SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
POST-CERTIFICARE ISO

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Legea 10/1995


Parlamentul Romniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora n exploatare, n scopul satisfacerii, pe ntreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.

Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.

Art. 2

Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite n continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora.

Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate n mediul rural si n satele ce apartin oraselor, precum si constructiile provizorii.

Art. 3

Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii n constructii, care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, n scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului nconjurator.

Art. 4

Sistemul calitatii n constructii se aplica n mod diferentiat n functie de categoriile de importanta ale constructiilor, conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului.

Clasificarea n categorii de importanta a constructiilor se face n functie de complexitate, destinatie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul sigurantei, precum si dupa considerente economice.

Art. 5

Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe ntreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte:

a)rezistenta si stabilitate;

b)siguranta n exploatare;

c)siguranta la foc;

d)igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

e)izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;

f)protectie mpotriva zgomotului.

Art. 6

Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati n conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor, precum si n postutilizarea lor, potrivit responsabilitatilor fiecaruia.

Acesti factori sunt: investitorii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de proiecte, fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii, executantii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehnici, precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil.

Art. 7

n contractele care se ncheie ori, dupa caz, n dispozitiile sau n autorizatiile ce se emit, factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa nscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor, corespunzatoare cerintelor, precum si garantiile materiale si alte prevederi, care sa conduca la realizarea acestor clauze.

n contracte nu se pot nscrie niveluri si cerinte, referitoare la calitate, inferioare reglementarilor n vigoare, cu privire la cerintele prevazute la art. 5.

CAPITOLUL II: Sistemul calitatii n constructii

Art. 8

Sistemul calitatii n constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor n toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.

Art. 9

Sistemul calitatii n constructii se compune din:

a)reglementarile tehnice n constructii:

b)calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor;

c)agrementele tehnice pentru noi produse si procedee;

d)verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor;

e)conducerea si asigurarea calitatii n constructii;

f)autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si ncercari n activitatea de constructii;

g)activitatea metrologica n constructii;

h)receptia constructiilor;

i)comportarea n exploatare si interventii n timp;

j)postutilizarea constructiilor;

k)controlul de stat al calitatii n constructii.

Art. 10

Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia, calculul si alcatuirea, executia si exploatarea constructiilor. Prin reglementarile tehnice se stabilesc, n principal, conditiile minime de calitate cerute constructiilor, produselor si procedeelor utilizate n constructii, precum si modul de determinare si de verificare a acestora.

Art. 11

Certificarea calitatii produselor folosite n constructii se efectueaza prin grija producatorului, n conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii.

La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor, care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor.

Art. 12

Agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi n constructii stabilesc, n conditiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, conditiile de fabricatie, de transport, de depozitare, de punere n opera si de ntretinerea a acestora.

La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor se vor folosi produse, procedee si echipamente traditionale, precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

Art. 13

Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, n ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte, se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii dect specialistii elaboratori ai proiectelor.

Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate n conditiile alineatului precedent.

Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.

Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati.

Art. 14

Conducerea si asigurarea calitatii n constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora.

Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.

Art. 15

Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si ncercari n constructii se fac n conformitate cu prevederile legale.

Art. 16

Asigurarea activitatii metrologice n constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea si mentinerea n stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate n acest domeniu.

Art. 17

Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite, n conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse n cartea tehnica a constructiei.

Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Ea se ntocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi; prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator.

Receptia constructiilor se face de catre investitor - proprietar, n prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.

Art. 18

Urmarirea comportarii n exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, n scopul mentinerii cerintelor.

Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice ntocmite de un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu n cartea tehnica a constructiei.

Art. 19

Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare, demontare si demolare a constructiilor, de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile, precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii.

Art. 20

Controlul de stat al calitatii n constructii cuprinde inspectii la investitori, la unitatile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, privind existenta si respectarea sistemului calitatii n constructii.

Controlul de stat al calitatii n constructii se exercita de catre Inspectia de stat n constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale n domeniul calitatii constructiilor.

CAPITOLUL III: Obligatii si raspunderi

Sectiunea 1: Obligatii si raspunderi ale investitorilor

Art. 21

Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente n sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:

a)stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;

b)obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire;

c)asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;

d)asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;

e)actionarea n vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;

f)asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie;

g)ntocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar;

h)expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati, n situatiile n care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.

Sectiunea 2: Obligatii si raspunderi ale proiectantilor

Art. 22

Proiectantii de constructii raspund de ndeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:

a)precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b)asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c)prezentarea proiectelor elaborate n fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

d)elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, ntretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea n timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;

e)stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

f)stabilirea modului de tratare a defectelor aparute n executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa nsusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

g)participarea la ntocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

Sectiunea 3: Obligatii si raspunderi ale executantilor

Art. 23

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:

a)sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate n proiecte, n vederea solutionarii;

b)nceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate n conditiile legii si numai pe baza si n conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse n faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, n scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute n fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f)utilizarea n executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute n proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; nlocuirea produselor si a procedeelor prevazute n proiect cu altele care ndeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

h)sesizarea, n termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat n constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului n cazul producerii unor accidente tehnice n timpul executiei lucrarilor;

i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare ntocmirii cartii tehnice a constructiei;

j)aducerea la ndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, att n perioada de executie, ct si n perioada de garantie stabilita potrivit legii;

l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;

m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti - n conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale n vigoare.

Sectiunea 4: Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici, atestati

Art. 24

Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund n mod solidar cu proiectantul n ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.

Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati.

Expertii tehnici atestati, angajati pentru expertizarea unor proiecte, lucrari de constructii sau constructii aflate n exploatare, raspund pentru solutiile date.

Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

Sectiunea 5: Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor

Art. 25

Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:

a)efectuarea la timp a lucrarilor de ntretinere si de reparatii care le revin, prevazute conform normelor legale n cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii n timp a constructiilor;

b)pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia, la nstrainarea constructiei, noului proprietar;

c)asigurarea urmaririi comportarii n timp a constructiilor, conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice;

d)efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte ntocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii;

e)asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementarile legale;

f)asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor legale n vigoare.

Sectiunea 6: Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor

Art. 26

Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:

a)folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute n cartea tehnica a constructiei;

b)efectuarea la timp a lucrarilor de ntretinere si de reparatii care le revin conform contractului;

c)efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta n sensul prevederilor art. 18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale;

d)efectuarea urmaririi comportarii n timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului ncheiat cu proprietarul;

e)sesizarea, n termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat n constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, n cazul unor accidente tehnice la constructiile n exploatare.

Sectiunea 7: Obligatii si raspunderi n activitatea de cercetare

Art. 27

Unitatile care presteaza activitati de cercetare n constructii au urmatoarele obligatii principale:

a)efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare, n vederea fundamentarii reglementarilor tehnice n constructii;

b)fundamentarea, elaborarea si experimentarea de solutii tehnice, produse si procedee noi pentru constructii;

c)verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor, n vederea eliberarii de agremente tehnice, conform dispozitiilor legale.

Sectiunea 8: Obligatii si raspunderi comune

Art. 28

Raspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe ntreaga durata de existenta, a unor constructii de calitate corespunzatoare, precum si pentru ndeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acestora.

Art. 29

Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite ntr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa mplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie n vigoare la data realizarii ei.

Sectiunea 9: Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat n constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului

Art. 30

Inspectia de stat n constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti n constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia, precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale n domeniul calitatii constructiilor, n toate etapele si componentele sistemului calitatii n constructii, precum si de constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator.

Controlul de stat al calitatii n constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Romn de Informatii, se realizeaza de catre organele proprii abilitate n acest scop.

Organizarea si functionarea Inspectiei de stat n constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarre a Guvernului n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV: Sanctiuni

Art. 31

Constituie infractiune si se pedepseste cu nchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia, fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.

Fapta prevazuta n alineatul precedent se pedepseste cu nchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, n cazul n care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei, moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.

Art. 32

Constituie infractiune si se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control, n toate cazurile n care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea.

Art. 33

Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu au fost savrsite n astfel de conditii nct, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:

I.De la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei:

a)executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu ncalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia;

b)neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii n timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita, referitoare la stabilitate si rezistenta.

II.De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:

a)realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale;

b)neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii n timp a constructiilor, a lucrarilor de ntretinere, de reparatii si de consolidari;

c)realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta cerintele, fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale;

d)organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii, inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. 14.

III.De la 500.000 lei la 3.000.000 lei:

a)elaborarea de proiecte incomplete sau continnd neconcordante ntre diferitele sectiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor, precum si nsusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;

b)ncalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele constructiei;

c)receptionarea constructiei cu ncalcarea prevederilor legale;

d)necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;

e)stabilirea, n cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii, a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor;

f)neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala, la terminarea lucrarilor de constructii;

g)neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, corespunzator prevederilor art. 21;

h)interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii n constructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control, conform prevederilor legale.

IV.De la 200.000 lei la 800.000 lei:

a)neprecizarea n proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii;

b)prevederea n proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor;

c)nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte;

d)neexecutarea obligatiilor de ntretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor;

e)neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse n faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.

V.De la 100.000 lei la 200.000 lei:

a)lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse n faze determinante, urmare convocarii facute de executant, precum si convocarea nejustificata, de catre acesta, a factorilor interesati;

b)nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute n timpul executiei, referitoare la cerinte;

c)nendeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinte;

d)neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor aparute n timpul executiei;

e)nesesizarea Inspectiei de stat n constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului n cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile n executie, precum si la cele n exploatare;

f)nendeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse n actele de control.

Art. 34

Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice.

Art. 35

Constatarea contraventiilor prevazute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat n constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, iar n cazurile prevazute la art. 30, de catre persoanele mputernicite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Romn de Informatii.

Art. 36

Contraventiilor prevazute la art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAPITOLUL V: Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 37

Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor n categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii n constructii prevazute la art. 9 se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale, n termen de 90 de zile de la data intrarii n vigoare a prezentei legi.

Art. 38

Regulamentele prevazute la art. 37 se aproba prin hotarri ale Guvernului.

Procedurile prevazute la art. 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii n constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.

Art. 39

Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. 3 lit. a), b), c), d) si e) din Legea nr. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, cu exceptia prevazuta la art. 2 alin. 2 al prezentei legi.

Art. 40

(1)Cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cota de 0,70% din cheltuielile pentru lucrarile prevazute la art. 2. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata lucrarilor. Fondurile respective se utilizeaza 30% pentru elaborarea reglementarilor tehnice si 70% pentru controlul statului.

(2)ntrzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar, prevazute la alin. 1, se penalizeaza cu 0,15% pe zi de ntrziere, fara a se depasi suma datorata.

(3)Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor n constructii se suporta de catre partea interesata.

(4)Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza n anul urmator si au aceeasi destinatie.

(5)Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor, eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee si echipamente, autorizarii si acreditarii laboratoarelor, verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii, conducerii si asigurarii calitatii, verificarilor metrologice, receptiei lucrarilor, urmaririi comportarii n exploatare si interventii n timp si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati.

Art. 41

Pe data intrarii n vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii, sigurantei n exploatare, functionalitatii si calitatii constructiilor, Ordonanta Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea n constructii, precum si orice alte dispozitii contrare.

-****-

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor n sedinta din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romniei.

p.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

MARTIAN DAN

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat n sedinta din 29 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romniei.

PRESEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

 

Publicata n Monitorul Oficial cu numarul 12 din data de 24 ianuarie 1995


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis