SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
SISTEME INTEGRATE

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Hotararea 1076/2004


 n temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 72 alin. 5 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romniei adopta prezenta hotarre.

CAPITOLUL I: Prevederi generale

Art. 1

(1)Obiectivul prezentei hotarri este de a asigura un nivel nalt de protectie a mediului si de a contribui la integrarea consideratiilor cu privire la mediu n pregatirea si adoptarea anumitor planuri si programe, n scopul promovarii dezvoltarii durabile, prin efectuarea unei evaluari de mediu a planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

(2)Prezenta hotarre stabileste procedura de realizare a evaluarii de mediu, aplicata n scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptarii planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, definind rolul autoritatii competente pentru protectia mediului, cerintele de consultare a factorilor interesati si de participare a publicului.

(3)Evaluarea de mediu este parte integranta din procedura de adoptare a planurilor si programelor.

Art. 2

n sensul prezentei hotarri, expresiile si termenii urmatori semnifica:

a)aviz de mediu pentru planuri si programe - act tehnico-juridic scris, emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului n planul sau n programul supus adoptarii;

b)evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritatilor publice interesate de efectele implementarii planurilor si programelor, luarea n considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultari n procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate;

c)planuri si programe - planurile si programele, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, ca si orice modificari ale acestora, care:

(i)se elaboreaza si/sau se adopta de catre o autoritate la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de catre Parlament sau Guvern; si

(ii)sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;

d)public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice si, n concordanta cu legislatia sau cu practica nationala, asociatiile, organizatiile ori grupurile acestora;

e)raport de mediu - parte a documentatiei planurilor sau programelor care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicarii acestora si alternativele lor rationale, lund n considerare obiectivele si aria geografica aferenta, conform anexei nr. 2;

f)titularul planului sau programului - orice autoritate publica, precum si orice persoana fizica sau juridica care promoveaza un plan sau un program n ntelesul definitiei de la lit. c).

Art. 3

(1)Evaluarea de mediu se efectueaza n timpul pregatirii planului sau programului si se finalizeaza nainte de adoptarea acestuia ori de trimiterea sa n procedura legislativa.

(2)Prezenta procedura se realizeaza n etape, dupa cum urmeaza:

a)etapa de ncadrare a planului sau programului n procedura evaluarii de mediu;

b)etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a raportului de mediu;

c)etapa de analiza a calitatii raportului de mediu.

Art. 4

Evaluarea de mediu pentru planurile si programele dezvoltate la nivel local sau regional, care sunt parte integranta din planurile ori programele regionale sau nationale care au fost deja supuse evaluarii de mediu, va tine cont de rezultatul acestei evaluari, n scopul evitarii duplicarii. n acest caz se au n vedere si prevederile art. 20.

CAPITOLUL II: Domeniu de reglementare

Art. 5

(1)Evaluarea de mediu se efectueaza pentru planurile si programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, conform prevederilor alin. (2)-(4).

(2)Se supun evaluarii de mediu toate planurile si programele care:

a)se pregatesc pentru urmatoarele domenii: agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura, energie, industrie, inclusiv activitatea de extractie a resurselor minerale, transport, gestionarea deseurilor, gospodarirea apelor, telecomunicatii, turism, dezvoltare regionala, amenajarea teritoriului si urbanism sau utilizarea terenurilor, si care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevazute n anexele nr. 1 si 2 la Hotarrea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice private supuse acestei proceduri; ori care

b)datorita posibilelor efecte afecteaza ariile de protectie speciala avifaunistica sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001.

(3)Se supun evaluarii de mediu numai daca pot avea efecte semnificative asupra mediului:

a)planurile si programele prevazute la alin. (2), care determina utilizarea unor suprafete mici la nivel local;

b)modificarile minore la planurile si programele prevazute la alin. (2);

c)planurile si programele, altele dect cele prevazute la alin. (2), care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte.

(4)Decizia asupra existentei efectelor semnificative potentiale asupra mediului ale planurilor si programelor prevazute la alin. (3) se ia printr-o examinare caz cu caz, conform prevederilor art. 11.

Art. 6

(1)Prevederile prezentei hotarri nu se aplica planurilor si programelor:

a)al caror unic scop este apararea nationala sau protectia civila;

b)financiare sau bugetare;

c)privind sprijinul pentru dezvoltare rurala prin Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii - Sectiunea Garantare, pe anul 2007.

(2)Planurile si programele cofinantate de Uniunea Europeana prin fonduri structurale sau fonduri pentru dezvoltare rurala, inclusiv prin Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii - Sectiunea Garantare, a caror prima versiune se realizeaza nainte de anul 2006, respectiv anul 2007, si care se supun procedurii de adoptare sau sunt naintate procedurii legislative dupa aceasta data, fac obiectul procedurii prevazute de prezenta hotarre.

