SERVICII

VA PREZENTAM
Nu exista oferte
 |  Consultanta |  | Cariere| Clienti 
 

Legea 645/2002


 Parlamentul RomÔniei adopta prezenta lege.

Articol unic

(1)Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, publicata ţn Monitorul Oficial al RomÔniei, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002, cu urmatoarele modificari:

1.Alineatele (3) si (6) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Autorizarea instalatiilor existente, dupa reexaminarea conditiilor, se va face ţn conformitate cu prevederile art. 6 si 8. Daca din reexaminarea conditiilor rezulta ca instalatiile existente nu se pot ţncadra ţn prevederile mentionate mai sus, titularul activitatii va ţntocmi un proiect de program pentru conformare, care urmeaza sa fie negociat cu autoritatea competenta pentru protectia mediului si aprobat de aceasta.

............................................................................................

(6) Nerespectarea termenelor si masurilor cuprinse ţn programul pentru conformare conduce la suspendarea autorizatiei de mediu si la suspendarea activitatii instalatiei pÔna la realizarea masurilor scadente din program."

2.Literele g) si o) ale alineatului (1) si alineatul (2) al articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:

"g) pune la dispozitie publicului rezultatele supravegherii emisiilor ţn mediu si modul de respectare a conditiilor de autorizare;

...........................................................................................

o) verifica luarea tuturor masurilor necesare pentru evitarea oricaror riscuri de poluare si a celor pentru aducerea amplasamentului, dupa ţncetarea activitatii, ţntr-o stare care sa permita reutilizarea acestuia.

(2) Ghidurile de evaluare a celor mai bune tehnici disponibile se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, ţn termen de 9 luni de la intrarea ţn vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta."

3.Litera c) a articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"c) autorizarea instalatiilor existente sa fie ţn conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3); negocierea si aprobarea programului pentru conformare se vor face ţn termen de un an de la data intrarii ţn vigoare a prezentei ordonante de urgenta;"

4.Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:

"(2) ╬n situatia ţn care normele de calitate a mediului solicita conditii mai severe decÔt cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se vor impune masuri aditionale specificate ţn acord si/sau autorizatia integrata de mediu, fara a afecta masurile ce sunt solicitate pentru respectarea normelor de calitate a mediului."

5.Litera e) a articolului 11 va avea urmatorul cuprins:

"e) luarea masurilor necesare pentru poluarile accidentale si limitarea consecintelor acestora;"

6.Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14

Titularul activitatii este obligat sa informeze la termenele stabilite prin autorizatia integrata de mediu autoritatea competenta pentru protectia mediului despre rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie si, ţn termen de maximum 24 de ore, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul."

7.Litera k) a alineatului (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:

"k) altor masuri stabilite pentru ţndeplinirea obligatiilor de baza prevazute la art. 11, dupa caz."

8.Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18

╬n situatia ţn care prin normele de calitate a mediului se stabilesc conditii mai severe decÔt cele ce ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate ţn operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusa prin conditii suplimentare, cerute prin autorizatie, fara a se aduce atingere altor masuri pentru respectarea normelor de calitate a mediului."

9.Litera b) a punctului 1 al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:

"b) nerespectarea obligatiei titularului activitatii mentionate la art. 11 lit. b), constÔnd ţn luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;"

10.La anexa nr. 2 urmatoarele definitii se modifica dupa cum urmeaza:

" Autoritate competenta pentru protectia mediului - autoritati ale administratiei publice centrale si/sau teritoriale pentru protectia mediului, precum si alte autoritati desemnate, ţnsarcinate cu aducerea la ţndeplinire a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, ţn conformitate cu prevederile legislatiei ţn vigoare privind protectia mediului.

............................................................................................

Acord integrat de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale ţn vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati ţnca din etapa de proiectare, care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgenta. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.

Autorizatie integrata de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale ţn vigoare, care acorda dreptul de a exploata ţn totalitate sau ţn parte o instalatie, ţn anu-mite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgenta. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si exploatate de catre acelasi titular."

-****-

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor ţn sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia RomÔniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

 

VALER DORNEANU

 

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat ţn sedinta din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia RomÔniei.

PRESEDINTELE SENATULUI

 

NICOLAE VACAROIU

 

 

Publicat ţn Monitorul Oficial cu numarul 901 din data de 12 decembrie 2002


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis