SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
Servicii contabile

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

HOTARÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007


privind supravegherea sanatatii lucratorilor
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 46 alin. (2) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate, pentru prevenirea îmbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de munca.
Art. 2
În sensul prezentei hotarâri, supravegherea sanatatii lucratorilor reprezinta totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a lucratorilor.
Art. 3
Potrivit prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Ministerul Sanatatii Publice este autoritatea competenta în domeniul medicinii muncii si al supravegherii starii de sanatate a lucratorilor.
Art. 4
Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii specialisti de medicina muncii.
CAPITOLUL II: Obligatiile angajatorilor
Art. 5
(1)Angajatorul trebuie sa se afle în posesia unei evaluari a riscului asupra sanatatii lucratorilor.
(2)Evaluarea riscului asupra sanatatii se actualizeaza daca s-au produs schimbari semnificative din cauza carora evaluarea ar fi depasita sau atunci când rezultatele supravegherii sanatatii o impun.
Art. 6
Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât si din sectorul privat, sunt obligati sa respecte reglementarile în vigoare privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
Art. 7
Angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.
CAPITOLUL III: Servicii medicale profilactice
Art. 8
(1)Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea în munca, de adaptare, periodic, la reluarea activitatii, promovarea sanatatii la locul de munca.
(2)Serviciile medicale profilactice prevazute la alin. (1) se efectueaza potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum si ale actelor normative specifice.
(3)În cazuri argumentate medical, stiintific, statistic, examenele medicale profilactice se vor adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale.
(4)Testarea psihologica a aptitudinilor în munca se face potrivit prevederilor anexei nr. 1.
Art. 9
(1)În sensul prezentei hotarâri, aptitudinea în munca reprezinta capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/functia pentru care se solicita examenul medical.
(2)Pentru stabilirea aptitudinii în munca, medicul specialist de medicina muncii poate solicita si alte investigatii si examene medicale de specialitate, suplimentare celor prevazute la art. 8.
Art. 10
În conditiile în care medicul de medicina muncii face recomandari de tip medical, aptitudinea este conditionata de respectarea acestora, iar în fisa de aptitudine - anexa nr. 5, avizul medical va fi "apt conditionat".
Art. 11
(1)Inaptitudinea temporara în munca, în sensul prezentei hotarâri, reprezinta incapacitatea medicala a lucratorului de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/functia pentru care se solicita examenul medical privind aptitudinea în munca, pâna la reevaluarea sanatatii de catre medicul de medicina muncii.
(2)În situatia în care lucratorul se afla temporar, din cauza unei boli, în situatia de incapacitate medicala privind desfasurarea activitatii la locul de munca în profesia/functia pentru care se solicita examenul medical de medicina muncii, medicul de medicina muncii stabileste inaptitudinea temporara pâna la disparitia cauzei medicale, iar în fisa de aptitudine - anexa nr. 5, avizul medical va fi "inapt temporar".
Art. 12
(1)Inaptitudinea permanenta în munca, în sensul prezentei hotarâri, reprezinta incapacitatea medicala permanenta a lucratorului de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/functia pentru care se solicita examenul medical privind aptitudinea în munca.
(2)Toate cazurile de inaptitudine medicala permanenta vor fi rezolvate de catre medicii de medicina muncii în colaborare cu medicii de expertiza capacitatii de munca, care se vor informa reciproc asupra rezolvarii situatiei de fapt.
Art. 13
Examenul medical al lucratorilor la angajarea în munca stabileste aptitudinea/aptitudinea conditionata/inaptitudinea permanenta sau temporara în munca pentru profesia/functia si locul de munca în care angajatorul îi va desemna sa lucreze privind:
a)compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente în momentul examinarii si viitorul loc de munca;
b)existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune în pericol sanatatea si securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca;
c)existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune în pericol securitatea unitatii si/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;
d)existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia îi asigura servicii.
Art. 14
În functie de rezultatul examenului medical la angajarea în munca, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:
a)adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice si la starea de sanatate a lucratorului, în situatia prevazuta la art. 15 lit. b);
b)îndrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte locuri de munca;
c)includerea în circuitul informational si operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita.
Art. 15
Examenul medical la angajarea în munca se efectueaza pentru:
a)lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata;
b)lucratorii care îsi schimba locul de munca sau sunt detasati în alte locuri de munca ori alte activitati;
c)lucratorii care îsi schimba meseria sau profesia.
Art. 16
(1)Examenul medical la angajarea în munca se face la solicitarea angajatorului, care va completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevazut în anexa nr. 2, si fisa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut în anexa nr. 3.
(2)În situatia schimbarii locului de munca, lucratorul este obligat sa prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul sau de munca anterior.
(3)Examenul medical la angajarea în munca consta în:
a)anamneza medicala profesionala si neprofesionala si examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevazut în anexa nr. 4;
b)examenele medicale clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut în anexa nr. 1.
(4)La indicatia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical la angajarea în munca pentru locurile de munca si activitatile cu expunere la factori de risc profesional cuprinde si examene medicale suplimentare celor prevazute în anexa nr. 1.
(5)Rezultatele examenului clinic si ale celorlalte examene medicale se înregistreaza în dosarul medical.
(6)Medicul specialist de medicina muncii, în baza fisei de solicitare a examenului medical la angajare, fisei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical si a examenelor medicale efectuate, completeaza fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.
(7)Numai medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical prevazut la alin. (3).
Art. 17
Fisa de aptitudine care finalizeaza examenul medical la angajarea în munca se completeaza numai de catre medicul de medicina muncii, în doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator.
Art. 18
Examenul medical de adaptare în munca se efectueaza la indicatia medicului specialist de medicina muncii în prima luna de la angajare si are urmatoarele scopuri:
a)completeaza examenul medical la angajarea în munca, în conditiile concrete noilor locuri de munca (organizarea fiziologica a muncii, a mediului de munca, relatiile om-masina, relatiile psihosociale în cadrul colectivului de munca);
b)ajuta organismul celor angajati sa se adapteze noilor conditii;
c)determina depistarea unor cauze medicale ale neadaptarii la noul loc de munca si recomanda masuri de înlaturare a acestora.
Art. 19
Efectuarea examenului medical periodic are urmatoarele scopuri:
a)confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine;
b)depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional;
c)diagnosticarea bolilor profesionale;
d)diagnosticarea bolilor legate de profesie;
e)depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la acelasi loc de munca;
f)depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitatii, pentru calitatea produselor sau pentru populatia cu care lucratorul vine în contact prin natura activitatii sale.
Art. 20
Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor lucratorilor.
Art. 21
Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele întocmite conform modelului prevazut în anexa nr. 1 si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.
Art. 22
Examenul medical periodic cuprinde urmatoarele:
a)înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în vederea angajarii sau de la ultimul examen medical periodic pâna în momentul examenului medical respectiv;
b)examenul clinic general, conform dosarului medical prevazut în anexa nr. 4;
c)examenele clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut în anexa nr. 1 si examenului indicat de catre medicul specialist de medicina muncii;
d)înregistrarea rezultatelor în dosarul medical prevazut în anexa nr. 4;
e)finalizarea concluziei prin completarea fisei de aptitudine, conform modelului prevazut în anexa nr. 5, de catre medicul specialist de medicina muncii, în doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator.
Art. 23
Examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza dupa o întrerupere a activitatii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activitatii, cu respectarea dispozitiilor art. 22.
Art. 24
Efectuarea examenului medical la reluarea activitatii are urmatoarele scopuri:
a)confirmarea aptitudinii lucratorului pentru exercitarea profesiei/functiei avute anterior sau noii profesii/functii la locul de munca respectiv;
b)stabilirea unor masuri de adaptare a locului de munca si a unor activitati specifice profesiei sau functiei, daca este cazul;
c)reorientarea spre un alt loc de munca, care sa asigure lucratorului mentinerea sanatatii si a capacitatii sale de munca.
Art. 25
Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activitatii ori de câte ori îl considera necesar, în functie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucratorul a absentat din productie.
Art. 26
Promovarea sanatatii la locul de munca reprezinta supravegherea activa a sanatatii lucratorilor în raport cu caracteristicile locului de munca si, în mod particular, cu factorii de risc profesionali.
Art. 27
În vederea constientizarii nevoilor si obiectivelor privind sanatatea si securitatea în munca în rândul lucratorilor, medicii specialisti cu pregatire în domeniu efectueaza activitati specifice de promovare a sanatatii la locul de munca pentru realizarea bunastarii lucratorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.
Art. 28
Serviciile de medicina muncii participa la realizarea si implementarea programelor de informare, educare si formare profesionala cu privire la sanatatea si securitatea în munca pentru lucratorii la care s-a efectuat supravegherea sanatatii prin examene medicale profilactice.
Art. 29
Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a lucratorilor si pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si de mediu, medicii de medicina muncii desfasoara activitate de consiliere privind sanatatea si igiena ocupationala a lucratorului si a reprezentantilor acestora din întreprindere si din comitetul de sanatate si securitate în munca, dupa caz, si colaboreaza cu organismele din domeniul securitatii si sanatatii în munca.
Art. 30
Persoana examinata poate contesta rezultatul dat de catre medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea în munca.
Art. 31
Contestatia prevazuta la art. 30 se adreseaza autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, în termen de 7 zile lucratoare de la data primirii fisei de aptitudine în munca.
Art. 32
Autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti desemneaza o comisie formata din 3 medici specialisti de medicina muncii si convoaca partile implicate în termen de 21 de zile lucratoare de la data primirii contestatiei.
Art. 33
Decizia comisiei este consemnata într-un proces-verbal si este comunicata în scris persoanei examinate medical.
Art. 34
Concluzia procesului-verbal este consemnata în fisa de aptitudine, în care a fost precizat rezultatul examenului medical contestat.
CAPITOLUL IV: Dispozitii finale
Art. 35
La aplicarea masurilor preventive tehnico-organizatorice la locurile de munca, angajatorii vor tine seama de rezultatele supravegherii sanatatii.
Art. 36
Lucratorii trebuie sa fie informati în legatura cu rezultatele proprii ale supravegherii sanatatii lor.
Art. 37
Dosarul medical si fisa de expunere la riscuri profesionale se pastreaza la structura de medicina muncii unde s-au efectuat examenele medicale de angajare si examenul medical periodic.
Art. 38
Înregistrarile medicale sunt pastrate o perioada de timp cel putin egala cu durata medie de expunere - afectare a starii de sanatate, pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel:
a)cabinetul de medicina muncii pastreaza dosarele medicale, fisele de expunere la riscuri profesionale si datele de morbiditate profesionala;
b)angajatorul pastreaza lista locurilor de munca cu riscuri profesionale si concluzia examinarii medicale (fisa de aptitudine);
c)în cazul schimbarii structurii de medicina muncii cu care a fost realizata supravegherea starii de sanatate a lucratorilor, înregistrarile medicale se predau noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator.
Art. 39
Lucratorul este obligat sa se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sanatatii la locul de munca, conform planificarii efectuate de catre medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.
Art. 40
Orice lucrator are dreptul sa consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si activitatii desfasurate.
Art. 41
La schimbarea locului de munca în alta unitate, lucratorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la structura de medicina muncii a unitatii respective.
Art. 42
Angajatorii în procedura de faliment vor informa structura de medicina muncii, care va preda la rândul ei înregistrarile medicale autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
Art. 43
La întreruperea temporara sau definitiva a activitatii lucratorului, structura de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului sau de familie.
Art. 44
Medicul specialist de medicina muncii si medicul de familie al lucratorului se vor informa reciproc si operativ referitor la aparitia unor modificari în starea de sanatate a lucratorului.
Art. 45
Pentru protectia sanatatii comunitare, în cazul sectoarelor cu riscuri (alimentar, zootehnic, farmaceutic, aprovizionare cu apa potabila, servicii catre populatie, cazare colectiva, piscine, salubritate etc.), examenele medicale la angajare, periodic, la reluarea muncii se pot completa cu examinarile specifice sectorului de activitate, la indicatia medicului specialist de medicina muncii.
Art. 46
Dosarului medical îi sunt aplicabile prevederile art. 21-25 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, referitoare la dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului.
Art. 47
Lucratorii au acces, la cerere, la toate informatiile referitoare la starea lor de sanatate.
Art. 48
- Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 49
Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga art. 48-81 din titlul II cap. VI si anexele nr. 4, 5, 6, 7 si 8 din Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr. 508/933/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.
-****-
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
ANEXA Nr. 1: FISE privind serviciile medicale profilactice detaliate în functie de expunerea profesionala
PARTEA 1: EXPLICAREA FISELOR
1.Examenul medical la angajare
a)La acest punct este mentionata obligativitatea efectuarii examinarii clinice conform datelor din Dosarul medical, pentru toti lucratorii.
b)La acest punct se includ pentru fiecare lucrator examinarile clinice, de laborator sau paraclinice în functie de agentul la care este expus, de situatia speciala de munca, profesie/ocupatie/functie.
2.Examenul medical periodic:
La acest punct sunt mentionate: examenul clinic complet (cu atentie deosebita pe anumite aparate si sisteme), examenele de laborator si paraclinice de efectuat în functie de factorul nociv profesional la care este expus lucratorul respectiv sau profesia/ocupatia/functia detinuta.
3.Contraindicatii:
Contraindicatii le sunt relative; ele necesita evaluarea raportului dintre gravitatea bolii si a factorilor constitutivi ai conditiei de munca, evaluare efectuata de medicul specialist de medicina muncii.
Contraindicatiile mentionate sunt valabile atât pentru examenul medical la angajare, cât si periodic.
4.Observatii:
a)Bolile acute, pâna la vindecarea lor, constituie contraindicatii absolute.
b)Medicul specialist de medicina muncii poate solicita, daca considera necesar pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de alta specialitate.
c)Mentionarea în prezentele fise a terminologiei: examen oftalmologie, neurologic, ORL, psihiatric, psihologic presupune efectuarea examinarii de catre medicul specialist respectiv la indicatia medicului de medicina muncii.
d)Examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua si la intervale mai scurte decât cele prevazute în fise, daca acest lucru este prevazut în contractul colectiv de munca sau alte dispozitii în acest sens, cu acordul conducerii unitatii si al reprezentantilor lucratorilor.
e)La încadrarea în munca, precum si cu ocazia controlului medical periodic al lucratorilor care concura la siguranta circulatiei din sectorul transporturi feroviare, navale si aeriene, al conducatorilor auto, precum si al altor categorii de lucratori care desfasoara activitati specifice, se vor efectua si examinarile stabilite prin reglementari speciale, în scopul constatarii daca starea sanatatii le permite sa îndeplineasca munca ce li se încredinteaza.
f)În functie de situatia epidemiologica locala, autoritatile de sanatate publica teritoriale vor stabili atât completarea examenelor medicale, cât si modificarea periodicitatii acestora în cadrul controalelor medicale periodice, în fiecare an calendaristic. Aceste modificari trebuie transmise în scris structurilor care desfasoara activitatea de supraveghere medicala de medicina muncii.
g)Pentru lucratorii expusi la radiatii ionizante se va respecta legislatia în vigoare ce reglementeaza domeniul activitatilor nucleare.
5.Prescurtari:
ECG = electrocardiografie
EEG = electroencefalografie
EMG = electromiografie
RPS = radiografie pulmonara standard.
PARTEA 2:
CAPITOLUL I: AGENTI CHIMICI
1.Fisa 1 - Acid acrilic, acrilati (monomeri), metilmetaacrilat
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic 
(în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
2.Fisa 2 - Acid cianhidric si compusi cianici, cu exceptia cianamidei calcice
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- ECG
- hemograma
- examen psihologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- tiocianati în sânge si/sau urina, la sfârsitul schimbului de lucru - anual
- ECG - anual
- hemograma - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- boli sau deformatii care împiedica purtarea mastii
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic 
(în functie de rezultatele spirometriei)
- anemie
- boli ale aparatului cardiovascular
- etilism cronic
- anosmie
- dermatoze
3.Fisa 3 - Acizi organici si derivati 
(anhidride, lactone, halogenuri acide, nitrili si amide)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite, cheratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic 
(în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
4.Fisa 4 - Acrilamida
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
c)contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
5.Fisa 5 - Acrilonitril si metaacrilonitril
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie - ECG
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- tiocianati în sânge si/sau în urina (la sfârsitul schimbului de lucru) - anual
- examen sumar de urina - anual
- spirometrie - anual
- ECG - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite, cheratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic 
(în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
- boli cronice ale aparatului cardiovascular
6.Fisa 6 - Alcool metilic
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen oftalmologie (fund de ochi)
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen oftalmologie - din 3 în 3 ani
- alcool metilic în urina - anual
Contraindicatii:
- boli ale nervului optic si/sau ale retinei
- boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
- etilism cronic
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
7.Fisa 7 - Alcooli (cu exceptia alcoolului metilic)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma pentru metilciclohexanol
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- hemograma (pentru metilciclohexanol) - anual
- determinarea acetonei în urina (pentru alcool izopropilic) - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite cronice, cheratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronsic 
(în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
- leucopenii pentru metilciclohexanol
8.Fisa 8 - Aldehide
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite cronice, cheratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic 
(în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
9.Fisa 9 - Amine alifatice
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite cronice, cheratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic 
(în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
10.Fisa 10 - Amine aromatice carcinogene (benzidina, 
- si - naftilamina, auramina, 4- aminodifenil, 
2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen sumar de urina (urobilinogen)
- creatinina sanguina
- hemograma
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- determinarea benzidinei în urina (pentru benzidina) - anual
- hemograma - anual
- examen citologic al exfoliatului vezical - la 10 ani de la angajare si apoi anual
Contraindicatii:
- cistite
- infectii urinare acute sau cronice
- litiaza renala, nefropatii cronice
- anemie
11.Fisa 11 - Amoniac
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
- conjunctivite cronice, cheratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
12.Fisa 12 - Anhidrida ftalica
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite cronice, cheratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
13.Fisa 13 - Arsen si compusii sai (cu exceptia hidrogenului arseniat)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- hemograma
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- hemograma - anual
- arsenurie - anual si la nevoie, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- anemie
- conjunctivite cronice, cheratite cronice
- dermatoze
14.Fisa 14 - Bariu (compusi solubili)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- ECG
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- ECG - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite cronice, cheratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- cardiopatii cronice
- hipertensiune arteriala
- dermatoze
- ulcer gastric sau duodenal
15.Fisa 15 - Benzen
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- timp de sângerare, timp de coagulare
- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- spirometrie
- TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - semestrial
- hemograma - semestrial
- timp de sângerare, timp de coagulare - semestrial
- fenoli urinari totali la sfârsitul schimbului de lucru 
sau acid S-fenilmercapturic urinar - semestrial
- sulfat index la sfârsitul schimbului de lucru - semestrial
- TGO, TGP, gamma GT
- spirometrie - semestrial
- examen psihologic sau examen psihiatric 
- la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- afectiuni hematologice
- sindroame hemoragipare
- hepatopatii cronice
- boli ale sistemului nervos central
- stomac operat
16.Fisa 16 - Benzochinona si produsi de oxidare ai hidrochinonei
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi, tegumente)
b)-
c)contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- dermatoze
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: ochi, tegumente)
- examen oftalmologie - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
17.Fisa 17 - Beriliu si compusi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- spirometrie - anual
- dozarea beriliului în urina - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite cronice, cheratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
18.Fisa 18 - Brom
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator)
b)- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: tegumente, aparat respirator)
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite cronice, cheratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
- colite cronice
19.Fisa 19 - Cadmiu metalic (pulberi si fumuri)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- examen sumar de urina
- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- hemograma - anual
- examen sumar de urina - anual
- testul cu acid tricloracetic în urina - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- cadmiurie - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- nefropatii cronice
- anemii
- boli cronice ale cailor respiratorii
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- emfizem pulmonar
20.Fisa 20 - Carbamati
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual si în timpul campaniei de lucru - saptamânal
- colinesteraza eritrocitara sau serica în timpul campaniei de lucru
, din 10 în 10 zile sau dupa o expunere severa accidentala
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice sau deformatii care împiedica purtarea mastii de protectie
- boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
- dermatoze
21.Fisa 21 - Cetone
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi, tegumente)
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: ochi, tegumente)
- acetonurie (numai pentru acetona) - anual
- metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetona) - anual
- 2,5-hexandionurie si 4,5-dihidroxi-2-hexanonurie (numai pentru metil-n-butilcetona) - anual
Contraindicatii: -
22.Fisa 22 - Chinone
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi)
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: ochi)
- examen oftalmologie - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- dermatoze
23.Fisa 23 - Cianamida calcica
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
Contraindicatii:
- etilism cronic
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- dermatoze
24.Fisa 24 - Clor si compusi (în afara hidrocarburilor clorurate)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen ORL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- spirometrie
- ECG
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- ECG - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cardiace cronice
- dermatoze
25.Fisa 25 - Clorcianul si clorura de cianurii
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistemul nervos central si periferic)
b)- spirometrie
- ECG
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: sistemul nervos central si periferic)
- spirometrie - anual
- ECG - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- tiocianati în sânge sau în urina la sfârsitul schimbului de lucru - anual
- hematocrit, hemoglobina - anual
- TGO, TGP, gamma GTP - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice ale sistemului nervos central
- boli cronice ale aparatului cardiovascular: boala arteriala periferica
, boala cardiaca ischemica, valvulopatii
- etilism cronic
- hepatopatii cronice
- dermatoze
26.Fisa 26 - Clorura de vinil
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- TGO, TGP, gamma GTP
- numaratoare de trombocite
- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- TGO, TGP, gamma GGT - anual
- numaratoare trombocite - anual
- radiografia mâinilor - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- test presor la rece - anual
- fosfataza alcalina - anual
- examen sumar urina (urobilinogen) - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- hepatopatii cronice
- arteriopatii
- sindrom Raynaud, boala Raynaud
- sclerodermie
- dermatoze
- afectiuni osoase difuze
- trombocitopenii
27.Fisa 27 - Cobalt (oxizi, saruri)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: aparat respirator)
b)- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: aparat respirator)
- examen ORL - din 2 în 2 ani
- cobalturie - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli alergice
- dermatoze
28.Fisa 28 - Crezoli
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- examen sumar urina (urobilinogen)
- TGO, TGP, gamma GT
- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- hemograma - anual
- examen sumar urina (urobilinogen) - anual
- TGP, TGP, gamma GT - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- anemie
- hipertensiune arteriala
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
29.Fisa 29 - Crom si compusi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: cai aeriene superioare 
- ulceratie, perforatie sept nazal pentru cromul hexavalent)
b)- hemograma
- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: cai aeriene superioare 
- ulceratie, perforatie sept nazal pentru cromul hexavalent)
- examen ORL inclusiv laringoscopie - la 3 ani de la angajare si apoi anual
- spirometrie - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- cromurie - anual
- examen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare si apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- ulcer gastric si duodenal
- colita cronica
- hepatopatii cronice
- anemii
- dermatoze
30.Fisa 30 - Cupru (fumuri si pulberi)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: aparat respirator)
b)- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - din 2 în 2 ani
- examen ORL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
31.Fisa 31 - Decaboran, pentaboran
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistemul nervos, starea psihica)
b)- TGO, TGP, gamma GT
- examen sumar de urina (urobilinogen)
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: sistemul nervos, starea psihica)
- TGO, TGP, gamma GT - anual
Contraindicatii:
- boli organice ale sistemului nervos central
- hepatopatii cronice
32.Fisa 32 - Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen ORL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
33.Fisa 33 - Diboran
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice ale aparatului cardiovascular
34.Fisa 34 - Difenil si derivati (- metan, - etan, - eter), decalina, tetralina, difeniloxid
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator)
b)- spirometrie
- ECG
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: tegumente, aparat respirator)
- ECG - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
- HTA
35.Fisa 35 - Dimetilformamida, dimetil acetamida
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen sumar de urina (urobilinogen)
- TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gamma GT (+ alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) - anual
- metilformamida în urina (pentru dimetilformamida) - anual
- n-metilacetamida în urina (pentru n-n-demetilacetamida) - anual
Contraindicatii:
- hepatopatii cronice
- ulcer gastric si/sau duodenal
- dermatoze
36.Fisa 36 - Dimetilnitrozamina
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen sumar de urina (urobilinogen)
- TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual
Contraindicatii:
- hepatopatii cronice
37.Fisa 37 - Dimetilsulfat
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
- creatinina sanguina
- examen sumar de urina (urobilinogen)
- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual
- creatinina sanguina - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
38.Fisa 38 - Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen ORL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- astm bronsic
- dermatoze
39.Fisa 39 - Dioxan (dietilendioxid)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen sumar de urina (urobilinogen)
- creatinina sanguina
- spirometrie
- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- creatinina sanguina - anual
- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
40.Fisa 40 - Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
- conjunctivite cronice, cheratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
41.Fisa 41 - Esteri organo-fosforici
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - la fiecare 10 zile de la începerea campaniei
- determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare 
- în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile, sau dupa o expunere severa accidentala
Contraindicatii:
- boli ale sistemului nervos central si periferic
- boli cronice care împiedica portul mastii si costumului de protectie
- dermatoze
42.Fisa 42 - Eteri si derivati
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- hemograma - anual
Contraindicatii:
- afectiuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste
- anemie
- litiaza renala
43.Fisa 43 - Etilenclorhidrina, monoclorhidrina, diclorhidrina, epiclorhidrina
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen sumar de urina (urobilinogen)
- spirometrie
- creatinina sanguina
- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- spirometrie - anual
- creatinina sanguina - anual
- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- boli psihice
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
44.Fisa 44 - Etilenimina, propilenimina
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
45.Fisa 45 - Etilenoxid
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice ale sistemului nervos central
- dermatoze
46.Fisa 46 - Fenilhidrazine
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- timp de sângerare, timp de coagulare
- examen sumar de urina
- creatinina sanguina
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- hemograma, reticulocite (când exista anemie) - anual
- timp de sângerare, timp de coagulare - anual
- examen sumar de urina - anual
- creatinina sanguina - anual
Contraindicatii:
- anemie
- trombocitopenii
- sindroame hemoragipare
- boli alergice
- nefropatii cronice
- dermatoze
47.Fisa 47 - Fenoli, omologii sai si derivatii lor halogenati
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- fenoli totali în urina
- TGO, TGP, gamma GT
- creatinina sanguina
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- fenoli totali urinari - anual
- dozarea pentaclorfenolului în urina (pentru pentaclorfenol) - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- bronhopneumopatii cronice
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- dermatoze
48.Fisa 48 - Fluor si compusi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- determinarea fluorului în urina - anual
- radiografia unui element al scheletului: carp, bazin, coloana lombara 
- la 5 ani de la angajare si apoi din 3 în 3 ani
, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
49.Fisa 49 - Fluor acetat si metilfluoracetat de sodiu
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- ECG
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- miocardiopatii
- hipoparatiroidii
- hipocalcemii
50.Fisa 50 - Fosforul si compusi sai anorganici
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- examen sumar de urina (urobilinogen)
- TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- hemograma - anual
- radiografie dentara si a mandibulei - din 3 în 3 ani
- examen sumar de urina - anual
- TGO, TGP, gamma GT - semestrial
- creatinina sanguina - semestrial
- examen stomatologic - din 3 în 3 ani (inclusiv radiografia dentara si a mandibulei)
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- hipertiroidie manifesta
- ulcer gastric si duodenal, colita cronica
- stomatite ulcerative
- osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei
51.Fisa 51 - Fosgen (oxiclorura de carbon)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: aparatul respirator)
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: aparatul respirator)
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
52.Fisa 52 - Glicoli si derivatii halogenati
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma completa (în special pentru metil- si butil- celosolv)
- examen sumar de urina
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen sumar de urina - anual
- creatinina sanguina - anual
- acidul oxalic în urina sau acidul glicolic în sânge (pentru etilenglicol) - anual
- hemograma (în special pentru metil si butil- celosolv) - anual
Contraindicatii:
- nefropatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos central
- hemopatii - numai pentru metil si butil - celosolv
53.Fisa 53 - Hidrazina, dimetilhidrazina
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- hidrazinurie (pentru hidrazina) - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
54.Fisa 54 - Hidrocarburi alifatice si aromatice halogenate 
(în afara de clorura de vinil si tetraclorura de carbon)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- creatinina sanguina
- TGO, TGP, gamma GT
- examen sumar de urina (urobilinogen)
- ECG
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- acid tricloracetic si tricloretanol în urina - anual
- acid trifluoroacetic în urina (pentru halotan) - anual
- hexaclorbenzen în ser (pentru hexaclorbenzen) - anual
- hexaclorciclohexan în sânge sau ser (pentru gamma hexaclorciclohexan) - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- creatinina sanguina - anual
- TGO, TGP, gamma GT - anual
Contraindicatii:
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos central
- boli psihice
- miocardiopatii cronice
- etilism cronic
- dermatoze
55.Fisa 55 - Hidrocarburi aromatice (în afara de benzen): toluen, xilen, naftalina etc.)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- spirometrie
- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- acid hipuric si/sau orto- cresol în urina (pentru toluen) - anual
- acid metilhipuric în urina (pentru xilen) - anual
- examen oftalmologie (pentru naftalen) - anual
- hemograma - anual
- spirometrie - anual
- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- boli hematologice
- boli cronice ale sistemului nervos central
- cataracta pentru naftalen
56.Fisa 56 - Hidrocarburi din petrol alifatice si aliciclice 
(benzine, white-spirit, solvent nafta etc.)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- TGO, TGP, gamma GT - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale sistemului nervos central
- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
- etilism cronic
- dermatoze
57.Fisa 57 - Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea gudroanelor
, a carbunelui, a titeiului si a sisturilor bituminoase 
(antracen, benzantracen, 3-4-benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator)
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: tegumente, aparat respirator)
- RPS - la 5 ani de la angajare si apoi din 3 în 3 ani
- spirometrie - anual
- examen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare, apoi din 2 în 2 ani
Contraindicatii:
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic 
(în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- dermatoze
58.Fisa 58 - Hidrogenul arseniat si stibiat
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- examen sumar de urina
- ECG
- TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- hemograma si reticulocite - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gamma GT - anual
- creatinina sanguina - anual
- arsen sau stibiu în urina - anual
Contraindicatii:
- anemie
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- boli cronice cardiace
59.Fisa 59 - Hidrogenul fosforat
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen sumar de urina
- spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- spirometrie - anual
- pseudocolinesteraza serica - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic 
(în functie de rezultatele spirometriei)
- hepatopatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos central
60.Fisa 60 - Hidrogen seleniat si telurat
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gamma GT - anual
- spirometrie - anual
- telur în urina (pentru telur si compusi) - anual
Contraindicatii:
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- hepatopatii cronice
61.Fisa 61 - Hidrogen sulfurat
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- anosmie
62.Fisa 62 - Insecticide organoclorurate (DDT, HCH)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- determinarea substantelor în sânge - anual, la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- epilepsie
- dermatoze
63.Fisa 63 - Izocianati
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
64.Fisa 64 - Mangan
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)examen neurologic
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen neurologic - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- manganurie - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
65.Fisa. 65 - Mercaptani
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- boli cronice ale sistemului nervos central
- boli psihice
66.Fisa 66 - Mercur metalic si compusi anorganici si organici
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistem nervos central si periferic
, stare psihica, tiroida, cavitatea bucala)
b)creatinina sanguina
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- mercur în urina - semestrial
- mercur în sânge - semestrial
- creatinina sanguina - anual
- examen stomatologic (specialist) - anual
, la indicata medicului specialist de medicina muncii
- examen neurologic - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
- boli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidie
- nefropatii cronice
- stomatite
67.Fisa 67 - Nichel si compusi (în afara nichelului carbonil)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- nichel în urina - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- spirometrie - anual
- examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului 
- la 10 ani de la angajare si apoi din 2 în 2 ani
- examen ORL - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic 
(în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
68.Fisa 68 - Nichel carbonil si alti carbonili metalici
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- ECG
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- nichel în urina - anual
- carboxihemoglobinemie - anual
- hemograma - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic 
(în functie de rezultatele spirometriei)
- cardiopatii cronice
- anemie
- boli organice ale sistemului nervos central
- epilepsie
69.Fisa 69 - Nicotina
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)ECG
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
Contraindicatii:
- boala cardiaca ischemica
- epilepsie
- arteriopatii periferice
70.Fisa 70 - Nitro si aminoderivati ai hidrocarburilor aromatice 
(în afara de amine carcinogene, trinitrotoluen si trinitrofenol)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- examen sumar de urina (urobilinogen)
- ECG
- TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- hemograma (la sfârsitul schimbului de lucru) - anual
- methemoglobinemie la sfârsitul schimbului de lucru - anual
- paranitrofenol urinar (pentru nitrobenzen) - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gamma GT - anual
- creatinina sanguina - anual
Contraindicatii:
- anemie
- hepatopatii cronice
- cardiopatii cronice
- etilism cronic
- boli alergice
- cistite, infectii urinare, litiaza renala (pentru toluidina, difenil- amina, dinitrofenol)
- dermatoze
71.Fisa 71 - Oxid de calciu, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- examen ORL - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
72.Fisa 72 - Oxid de carbon
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- ECG
- hemograma
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- ECG - anual
- carboxihemoglobinemie - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- boli cronice ale aparatului cardiovascular
- anemie
- epilepsie
73.Fisa 73 - Oxizi de azot (inclusiv acid azotic)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi, aparat respirator)
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
74.Fisa 74 - Ozon
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- ECG
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- ECG - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boala cardiaca ischemica
75.Fisa 75 - Piridina, omologi si derivati (aminopiridina, cloropiridina, picoline 
- metil piridine-, piperidina)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii - anual
- creatinina sanguina - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli neuropsihice cronice
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- dermatoze
76.Fisa 76 - Platina (saruri complexe solubile)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
77.Fisa 77 - Plumb metalic oxizi de plumb si compusi anorganici
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- creatinina sanguina
- uroporfirine urinare
- ECG
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - semestrial
- acid deltaaminolevulinic sau protoporfirina libera eritrocitara 
- anual si la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- plumbemie - anual
- hemograma anual
- creatinina sanguina - anual
- EMG - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boala cardiaca ischemica)
- boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
- afectiuni psihice
- anemie
- porfirii
- nefropatii cronice
- femei în perioada de fertilitate, minori (sub 18 ani)
78.Fisa 78 - Plumb tetraetil
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen neurologic
- examen psihiatric
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - semestrial
- examen neurologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- plumb total sau plumb dietil în urina 
- semestrial sau imediat dupa o expunere severa accidentala
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- epilepsie
- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
- hepatopatii cronice
- dermatoze
79.Fisa 79 - Propiolactona (beta-propiolactona)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen sumar de urina (urobilinogen)
- TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gamma GT - anual
- creatinina sanguina - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- dermatoze
80.Fisa 80 - Rasini epoxidice
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
81.Fisa 81 - Seleniu si compusi (în afara de hidrogenul seleniat)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- examen sumar de urina (urobilinogen)
- spirometrie
- TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- TGO, TGP, gamma GT - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- coproporfirine - anual
- spirometrie - anual
- seleniu în urina - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- hipertiroidism
- anemie
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- dermatoze
82.Fisa 82 - Staniu (compusi organici)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
83.Fisa 83 - Stibiu si compusi (în afara de hidrogen stibiat)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- spirometrie - anual
- stibiu în urina - anual
- ECG - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- polinevrite
84.Fisa 84 - Stiren
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- acid mandelic urinar sau fenilglioxalic urinar sau stiren în sânge (pentru stiren) 
- semestrial
- acid mandelic sanguin - semestrial
- hemograma - semestrial
- TS, TC, teste de fragilitate vasculara - semestrial
- TGO, TGP, gamma GT - semestrial
Contraindicatii:
- hemopatii
- boli cronice ale sistemului nervos central
85.Fisa 85 - Sulfura de carbon
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)ECG
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen neurologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- testul iodazidic la sfârsitul schimbului de lucru - lunar
, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- profil lipidic - la 3 ani de la angajare si apoi anual
- ECG - anual
- EMG - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
- boli psihice (inclusiv nevrozele)
- boli endocrine manifeste
- arterioscleroza
- boala cardiaca ischemica
- hipertensiune arteriala
- etilism cronic
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
86.Fisa 86 - Taliu si compusi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistem nervos central si periferic)
b)- glicemie
- examen de urina pentru glicozurie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: sistem nervos central si periferic)
- examen de urina (glicozurie) - anual
- ECG - anual
- taliu în urina - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
- etilism cronic
- hipertensiune arteriala, boala cardiaca ischemica
- diabet zaharat
- hipertiroidism
87.Fisa 87 - Telur si compusi (în afara hexafluorurii de telur - vezi fluor)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- telur în urina - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- dermatoze
88.Fisa 88 - Terebentina
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)examen sumar de urina
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen sumar de urina - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- nefropatii cronice
- boli cronice ale cailor urinare
- dermatoze
89.Fisa 89 - Tetraclorura de carbon
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen sumar de urina (urobilinogen)
- TGO, TGP, gamma GT
- creatinina sanguina
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gamma GT - anual
- creatinina sanguina - anual
Contraindicatii:
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos central
- boli psihice
- afectiuni cronice ale aparatului cardiovascular
- etilism cronic
- dermatoze
90.Fisa 90 - Tetraoxid de osmiu
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
91.Fisa 91 - Triclorura, pentaclorura si pentasulfura de fosfor etc.
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
92.Fisa 92 - Trimetilen, trinitramina
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- epilepsie
- boli psihice cronice
- dermatoze
93.Fisa 93 - Trinitrotoluen si trinitrofenol
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- examen sumar de urina (urobilinogen)
- examen oftalmologie (pentru cristalin)
- ECG
- TGO, TGP, gamma G
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- examen oftalmologie (pentru cristalin) - din 3 în 3 ani
- hemograma - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gamma GT - anual
- methemoglobinemie - anual
Contraindicatii:
- anemie
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- boli cronice cardiovasculare
- tulburari cristaliniene
- etilism cronic
- dermatoze
- boli alergice
94.Fisa 94 - Uleiuri minerale, gudroane, smoala, negru de fum
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examenul tegumentelor
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare si apoi din 3 în 3 ani
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- dermatoze
95.Fisa 95 - Vanadiu (pentaoxidul de vanadiu si alti oxizi)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- vanadiu în urina - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
96.Fisa 96 - Vinilcarbazol
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- examen sumar de urina (urobilinogen)
- TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- hemograma - anual
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice indicate de medicul specialist de medicina muncii - anual
Contraindicatii:
- hepatopatii cronice
- boli neuropsihice cronice
- anemie
- leucopenii
- dermatoze
97.Fisa 97 - Warfarina si alte cumarinice
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- hemograma
- timp de sângerare, timp de coagulare, timp de protrombina
- examen sumar de urina pentru hematurie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- hemograma - anual
- coagulograma - anual
- examen sumar de urina pentru hematurie - anual
Contraindicatii:
- diateze hemoragipare
- ulcer gastric si duodenal
- hemoroizi cu sângerari
- anemie
98.Fisa 98 - Zinc si compusi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator)
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: tegumente, aparat respirator)
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor aeriene superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- dermatoze
CAPITOLUL II: AGENTI FIZICI
1.Fisa 99 - Câmpuri electromagnetice neionizante din banda 0-300 GHz
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen oftalmologie (cristalin) - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- ECG
- glicemie
- hemograma completa
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen oftalmologie (cristalin) - la 10 ani de la angajare si apoi din 3 în 3 ani
- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- ECG - anual
- hemograma - anual
- glicemie - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
- boli cronice ale aparatului cardiovascular
- afectiuni hematologice (leucemii)
- boli endocrine: tiroida, hipofiza, gonade
- cataracta, glaucom, atrofie optica
- diabet zaharat
2.Fisa 100 - Presiunea atmosferica crescuta
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen ORL
- examen oftalmologie
- examen neurologic
- ECG
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen ORL - din 3 în 3 luni
- examen oftalmologie - din 3 în 3 luni
- examen neurologic - din 3 în 3 luni
- ECG - anual
Contraindicatii:
- vârsta peste 45 ani
- obezitate: peste 20% din greutatea normala
- etilismul cronic
- boli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubar
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiunea arteriala
, boala cronica ischemica, valvulopatii, arteriopatie cronica obliteranta
- osteoartropatii inflamatorii sau degenerative
- boli cronice ale sistemului nervos central sau periferic
- retinite, glaucom
- afectiuni endocrine
3.Fisa 101 - Radiatii infrarosii
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)examen oftalmologie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen oftalmologie - la 5 ani de la angajare si apoi din 2 în 2 ani
Contraindicatii:
- keratite, cataracta, retinopatii
- dermatoze
4.Fisa 102 - Radiatii ionizante
4.1.Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)se va insista:
- anamneza familiala, personala si profesionala, referitoare la expunerile neprofesionale 
la radiatii ionizante, la expunerile medicale în scop diagnostic sau terapeutic si 
la eventuale tratamente cu substante cu actiune medulostimulatoare sau meduloinhibitoare;
- efectuarea hemogramei complete, cu reticulocite
- teste citogenetice (la indicatie)
- examen oftalmologie (specialist), pentru activitati cu surse de neutroni sau 
particule grele si pentru cei care lucreaza în imagistica;
- examen psihologic;
- examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist), examen oftalmologie, examen ORL
, pentru operatorii care lucreaza nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice si a reactorilor nucleari
4.2.Examenul medical periodic:
1.pentru toate categoriile de personal expus la radiatii ionizante;
- examen clinic general - anual;
- examen hematologic - la 2 ani;
- examen citogenetic dupa 5 ani de expunere, apoi din 5 în 5 ani (la indicatie)
2.examinari speciale:
- pentru operatori care lucreaza nemijlocit la comanda centralelor neuclearoelectrice si 
a reactorilor nucleari: examen neurologic (specialist) si examen psihiatric (specialist), 
examen oftalmologie, examen ORL, glicemie, EKG - anual;
- pentru angajatii expusi la neutroni si particule grele din obiectivele nucleare majore 
(reactori si centrale nuclearoelectrice, centre de productie radiochimica
, uzine de prelucrare a combustibilului nuclear, precum si în alte activitati 
(la aprecierea medicului de medicina muncii): examen oftalmologie (specialist) - din 2 în 2 ani;
- pentru angajatii în sectorul de prelucrare a materiei prime nucleare din minele radioactive în subteran, 
în centrele de productie radiochimica, în statiile de tratare a deseurilor radioactive, cu o vechime de peste 10 ani; 
radiografie pulmonara posteroanterioara, citologie în sputa, analize citogenetice
, contorizare de corp uman - apoi din 5 în 5 ani;
- pentru angajatii din unitatile de productie radiochimica si din unitatile de medicina nucleara 
care lucreaza în mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: 
investigarea functiei tiroidiene - din 2 în 2 ani;
- pentru cei care lucreaza în imagistica - examen oftalmologie (specialist) la 2 ani interval;
3.în situatii de expunere exceptionala sau accidentala prin expunere externa sau interna:
- examen clinic general;
- examen hematologic complet;
- analize citogenetice (aberatii cromozomiale);
- contorizare de corp uman;
- investigatii de radiotoxicologie;
- alte examene de specialitate necesare precizarii diagnosticului
4.3.Contraindicatii:
A.pentru toate categoriile de activitati nucleare:
1.stari fiziologice:
- vârsta sub 18 ani
- sarcina, daca nu se asigura de catre angajator expunerea produsului de conceptie 
sub 1 mSv în perioada restanta de sarcina
- sarcina si alaptarea pentru contaminarea interna
2.boli actuale:
- boli psihice
- etilism cronic
- boli ce necesita tratament cu surse de radiatii ionizante sau investigatii si 
tratamente radiologice de lunga durata
- diabet zaharat decompensat - pentru cei care lucreaza cu surse deschise de radiatii ionizante si 
pentru operatorii de reactor nuclear
- stari precanceroase, neoplazii în evolutie, leziuni cutanate capabile de malignizare
- afectiuni hematologice
3.antecedente personale si profesionale:
- boala acuta de iradiere sau alte manifestari patologice în urma unor expuneri cronice la radiatii ionizante
B.pentru activitati cu surse de radiatii ionizante specifice:
- activitatea cu particule grele si neutroni: cataracta de pol anterior
- activitatea în mine radioactive: bronhopneumopatii cronice
- activitatea cu surse de radiatii ionizante deschise: hepatopatii cronice, nefropatii cronice, 
dermite sau eczeme cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioza, tiroidopatii, boli psihice
- pentru operatorii de reactor nuclear orice conditie care produce incapacitate subita, cum ar fi: 
epilepsia, tulburari mintale, diabetul zaharat, hipertensiunea arteriala
, bolile cardiovasculare sau pierderi de constienta.
5.Fisa 103 - Radiatii laser
Examen medical de angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: examen oftalmologie)
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen oftalmologie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- cataracta
- glaucom
- retinopatii
6.Fisa 104 - Ultrasunete si infrasunete
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistemul nervos central)
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: sistemul nervos central)
Contraindicatii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
7.Fisa 105 - Radiatii ultraviolete
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi, tegumente, aparat respirator)
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: ochi, tegumente, aparat respirator)
- examen oftalmologie - la 5 ani de la angajare si apoi din 2 în 2 ani
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- dermatoze
- leziuni precanceroase ale pielii
8.Fisa 106 - Temperatura ridicata
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- ECG (cu ECG de efort, la indicatia medicului specialist de medicina muncii)
- ecografie cardiaca, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- glicemie
- examen sumar de urina
- examen endocrinologie, la indicatia medicului de medicina muncii
- examen neuropsihiatric, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- ECG - anual
- glicemie - anual
- examen sumar de urina - anual
- ionograma - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- boli cronice ale aparatului cardiovascular
- litiaza renala
- insuficienta corticosuprarenaliana
- hipertiroidie
- hipotiroidie
- dermatoze cronice
- ulcer gastric sau duodenal
- obezitate (IMC > 35 kg/m2)
- capacitate sudorala diminuata prin absenta sau hipoplazia glandelor sudoripare (displazia ectodermica ereditara)
- afectarea nervilor periferici: diabet zaharat, alcoolism cronic
- mucoviscidoza
- perioada de convalescenta dupa o afectiune medicala acuta sau o interventie chirurgicala
- stare febrila
- afectiuni neuropsihice
- intoleranta idiopatica la caldura
9.Fisa 107 - Temperatura scazuta
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen ORL
- ECG
- examen sumar de urina
- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- ECG - anual
- RPS - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- otite, mastoidite, sinuzite cronice
- conjunctivite, dacrioadenite cronice
- boli cronice ale aparatului cardiovascular: boala ischemica cronica, HTA, valvulopatii, arteriopatie cronica obliteranta
- sindrom Raynaud
- dermatite a frigore
- nefropatii cronice
- boli imunitare cu anticorpi precipitanti la rece (crioglobulinemii)
- afectiuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetate
10.Fisa 108 - Vibratii mecanice (trepidatii)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen radiologie al coloanei vertebrale pentru vibratiile aplicate întregului corp 
- la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen radiologie al membrelor superioare pentru vibratiile aplicate sistemului mâna-brat 
- la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- arterita, arteriopatie cronica obliteranta
- artrite sau artroze ale articulatiilor supuse actiunii vibratiilor
- sindrom Raynaud, boala Raynaud
- polinevrite
- miozite, tenosinovite ale muschilor si tendoanelor supuse actiunii vibratiilor
11.Fisa 109 - Zgomot
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen ORL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii - audiometrie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- audiometrie - anual
- examen ORL - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- ECG si examen cardiologie - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihologic din 3 în 3 ani - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- boli cronice ale urechii medii si interne
- psihopatii, nevroze manifeste
- hipertensiunea arteriala, forma medie sau severa, asociata cu alti factori de risc
CAPITOLUL III: AGENTI FIZICO-CHIMICI
1.Valori limita de expunere profesionala pentru pulberi
Nr. crt.
 Denumire
 Valoare limita (8 ore)
 Observatii
 
1.
 Fibre de sticla cu filament continuu
 1 fibra/cm3
 fractiune respirabila
 
2.
 Bumbac, in, cânepa
 1 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
3.
 Faina de grâu
 0,5 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
4.
 Cereale (pulberi de)
 4 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
5.
 Celuloza
 10 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
6.
 Carbune, cocs, grafit (SiO2 sub 5%)
 2 mg/m3
 fractiune respirabila
 
7.
 Fibre de p-amida
 1 fibra/cm3
  
8.
 Caolin
 2 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
9.
 Ipsos, gips
 10 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
10.
 Marmura, creta (carbonat de calciu)
 10 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
11.
 Mica
 3 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
12.
 Ciment Portland
 10 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
13.
 Talc fara fibre de azbest
 2 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
14.
 Tutun (pulberi de)
 10 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
15.
 Lemn de esenta moale (pulberi)
 5 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
16.
 Carbura de siliciu (carborund)
 10 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
17.
 Stearat de zinc
 10 mg/m3
 fractiune inhalabila
 
18.
 Pulberi fara efect specific
 10 mg/m3
 fractiune respirabila
 

2.Fisa 110 - Aluminiu si oxid de aluminiu
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie - RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- aluminiu în urina - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare si apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care împiedica respiratia nazala
3.Fisa 111 - Azbest
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani
- spirometrie - anual
- examen citologic al sputei - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- tuberculoza pulmonara activa sau sechele pleuropulmonare, cu exceptia complexului primar calcificat
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care împiedica respiratia nazala
4.Fisa 112 - Bariu
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
Contraindicatii:
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice ale cailor aeriene superioare
5.Fisa 113 - Carburi metalice (pulberi de metale dure)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- RPS - din 5 în 5 ani
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- conjunctivite si keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care împiedica respiratia nazala
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
6.Fisa 114 - Ciment
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - la 5 ani de la încadrare si apoi din 3 în 3 ani
- RPS - la 5 ani de la încadrare si apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
- conjunctivite, keratite cronice
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice (în functie de rezultatele spirometriei)
- astm bronsic
- dermatoze
7.Fisa 115 - Dioxid de siliciu liber cristalin
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- examen ORL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- RPS - la 5 ani de la încadrare si apoi din 3 în 3 ani
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- forme active sau sechele de tuberculoza pleuropulmonara, cu exceptia complexului primar calcificat
- tuberculoza extrapulmonara actuala sau sechele de orice fel
- fibroze pulmonare de orice natura
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care împiedica respiratia nazala, rinite atrofice
- deformatii mari ale cutiei toracice, afectiuni ale diafragmului
- boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatii
- boli cronice care diminueaza rezistenta generala a organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze 
(P.C.E., sclerodermie, lupus eritematos diseminat s.a.)
8.Fisa 116 - Fier
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare si apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care împiedica respiratia nazala
9.Fisa 117 - Pulberi cu continut nesemnificativ de dioxid de siliciu liber cristalin 
(sub 5%) (lignit, sticla, lemn, fibre minerale artificiale, carborund etc.)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare si apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care împiedica respiratia nazala
10.Fisa 118 - Pulberi organice de natura vegetala si animala, cu actiune sensibilizanta si/sau iritanta 
(faina de grâu, cereale, tutun, bumbac, amestec de fibre textile, ricin, lemn exotic etc.)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- spirometrie - anual
Contraindicatii:
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
11.Fisa 119 - Silicati (cu exceptia azbestului)
- silicati simpli: bentonita, caolin, sepiolita, steatita, zirconiu, willemita, orto- si metasilicati de sodiu
- silicati dubli: mica, topaz, jad, feldspaturi si piatra ponce
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare si apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care împiedica respiratia nazala
12.Fisa 120 - Staniu
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- spirometrie
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare si apoi din 3 în 3 ani
Contraindicatii:
- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care împiedica respiratia nazala
CAPITOLUL IV: AGENTI BIOLOGICI
1.Fisa 121 - Agenti biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi, paraziti
Riscul de boala profesionala decurge din posibilitatea infectarii angajatului la locul de munca
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examene serologice specifice si/sau investigatii pentru depistarea agentului patogen profesional 
- anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- afectiunile sau starile imunosupresive
2.Fisa 122 - Substante cu actiune hormonala
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - semestrial
Contraindicatii:
- boli endocrine
CAPITOLUL V: CONDITII DE MUNCA PARTICULARE
1.Fisa 123 - Munca la înaltime
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: acuitate vizuala si probe vestibulare de echilibru)
b)- examen oftalmologie
- examen ORL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- audiometrie
- examen neurologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihologic sau examen psihiatric
- ECG
- glicemie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: acuitate vizuala si probe vestibulare de echilibru)
- examen oftalmologie - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- ECG - anual
- glicemie - anual
- audiometrie - anual
- examen ORL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii - anual
- examen neurologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- epilepsie
- boli psihice
- boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
- surditate
- tulburari de echilibru
- dizartrie
- afectiuni musculoscheletale care împiedica prehensiunea, statica sau echilibrul
- hipertensiune arteriala, forma medie sau severa
- boala cardiaca ischemica
- insuficienta cardiaca
- disfunctie ventilatorie medie sau severa, indiferent de cauza generatoare
- boli endocrine manifeste
- scaderea acuitatii vizuale sub 0,3 la un ochi si sub 0,7 la celalalt ochi fara corectie sau 
sub 0,7 la ambii ochi fara corectie optica suficienta (diferenta de corectie optica > 3D între ochi)
- miopie peste -3D cu astigmatism care sa nu depaseasca 2D cyl
- glaucom cu unghi îngust neoperat
- glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)
- dezlipire de retina (inclusiv postoperator)
- afachie
- îngustarea periferica a câmpului vizual mai mare de 20°, în cel putin 3 cadrane la AO
- retinopatie pigmentara confirmata (prin adaptometrie sau EOG)
- strabism si pareze sau paralizii ale muschilor oculomotori
- nistagmus
- hialite, corioretinite, uveite
- orice afectiune oculara acuta si evolutiva pâna la vindecare si reevaluare functionala vizuala
- vârsta sub 18 ani si peste 55 ani
2.Fisa 124 - Munca în retelele de foarte înalta, înalta, medie si joasa tensiune, 
aflate sau nu sub tensiune
2.1.Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: acuitate vizuala si simt cromatic, 
probe vestibulare de echilibru)
b)_
A.pentru retelele electrice de înalta tensiune:
- examen oftalmologie
- examen neurologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihologic
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- ECG
B.pentru retelele electrice de medie si joasa tensiune:
- examen oftalmologie -- la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen neurologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- ECG
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: acuitate vizuala si simt cromatic numai la 
cei care lucreaza cu fire colorate, probe vestibulare de echilibru)
- examen oftalmologie - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen neurologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihologic - (pentru retelele de medie si joasa tensiune - 
doar la indicatia medicului specialist de medicina muncii)
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- ECG - anual
2.2.Contraindicatii:
A.pentru retelele electrice de înalta tensiune:
- afectiuni musculoscheletale care împiedica prehensiunea, statica sau echilibrul
- boala cardiaca ischemica
- insuficienta cardiaca
- hipertensiune arteriala - forma medie sau severa
- boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
- boli psihice
- surditate
- dizartrie
- tulburari de echilibru
- epilepsie
- afachie
- dezlipire de retina (inclusiv postoperator)
- discromatopsie: la cei care lucreaza cu fire colorate
- glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
- glaucom cu unghi îngust neoperat
- hialite, corioretinite, uveite
- îngustare periferica de câmp vizual mai mare de 20 grade în cel putin 3 cadrane la AO
- miopie peste -3 D cu astigmatism care depaseste 2D cyl
- nistagmus
- scaderea acuitatii vizuale sub 0,5 la AO fara corectie sau sub 0,7 la AO cu corectie 
optica eficienta (diferenta de corectie optica > 3D între ochi)
- retinopatie pigmentara confirmata (prin adaptometrie sau EOG)
- strabism si pareze sau paralizii ale muschilor oculomotori
- orice afectiune oculara acuta pâna la vindecare si reevaluare functionala vizuala
B.pentru retelele electrice de medie si joasa tensiune:
- boli psihice
- discromatopsie
- scaderea acuitatii vizuale sub 0,5 la AO fara corectie
- orice afectiune oculara acuta si evolutiva pâna la vindecare si reevaluare functionala vizuala
3.Fisa 125 - Presiuni locale prelungite la nivelul partilor moi si ale osului sau la nivelul formatiunilor nervoase
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)
Examenul medical periodic:
a)examen clinic general - anual (atentie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)
- radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- miozite, tendinite, tenosinovite
- artroze sau artrite la nivelul muschilor si articulatiilor antrenati în procesul de munca
4.Fisa 126 - Suprasolicitarea analizatorului vizual
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: acuitate vizuala)
b)examen oftalmologie - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: acuitate vizuala)
- examen oftalmologie - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- scaderea acuitatii vizuale sub 0,5 la AO fara corectie sau sub 0,7 la ambii ochi cu corectie optica eficienta 
(diferenta de corectie optica > 3D între ochi)
- glaucom cu unghi îngust neoperat
- glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
- disfunctii severe ale echilibrului oculomotor
- tulburari ale simtului cromatic pentru lucrarile vizuale care constituie un risc în cadrul neperceperii lor
- retinopatie pigmentara
- orice afectiune oculara acuta pâna la vindecare
5.Fisa 127 - Suprasolicitarea aparatului locomotor
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- ECG - anual
Contraindicatii:
- malformatii congenitale si dobândite ale aparatului locomotor, în functie de solicitarile specifice profesiei
- afectiuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozite
CAPITOLUL VI: PERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE, CU RISC DE TRANSMITERE A BOLILOR INFECTIOASE DIRECT SAU INDIRECT 
(PRIN ALIMENTE, APA etc.)
1.Fisa 128 - Sectorul alimentar
1.1.Personalul care manipuleaza carnea cruda din unitatile de industrializate a carnii.
1.2.Personalul care lucreaza nemijlocit la prepararea alimentelor în bucatariile unitatilor de alimentatie 
publica si colectiva, în laboratoare de semipreparate culinare, de cofetarie, de înghetata si 
de bauturi racoritoare.
1.3.Personalul din unitatile de colectare si industrializare a laptelui
1.4.Personalul din industria semiconservelor de peste si oua
1.5.Restul personalului din unitatile de alimentatie publica si colectiva
1.6.Restul personalului din fabricile si sectiile de preparate de carne
1.7.Personalul din unitatile de îmbutelierea apelor minerale si din fabricile de bauturi racoritoare
1.8.Personalul din unitatile si punctele de desfacere a alimentelor, care manipuleaza alimente neambalate
1.9.Personalul din fabricile de produse zaharoase
1.10.Personalul din fabricile si sectiile de conserve sterilizate
1.11.Personalul din industria de panificatie, a pastelor fainoase, bauturilor alcoolice
OBS: Continutul si prevederile acestei fise se aplica numai persoanelor care vin în 
contact direct cu alimente neambalate
1.12.Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor si mucoaselor)
b)- examen coprobacteriologic
- examen coproparazitologic
- VDRL
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - semestrial (atentie examenul tegumentelor si mucoaselor)
- examen coprobacteriologic - în trimestrul II si trimestrul III
- examen coproparazitologic - anual
- VDRL - anual
Contraindicatii:
- afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite);
- boli infectocontagioase în evolutie pâna la vindecare
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
2.Fisa 129 - Sectorul zootehnic - personalul care lucreaza la îngrijirea animalelor din 
unitatile zootehnice cu productie de lapte
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b)- spirometrie
- VDRL
- examen coprobacteriologic
- examen coproparazitologic
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - semestrial (atentie: examenul tegumentelor)
- RPS - anual
- spirometrie - la fiecare 3 ani
- examen coprobacteriologic - în trimestrul II si trimestrul III
- examen coproparazitologic - anual
- VDRL - anual
Contraindicatii:
- afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
3.Fisa 130 - Industria farmaceutica
3.1.Personalul care lucreaza nemjlocit cu materia prima si produsul finit care nu sufera un proces de sterilizare
3.2.Personalul care lucreaza în laboratoare de preparare seruri, vaccinuri si derivate de sânge
3.3.Personalul care lucreaza cu materia prima si produsul finit ce sufera un proces de sterilizare
3.4.Examen medical la angajare:
a)conform datelor din dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)
b)- spirometrie - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- Ag HBs - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- anticorpi anti-HCV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- HIV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- VDRL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen coproparazitologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen coprobacteriologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)
- RPS - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- spirometrie - anual
- Ag HBs - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- anticorpi anti-HCV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- VDRL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- HIV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen coproparazitologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen coprobacteriologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
- afectiuni alergice
4.Fisa 131 - Instalatii centrale de aprovizionare cu apa potabila si alte unitati de interes public 
- personalul care participa la urmatoarele activitati: amenajarea paturilor filtrante, 
curatarea filtrelor si rezervoarelor, repararea si întretinerea puturilor de captare, a drenurilor, 
a captarilor de izolare
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b)- examen coprobacteriologic
- examen coproparazitologic
- VDRL
- anticorpi antivirus hepatita A
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: la examenul tegumentelor)
- examen coprobacteriologic - trimestrul II si trimestrul III
- exemen coproparazitologic - anual
- anticorpi antivirus hepatita A - anual
- VDRL - anual
Contraindicatii:
- afectiuni dermatologice transmisibile, acute
- boli infectocontagioase în evolutie pâna la vindecare, inclusiv starea de purtator pâna la sterilizare
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
5.Fisa 132 - Personal din unitatile de coafura, frizerie si cosmetica (manichiura si pedichiura)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor si mucoaselor)
b)- Ag Hbs
- anticorpi anti-HCV
- HIV
- VDRL
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: examenul tegumentelor si mucoaselor)
- RPS - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- Ag HBs - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- anticorpi anti-HCV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- HIV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- VDRL - anual
Contraindicatii:
- afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
- boli infectocontagioase în evolutie, pâna la vindecare
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
6.Fisa 133 - Personal care asigura întretinerea curateniei în unitatile de cazare publica si colectiva
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b)- VDRL
- examen coproparazitologic
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - semestrial (atentie: examenul tegumentelor)
- RPS - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen coproparazitologic - anual
- VDRL - anual
Contraindicatii:
- afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
- boli infectocontagioase în evolutie pâna la vindecare
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
7.Fisa 134 - Personalul de la bai, spalatorii publice si piscine
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b)- VDRL
- examen coprobacteriologic
- examen coproparazitologic
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: la examenul tegumentelor)
- RPS - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen coprobacteriologic - trimestrul II si trimestrul III
- examen coproparazitologic - anual
- VDRL - anual
Contraindicatii:
- afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
- boli infectocontagioase în evolutie pâna la vindecare
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
8.Fisa 135 - Personalul din sectorul de salubritate si ecarisaj
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b)- examen coproparazitologic
- anticorpi antivirus hepatita A
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: examenul tegumentelor)
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- examen coproparazitologic - anual
- anticorpi antivirus hepatita A - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
- boli infectocontagioase în evolutie pâna la vindecare
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
9.Observatii la fisele 128-135
9.1.Contraindicatii relative:
- afectiuni dermatologice transmisibile acute - lucratorii cu aceste boli sunt eliminati temporar 
de la locul de munca pâna la vindecarea completa a bolii;
- boli infectocontagioase în evolutie pâna la vindecare;
- lucratorii depistati cu leziuni pleuropulmonare pe radiografia pulmonara posteroanterioara vor 
i îndrumati catre unitatea teritoriala TBC pentru tratament de specialitate;
- lucratorii cu reactie serologica pentru lues pozitiva pot fi mentionati în activitate numai cu 
avizul medicului specialist dermatovenerolog;
- examenul coprobacteriologic urmareste depistarea starii de purtator de shigella, salmonella, vibrion holeric.
Purtatorii acestor germeni vor efectua tratament specific si îsi pot relua vechiul loc de munca numai dupa 
efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative. Prima din seria celor 3 coproculturi se recolteaza 
la 24 de ore de la terminarea tratamentului, iar urmatoarele 2 pâna la 72 de_ ore.
În cazul în care dupa 2 serii de tratament persoana continua sa fie purtatoare de salmonella sau shigella, 
se impune schimbarea locului de munca, purtatorul putând fi repartizat la alte locuri de munca 
fara risc de producere de epidemii.
Lucratorii vor efectua examen coprobacteriologic ori de câte ori prezinta tulburari digestive acute.
9.2.În sectorul alimentar, sefii de unitati trebuie sa informeze lucratorii asupra 
urmatoarelor simptome si afectiuni:
- febra
- diaree
- varsaturi
- icter
- amigdalita
- furuncule
- panaritii
- plagi ale mâinilor
- infectii ale pielii
- supuratii
si sa-i trimita la medic la aparitia acestora si a oricarei alte stari de boala.
Reprimirea la locul de munca se face de catre sefii de unitati pe baza avizului scris al medicului 
specialist în care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului specialist de medicina muncii.
9.3.Medicii specialisti de medicina muncii care acorda asistenta medicala în unitatile cu profil 
alimentar au urmatoarele obligatii:
- sa examineze lucratorii trimisi de sefii de unitate si sa precizeze în dosarele medicale ale acestora 
diagnosticul stabilit si masurile care trebuie luate, dupa caz: internare, schimbare temporara sau definitiva 
a locului de munca, examen coprobacteriologic sau alte examene medicale ori de laborator necesare:
- sa se deplaseze, daca este cazul, la locul de munca al lucratorului examinat pentru 
a efectua examenul medical al întregului personal;
- sa informeze, dupa caz, autoritatea de sanatate publica teritoriala;
- sa solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea starii de "purtator", 
în situatii epidemiologice deosebite si pentru categoriile de personal care prezinta risc crescut 
de transmitere de boli infectioase.
9.4.Personalul medico-sanitar din cadrul autoritatilor de sanatate publica cu rol de inspectie în 
domeniul alimentar au urmatoarele obligatii:
- în cadrul controlului conditiilor igienico-sanitare sa verifice si existenta fiselor de aptitudine ale lucratorilor;
- în situatii epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de personal care prezinta un risc crescut 
de transmitere a unor boli infectioase, sa dispuna efectuarea de examene de laborator profilactice 
pentru depistarea starii de "purtator".
Prevederile pct. 2, 3 si 4 se aplica în mod corespunzator si personalului de la statii de aprovizionare cu apa potabila, 
ferme si unitati producatoare de lapte, unitati ale industriei farmaceutice, laboratoare de preparare seruri, 
vaccinuri si derivate de sânge. Angajatii din aceasta categorie expusi profesional la factori nocivi profesionali 
(microclimat cald, zgomot, cloramina insecto-fungicide organo-fosforice, radiatii infrarosii, microunde etc.) 
vor efectua examenul medical la angajare si examenul medical periodic, conform fiselor factorilor nocivi respectivi.
CAPITOLUL VII: COLECTIVITATI DE COPII MICI (CRESE, LEAGANE), GRADINITE SI CASE DE COPII; 
SECTII (COMPARTIMENTE) DE NOU-NASCUTI, SPITALE (SECTII) DE PEDIATRIE
1.Fisa 136 - Personalul sanitar elementar si personalul de îngrijire
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b)- Ag HBs
- anticorpi anti-HCV
- VDRL
- HIV
- examen coproparazitologic
- examen coprobacteriologic
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - semestrial (atentie: examenul tegumentelor)
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- examen coprobacteriologic - în trimestrul II si trimestrul III
- examen coproparazitologic - anual
- VDRL - anual
- Ag HBs - anual
- anticorpi anti HCV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- HIV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
- examen coprobacteriologic pozitiv
- examen coproparazitologic pozitiv
- boli infectocontagioase în evolutie pâna la vindecare
- psihoze
2.Fisa 137 - Personal sanitar superior, mediu si personal educativ
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atentie: examenul tegumentelor)
b)- examene paraclinice în functie de specialitatea medicala si caracteristicile 
postului/locului de munca
- examen psihologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- Ag HBs
- anticorpi anti HCV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- VDRL
- HIV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen coproparazitologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen coprobacteriologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - semestrial (atentie examenul tegumentelor)
- RPS - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- VDRL - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- Ag HBs - anual
- anticorpi anti HCV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- HIV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen coproparazitologic - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen coprobacteriologic - în trimestrul II si trimestrul III, la indicatia medicului 
specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
- examen coprobacteriologic pozitiv
- boli infectocontagioase în evolutie pâna la vindecare
- psihoze
3.Fisa 138 - Institutii de învatamânt
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- RPS
- examen psihologic
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) - anual
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
- psihoze
- alcoolism cronic
4.Fisa 139 - Unitatile de T.B.C.
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- Ag HBs
- anticorpi anti HCV
- HIV
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- Ag HBs - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- anticorpi anti HCV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- HIV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- RPS - la indicatia medicului specialist de medicina muncii c) contraindicatii:
- psihoze
5.Fisa 140 - Personal medico-sanitar din unitatile de chirurgie generala, ORL, oftalmologie, 
obstetrica-ginecologie, stomatologie etc. (unitati spitalicesti sau ambulatorii)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- Ag HBs
- anticorpi anti HCV
- HIV
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- Ag HBs - anual
- anticorpi anti HCV - anual
- HIV - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- afectiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
- boli infectocontagioase în evolutie pâna la vindecare
- psihoze
6.Fisa 141 - Personal cu functie de decizie (functionar public aflat temporar într-o functie 
din viata politica sau sociala, cu atributii de interpretare si aplicare a legilor în vigoare 
pe teritoriul sau de activitate)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- examen psihologic (coeficient de inteligenta, teste de comportament, teste de personalitate)
- examen psihiatric
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) - anual
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- psihoze
7.Fisa 142 - Personal care în cadrul activitatii profesionale conduce utilaje, 
vehicule de transport intrauzinal si/sau masina institutiei
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din examenul medical (atentie: acuitate vizuala si auditiva, 
probe neurologice, etilism cronic)
b)- examen psihologic
- examen oftalmologie
- audiometrie
- examen ORL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen neurologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- ECG
- glicemie
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: acuitate vizuala si auditiva, probe neurologice, etilism cronic)
- examen psihologic - anual
- examen oftalmologie - anual
- audiometrie anual
- examen ORL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen neurologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- ECG - anual
- glicemie - anual
Contraindicatii:
- tulburari psihice de orice natura
- scaderea acuitatii vizuale sub 0,3 fara corectie la ambii ochi
- surditate
- epilepsie
- diabet zaharat decompensat
- etilism cronic
8.Fisa 143 - Personal care lucreaza în conditii de izolare
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- ECG
- examen psihologic
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- glicemie
- investigatii specifice, în functie de tipul de expunere profesionala
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - semestrial
- ECG - anual
- examen psihologic - anual
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- glicemie - anual
Contraindicatii:
- etilism cronic
- boli psihice (inclusiv nevroze, tulburari de personalitate)
- diabet zaharat decompensat
- boala cardiaca ischemica
- hipertensiune arteriala (gradul 3, complicata)
- altele, date de tipul expunerii profesionale
9.Fisa. 144 - Personal din strainatate care va lucra în România
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- investigatii specifice, în functie de tipul de expunere profesionala
- examen psihologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- VDRL
- Ag HBs
- anticorpi anti HCV
- HIV
- serologie sau investigatii specifice pentru afectiuni infectioase endemice în tara/regiunea de provenienta
Examenul medical periodic:
- examenul clinic general - anual sau semestrial, conform specificului postului de munca
- examen psihologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- investigatii corespunzatoare expunerii profesionale
Contraindicatii:
- specifice expunerii profesionale
10.Fisa 145 - Personal care lucreaza în tura de noapte (în intervalul orar 22,00-6,00)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)- glicemie
- ECG
- examen psihologic - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual
- glicemie - anual
- ECG - anual
- examen psihologic - anual
- examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
- diabet zaharat decompensat
- epilepsie
- psihoze manifeste
ANEXA Nr. 2: FISA de solicitare a examenului medical la angajare
Subsemnatul .................................... (numele si prenumele), 
angajator la întreprinderea/societatea comerciala/unitatea .................................. 
adresa: ..................................., tel.: .......... fax: ........, 
Cod CAEN si domeniu de activitate: .................. , solicit examen medical de medicina muncii pentru:
ANGAJARE |_| CONTROL MEDICAL PERIODIC |_| ADAPTARE |_| RELUAREA MUNCII |_| 
SUPRAVEGHERE SPECIALA |_| LA CERERE |_| SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCA |_| ALTELE |_|
conform legislatiei de securitate si sanatate în munca în vigoare, pentru:
domnul/doamna ........................, nascut/a la ............., CNP: ............, 
având profesiunea/ocupatia de: ................ si care urmeaza a fi/este angajat/a în functia: ................., 
la locul de munca: ................ din sectia (atelier, compartiment etc.) .................... .
Persoana examinata urmeaza sa efectueze activitatea profesionala la un loc/post de munca ce prezinta riscurile 
profesionale detaliate în Fisa de identificare a factorilor de risc profesional, anexata prezentei cereri.
Data ......................
Semnatura si stampila angajatorului
..................................
ANEXA Nr. 3:
Unitatea ....................................................

Adresa ......................................................

Telefon ......................................................
 Subunitatea ..................................................

Adresa .........................................................

Telefon .........................................................
 

FISA de identificare a factorilor de risc profesional
Denumirea postului: .................................................................
- Sectia/Departamentul ............................ Atelierul ....................
NAVETA: da |_| câte, ore/zi? |_| nu |_|
Descrierea activitatii: În echipa: da |_| nu |_|
Nr. ore/zi |_| Nr. schimburi de lucru |_| Schimb de noapte |_||_| Pauze organizate |_| sau nu |_|/Banda rulanta |_|
Risc de: infectare |_|/electrocutare |_|/înalta tensiune |_|/joasa, medie tensiune |_|/ înecare |_|
/asfixiere |_|/blocare |_|/microtraumatisme repetate |_|/lovire |_|/muscatura |_|/zgâriere |_|/ strivire |_|
/taiere |_|/întepare |_|/împuscare |_|/ardere |_|/oparire |_|/degerare |_|/miscari repetitive |_|
Alte riscuri: .............................................
Conduce masina institutiei: da |_| nu |_| Daca da, ce categorie: ...............
Loc de munca: în conditii deosebite |_|/în conditii speciale |_| sector alimentar |_| port-arma |_|
Operatiuni executate de lucrator în cadrul procesului tehnologic: ............................................
Descrierea spatiului de lucru: Dimensiuni încapere: L ............ l ............ H ........... m
Suprafata de lucru: verticala |_| orizontala |_| oblica |_|
Munca: \n conditii de izolare |_|/la înaltime |_| la altitudine |_|/în miscare |_|/pe sol |_|/ în aer |_|
/pe apa |_|/sub apa |_|/nisa |_|/cabina etansa |_|/aer liber |_|/altele:
Efort fizic: mic |_||_| mediu |_||_| mare |_||_| foarte mare |_||_|
Pozitie preponderent: ortostatica/în picioare |_| asezat |_| aplecata |_| mixta |_|/Pozitii fortate: 
da |_| nu |_| Daca da, ce tip: ..................
Pozitii vicioase: ....................................................
Gesturi profesionale: ............................................
Suprasolicitari: vizuale |_| auditive |_| stres neuropsihic |_|
Suprasolicitari osteomusculoarticulare: da |_| nu |_| Daca da, ce articulatii: coloana vertebrala 
(cervicala, toracala, lombara) |_| membre superioare (umar, cot, pumn) |_| membre inferioare (sold, genunchi, glezna) |_|
Manipulare manuala a maselor: daca da, precizati caracteristicile maselor manipulate: ridicare |_| coborâre |_| 
împingere |_| tragere |_| purtare |_| deplasare |_|
............................................................
Agenti chimici: (enumerati mai jos si bifati caracteristicile lor)*)
 > LA.
 > LA.
 Fp
 C
 P
 
..............................
 .........
 .........
 ..........
 .........
 ..........
 
..............................
 .........
 .........
 ..........
 .........
 ..........
 
..............................
 .........
 .........
 ..........
 .........
 ..........
 
..............................
 .........
 .........
 ..........
 .........
 ..........
 
..............................
 .........
 .........
 ..........
 .........
 ..........
 

*) Legenda: L.A. = Limite admisibile/Fp = Foarte periculos/C = Cancerigen/P = Patrunde prin piele 
(Puteti atasa fisei un tabel separat.)
Agenti biologici: ..................... Grupa ..................
Agenti cancerigeni: ..............................................
Pulberi profesionale:
 |_| > LA.
 |_| > LA.
 
..................... .....................
 |_|
 |_|
 
..................... .....................
 |_|
 |_|
 
..................... .....................
 |_|
 |_|
 

Zgomot profesional: < L.A. |_|/ > L.A. |_|/Zgomote impulsive da |_|/nu |_|
Vibratii mecanice: < L.A. |_|/> L.A. |_|
Microclimat (conform actelor normative în vigoare):
TEMPERATURA AERULUI: ..............................
VARIATII REPETATE DE TEMPERATURA: da |_| nu |_|
PRESIUNEA AERULUI: .....................................
UMIDITATE: .......................................................
Radiatii: da |_| nu |_| Daca da:
Radiatii Ionizante < L.A. |_| > L.A. |_| Daca da, se va completa partea speciala:
- PARTE SPECIALA PENTRU EXPUNEREA PROFESIONALA LA RADIATII IONIZANTE:
Data intrarii în mediu cu expunere profesionala la radiatii ionizante: ZZLLAAAA
Clasificare actuala în grupa A |_| sau B |_| si conditii de expunere:
Aparatura folosita: .....................................................................
Proces tehnologic: .....................................................................
Operatiuni îndeplinite: ................................................................
Surse folosite: închise |_| deschise |_|
Tip expunere: X externa |_|; gamma externa |_|; interna |_|; externa si interna |_|.
Masuri de protectie individuala folosite .......................................
Expunere anterioara:
Perioada: ...................... Nr. ani: |_||_|
Doza cumulata prin expunere externa (mSv): |_|_|_|_|
Doza cumulata prin expunere interna: |_|_|_|_|
Doza totala: |_|_|_|_|
Supraexpuneri anterioare
- exceptionale
- Tip expunere: X externa |_|; gamma externa |_|; interna |_|; externa si interna |_|;
- data: .................
- doza (mSv): .................
- concluzii: ......................
- accidentale
- Tip expunere: X externa |_|; gamma externa |_|; interna |_|; externa si interna |_|;
- data: .................
- doza (mSv): .................
- concluzii: ......................
Radiatii Neionizante < L.A. |_| > L.A. |_| Tipul: ....................
Iluminat: suficient |_| insuficient |_|/natural |_| artificial |_| mixt |_|
Mijloace de protectie colectiva: ..............................................
Mijloace de protectie individuala: ............................................
Echipament de lucru: ..............................................................
Anexe igienico-sanitare: vestiar |_| chiuveta |_| WC |_| dus |_| sala de mese |_| spatiu de recreere |_|
Altele: ....................................................................................
Observatii:
Data completarii: ..............
Angajator
.............................
ANEXA Nr. 4:
Unitatea medicala:
 Adresa:

Tel.:
 

DOSAR MEDICAL Nr. ..............
NUMELE .................................... PRENUMELE .........................................
SEX: M |_| F |_| VÂRSTA ............... DATA NASTERII ...............................
CNP ...................................................................................
ADRESA ............................................................................
OCUPATIA/FUNCTIA .....................................................
FORMARE PROFESIONALA ..........................................
RUTA PROFESIONALA
LOC DE MUNCA
 PERIOADA
 OCUPATIA/FUNCTIA
 NOXE
 
    
    
    
    
    
Activitati îndeplinite la actualul loc de munca:
 

Boli profesionale da |_| nu |_|
Accidente de munca da |_| nu |_|
Medic de familie .......................... tel. ...................
Declar pe propria raspundere ca nu sunt în evidenta cu epilepsie, boli psihice, 
boli neurologice si nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice, diabet: ......................
 

ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE
..............................................................................
ANTECEDENTE PERSOANELE FIZIOLOGICE SI PATOLOGICE/vaccinari/droguri
UM: ............ N = ...............
..............................................................................
Fumat: 0 |_|/de la .............. ani, în medie ................. tigari/zi
Alcool: 0 |_|/ocazional |_|
EXAMEN MEDICAL LA ANGAJARE:
T .......... cm G ........ kg IMC: obezitate nu |_| da |_| grad
EXAMEN CLINIC:
 
1. tegumente si mucoase ....................................................
 
2. tesut celular subcutanat ..................................................
 
3. sistem ganglionar ...........................................................
 
4. aparat locomotor ...........................................................
 
5. aparat respirator ............................................................
 
6. aparat CV: ....................................................................

TA ....... mmHg, AV ......./min, pedioase ........, varice ........
 
7. aparat digestiv ...............................................................
 
8. aparat urogenital ............................................................
 
9. SNC, analizatori: ...........................................................

a) acuitate vizuala vedere cromatica vedere în relief fara corectie optica |_| cu corectie optica: 
OD ........ OS ..........

b) voce tare voce soptita
 
10. sistem endocrin ............................................................
 
Concluzii examen clinic:
  
|_| sanatos clinic în momentul examinarii

|_| diagnostic: ......................................
 Semnatura si parafa medicului,

.....................
 

EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):

...................................................................
 

Concluziile examinarii de specialitate (medicina muncii):

|_| sanatos clinic în momentul examinarii

|_| diagnostic: ......................................
 
AVIZ MEDICAL:

pentru exercitarea ocupatiei/functiei ...........................................
 
 Recomandari:
 
APT
 |_|
 ................................................................................
 
APT CONDITIONAT
 |_|
 ................................................................................
 
INAPT TEMPORAR
 |_|
 ................................................................................
 
INAPT
 |_|
 ................................................................................
 
Data:
 Medic de medicina muncii,

Semnatura si parafa
 
Data urmatorului control medical:
  

EXAMEN MEDICAL PERIODIC:
Simptome actuale .....................................................................................
Reactualizarea anamnezei profesionale ......................................................
Simptome la locul de munca .....................................................................
Reactualizarea anamnezei neprofesionale ..................................................
T ............. cm G .......... kg IMC: obezitate nu |_| da |_| grad
EXAMEN CLINIC:
 
1. tegumente si mucoase ....................................................
 
2. tesut celular subcutanat ..................................................
 
3. sistem ganglionar ...........................................................
 
4. aparat locomotor ...........................................................
 
5. aparat respirator ............................................................
 
6. aparat CV: ....................................................................

TA ....... mmHg, AV ......./min, pedioase ........, varice ........
 
7. aparat digestiv ...............................................................
 
8. aparat urogenital ............................................................
 
9. SNC, analizatori: ...........................................................

a) acuitate vizuala vedere cromatica vedere în relief fara corectie optica |_| cu corectie optica: OD ........ OS ..........

b) voce tare voce soptita
 
10. sistem endocrin ............................................................
 
Concluzii examen clinic:
  
|_| sanatos clinic în momentul examinarii

|_| diagnostic: ......................................
 Semnatura si parafa medicului,

.....................
 

EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):

...................................................................
 

Concluziile examinarii de specialitate (medicina muncii):

|_| sanatos clinic în momentul examinarii

|_| diagnostic: ......................................
 
AVIZ MEDICAL:

pentru exercitarea ocupatiei/functiei ...........................................
 
 Recomandari:
 
APT
 |_|
 ................................................................................
 
APT CONDITIONAT
 |_|
 ................................................................................
 
INAPT TEMPORAR
 |_|
 ................................................................................
 
INAPT
 |_|
 ................................................................................
 
Data:
 Medic de medicina muncii,

Semnatura si parafa
 
Data urmatorului control medical:
  

ANEXA Nr. 5:
Unitatea medicala:
 Adresa:
 
Cabinet de medicina muncii
 Tel.:
 

Angajare |_| Control medical periodic |_| Adaptare |_| Reluarea muncii |_| Supraveghere speciala |_| Alte |_|
MEDICINA MUNCII - FISA DE APTITUDINE Nr. ......../.........
(Un exemplar se trimite la angajator, unul se înmâneaza angajatului)
Societate ...........................................................................................
Adresa: ............................................... Tel.: ............. Fax: ................
NUME ................................... PRENUME ......................................
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
OCUPATIE/FUNCTIE ....................................................................
LOC DE MUNCA ............................................................................
AVIZ MEDICAL:
 Recomandari:
 
APT
 |_|
 ................................................................................
 
APT CONDITIONAT
 |_|
 ................................................................................
 
INAPT TEMPORAR
 |_|
 ................................................................................
 
INAPT
 |_|
 ................................................................................
 
Data:
 Medic de medicina muncii (semnatura si parafa)
 

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 332 din data de 17 mai 2007
 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta consultanta ISO
Copyright © 2011 - Racis