Art. 7

(1)Procedura de evaluare de mediu se aplica de autoritatile titulare de plan sau program n colaborare cu autoritatile competente pentru protectia mediului, cu consultarea autoritatilor publice centrale sau locale de sanatate si cele interesate de efectele implementarii planurilor si programelor, dupa caz, precum si a publicului si se finalizeaza cu emiterea avizului de mediu pentru planuri sau programe.

(2)Competenta de emitere a avizului de mediu revine agentiilor regionale de protectie a mediului, pentru planurile si programele locale si judetene, si autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pentru planurile si programele nationale si regionale.

(3)Participarea publicului la procedura de evaluare de mediu se face n mod efectiv nca de la initierea planului sau programului.

Art. 8

(1)Autoritatile competente pentru protectia mediului percep taxe pentru emiterea avizului de mediu, achitate la Trezoreria Statului, dupa cum urmeaza:

a)250.000 lei pentru fiecare plan local;

b)500.000 lei pentru fiecare plan judetean;

c)750.000 lei pentru fiecare plan regional;

d)1.000.000 lei pentru fiecare plan national.

(2)Autoritatile competente pentru protectia mediului percep tarife pentru parcurgerea etapelor prezentei proceduri, conform anexei nr. 4.

(3)Tarifele se achita n avans, pe etape de procedura, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului. n situatiile prevazute la art. 38, tarifele se ncaseaza de catre autoritatea pentru protectia mediului implicata n respectiva etapa procedurala.

(4)Cuantumul tarifelor se actualizeaza prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

CAPITOLUL III: Etape procedurale

SECTIUNEA 1: Etapa de ncadrare

Art. 9

(1)Titularul planului sau programului este obligat sa notifice n scris autoritatea competenta pentru protectia mediului si sa informeze publicul asupra initierii procesului de elaborare a planului sau programului si realizarii primei versiuni a acestuia, prin anunturi repetate n mass-media si prin afisarea pe pagina proprie de Internet, conform art. 29 alin. (2).

(2)Titularul planului sau programului pune la dispozitie autoritatii competente pentru protectia mediului si publicului, pentru consultare, prima versiune a planului sau programului.

(3)Pentru planurile si programele prevazute la art. 5 alin. (2) autoritatea competenta pentru protectia mediului transmite n scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuarii evaluarii de mediu n termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului.

(4)Publicul poate formula n scris comentarii si propuneri privind prima versiune a planului sau programului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului, conform art. 29 alin. (2), pe care le trimite la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Art. 10

(1)Autoritatile competente pentru protectia mediului conduc etapa de ncadrare a planurilor si programelor pentru care sunt notificate de catre titularul planului sau programului.

(2)Etapa de ncadrare se realizeaza cu consultarea titularului planului sau programului, a autoritatii de sanatate publica si a autoritatilor interesate de efectele implementarii planului sau programului, n cadrul unui comitet special constituit.

(3)Autoritatile competente pentru protectia mediului identifica autoritatile publice care, datorita atributiilor si raspunderilor specifice pe care le au n domeniul protectiei mediului, sunt interesate de efectele implementarii planului sau programului.

(4)Comitetul prevazut la alin. (2) se constituie la nivel central prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si la nivel regional, judetean, local si al municipiului Bucuresti, inclusiv n cazul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", prin ordin al conducatorului agentiei regionale competente pentru protectia mediului.

(5)Titularul planului sau programului este obligat sa puna la dispozitie comitetului special constituit, spre consultare, prima versiune a planului sau programului.

Art. 11

(1)Pentru planurile si programele prevazute la art. 5 alin. (3) autoritatile competente pentru protectia mediului decid daca acestea pot avea efecte semnificative asupra mediului, printr-o analiza caz cu caz, lund n considerare criteriile relevante prevazute n anexa nr. 1.

(2)La realizarea ncadrarii se tine cont de comentariile si propunerile primite din partea publicului, potrivit art. 9 alin. (4).

(3)Autoritatea competenta pentru protectia mediului ia decizia de ncadrare pe baza consultarilor realizate n cadrul comitetului prevazut la art. 10 alin. (2), n termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificarii.

Art. 12

(1)Autoritatile competente pentru protectia mediului aduc la cunostinta publicului decizia motivata a etapei de ncadrare, prin publicare pe pagina proprie de Internet, n termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se publica n mass-media de catre titular.

(2)Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de ncadrare pe care le trimite n scris autoritatii competente pentru protectia mediului, n termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

(3)Autoritatea competenta pentru protectia mediului poate reconsidera decizia privind etapa de ncadrare, pe baza propunerilor justificate ale publicului n cadrul consultarilor desfasurate n comitetul special constituit, n termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului prevazut la alin. (2). Decizia finala, motivata, se aduce la cunostinta publicului n termen de 3 zile calendaristice, prin afisare pe pagina proprie de Internet. Decizia finala se publica n mass-media de catre titular.

Art. 13

Planurile si programele care, n urma etapei de ncadrare, nu necesita evaluare de mediu urmeaza a fi supuse procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

SECTIUNEA 2: Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a raportului de mediu

Art. 14

(1)Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu al informatiilor ce trebuie incluse n raportul de mediu, precum si analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac n cadrul unui grup de lucru.

(2)Grupul de lucru este alcatuit din reprezentanti ai titularului planului sau programului, ai autoritatilor competente pentru protectia mediului si pentru sanatate, ai altor autoritati interesate de efectele implementarii planului sau programului, identificate conform art. 10 alin. (3), din una sau mai multe persoane fizice ori juridice atestate conform prevederilor legale n vigoare, precum si experti care pot fi angajati, dupa caz.

(3)Constituirea grupului prevazut la alin. (1) este obligatia titularului. Grupul de lucru are caracter nepermanent, fiind constituit special pentru planul sau programul respectiv, pe baza nominalizarilor facute de autoritatile pe care le reprezinta. Nominalizarile se fac la solicitarea titularului.

(4)Grupul de lucru se reuneste pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor art. 16-19.

(5)Punctele de vedere exprimate n sedintele grupului de lucru se consemneaza n procese-verbale semnate de membrii grupului. Un exemplar al proceselor-verbale ramne la autoritatea competenta de protectie a mediului.

Art. 15

(1)Titularul planului sau programului prezinta grupului de lucru obiectivele specifice ale planului sau programului.

(2)Persoanele atestate, mpreuna cu expertii angajati, dupa caz, analizeaza problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului si evolutia acestuia n absenta implementarii planului sau programului, si determina obiectivele de mediu relevante n raport de obiectivele specifice ale planului sau programului.

(3)Rezultatele activitatii prevazute la alin. (2) sunt prezentate grupului de lucru.

Art. 16

(1)Titularul planului sau programului proiecteaza alternative posibile, lund n considerare obiectivele si aria geografica a planului sau programului, precum si informatiile prevazute la art. 15 alin. (2). Alternativele posibile se aduc la cunostinta grupului de lucru.

(2)Grupul de lucru evalueaza modul n care alternativele propuse ndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan sau program.

Art. 17

Pe baza recomandarilor grupului de lucru, titularul planului sau programului elaboreaza detaliat alternativele care ndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan sau program.

Art. 18

(1)Persoanele atestate, mpreuna cu expertii angajati, dupa caz, analizeaza efectele semnificative asupra mediului a alternativelor propuse de titularul planului sau programului, folosind criteriile prevazute n anexa nr. 1, si stabilesc masurile de prevenire, reducere, compensare si monitorizare a efectelor semnificative ale impactului asupra mediului pentru fiecare alternativa a planului sau programului, facnd recomandari n acest sens.

(2)Masurile si recomandarile prevazute la alin. (1) se aduc la cunostinta grupului de lucru.

Art. 19

(1)Titularul planului sau programului, lund n considerare informatiile prevazute la art. 18, stabileste si prezinta grupului de lucru urmatoarele:

a)alternativa finala a planului sau programului;

b)masurile de prevenire, reducere si compensare a efectelor semnificative asupra mediului;

c)programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementarii planului sau programului.

(2)Alternativa finala reprezinta proiectul de plan sau de program.

(3)Persoanele atestate, mpreuna cu expertii angajati, dupa caz, analizeaza masurile propuse de titularul planului sau programului, precum si programul de monitorizare si ntocmesc raportul de mediu.

(4)Continutul-cadru al raportului de mediu este cel prevazut n anexa nr. 2.

Art. 20

(1)Raportul de mediu identifica, descrie si evalueaza potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementarii planului sau programului, precum si alternativele rezonabile ale acestuia, lund n considerare obiectivele si aria geografica ale planului sau programului.

(2)La pregatirea raportului de mediu se iau n considerare informatiile obtinute prin aplicarea prevederilor art. 14-19, precum si informatiile relevante cu privire la efectele de mediu ale planurilor sau programelor de care se dispune si care sunt obtinute la alte niveluri de decizie sau prin alte acte normative.

(3)Informatiile furnizate n raportul de mediu trebuie sa fie corelate cu gradul de cunoastere si cu metodele de evaluare, continutul, nivelul de detaliu al planului sau programului si cu stadiul acestuia n procesul de luare a deciziei.

(4)Pentru planurile si programele dezvoltate la nivel local sau regional, care urmeaza sa fie integrate n planuri ori programe regionale sau nationale care au fost deja supuse evaluarii de mediu, raportul de mediu trebuie sa tina cont de rezultatul acestei evaluari, de stadiul planului ori programului n procesul decizional, precum si masura n care anumite probleme sunt mai bine evaluate la alte niveluri de decizie, pentru a evita duplicarea evaluarii.

Art. 21

(1)Titularul planului sau programului anunta n mass-media, inclusiv prin afisare pe propria pagina de Internet, disponibilizarea proiectului de plan sau de program, finalizarea raportului de mediu, locul si orarul consultarii acestora si faptul ca publicul poate face comentarii si propuneri scrise, conform art. 30 alin. (2).

(2)Publicul interesat si poate exprima opinia asupra proiectului de plan sau de program propus si asupra raportului de mediu si transmite aceste opinii titularului planului sau programului si autoritatii de mediu competente.

(3)Pe baza observatiilor justificate, primite din partea publicului, titularul planului sau programului aduce modificari proiectului de plan sau de program si/sau raportului de mediu elaborat pentru acesta.

SECTIUNEA 3: Etapa de analiza a calitatii raportului si de luare a deciziei

Art. 22

(1)Titularul planului sau programului are obligatia ca n termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu conform art. 21 alin. (3) sa transmita proiectul de plan sau de program si raportul de mediu elaborat pentru acesta autoritatii competente pentru protectia mediului, autoritatii competente pentru sanatate si autoritatilor interesate de efectele implementarii planului sau programului, identificate conform art. 10 alin. (3).

(2)n cazul n care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontiera, titularul, prin intermediul autoritatii publice centrale care promoveaza planul sau programul, este obligat sa transmita proiectul de plan sau de program si raportul de mediu elaborat pentru acesta, n limba engleza, autoritatilor centrale de mediu din statele posibil afectate, n termen de maximum 20 de zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu, conform art. 21 alin. (3).

(3)Autoritatea competenta pentru sanatate si celelalte autoritati interesate de efectele implementarii planului sau programului, prevazute la alin. (1), au obligatia ca n termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de plan sau de program si a raportului de mediu sa elaboreze si sa transmita n scris autoritatii competente pentru protectia mediului un punct de vedere detaliat si motivat privind proiectul de plan sau de program propus si raportul de mediu.

Art. 23

(1)Titularul planului sau programului are obligatia ca la 45 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la art. 22 alin. (1) sa organizeze dezbaterea publica a proiectului de plan sau program propus si a raportului de mediu, conform art. 31.

(2)n cazul n care implementarea planului sau programului propus poate avea efecte semnificative transfrontiera, titularul planului sau programului are obligatia ca la 60 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la art. 22 alin. (3) sa organizeze dezbaterea publica a proiectului de plan sau de program propus, inclusiv a raportului de mediu, conform art. 31.

Art. 24

(1)Pentru analizarea calitatii raportului de mediu, n vederea asigurarii conformarii cu prevederile prezentei hotarri, autoritatea competenta pentru protectia mediului ia n considerare punctele de vedere primite de la celelalte autoritati, conform art. 22 alin. (3), si poate angaja consultanta.

(2)n ndeplinirea atributiilor mentionate la alin. (1) autoritatea competenta pentru protectia mediului analizeaza si rezultatele consultarilor cu publicul realizate pna la aceasta data, includerea acestora n raportul de mediu, precum si rezultatele consultarilor prevazute la art. 34, dupa caz.

(3)Analiza calitatii raportului de mediu, efectuata de autoritatea competenta pentru protectia mediului, are n vedere urmatoarele elemente:

a)respectarea continutului-cadru prevazut n anexa nr. 2;

b)prezentarea dificultatilor tehnice, procedurale si de alta natura care au fost ntmpinate si explicitarea oricaror ipoteze si incertitudini;

c)prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului n care consideratiile de mediu au fost integrate n proiectul de plan sau de program, precum si procesul definitivarii proiectului ca urmare a informatiilor rezultate pe parcursul evaluarii de mediu;

d)justificarea detaliata a motivelor care au stat la baza eliminarii din analiza a anumitor aspecte;

e)luarea n considerare a aspectelor semnalate n timpul procesului de consultare cu alte autoritati si cu publicul;

f)prezentarea informatiilor grafice - harti, scheme, schite, diagrame;

g)existenta unui program adecvat de monitorizare a efectelor asupra mediului.

(4)n cazul n care raportul de mediu este incomplet sau de o calitate insuficienta pentru a asigura conformarea cu prevederile prezentei hotarri, autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune n scris refacerea acestuia.

Art. 25

(1)Autoritatile competente pentru protectia mediului iau decizia de emitere a avizului de mediu n termen de 15 zile calendaristice de la data dezbaterii publice.

(2)n cazul n care calendarul stabilit pentru consultarile transfrontiera depaseste termenul prevazut la alin. (1), decizia de emitere a avizului de mediu se ia n 15 zile calendaristice de la data ncheierii consultarilor.

(3)Autoritatile competente pentru protectia mediului aduc la cunostinta titularului, n scris, decizia de emitere a avizului de mediu, care se face publica prin afisare pe pagina proprie de Internet, n termen de 3 zile calendaristice de la luarea ei.

(4)Decizia de emitere se concretizeaza n avizul de mediu prevazut n anexa nr. 3 si care cuprinde:

a)motivele care stau la baza emiterii lui, n conformitate cu art. 24;

b)masurile decise n ceea ce priveste monitorizarea efectelor asupra mediului, n conformitate cu art. 27, inclusiv masuri suplimentare de monitorizare, dupa caz;

c)masurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative asupra mediului si a efectelor semnificative transfrontiera, dupa caz.

(5)Proiectul de plan sau de program, n forma avizata de autoritatea competenta pentru protectia mediului, se pune la dispozitie publicului, la cerere, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

(6)n cazul n care raportul de mediu sau comentariile publicului evidentiaza un potential efect negativ semnificativ, autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune motivat, n scris, refacerea proiectului de plan sau de program, n vederea prevenirii, reducerii si compensarii efectelor negative semnificative asupra mediului.

Art. 26

Titularul planului sau programului are obligatia de a supune procedurii de adoptare planul sau programul, precum si orice modificare a acestuia, dupa caz, numai n forma avizata de autoritatea competenta pentru protectia mediului.

Art. 27

(1)Monitorizarea implementarii planului sau programului, n baza programului propus de titular, are n vedere identificarea nca de la nceput a efectelor semnificative ale acesteia asupra mediului, precum si efectele adverse neprevazute, n scopul de a putea ntreprinde actiunile de remediere corespunzatoare.

(2)Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului nsoteste documentatia naintata autoritatii competente pentru protectia mediului, n vederea obtinerii avizului de mediu, si face parte integranta din acesta.

(3)ndeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului planului sau programului. Titularul planului sau programului este obligat sa depuna anual, pna la sfrsitul primului trimestru al anului ulterior realizarii monitorizarii, rezultatele programului de monitorizare la autoritatea competenta pentru protectia mediului care a eliberat avizul de mediu.

(4)Autoritatea competenta pentru protectia mediului analizeaza rezultatele programului de monitorizare primite de la titular si informeaza publicul prin afisare pe pagina proprie de Internet.

(5)Monitorizarea prevazuta la alin. (1) se poate realiza, dupa caz, si pe seama datelor, programelor si instalatiilor de monitorizare existente, n scopul eliminarii duplicarii acestora.

SECTIUNEA 4: Informarea si participarea publicului la procedura de evaluare de mediu

Art. 28

(1)Autoritatile competente pentru protectia mediului asigura informarea si participarea publicului la procedura de evaluare de mediu prin urmatoarele actiuni:

a)identificarea publicului, inclusiv a publicului afectat ori posibil a fi afectat sau care are un interes n procesul decizional reglementat de prevederile prezentei hotarri, inclusiv a organizatiilor neguvernamentale relevante, cum ar fi cele care promoveaza protectia mediului si alte organizatii interesate;

b)stabilirea locului unde pot fi consultate informatiile disponibile;

c)stabilirea modalitatii de informare a publicului prin: afisaj pe o anumita zona teritoriala, anunturi publice n presa locala, anunturi n media electronica, organizarea unor expozitii cu planuri, schite, tabele, grafice si altele asemenea;

d)determinarea modalitatii de consultare a publicului prin: informari scrise, dezbateri publice, mijloace electronice si altele asemenea;

e)fixarea unor intervale de timp corespunzatoare care sa permita publicului sa participe efectiv si din timp la etapele procedurii;

f)informarea asupra posibilitatii ca planul sau programul sa fie supus unei proceduri de evaluare de mediu n context transfrontiera.

(2)Costurile informarii, prin anunturi n mass-media, si ale participarii publicului la procesul de evaluare de mediu n cadrul procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri sau programe sunt suportate de titularul planului sau programului.

(3)Titularul planului sau programului este obligat sa faca dovada tuturor anunturilor facute n mass-media, prevazute de prezenta procedura.

(4)Autoritatile competente pentru protectia mediului pun la dispozitie publicului, la cerere, documente nerelevante pentru planul sau programul considerat, altele dect cele furnizate de titularul planului sau programului, dupa caz.

Art. 29

(1)Responsabilitatea implicarii publicului n etapa de ncadrare revine att titularului sau programului, ct si autoritatii competente pentru protectia mediului, conform prevederilor art. 9-12.

(2)n etapa de ncadrare titularul planului sau programului publica n mass-media de doua ori, la interval de 3 zile calendaristice, si anunta pe propria pagina de Internet elaborarea primei versiuni a planului sau programului, natura acestuia, declansarea etapei de ncadrare, locul si orarul consultarii primei versiuni a planului sau programului si posibilitatea de a trimite n scris comentarii si sugestii la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, n termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.

(3)n etapa de ncadrare autoritatea competenta pentru protectia mediului anunta pe propria pagina de Internet decizia privind aceasta etapa si posibilitatea publicului de a face propuneri de reconsiderare a acesteia n scris, n termen de 10 zile calendaristice de la data anuntului, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului. Decizia finala se aduce la cunostinta publicului prin afisarea acesteia pe pagina de Internet a autoritatii pentru protectia mediului competente.

(4)Decizia initiala si cea finala se vor aduce la cunostinta publicului n termen de 3 zile calendaristice de la luarea lor, prin publicarea de catre titularul planului sau programului n mass-media.

Art. 30

(1)Responsabilitatea implicarii publicului n etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a raportului de mediu revine titularului planului sau programului, conform prevederilor art. 21.

(2)Titularul planului sau programului publica n mass-media de doua ori, la interval de 3 zile calendaristice, si anunta pe propria pagina de Internet disponibilizarea proiectului de plan sau de program, finalizarea raportului de mediu, locul si orarul consultarii acestora si faptul ca publicul poate trimite comentarii si propuneri scrise la sediul titularului si al autoritatii competente pentru protectia mediului, n termen de 45 de zile calendaristice de la data publicarii ultimului anunt.

Art. 31

(1)Titularul planului sau programului are obligatia de a anunta n mass-media de doua ori, la interval de 3 zile calendaristice, si pe propria pagina de Internet organizarea unei sedinte de dezbatere publica a proiectului de plan sau de program propus, inclusiv a raportului de mediu, cu cel putin 45 de zile calendaristice nainte de data realizarii acestei dezbateri, respectiv 60 de zile calendaristice, n cazul n care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontiera.

(2)Anuntul public contine:

a)locul, data si ora dezbaterii publice;

b)autoritatile participante;

c)faptul ca dezbaterea este deschisa si publicului si autoritatilor statelor posibil a fi afectate, n cazul n care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontiera.

(3)Titularul planului sau programului are obligatia de a invita la dezbaterea publica autoritatile competente pentru protectia mediului, cele din domeniul sanatatii, precum si cele implicate n etapa de ncadrare.

(4)Titularul planului sau programului, prin intermediul autoritatii publice centrale care promoveaza planul sau programul, are obligatia de a invita la dezbaterea publica, cu 70 de zile calendaristice nainte de data realizarii acesteia, autoritatile competente pentru protectia mediului si cele din domeniul sanatatii din statele posibil a fi afectate, precum si publicul acestor state care este afectat sau este posibil sa fie afectat ori care are un interes n procesul decizional reglementat de prezenta hotarre, conform art. 34.

(5)Autoritatea competenta pentru protectia mediului are responsabilitatea conducerii dezbaterii publice, consemnarea propunerilor justificate venite din partea publicului si a autoritatilor prevazute la alin. (3) si (4) si ntocmirea procesului-verbal al dezbaterii.

Art. 32

Titularul planului sau programului are obligatia de a anunta n mass-media decizia de emitere a avizului de mediu, n termen de 5 zile calendaristice de la data afisarii acesteia pe Internet de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.

Art. 33

(1)Titularul planului sau programului are obligatia de a informa autoritatile consultate pe durata procedurii, publicul si statele potential afectate si de a pune la dispozitie acestora urmatoarele:

a)planul sau programul adoptat;

b)o declaratie privind modul n care consideratiile privind mediul au fost integrate n plan sau n program, modul n care raportul de mediu a fost pregatit conform art. 19 si 20, modul n care opiniile exprimate de public si de alte autoritati si, daca este cazul, rezultatele consultarilor transfrontiera prevazute la art. 34 au fost luate n considerare n luarea deciziei de emitere a avizului de mediu conform art. 25, motivele pentru alegerea alternativei de plan sau program avizate, n comparatie cu alte alternative prezentate;

c)masurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.

(2)Titularul planului sau programului anunta n mass-media si pe propria pagina de Internet locul si programul consultarii documentelor prevazute la alin. (1).

(3)Autoritatea publica centrala care promoveaza planul sau programul pune la dispozitie autoritatii centrale de mediu din statele potential afectate, n cadrul relatiilor bilaterale, documentele prevazute la alin. (1).

SECTIUNEA 5: Evaluarea de mediu pentru planuri sau programe cu potential efect semnificativ asupra mediului n context transfrontiera

Art. 34

(1)Atunci cnd un plan sau un program este posibil sa aiba un efect semnificativ asupra mediului altui stat ori cnd un alt stat posibil sa fie afectat semnificativ solicita informatii asupra planului sau programului, autoritatea publica centrala care promoveaza planul ori programul transmite autoritatii centrale de mediu din acel stat, n cadrul relatiilor bilaterale, nainte de adoptarea planului sau programului ori de trimiterea acestuia n procedura legislativa, o copie a proiectului de plan sau program si a raportului de mediu, inclusiv a programului de monitorizare a efectelor asupra mediului.

(2)Daca statul care a primit documentele prevazute la alin. (1) comunica intentia de a intra n consultari nainte de adoptarea planului sau programului ori de trimiterea acestuia n procedura legislativa, autoritatea publica centrala care promoveaza planul sau programul, n cadrul relatiilor bilaterale, va face aranjamentele pentru consultari cu privire la posibilele efecte de mediu transfrontiera ale implementarii planului sau programului si cu privire la masurile avute n vedere pentru a reduce ori a compensa aceste efecte. Aceste aranjamente trebuie sa asigure urmatoarele:

a)informarea autoritatilor implicate n procedura de evaluare de mediu din statul potential a fi afectat n mod semnificativ si, prin intermediul acestora, a publicului interesat din acel stat;

b)participarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului din statul de origine a proiectului de plan sau de program propus;

c)un cadru de timp stabilit de comun acord de partile interesate pentru durata consultarilor.

(3)Autoritatea publica centrala care promoveaza planul sau programul informeaza asupra deciziei de emitere a avizului de mediu orice stat care a fost consultat conform prevederilor prezentului articol.

(4)Ministerul Afacerilor Externe sprijina autoritatea publica centrala care promoveaza planul sau programul conform prevederilor alin. (1)-(3) si face demersurile necesare pentru aplicarea acestor prevederi, inclusiv n cazul planurilor sau programelor cu posibile efecte semnificative pe teritoriul Romniei, initiate n alte state.

CAPITOLUL IV: Sanctiuni

Art. 35

(1)Constituie contraventii ncalcarea urmatoarelor prevederi:

a)obligatia titularului planului sau programului privind constituirea grupului de lucru, prevazuta la art. 14 alin. (3);

b)obligatia titularului planului sau programului de a supune procedurii de adoptare numai planul sau programul avizat, prevazuta la art. 26;

c)obligatia titularului de plan sau de program de a respecta masurile stabilite prin avizul de mediu, prevazut la art. 25 alin. (4);

d)obligatiile titularului de plan sau de program privind informarea si consultarea publicului, prevazute la art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1) si (3), art. 21 alin. (1), art. 23, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (2), art. 31 si 32;

e)obligatiile autoritatii competente pentru protectia mediului privind informarea publicului, prevazute la art. 12 alin. (1) si (3), art. 25 si art. 27 alin. (4).

(2)Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a)cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevazute la lit. a), d) si e);

b)cu amenda de la 400.000.000 lei la 500.000.000 lei, cele prevazute la lit. b) si c).

Art. 36

(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 35 se fac de catre personalul mputernicit din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

(2)Dispozitiile privind contraventiile prevazute la art. 35 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL V: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 37

n cazul n care titularul planului sau programului nu pune la dispozitie autoritatii competente pentru protectia mediului toate informatiile necesare emiterii avizului de mediu n termen de maximum un an de la data solicitarii acestora, documentatia depusa se claseaza. Emiterea avizului de mediu se face cu reluarea ntregii proceduri.

Art. 38

Pentru planurile sau programele aflate n competenta de reglementare a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si a agentiilor regionale de protectie a mediului, acestea pot delega Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, respectiv agentiile de protectie a mediului judetene, dupa caz, sa preia responsabilitatea parcurgerii unor etape din prezenta procedura. Emiterea avizului de mediu nu constituie obiectul delegarii de competenta.

Art. 39

(1)Efectuarea evaluarii de mediu pentru planuri si programe nu exclude aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, prevazuta pentru proiecte, conform legislatiei n vigoare.

(2)Pentru planurile si programele cofinantate de Comunitatea Europeana, evaluarea de mediu stabilita prin prezenta hotarre va fi efectuata n conformitate cu prevederile specifice din legislatia nationala ce transpune legislatia comunitara relevanta, precum si cu prevederile specifice din legislatia comunitara relevanta.

(3)Prezenta procedura se aplica si pentru planurile si programele pentru care obligatia de efectuare a evaluarii de mediu deriva simultan din prezenta hotarre, din alte acte normative de transpunere a legislatiei comunitare, precum si din alte reglementari comunitare.

Art. 40

(1)De la data aderarii Romniei la Uniunea Europeana, autoritatea centrala pentru protectia mediului si Comisia Europeana fac schimb de informatii privind experienta cstigata n aplicarea prezentei hotarri.

(2)De la data aderarii Romniei la Uniunea Europeana, autoritatea centrala pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene orice masura luata privind calitatea rapoartelor de mediu.

Art. 41

Anexele nr. 1 -4 fac parte integranta din prezenta hotarre.

Art. 42

(1)Prezenta hotarre intra n vigoare la 120 de zile de la publicarea ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 39 alin. (2) ultima teza si ale art. 39 alin. (3) ultima teza, care intra n vigoare la data aderarii.

(2)Planurile transmise autoritatii competente pentru protectia mediului n vederea obtinerii acordului de mediu si supuse evaluarii impactului asupra mediului nainte de intrarea n vigoare a prezentei hotarri se supun procedurii aflate n vigoare la momentul transmiterii catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.

(3)Planurile si programele elaborate nainte de intrarea n vigoare a prezentei hotarri si care sunt transmise spre avizare autoritatii competente pentru protectia mediului pna la 31 martie 2006 se supun procedurii aflate n vigoare n momentul elaborarii.

(4)Planurile si programele a caror prima versiune se realizeaza naintea datei intrarii n vigoare a prezentei hotarri si care sunt adoptate sau naintate procedurii legislative dupa 21 iulie 2006 se supun prevederilor prezentei hotarri, cu exceptia cazului n care autoritatea competenta pentru protectia mediului decide, prin examinare caz cu caz, ca procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe nu este fezabila. Aceasta decizie se aduce la cunostinta publicului.

Art. 43

Pe data intrarii n vigoare a prezentei hotarri se abroga:

a)Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului nconjurator, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 73 din 11 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare;

b)Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 214/RT/16/NN/1999 pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentatiilor si de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 187 din 30 aprilie 1999;

c)orice alte dispozitii contrare.

Art. 44

Prezenta hotarre transpune n legislatia nationala prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2001/42/EC din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului, publicata n Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (J.O.C.E. nr. L 197 din 21 iulie 2001).

-****-

PRIM-MINISTRU

 

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemneaza:

 

p. Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

 

Florin Stadiu,

 

secretar de stat

 

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,

 

Ilie Srbu

 

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

 

Dan Ioan Popescu

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

 

Miron Tudor Mitrea

 

Ministrul finantelor publice,

 

Mihai Nicolae Tanasescu

 

 

ANEXA nr. 1: CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului

1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, n special, la:

a)gradul n care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie n ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie n privinta alocarii resurselor;

b)gradul n care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele n care se integreaza sau care deriva din ele;

c)relevanta planului sau programului n/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile;

d)problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

e)relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor).

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, n special, la:

a)probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

b)natura cumulativa a efectelor;

c)natura transfrontiera a efectelor;

d)riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

e)marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

f)valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i)caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

(ii)depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului;

(iii)folosirea terenului n mod intensiv;

g)efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international.

ANEXA nr. 2: CONTINUTUL-CADRU AL RAPORTULUI DE MEDIU

Informatiile care trebuie furnizate, conform art. 19 alin. (4), sunt urmatoarele:

1.expunerea continutului si a obiectivelor principale ale planului sau programului, precum si a relatiei cu alte planuri si programe relevante;

2.aspectele relevante ale starii actuale a mediului si ale evolutiei sale probabile n situatia neimplementarii planului sau programului propus;

3.caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectata semnificativ;

4.orice problema de mediu existenta, care este relevanta pentru plan sau program, inclusiv, n particular, cele legate de orice zona care prezinta o importanta speciala pentru mediu, cum ar fi ariile de protectie speciala avifaunistica sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001;

5.obiectivele de protectie a mediului, stabilite la nivel national, comunitar sau international, care sunt relevante pentru plan sau program si modul n care s-a tinut cont de aceste obiective si de orice alte consideratii de mediu n timpul pregatirii planului sau programului;

6.potentialele efecte1) semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populatia, sanatatea umana, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic si arheologic, peisajul si asupra relatiilor dintre acesti factori;

7.posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii, n context transfrontiera;

8.masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa ct de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementarii planului sau programului;

9.expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese si o descriere a modului n care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultati (cum sunt deficientele tehnice sau lipsa de know-how) ntmpinate n prelucrarea informatiilor cerute;

10.descrierea masurilor avute n vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului sau programului, n concordanta cu art. 27;

11.un rezumat fara caracter tehnic al informatiei furnizate conform prevederilor prezentei anexe.

______

1) Aceste efecte trebuie sa includa efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative.

ANEXA nr. 3: AVIZ DE MEDIU

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

 

Se aproba.

Secretar de stat,

............................

(pentru minister)

 

Agentia Regionala de Protectie a Mediului

.........................................

 

 

AVIZ DE MEDIU

Nr. ..............din ........................

Ca urmare a notificarii adresate de .................................. , cu sediul n ...................... , regiunea/judetul ......................... , municipiul/orasul/comuna ........................ , sectorul ..... , str. ............... nr. ......... , nregistrata la nr. ......................din ................... ,

n urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,

n urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale,

n baza Hotarrii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si a Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

AVIZ

pentru ....................................................................................... ,

promovat de ............................................................................. ,

n scopul adoptarii/aprobarii ....................................................... ,

cu urmatoarele conditii: ............................................................. (se nscriu masurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative asupra mediului, propuse n programul de monitorizare de catre titular, inclusiv masurile suplimentare de monitorizare, dupa caz, precum si masurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative transfrontiera, dupa caz)

Emiterea avizului de mediu s-a facut avndu-se n vedere ....................................................................... (se nscriu urmatoarele: modul n care consideratiile de mediu au fost integrate n plan sau n program, cum s-au solutionat problemele de mediu n raportul de mediu, cum s-au luat n considerare opiniile exprimate de public si de alte autoritati, precum si, daca este cazul, rezultatele consultarilor transfrontiera, motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan/program prezentate)

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toata perioada de valabilitate a planului/programului ........................................... , daca nu intervin modificari ale acestuia.

Nerespectarea conditiilor prezentului aviz constituie contraventie si se pedepseste conform prevederilor legale n vigoare.

Director,

......................

 Sef reglementari,

............................

 

ntocmit,

.......................

 

 

ANEXA nr. 4: TARIFELE percepute pentru parcurgerea procedurii de evaluare

Nr. crt.

 Etapele

 Tariful

- lei -

 

1.

 ncadrare

 1.500.000

 

2.

 Analiza calitatii raportului de mediu

  

- pentru plan local

 2.000.000

 

- pentru plan judetean

 3.000.000

 

- pentru plan regional

 4.000.000

 

- pentru plan national

 5.000.000

 

 

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 707 din data de 5 august 2004


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright 2011 - Racis Management Systems