SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
SISTEME INTEGRATE

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 
Guvernul României

Ordonanţă nr. 34 din 30/01/2002


Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 02/02/2002
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. 1. -
(1) Prezenta ordonanţă are ca scop stabilirea unui cadru de reglementare a relaţiilor dintre operatorii de reţele şi furnizorii de servicii în privinţa accesului la reţelele de comunicaţii electronice şi a interconectării acestora, precum şi în privinţa accesului la infrastructura asociată.
(2) Principiile fundamentale ale cadrului de reglementare stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe sunt promovarea concurenţei, asigurarea interoperabilităţii serviciilor de comunicaţii electronice şi protejarea intereselor consumatorilor.
(3) Prezenta ordonanţă stabileşte drepturile şi obligaţiile operatorilor şi ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la reţelele instalate, operate, controlate sau puse la dispoziţie de către aceştia sau la infrastructura asociată acestor reţele.
(4) Prevederile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile accesului realizat de către utilizatorii finali.
Art. 2. - În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:
a) reţea de comunicaţii electronice - sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare, precum şi orice alte resurse, care permit transportul semnalelor prin fir, radio, fibră optică sau orice alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii prin satelit, reţelele fixe (cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv Internet) şi reţelele mobile terestre, sistemele de transport al energiei electrice, în măsura în care sunt utilizate în scopul transmiterii de semnale, reţelele utilizate pentru transmiterea comunicaţiei audiovizuale şi reţelele de cablu TV, indiferent de tipul informaţiei transportate;
b) serviciu de comunicaţii electronice - un serviciu, furnizat de regulă contra cost, care constă, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice, inclusiv serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de transmisie prin reţelele utilizate pentru comunicaţii audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conţinutul transmis prin intermediul reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut; de asemenea, nu se includ serviciile societăţii informaţionale care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice;
c) reţea publică de comunicaţii - o reţea de comunicaţii electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, indiferent dacă aceste servicii sunt accesibile publicului direct sau prin intermediul altei reţele de comunicaţii electronice;
d) infrastructură asociată - acele resurse asociate cu o reţea de comunicaţii electronice sau cu un serviciu de comunicaţii electronice care permit sau susţin furnizarea de servicii prin intermediul reţelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces restricţionat şi ghidurile electronice de programe;
e) sistem de acces restricţionat - orice modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face în mod restricţionat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;
f) operator - o persoană care instalează, operează, controlează sau pune la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoană care este autorizată să instaleze, să opereze, să controleze sau să pună la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii;
g) utilizator - orice persoană fizică sau juridică care utilizează sau solicită un serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului;
h) abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în vederea furnizării unor asemenea servicii;
i) utilizator final - un utilizator care nu instalează, nu operează, nu controlează şi nu pune la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii şi care nu furnizează servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
j) acces - reprezintă punerea la dispoziţia unui terţ de imobile, echipamente sau servicii, în condiţii determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice; accesul cuprinde, printre altele:
-accesul la elemente ale reţelei şi la infrastructura asociată, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau non-fixe, incluzând accesul la bucla locală şi la infrastructura şi serviciile necesare furnizării de servicii prin bucla locală;
-accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, conducte şi piloni;
-accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistenţă operaţională;
-accesul la sisteme de translatare a numerelor sau la sistemele care au o funcţionalitate echivalentă;
-accesul la reţele fixe şi mobile, în special pentru roaming;
-accesul la sistemele de acces restricţionat pentru serviciile de televiziune digitală;
-accesul la serviciile de reţele virtuale;
k) acces necondiţionat - furnizarea de acces la imobile, echipamente sau servicii, după caz, care nu este condiţionată de:
-achiziţia concomitentă de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;
-achiziţia unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizării tipului de acces solicitat;
-impunerea oricăror condiţii comerciale, tehnice sau de altă natură, care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;
l) interconectare - legătura fizică şi logică realizată între reţelele publice de comunicaţii utilizate de aceeaşi persoană sau de persoane diferite, pentru a permite utilizatorilor unei persoane să comunice cu utilizatorii aceleiaşi persoane sau ai unei persoane diferite ori să aibă acces la serviciile furnizate de o terţă persoană; serviciile pot fi utilizate de către părţile implicate sau de către alte părţi care au acces la reţeaua respectivă; interconectarea este o formă particulară de acces realizată de operatorii de reţele publice de comunicaţii;
m) serviciu de programe de televiziune pentru ecran lat - un serviciu de programe de televiziune care constă, în tot sau în parte, în programe produse şi editate pentru a fi afişate pe toată suprafaţa ecranului în format lat; formatul 16:9 este formatul de referinţă pentru serviciile de programe de televiziune pentru ecran lat;
n) buclă locală - circuitul fizic care conectează punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenţă al abonatului cu repartitorul sau cu un echipament echivalent dintr-o reţea publică de telefonie fixă;
o) subbuclă locală - acea buclă locală parţială care conectează punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenţă al abonatului cu un punct de concentrare sau cu un punct de acces intermediar determinat dintr-o reţea publică de telefonie fixă;
p) acces partajat la bucla locală - furnizarea unui acces la bucla locală sau la subbucla locală a operatorului, care să permită beneficiarului utilizarea frecvenţelor nonvocale ale spectrului de frecvenţe disponibil pe perechea de fire metalice torsadate; bucla locală poate fi utilizată în continuare de către operator în vederea furnizării serviciului de telefonie către public;
q) colocare - furnizarea spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare depozitării şi conectării corespunzătoare a echipamentului aparţinând beneficiarului acestei forme de acces;
r) roaming - posibilitatea oferită utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate printr-o reţea publică de comunicaţii de a primi şi transmite apeluri telefonice vocale ori transmisii de date sau de a avea acces la alte servicii de comunicaţii electronice atunci când aceştia nu se află în aria geografică de acoperire a reţelei respective, prin intermediul unei alte reţele, în urma încheierii unui acord comercial în acest sens între operatorii sau furnizorii de servicii implicaţi;
s) ofertă de referinţă - acea ofertă comercială, realizată în condiţiile prezentei ordonanţe, prin intermediul căreia un operator îşi asumă obligaţia de a include în orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligaţii, în sarcina sa, anume determinate în cuprinsul acesteia;
t) servicii paneuropene - acele servicii furnizate la nivel european în baza unor standarde şi practici comerciale comune.
Art. 3. -
(1) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi operatorii de reţele de comunicaţii electronice au dreptul să negocieze între ei acorduri de acces sau interconectare, în vederea stabilirii condiţiilor tehnice şi comerciale pe care le implică accesul sau interconectarea.
(2) Acordul de acces sau interconectare nu poate conţine obligaţii care nu au legătură cu serviciul de acces sau interconectare efectiv oferit, sub sancţiunea nulităţii clauzelor care prevăd aceste obligaţii.
Art. 4. -
(1) Pentru a se asigura furnizarea şi interoperabilitatea serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului orice operator al unei reţele publice de comunicaţii are:
a) dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt operator al unei reţele publice de comunicaţii, în vederea furnizării de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte reţele publice de comunicaţii interconectate cu reţeaua oricăruia dintre cei doi operatori;
b) obligaţia, la cererea unui terţ autorizat în condiţiile legii, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauză, în vederea furnizării de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte reţele publice de comunicaţii interconectate cu reţeaua oricăreia dintre părţi.
(2) Obligaţiile legate de acces sau interconectare impuse de autoritatea de reglementare, în conformitate cu prevederile art. 5-8, unor operatori au caracter de referinţă pentru condiţiile de acces sau interconectare negociate de alţi operatori cu terţii.
(3) Reţelele publice de comunicaţii instalate în vederea furnizării de servicii de programe de televiziune digitală trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor sau programelor de televiziune pentru ecran lat.
(4) Operatorii care recepţionează şi retransmit servicii sau programe de televiziune pentru ecran lat au obligaţia de a păstra formatul pentru ecran lat respectiv.
(5) Informaţiile obţinute ca urmare a negocierilor desfăşurate în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b) trebuie utilizate numai în scopul pentru care au fost comunicate şi nu pot fi divulgate către nici un terţ care ar obţine astfel un avantaj de ordin competitiv, inclusiv către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii care a ajuns în posesia respectivelor informaţii.
Art. 5. -
(1) Autoritatea de reglementare va lua toate măsurile necesare pentru a încuraja şi, acolo unde este cazul, a asigura, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, accesul şi interconectarea în condiţii adecvate, precum şi interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficienţei economice, promovării concurenţei şi ale maximizării beneficiului utilizatorului final.
(2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot viza în special, fără a aduce atingere măsurilor care ar putea fi luate, în conformitate cu prevederile art. 8, faţă de persoanele care deţin o putere semnificativă pe piaţă, impunerea următoarelor obligaţii:
a) obligaţii în sarcina persoanelor care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligaţia de a asigura interconectarea reţelelor acestor persoane, dacă impunerea acestor obligaţii este necesară pentru asigurarea conectivităţii între utilizatorii finali;
b) obligaţia operatorilor de a furniza accesul la acele elemente ale infrastructurii asociate care sunt menţionate expres în acest scop în hotărârea Guvernului adoptată în conformitate cu prevederile art. 6, în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligaţii este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune.
(3) În cazul în care impune unui operator obligaţii de furnizare a accesului în condiţiile art. 12, autoritatea de reglementare poate stabili condiţii tehnice sau operaţionale care trebuie îndeplinite de către furnizorul sau de către beneficiarii accesului, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea funcţionării normale a reţelei.
(4) Obligaţiile şi condiţiile impuse în conformitate cu alin. (1)-(3) trebuie să fie obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii.
(5) Autoritatea de reglementare are dreptul să stabilească, în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (4), condiţiile în care se realizează interconectarea sau accesul, din proprie iniţiativă sau, în lipsa acordului părţilor, la cererea uneia dintre părţi.
Art. 6. - Condiţiile generale referitoare la sistemele de acces restricţionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio şi televiziune, indiferent de mijloacele de comunicaţie utilizate, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Art. 7. - Obligaţiile legate de acces sau interconectare în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe îşi produc în continuare efectele, până la adoptarea de către autoritatea de reglementare a unei decizii contrare, conform prevederilor art. 8.
Art. 8. -
(1) Dacă în urma unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii sau în urma aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) un operator este desemnat ca având putere semnificativă pe o anumită piaţă, autoritatea de reglementare poate impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 9-14.
(2) În măsura în care legea nu dispune altfel şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 5 şi 6, autoritatea de reglementare poate impune obligaţiile prevăzute la art. 9-13 numai operatorilor care au fost desemnaţi potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Obligaţiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) trebuie să fie, în funcţie de natura problemei identificate, proporţionale şi justificate şi trebuie să fie adoptate numai după consultarea părţilor interesate, în condiţiile legii.
(4) Dacă pe baza unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii autoritatea de reglementare stabileşte că pe o anumită piaţă relevantă există concurenţă efectivă, atunci ea va retrage sau va modifica în mod corespunzător obligaţiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2).
(5) Cu cel puţin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligaţii impuse unui anumit operator, autoritatea de reglementare trebuie să aducă această intenţie la cunoştinţa persoanelor care au încheiat acorduri de interconectare sau acces cu operatorul respectiv, pentru a permite acestora să găsească furnizori alternativi sau să renegocieze acordul încheiat.
Art. 9. -
(1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţii de transparenţă în legătură cu interconectarea reţelelor de comunicaţii ori cu accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociată. Aceste obligaţii pot viza aducerea la cunoştinţa publicului a anumitor informaţii, precum specificaţiile tehnice, caracteristicile reţelei, modalităţile şi condiţiile de furnizare şi utilizare, informaţiile contabile şi tarifele practicate.
(2) În cazul în care unui operator i-au fost impuse obligaţii de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate impune acelui operator obligaţia de a publica o ofertă de referinţă care trebuie să fie suficient de detaliată pentru a asigura că solicitanţii nu vor trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.
(3) Oferta de referinţă va cuprinde o descriere detaliată a ofertelor pentru fiecare dintre elementele reţelei sau ale infrastructurii asociate, potrivit necesităţilor pieţei, precum şi condiţiile tehnice şi comerciale, inclusiv de preţ, corespunzătoare fiecăruia dintre aceste elemente.
(4) Autoritatea de reglementare poate impune în oferta de referinţă clauze care să asigure respectarea obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă.
(5) Autoritatea de reglementare poate preciza ce informaţii trebuie aduse la cunoştinţa publicului, nivelul de detaliu cerut şi modalitatea de publicare.
Art. 10. - Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţii de nediscriminare în legătură cu interconectarea reţelelor de comunicaţii ori cu accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociată, prin care să se asigure, în special, că operatorii:
a) aplică condiţii echivalente în circumstanţe echivalente altor persoane care furnizează servicii echivalente;
b) pun la dispoziţie terţilor servicii şi informaţii în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor lor.
Art. 11. -
(1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţii privind evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru anumite activităţi care au legătură cu interconectarea reţelelor de comunicaţii ori cu accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociată.
(2) Autoritatea de reglementare poate, în special, să impună unui operator integrat pe verticală să urmărească distinct în evidenţa corespunzătoare tarifele la vânzarea de gros şi tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, îndeplinirea obligaţiei de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a împiedica subvenţionarea încrucişată, în cazurile în care aceasta este interzisă potrivit legii.
(3) Pentru a facilita verificarea îndeplinirii obligaţiilor de transparenţă şi de nediscriminare autoritatea de reglementare poate să impună operatorilor obligaţia de a furniza, la cerere, înregistrări contabile, inclusiv date provenind de la terţi privitoare la venituri.
(4) În scopul promovării unei pieţe deschise şi concurenţiale autoritatea de reglementare poate publica informaţiile contabile obţinute, în condiţiile legii.
Art. 12. -
(1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate, în special în cazul în care se consideră că refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze care au efect similar ar conduce la împiedicarea dezvoltării unei pieţe concurenţiale, la nivelul vânzării cu amănuntul, sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali.
(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) pot viza, printre altele:
a) acordarea către un terţ a dreptului de acces la elemente determinate ale reţelei sau la infrastructura asociată, inclusiv a accesului necondiţionat la bucla locală;
b) negocierea, cu bună-credinţă, cu orice terţ care solicită accesul;
c) neretragerea dreptului de acces deja acordat;
d) furnizarea către terţi a anumitor servicii, prin vânzarea de gros a acestora, în vederea revânzării;
e) acordarea accesului liber la interfeţele tehnice, protocoalele sau alte tehnologii esenţiale care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a serviciilor de reţele virtuale;
f) furnizarea colocării sau a altor forme de utilizare partajată a imobilelor sau echipamentelor, inclusiv a conductelor, clădirilor şi pilonilor;
g) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru asigurarea interoperabilităţii serviciilor destinate utilizatorilor finali, inclusiv a resurselor destinate serviciilor de reţele inteligente sau a serviciului de roaming în reţelele mobile;
h) acordarea accesului la sistemele de asistenţă operaţională sau la alte sisteme software similare, necesare pentru asigurarea unei concurenţe loiale în furnizarea serviciilor;
i) interconectarea reţelelor sau a elementelor reţelelor.
(3) Autoritatea de reglementare poate ataşa obligaţiilor prevăzute la alin. (1) condiţii referitoare la echitatea, rezonabilitatea şi celeritatea îndeplinirii acestora.
(4) La impunerea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) autoritatea de reglementare va lua în considerare, în special:
a) viabilitatea tehnică şi economică a utilizării sau instalării unor infrastructuri alternative, în condiţiile dezvoltării pieţei, pe baza naturii şi tipului interconectării sau accesului în cauză;
b) fezabilitatea furnizării accesului solicitat, în funcţie de capacitatea disponibilă;
c) investiţia iniţială realizată de proprietarul infrastructurii, pe baza riscurilor implicate în angajarea unei asemenea investiţii;
d) necesitatea promovării concurenţei pe termen lung;
e) existenţa anumitor drepturi de proprietate intelectuală, dacă este cazul;
f) furnizarea de servicii paneuropene.
Art. 13. -
(1) Dacă o analiză de piaţă realizată în condiţiile legii indică absenţa concurenţei efective, care presupune că operatorul în cauză este capabil să menţină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau să reducă tarifele în mod nejustificat, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 8, să impună obligaţii referitoare la acoperirea costurilor şi controlul tarifelor, inclusiv obligaţii de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri şi obligaţii privind evidenţa contabilă, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau interconectare. La impunerea obligaţiilor autoritatea de reglementare va lua în considerare investiţia făcută de operatorul în cauză şi va permite existenţa unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, ţinând seama de riscurile asociate acestei investiţii.
(2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare impuse în condiţiile alin. (1) trebuie să promoveze eficienţa economică şi concurenţa şi să maximizeze beneficiul consumatorilor. În acest scop autoritatea de reglementare poate să ia în considerare tarifele practicate pe pieţele concurenţiale comparabile.
(3) În cazul în care un operator are obligaţia să îşi fundamenteze tarifele în funcţie de costuri, atunci proba faptului că tarifele respective sunt determinate prin adăugarea la costuri a unei rate rezonabile de recuperare a investiţiei se află în sarcina operatorului în cauză. În vederea calculării costului furnizării eficiente a serviciilor autoritatea de reglementare poate utiliza metode de contabilizare a costurilor, altele decât cele utilizate de operator. Autoritatea de reglementare poate cere unui operator să furnizeze toate informaţiile care au stat la baza determinării unor tarife şi poate impune, dacă este cazul, ajustări ale acestor tarife.
(4) În cazul în care controlul tarifelor se realizează prin impunerea implementării unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie făcută publică, indicându-se cel puţin principalele categorii în care sunt grupate costurile şi regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Îndeplinirea obligaţiilor de implementare a sistemului contabil trebuie auditată anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând să fie publicate în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.
Art. 14. -
(1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorului cu poziţie semnificativă pe piaţa furnizării de buclă locală, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţia de a publica o ofertă de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate.
(2) Oferta de referinţă realizată în condiţiile alin. (1) trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
(3) Ofertei de referinţă realizate în condiţiile alin. (1) îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (2)-(5).
(4) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a accepta toate cererile de acces la bucla locală şi la infrastructura asociată primite, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
(5) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a pune la dispoziţie solicitanţilor, în aceleaşi condiţii cu acelea oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor săi, acele resurse asociate cu furnizarea accesului necondiţionat la bucla locală, în special în ceea ce priveşte colocarea, conexiunile şi sistemele software relevante.
(6) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligaţia să aplice tarife fundamentate pe costuri pentru accesul necondiţionat la bucla locală şi la infrastructura asociată.
(7) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a include în oferta de referinţă clauzele impuse de autoritatea de reglementare în vederea asigurării respectării principiilor nediscriminării, concurenţei loiale, eficienţei economice şi ale maximizării beneficiilor utilizatorilor.
Art. 15. -
(1) Dacă pe o piaţă relevantă există un singur operator, atunci se prezumă, în vederea aplicării prevederilor art. 8 alin. (1), că acesta are putere semnificativă pe piaţa respectivă.
(2) Obligaţiile impuse unui operator prezumat, în conformitate cu prevederile alin. (1), a avea putere semnificativă pe o anumită piaţă rămân în vigoare până în momentul în care autoritatea de reglementare, pe baza unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii, stabileşte că există concurenţă efectivă pe piaţa relevantă în cauză.
Art. 16. -
(1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe revine, în condiţiile legii, autorităţii de reglementare, care acţionează prin personalul de control împuternicit în acest scop.
(2) Autoritatea de reglementare poate delega exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor.
Art. 17. -
(1) În exercitarea atribuţiilor de control personalul împuternicit în acest scop al autorităţii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 16 alin. (2) poate solicita furnizorilor de servicii sau operatorilor de reţele informaţiile care îi sunt necesare, menţionând baza legală şi scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii să îi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a).
(2) Personalul de control, împuternicit în acest scop, al autorităţii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 16 alin. (2) poate să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe; de asemenea, este autorizat să facă inspecţii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi să primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări.
Art. 18. -
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii:
a) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) şi (4);
b) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b);
c) încălcarea obligaţiei de negociere prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b);
d) încălcarea obligaţiei de nedivulgare prevăzute la art. 4 alin. (5);
e) nerespectarea condiţiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3);
f) nerespectarea condiţiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5);
g) încălcarea obligaţiilor de nediscriminare prevăzute la art. 10;
h) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1)-(3);
i) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1)-(3);
j) aplicarea unor tarife cu nerespectarea dispoziţiilor de control al tarifelor date în aplicarea art. 13;
k) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1);
l) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 14.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. a) şi b);
b) cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru furnizorii sau operatorii cu o cifră de afaceri de peste 25.000.000.000 lei, cu amendă în sumă de până la 5% din cifra de afaceri, pentru faptele prevăzute la lit. c)-l).
(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.
(4) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se face ţinându-se seama de gravitatea faptei şi a consecinţelor sale asupra concurenţei, după criteriile cifrei de afaceri a furnizorului sau operatorului respectiv.
(5) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exerciţiu financiar, din care se scad sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată.
Art. 19. -
(1) Autoritatea de reglementare poate obliga operatorii la plata unor amenzi administrative în sumă de până la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată şi data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina:
a) să furnizeze în mod complet şi corect informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau ale art. 17 alin. (1), precum şi orice alte informaţii cerute de autoritatea de reglementare în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe;
b) să se supună controlului prevăzut la art. 16 şi la art. 17 alin. (2);
c) să se conformeze măsurilor luate de autoritatea de reglementare sau, după caz, de persoana juridică prevăzută la art. 16 alin. (2), în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora;
d) să respecte condiţiile de acces sau interconectare stabilite în conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. a);
e) să respecte obligaţiile de transparenţă prevăzute la art. 9.
(2) Valoarea maximă a amenzii administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.
(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia autorităţii de reglementare şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.
Art. 20. -
(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 16.
(2) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) şi b) se aplică de către personalul de control prevăzut la art. 16.
(3) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c)-l), precum şi amenzile administrative prevăzute la art. 19 se aplică de către organele de conducere ale autorităţii de reglementare.
(4) Actul prin care se aplică sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 sau amenzile administrative prevăzute la art. 19, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
(5) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art. 21. - Orice persoană care utilizează sau divulgă, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată şi la repararea prejudiciului cauzat.
Art. 22. - Autoritatea de reglementare în sensul prezentei ordonanţe este Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă art. 38-40 din Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

                       Contrasemnează:

                       ───────────────

              Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

                         Dan Nica

                   Ministrul finanţelor publice,

                     Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2002.
Nr. 34.
ANEXĂ
ELEMENTELE MINIME
care trebuie incluse într-o ofertă de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate
A. Condiţii asociate accesului necondiţionat la bucla locală
1. Elemente ale reţelei la care se oferă accesul, cuprinzând în principal următoarele:
a) accesul la bucla locală;
b) accesul la frecvenţele nonvocale ale spectrului de frecvenţe ale buclei locale, în cazul accesului partajat la bucla locală.
2. Informaţii referitoare la amplasarea punctelor fizice de acces şi la disponibilitatea buclei locale în părţi determinate ale reţelei de acces; difuzarea acestor informaţii poate fi limitată la sfera părţilor interesate, în vederea evitării riscului de a se aduce atingere ordinii publice.
3. Condiţii tehnice referitoare la accesul şi utilizarea buclei locale, inclusiv caracteristicile tehnice ale perechii de fire metalice torsadate în bucla locală.
4. Proceduri de comandă şi de aprovizionare, eventuale restricţii de utilizare.
B. Servicii de colocare
1. Informaţii referitoare la situarea sediilor operatorului unde se poate realiza colocarea; difuzarea acestor informaţii poate fi limitată la sfera părţilor interesate, în vederea evitării riscului de a se aduce atingere ordinii publice.
2. Posibilităţile de colocare în sediile menţionate la pct. 1, incluzând posibilităţile de colocare fizică şi, dacă este cazul, colocarea la distanţă şi colocarea virtuală.
3. Caracteristicile echipamentului şi, dacă este cazul, restricţii privind colocarea anumitor echipamente.
4. Măsuri adoptate de operator pentru a asigura securitatea sediilor sale.
5. Condiţii de acces în incinte pentru personalul beneficiarului.
6. Norme tehnice şi standarde de siguranţă.
7. Reguli de alocare a spaţiului acolo unde spaţiul disponibil pentru colocare este limitat.
8. Condiţii în care beneficiarii pot să inspecteze sediile unde se poate realiza o colocare fizică şi sediile unde colocarea a fost refuzată pe motiv de capacitate insuficientă.
C. Sisteme informaţionale
Condiţii de acces la anumite sisteme ale operatorului: sistemele de asistenţă operaţională, sistemele informaţionale sau bazele de date pentru pregătirea comenzilor, aprovizionare, mentenanţă, solicitări de reparaţii şi facturare.
D. Condiţii de furnizare
1. Termenul sau termenele în care operatorul trebuie să răspundă la cererile de furnizare a serviciilor şi a elementelor infrastructurii asociate; acorduri asupra nivelului serviciului, rezolvarea problemelor, proceduri de restabilire a nivelului normal al serviciului şi parametri de calitate a serviciilor.
2. Clauze contractuale standard, inclusiv, dacă este cazul, despăgubirile datorate în caz de nerespectare a termenului sau termenelor stabilite în conformitate cu prevederile pct. 1.
3. Tarife sau formule de calcul al tarifelor pentru fiecare serviciu, funcţie şi element al infrastructurii asociate, prevăzut în prezenta anexă.
 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis