

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

n situatii cu totul exceptionale, n functie de complexitatea investitiei supuse autorizarii, structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism si alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentara, care sa fie cuprinse n cadrul Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - P.A.C./P.A.D.

CAPITOLUL A: Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.

SECTIUNEA I: Piese scrise

1.Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele n clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2.Memoriu

2.1.Date generale:

Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facndu-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

- clima si fenomenele naturale specifice;

- geologia si seismicitatea;

- categoria de importanta a obiectivului.

2.2.Memorii pe specialitati

Descrierea lucrarilor de:

- arhitectura;

- structura;

- instalatii;

- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;

- amenajari exterioare si sistematizare verticala.

2.3.Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi n anexa la cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construita desfasurata, construita la sol si utila;

- naltimile cladirilor si numarul de niveluri;

- volumul constructiilor;

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4.Devizul general al lucrarilor, ntocmit n conformitate cu prevederile legale n vigoare

2.5.Anexe la memoriu

2.5.1.Studiul geotehnic

2.5.2.Referatele de verificare a proiectului, n conformitate cu legislatia n vigoare privind calitatea n constructii, ntocmite de verificatori atestati de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si agreati de investitor.

2.5.3.Fise tehnice necesare obtinerii avizelor n vederea emiterii acordului unic din competenta emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.

2.5.4.Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.

2.5.5.Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute n prealabil de solicitant - avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Romn de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform reglementarilor legale n vigoare.

2.5.6.Acordul vecinilor, conform prevederilor legale n vigoare, exprimat n forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau n imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare n vederea schimbarii destinatiei n cladiri existente, precum si n cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie dect cea a cladirilor nvecinate.

SECTIUNEA II: Piese desenate

1.Planuri generale

1.1.Plan de ncadrare n teritoriu

- plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie*), ntocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz

1.2.Plan de situatie

privind amplasarea obiectivelor investitiei - plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, ntocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

- parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si naltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;

- amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;

- cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);

- denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;

- sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

- accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute.

1.3.Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, n special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

n cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, n special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2.Planse pe specialitati

2.1.Arhitectura

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

- planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa nvelitorile;

- sectiuni caracteristice - n special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, naltimile determinante ale acoperisului - cotele la coama si la cornisa -, fundatiile cladirilor nvecinate la care se alatura constructiile proiectate;

- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

- n situatia integrarii constructiilor ntr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora n tesutul urban existent.

2.2.Structura

2.2.1.Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

- masurile de protejare a fundatiilor cladirilor nvecinate, la care se alatura constructiile proiectate.

2.2.2.Detalii de fundatii

2.2.3.Proiect de structura complet

Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.

2.3.Instalatii

2.3.1.Schemele instalatiilor

Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4.Dotari si instalatii tehnologice

n situatia n care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1.Desene de ansamblu

2.4.2.Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentata n cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de nmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

CAPITOLUL B: Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D.

SECTIUNEA I: Piese scrise

1.Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele n clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2.Memoriu

2.1.Date generale

Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:

- scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;

- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

- mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;

- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

- descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare.

2.2.Fise tehnice cuprinznd elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obtinute prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism.

SECTIUNEA II: Piese desenate

1.Plan de ncadrare n teritoriu

- plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, ntocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz.

2.Plan de situatie a imobilelor

plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, ntocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

- parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;

- amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;

- modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;

- sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

- plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare.

Pe plansa se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse - plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamnt, plantatii etc., dupa caz.

3.Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, n special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

n cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, n special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

4.Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate

Plansele se vor redacta la o scara convenabila - 1:100 sau 1:50 - care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:

- planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului;

- principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;

- toate fatadele.

n situatia n care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a lucrarilor.

Fiecare plansa prezentata n cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de nmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

CAPITOLUL C: Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E. - este necesar n toate cazurile n care se realizeaza o investitie. n situatia n care acesta nu se prezinta mpreuna cu proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, se va obtine o autorizatie de construire separata de cea pentru investitia propriu-zisa.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare n vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, att pe terenul aferent investitiei, ct si pe spatiile ocupate temporar n afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:

SECTIUNEA I: Piese scrise

1.Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele n clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2.Memoriu

Acesta va cuprinde:

- descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale;

- asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;

- asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;

- precizari cu privire la accese si mprejmuiri;

- precizari privind protectia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare n vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta n cadrul fiselor tehnice ntocmite n Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - P.A.C. sau P.A.D., dupa caz.

SECTIUNEA II: Piese desenate

Plan general

a)la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinznd amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;

b)la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate si n planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Fiecare plansa prezentata n cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de nmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

_____

*) Conform art. 3 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2004, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, s-a nfiintat Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara n subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, iar oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti s-au reorganizat n oficii de cadastru si publicitate imobiliara la nivelul fiecarui judet si n municipiul Bucuresti.

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a fost organizata si functioneaza n temeiul Hotarrii Guvernului nr. 1.210/2004, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 718 din 9 august 2004.

ANEXA Nr. 2: DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizati n cuprinsul legii

1.Acord unic

Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea si emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, ntocmit n baza concluziilor si propunerilor rezultate ca urmare a examinarii si aprobarii documentatiilor tehnice depuse n vederea autorizarii, nsumnd conditiile si recomandarile formulate prin:

a)avizele si acordurile pentru utilitati urbane privind racordarea obiectivului si a organizarii executiei lucrarilor la retelele de utilitati urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban);

b)avizele si acordurile specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.

Acordul unic se elaboreaza de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administratiei publice locale, n conditiile prevederilor art. 5 alin. (1).

2.Autorizatia de construire/desfiintare

Actul de autoritate al administratiei publice locale - consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii.

Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare este reglementata prin prezenta lege si prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

3.Anexe gospodaresti

Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea n vecinatatea locuintei, alcatuiesc mpreuna cu aceasta o unitate functionala distincta.

n categoria anexelor gospodaresti, de regula n mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite si altele asemenea, n mod similar, sunt asimilabile notiunii de anexe gospodaresti si garajele, serele, piscinele si altele asemenea.

4.Anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole

Constructiile situate n zone izolate n extravilan si ndepartate de localitatea de resedinta a lucratorilor agricoli, menite sa adaposteasca masini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum si spatii pentru cazare temporara pe timpul campaniilor agricole.

5.Avizare/aprobare

Avizare - procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avnd ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii - extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile.

Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.

Aprobare - optiunea forului deliberativ al autoritatii competente de nsusire a propunerilor din documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic n vederea realizarii programelor de dezvoltare teritoriala si urbanistica, precum si al autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii.

6.Cladiri de importanta redusa

Constructii cu functii obisnuite, cu un grad de risc scazut, care afecteaza un numar redus de oameni:

a)cladiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodaresti ale acestora;

b)cladiri pentru nvatamnt cu cel mult 4 unitati functionale;

c)dispensare comunale fara stationar;

d)sedii administrative n mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii postale si altele asemenea;

e)cladiri pentru comert si alimentatie publica, cu o suprafata de pna la 200 m2 si cu deschideri pna la 6 m;

f)hale si ateliere pentru activitati mestesugaresti care nu genereaza vibratii, cu o suprafata de pna la 200 m2 si deschideri pna la 6 m;

g)dependinte si anexe gospodaresti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri si altele asemenea;

h)constructii cu caracter provizoriu.

7.Constructii cu caracter provizoriu

Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire.

De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida n vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si n spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. n sensul prezentei legi realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza n aceleasi conditii n care se autorizeaza constructiile definitive.

8.Constructii speciale

Constructiile cu caracter militar care se autorizeaza n conditiile prevazute la art. 43.

9.Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism

Ansamblurile de documente scrise si desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata.

Structura documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cuprinde:

a)planurile de amenajare a teritoriului;

b)planurile urbanistice;

c)regulamentele locale de urbanism.

Definirea si continutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac prin legea amenajarii teritoriului si urbanismului.

10.Drept de executie a lucrarilor de constructii

Dreptul real sau, dupa caz, dreptul de creanta privind imobilul, care confera titularului dreptul de a obtine, potrivit legii, din partea autoritatii competente, autorizatia de construire sau de desfiintare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atesta dreptul de proprietate (precum contractul de vnzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificatul de mostenitor, actul administrativ de restituire, hotarre judecatoreasca) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizatiei de construire n baza unui contract de nchiriere se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu si cu acordul expres al proprietarului de drept.

11.Firma

Elementul constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei institutii publice, societati comerciale, fundatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoana fizica sau juridica si exercita activitatea ntr-o cladire sau ntr-o incinta.

12.Instalatii aferente constructiilor

Totalitatea conductelor si echipamentelor care asigura utilitatile necesare functionarii constructiilor, situate n interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent daca acestea sunt sau nu ncorporate n constructie. Instalatiile aferente constructiilor se autorizeaza mpreuna cu acestea sau, dupa caz, separat.

13.Intravilanul localitatii

Teritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul urbanistic general (PUG) si cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fara constructii, organizate si delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate n circuitul agricol sau avnd o alta destinatie, nauntrul caruia este permisa realizarea de constructii, n conditiile legii.

Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea n extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrndu-se ulterior n Planul urbanistic general (PUG) al localitatii.

14.Extravilanul localitatii

Teritoriul cuprins ntre limita intravilanului si limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza (municipiu, oras, comuna), nauntrul caruia autorizarea executarii lucrarilor de constructii este restrictionata, n conditiile prezentei legi.

15.mprejmuiri

Constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra carora exista forme de proprietate, executate pentru protectie mpotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv srma ghimpata ntinsa pe bulumaci -, ori prin plantii specifice.

16.Lucrari de constructii

Operatiunile specifice prin care:

- se realizeaza constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.;

- se desfiinteaza astfel de constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.

17.Lucrari de modificare

Lucrari de interventii asupra elementelor constructive, structurale si/sau nestructurale, avnd ca efect modificarea (totala sau n parte) a acestora, privind:

- modificarea planimetriei interioare sau exterioare;

- modificarea volumetriei.

n toate cazurile este necesara emiterea unei autorizatii de construire, cu respectarea prevederilor legale privind calitatea n constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.

18.Lucrari specifice la caile de comunicatie, care nu necesita autorizatie de construire

Lucrarile de ntretinere care nu necesita proiect si deviz general, constnd dintr-un complex de lucrari care se executa n mod permanent, n vederea mentinerii constructiilor-instalatiilor n conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii continue, confortabile si n deplina siguranta a circulatiei, la nivelul traficului maxim.

19.Mobilier urban

Elementele functionale si/sau decorative amplasate n spatiile publice care, prin alcatuire, aspect, amplasare, confera personalitate aparte zonei sau localitatii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate constructiilor daca amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol (fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice), necesitnd emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea.

20.Parcelare

Operatiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietati funciare distincte, destinate construirii, n scopul atribuirii, concesionarii sau vnzarii loturilor rezultate.

21.Proiect tehnic (P.Th.)

Documentatia - piese scrise si desenate -, care cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii si pe baza careia se executa lucrarile autorizate.

22.Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, necesar emiterii autorizatiei de construire, este extras din proiectul tehnic (P.Th.) si se elaboreaza n conditiile prevederilor prezentei legi si n conformitate cu continutul-cadru cuprins n anexa nr. 1.

23.Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii n constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate n conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie.

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instalatii se efectueaza att la lucrari noi, ct si la interventii n timp asupra constructiilor existente, conform legii. Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza n doua etape, potrivit prevederilor legale n vigoare, dupa cum urmeaza:

- receptia la terminarea lucrarilor;

- receptia finala.

24.Schimbare de destinatie

n ntelesul prevederilor art. 3, este necesara emiterea unei autorizatii de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, numai n situatia n care pentru realizarea schimbarii de destinatie a spatiilor sunt necesare lucrari de constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.

25.Zone protejate

Teritoriile delimitate geografic, n cuprinsul carora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita. n raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:

a)zone naturale protejate, instituite pentru protejarea si punerea n valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita;

b)zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea si punerea n valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita.

26.NOTA:

Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale art. II alin. (2) si ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu sunt ncorporate n textul republicat al Legii nr. 50/1991:

- art. III din Legea nr. 453/2001:

"- Art. III

Pe data intrarii n vigoare a prezentei legi se abroga: anexa la Legea nr. 50/1991, republicata, art. 8 alin. 5 si pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum si referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrarile de constructii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.";

- art. II alin. (2) si art. III din Legea nr. 401/2003:

"(2) n termen de 60 de zile de la data intrarii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor necesare acestei proceduri. n acelasi termen se vor efectua operatiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren si a documentatiilor prevazute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 291], prin proces-verbal ncheiat ntre parti dupa inventarierea arhivelor mentionate la art. I pct. 23 [art. 291 alin. (3)], fara a mai fi nevoie de punerea n ntrziere.

- Art. III

La data intrarii n vigoare a prezentei legi se abroga litera c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.";

- art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004:

"(2) n termen de 30 de zile de la data intrarii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.943/2001, cu modificarile ulterioare."

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 933 din data de 13 octombrie 2004

 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis