SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 26000

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 
Guvernul României

Ordonanţă nr. 20 din 24/01/2002


Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 86 din 01/02/2002
privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Prezenta ordonanţă are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a condiţiilor de utilizare a procedurii on-line pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi a regulilor generale de asigurare prin mijloace electronice a transparenţei în domeniul achiziţiilor publice.
Art. 2. - Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică în procedură on-line sunt:
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naţionalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, contractant;
b) eficienţa utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale ale ofertantului.
Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:
a) procedura on-line - utilizarea, în tot sau în parte, a facilităţilor tehnice oferite de Sistemul electronic de achiziţii publice în cadrul atribuirii unui contract de achiziţie publică;
b) Sistemul electronic de achiziţii publice - acel sistem informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa www.e-licitatie.ro, operat în scopul facilitării transparenţei, corectitudinii şi eficienţei în domeniul achiziţiilor publice, sistem denumit în continuare Sistem electronic.
Art. 4. - Prezenta ordonanţă se completează cu dispoziţiile legale privind achiziţiile publice şi cu dispoziţiile legale privind încheierea, validitatea şi efectele actelor juridice.
Art. 5. - Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc autorităţile contractante care au obligativitatea de a aplica prevederile prezentei ordonanţe, produsele, serviciile şi lucrările care urmează să fie achiziţionate prin licitaţie electronică, precum şi pragurile valorice până la care se aplică prezenta ordonanţă.
Art. 6. -
(1) Autoritatea contractantă care aplică procedura licitaţiei electronice în cazul atribuirii unui anumit contract de achiziţie publică are obligaţia să indice acest lucru în anunţul de participare, precum şi fazele procedurii care nu se vor desfăşura on-line, dacă este cazul.
(2) Aplicarea procedurii licitaţiei electronice, o dată stabilită prin publicarea anunţului de participare, nu poate fi revocată pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică.
Art. 7. - Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure respectarea principiilor liberei concurenţe, transparenţei, tratamentului egal şi confidenţialităţii în relaţia cu furnizorii, executanţii sau cu prestatorii interesaţi să participe la procedura pentru atribuirea prin licitaţie electronică a contractului de achiziţie publică.
CAPITOLUL II
Condiţii de participare la procedura de licitaţie electronică
Art. 8. - Orice furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei ordonanţe, la procedura de atribuire prin licitaţie electronică a contractelor de achiziţie publică (denumită în continuare procedura de licitaţie electronică); furnizorul, executantul sau prestatorul străin beneficiază în România de acelaşi regim privind participarea de care beneficiază şi furnizorul, executantul sau prestatorul român în ţara în care furnizorul, executantul sau prestatorul străin este rezident.
Art. 9. -
(1) Participarea la procedura de licitaţie electronică se poate face numai după înregistrarea în Sistemul electronic.
(2) Condiţiile şi procedura înregistrării se stabilesc de operatorul Sistemului electronic.
(3) Orice furnizor, executant sau prestator are dreptul să solicite înregistrarea în Sistemul electronic.
(4) Înregistrarea ca furnizor, executant sau prestator în Sistemul electronic va fi refuzată, iar dacă a fost deja acordată poate fi suspendată sau revocată, în cazul în care solicitantul se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
d) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
e) încalcă procedurile stabilite de operatorul Sistemului electronic.
(5) În cazul intervenirii vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a), b) sau c) ulterior momentului înregistrării ca furnizor, executant sau prestator, persoana fizică în cauză, respectiv reprezentantul legal al persoanei juridice, are obligaţia să aducă la cunoştinţă operatorului Sistemului electronic acest lucru în termen de 24 de ore.
(6) Toate autorităţile contractante stabilite potrivit art. 5 au obligaţia să se înregistreze în Sistemul electronic.
Art. 10. -
(1) Operatorul are dreptul de a cere oricărui furnizor, executant sau prestator care solicită înregistrarea în Sistemul electronic să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în care este stabilit, după caz.
(2) Orice furnizor, executant sau prestator înregistrat în Sistemul electronic are obligaţia să comunice operatorului, în termen de 3 zile, orice modificare a documentelor prevăzute la alin. (1).
Art. 11. -
(1) La înregistrarea în Sistemul electronic orice furnizor, executant sau prestator trebuie să plătească un tarif de înregistrare al cărui cuantum este stabilit de operatorul Sistemului electronic.
(2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) nu poate depăşi nivelul costurilor administrative ale operaţiunii în cauză.
(3) Tariful prevăzut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului Sistemului electronic.
Art. 12. - În scopul facilitării unor studii de piaţă operatorul Sistemului electronic stabileşte condiţiile de realizare şi de utilizare a unui sistem electronic de clasificare a produselor, care să permită prezentarea rezultatelor tranzacţiilor încheiate cu succes.
CAPITOLUL III
Procedura de licitaţie electronică
SECŢIUNEA 1
Generalităţi
Art. 13. - Autorităţile contractante au obligaţia, în condiţiile art. 5, de a aplica prevederile prezentului capitol pentru atribuirea oricărui contract de achiziţie publică, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4), art. 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.
Art. 14. - Procedura licitaţiei electronice cuprinde următoarele faze, după caz:
a) publicarea anunţului de participare;
b) înscrierea solicitanţilor;
c) preselecţia solicitanţilor;
d) comunicarea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;
e) evaluarea ofertelor;
f) comunicarea rezultatului evaluării;
g) încheierea contractului;
h) publicarea anunţului de atribuire a contractului de achiziţie publică.
Art. 15. -
(1) Autorităţile contractante, stabilite potrivit art. 5, au obligaţia de a face cunoscută în mod public, prin mijloace electronice, intenţia de a efectua achiziţii publice, scop în care trebuie să transmită spre publicare în Sistemul electronic un anunţ de intenţie.
(2) Anunţul de intenţie se va publica în mod separat pentru produse, lucrări şi servicii, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante.
(3) Anunţul de intenţie trebuie să cuprindă cel puţin toate contractele de achiziţie publică previzionate să fie atribuite până la sfârşitul anului bugetar şi a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro. Pentru contractele a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mică decât echivalentul în lei a 100.000 euro publicarea anunţului de intenţie este opţională.
(4) Publicarea anunţului prevăzut la alin. (1) nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică.
(5) Autorităţile contractante care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilităţi publice fac excepţie de la prevederile alin. (2), în sensul că acestea au dreptul să transmită spre publicare anunţul de intenţie oricând pe parcursul anului.
SECŢIUNEA a 2-a
Publicarea anunţului de participare
Art. 16. - În scopul asigurării unei transparenţe maxime orice autoritate contractantă are obligaţia să transmită spre publicare în Sistemul electronic un anunţ de participare în toate cazurile în care aplică procedura licitaţiei electronice, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.
Art. 17. - Autoritatea contractantă are obligaţia să includă în anunţul de participare ce urmează să fie publicat în Sistemul electronic toate informaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 şi să aplice în mod corespunzător prevederile acesteia referitoare la comunicare, în cazul modificării anunţului.
Art. 18. -
(1) Anunţul de participare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii, în formatul stabilit de operatorul Sistemului electronic:
1. elementele de identificare a autorităţii contractante;
2.
a) procedura aplicată pentru fiecare fază a atribuirii contractului de achiziţie publică;
b) tipul contractului de achiziţie publică pentru care sunt solicitate oferte;
3.
a) locul de livrare a produselor/amplasamentul lucrării/locul de prestare a serviciilor;
b) natura şi cantitatea produselor ce se vor achiziţiona (codul CPSA)/natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării/categoria serviciilor ce se vor achiziţiona şi descrierea acestora (codul CPSA);
c) indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune ofertă pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse/lucrări/servicii solicitate;
4. data limită de livrare a produselor/termenul limită de execuţie a lucrării/durata sau termenul limită de prestare a serviciilor;
5.
a) modalitatea de obţinere a unui exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
b) costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar (unde este cazul);
c) data limită pentru solicitarea clarificărilor;
6.
a) data limită pentru depunerea ofertelor;
b) modalitatea de depunere a ofertelor;
c) limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele;
7. data, ora şi locul deschiderii ofertelor;
8. garanţiile pentru participare solicitate;
9. modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează;
10. forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul);
11. informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul;
12. perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă;
13. criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului;
14. interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul);
15. alte informaţii (acordarea preferinţei interne etc.);
16. data publicării în Sistemul electronic şi numărul anunţului de intenţie sau menţionarea inexistenţei unui astfel de anunţ.
SECŢIUNEA a 3-a
Înscrierea solicitanţilor
Art. 19. -
(1) Orice furnizor, executant sau prestator care doreşte să participe la procedura de licitaţie electronică pentru atribuirea unui anumit contract de achiziţie publică trebuie să se înscrie în conformitate cu procedura stabilită de operatorul Sistemului electronic.
(2) În momentul înscrierii fiecare solicitant va primi descrierea detaliată a procedurii de comunicare şi a procedurii de generare electronică a documentelor care vor fi utilizate pe parcursul licitaţiei electronice, respectarea acestor proceduri fiind obligatorie.
SECŢIUNEA a 4-a
Preselecţia solicitanţilor
Art. 20. -
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza preselecţia solicitanţilor care şi-au manifestat intenţia de a participa la procedura de licitaţie electronică.
(2) Criteriile pe baza cărora se va face preselecţia trebuie să fie publicate în anunţul de participare şi trebuie să respecte principiile obiectivităţii şi nediscriminării.
(3) În funcţie de specificul obiectului contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă poate stabili drept condiţie de preselecţie îndeplinirea unor condiţii minime referitoare la capacitatea tehnică şi situaţia economico-financiară ale solicitanţilor.
Art. 21. -
(1) În cazul aplicării fazei de preselecţie pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul de participare data limită de primire a documentelor de calificare.
(2) Data limită stabilită de autoritatea contractantă nu trebuie să fie mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunţului de participare în Sistemul electronic.
(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii, şi anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puţin de 10 zile şi numai în situaţia în care, din motive de urgenţă, respectarea numărului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autorităţii contractante. În acest caz autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul de participare motivele aplicării accelerate a procedurii.
Art. 22. -
(1) Solicitanţii au dreptul de a cere clarificări în legătură cu procedura de preselecţie şi cu documentele de calificare până cel mai târziu cu 6 zile înainte de data limită de depunere a documentelor de calificare.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor solicitanţilor, prin publicare în Sistemul electronic, răspunsurile la clarificările cerute, cu cel puţin 4 zile înainte de data limită de depunere a documentelor de calificare.
Art. 23. -
(1) Preselecţia solicitanţilor trebuie să se facă, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de verificare a îndeplinirii criteriilor, în condiţii stabilite de operatorul Sistemului electronic, pe baza specificaţiilor autorităţii contractante.
(2) În cazul în care preselecţia nu se poate realiza prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorităţii contractante are obligaţia să transmită rezultatul preselecţiei în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii, cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.
Art. 24. - Rezultatul preselecţiei, însoţit de motivaţia corespunzătoare, va fi pus la dispoziţie tuturor solicitanţilor prin intermediul Sistemului electronic.
SECŢIUNEA a 5-a
Comunicarea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei
Art. 25. -
(1) Documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei trebuie să conţină criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică şi, unde este cazul, algoritmul detaliat de calcul ce va fi aplicat pentru determinarea punctajului.
(2) În cazul în care evaluarea se va face după criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, autoritatea contractantă are obligaţia să stabilească un algoritm de calcul care să permită utilizarea unei proceduri automate de selectare a ofertei câştigătoare, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Art. 26. -
(1) Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă până la încheierea contractului de achiziţie publică.
(2) Documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei trebuie să conţină cuantumul garanţiei de participare şi perioada de valabilitate a acesteia.
(3) Cuantumul garanţiei de participare se stabileşte în sumă fixă, care se va încadra de regulă între 1% şi 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică şi care în nici un caz nu va fi mai mică de 0,5% sau mai mare de 2,5% din această valoare.
(4) Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.
Art. 27. -
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia de participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să încheie contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor.
Art. 28. -
(1) Garanţia de bună execuţie a contractului de achiziţie publică se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei cuantumul garanţiei de bună execuţie, care va fi cuprins între 5% şi 10% din preţul contractului de achiziţie publică.
Art. 29. -
(1) Data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 45 de zile de la data publicării în Sistemul electronic a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 26 de zile de la data publicării în Sistemul electronic a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
(3) Prevederea alin. (2) este aplicabilă numai în cazul în care anunţul de intenţie a fost transmis spre publicare de către autoritatea contractantă cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii anunţului de participare spre publicare.
(4) În cazul în care, din motive de urgenţă, respectarea numărului de zile prevăzut la alin. (1) ar cauza prejudicii autorităţii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitaţie electronică prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puţin de 10 zile.
Art. 30. - În cazul în care obiectul contractului de achiziţie publică include şi furnizarea de produse, oferta de preţ depusă de fiecare furnizor trebuie să conţină în mod obligatoriu şi costul transportului produselor la locul de livrare indicat de autoritatea contractantă în anunţul de participare.
Art. 31. - Primirea solicitărilor de obţinere a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi remiterea documentaţiei respective se fac prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul Sistemului electronic.
Art. 32. -
(1) Solicitanţii au dreptul de a cere clarificări în legătură cu documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, până cel mai târziu cu 8 zile înainte de data limită de primire a ofertelor.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor solicitanţilor, prin publicare în Sistemul electronic, răspunsurile la clarificările primite, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de primire a ofertelor.
Art. 33. -
(1) Ofertele şi documentele care le însoţesc se realizează în formă electronică, dacă este cazul, prin utilizarea semnăturilor electronice sau a criptografiei, conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.
(2) Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă şi trebuie semnată electronic de către ofertant şi transmisă până la data limită de primire a ofertelor.
(3) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligaţia de a transmite oferta conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic şi îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.
SECŢIUNEA a 6-a
Evaluarea ofertelor
Art. 34. - Deschiderea ofertelor în formă electronică se face cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.
Art. 35. -
(1) Evaluarea ofertelor trebuie să se facă, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de aplicare a algoritmului de calcul prevăzut în documentaţia de prezentare şi elaborare a ofertei, în condiţii stabilite de operatorul Sistemului electronic, pe baza specificaţiilor autorităţii contractante.
(2) Examinarea ofertelor, evaluarea ofertelor şi stabilirea ofertei celei mai avantajoase se fac, în mod corespunzător, prin utilizarea facilităţilor sistemelor electronice de clasificare a ofertelor, conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.
(3) În cazul în care evaluarea nu se poate realiza, în tot sau în parte, prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorităţii contractante are obligaţia să transmită rezultatul evaluării, în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii, cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.
Art. 36. -
(1) În scopul stabilirii ofertei câştigătoare autoritatea contractantă are dreptul să recurgă la o procedură de ofertare deschisă. Astfel, pentru unul dintre criteriile de evaluare cuantificabile electronic fiecare ofertant are posibilitatea să prezinte, în interiorul unui interval de timp bine precizat, mai multe oferte consecutive a căror valoare să fie accesibilă tuturor celorlalţi ofertanţi, fără a fi accesibilă şi identitatea titularului fiecărei oferte.
(2) Regulile standard de aplicare a procedurii prevăzute la alin. (1) se stabilesc de operatorul Sistemului electronic, astfel încât să se asigure, pe tot parcursul procedurii, confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea fiecărui ofertant, inclusiv în raport cu autoritatea contractantă.
(3) Descrierea detaliată a procedurii trebuie prevăzută în documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei.
(4) Pentru fiecare participant plasarea unei noi oferte atrage neluarea în considerare a ofertei anterioare.
(5) La sfârşitul intervalului de timp prevăzut la alin. (1) este declarată câştigătoare oferta cea mai avantajoasă dintre cele existente, identitatea titularului ofertei câştigătoare devenind accesibilă celorlalţi ofertanţi şi autorităţii contractante.
Art. 37. -
(1) Transmiterea comunicării privind rezultatul stabilirii ofertei câştigătoare se realizează, în termen de 5 zile, prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul Sistemului electronic.
(2) În cazul aplicării accelerate a procedurii de licitaţie electronică termenul prevăzut la alin. (1) este de 24 de ore.
SECŢIUNEA a 7-a
Încheierea contractului de achiziţie publică
Art. 38. -
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, în condiţiile prezentului capitol.
(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, atunci aceasta are dreptul:
a) de a invita ofertanţii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
(3) Autoritatea contractantă are obligaţia să încheie contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor.
(4) Fără să fie încălcate prevederile alin. (3), autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică numai după 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul stabilirii ofertei câştigătoare.
Art. 39. -
(1) Ofertantul invitat de autoritatea contractantă pentru încheierea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
(2) Dacă garanţia de bună execuţie s-a constituit sub forma unei scrisori de garanţie bancară, aceasta se constituie în anexă la contractul de achiziţie publică.
(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
Art. 40. -
(1) Încheierea contractului de achiziţie publică în formă electronică se realizează conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.
(2) Contractul se semnează electronic de către părţi, o copie de pe acesta fiind stocată de operator în vederea asigurării mijloacelor de probă corespunzătoare.
(3) În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei obligativitatea încheierii contractului altfel decât prin procedura on-line, contractul semnat electronic de către părţi are natura juridică a antecontractului.
Art. 41. -
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achiziţie publică şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
(2) În acest caz contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziţie publică îndeplinită până la data rezilierii, precum şi recuperarea altor costuri aferente îndeplinirii acestuia, efectuate până la data denunţării unilaterale a contractului.
Art. 42. - În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi partea lezată are dreptul de a cere rezilierea contractului de achiziţie publică şi de a pretinde plata de despăgubiri.
SECŢIUNEA a 8-a
Publicarea anunţului de atribuire a contractului de achiziţie publică
Art. 43. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Sistemul electronic un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de achiziţie publică, în condiţiile, în formatul şi conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.
SECŢIUNEA a 9-a
Dispoziţii procedurale
Art. 44. - Operatorul Sistemului electronic are obligaţia să stabilească acele proceduri şi norme de securitate care asigură gradul necesar de confidenţialitate şi siguranţă în utilizare, în scopul bunei desfăşurări a procedurilor de licitaţie electronică.
Art. 45. -
(1) Toate comunicările efectuate în cadrul procedurii licitaţiei electronice trebuie efectuate on-line, în conformitate cu regulile stabilite de operatorul Sistemului electronic, sub sancţiunea neluării lor în considerare.
(2) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea prevăzute de lege trebuie să se transmită în formă electronică, în conformitate cu procedura stabilită de operatorul Sistemului electronic.
Art. 46. -
(1) Toate documentele transmise în cadrul procedurii de licitaţie electronică trebuie să fie prezentate în formă electronică şi semnate electronic, dacă este cazul, prin folosirea unui procedeu de criptare, în condiţiile stabilite de operatorul Sistemului electronic, sub sancţiunea neluării lor în considerare.
(2) Toate documentele în formă electronică ce sunt de natură a conţine manifestări de voinţă ale celui care le-a semnat electronic, cu respectarea procedurilor stabilite de operatorul Sistemului electronic, sunt prezumate a aparţine titularului semnăturii respective.
(3) Orice document în formă electronică trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii, în conformitate cu procedura stabilită de operatorul Sistemului electronic.
(4) Orice document în formă electronică trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă primirea.
(5) Formatul documentului în formă electronică, precum şi condiţiile generării, transmiterii şi stocării acestuia sunt stabilite de operatorul Sistemului electronic.
Art. 47. -
(1) Dacă specificaţiile autorităţii contractante prevăd obligativitatea prezentării unor documente în original sau în copie legalizată, această obligaţie se consideră îndeplinită prin prezentarea unei copii în formă electronică de pe acestea, copie semnată electronic de către un notar public înregistrat în Sistemul electronic, în conformitate cu procedura şi cu condiţiile stabilite de operatorul Sistemului electronic.
(2) Actul eliberării unei copii în formă electronică de pe un înscris este un act notarial şi este asimilat, din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul onorariilor minimale, cu legalizarea copiilor de pe înscrisuri prevăzută la art. 93 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările ulterioare.
(3) Eliberării copiei în formă electronică de pe un înscris, prevăzută la alin. (1), îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Legii nr. 36/1995, cu modificările ulterioare.
(4) Condiţiile şi procedura înregistrării în Sistemul electronic a notarilor publici, precum şi tariful de înregistrare corespunzător datorat se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic.
Art. 48. -
(1) Obligaţia de a prezenta o garanţie de participare sau, respectiv, de bună execuţie se consideră îndeplinită prin prezentarea unei copii în formă electronică de pe o scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante, copie semnată electronic de banca emitentă, cu condiţia ca această bancă să fie înregistrată în Sistemul electronic şi în conformitate cu procedura şi condiţiile stabilite de operatorul Sistemului electronic.
(2) Condiţiile şi procedura înregistrării în Sistemul electronic a băncilor, precum şi tariful de înregistrare corespunzător datorat se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic.
Art. 49. -
(1) Operatorul Sistemului electronic are obligaţia de a publica anunţurile prevăzute la art. 15, 16 şi 43, în termen de cel mult 24 de ore de la data înregistrării on-line a acestora.
(2) Procedura înregistrării on-line a anunţurilor prevăzute la art. 15, 16 şi 43, structura acestor anunţuri, precum şi a invitaţiei de participare se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic.
(3) Publicarea în Sistemul electronic a anunţurilor prevăzute la art. 15, 16 şi 43 se face gratuit.
Art. 50. -
(1) În scopul acoperirii costurilor de operare şi utilizare a Sistemului electronic, fiecare furnizor, executant sau prestator care a încheiat un contract de achiziţie publică în urma aplicării procedurii de licitaţie electronică trebuie să plătească operatorului Sistemului electronic un tarif de utilizare, determinat procentual la valoarea contractului.
(2) Cuantumul tarifului de utilizare se stabileşte de către operatorul Sistemului electronic şi nu poate depăşi 0,5% din valoarea contractului.
(3) Obligaţia de plată a tarifului de utilizare prevăzut la alin. (1) se naşte în sarcina furnizorului, executantului sau, respectiv, a prestatorului în momentul încheierii contractului de achiziţie publică.
(4) Autoritatea contractantă nu datorează tarife de utilizare.
(5) În cazul în care un furnizor, executant sau prestator nu plăteşte în termen de 30 de zile de la data încheierii unui contract de achiziţie publică tariful prevăzut la alin. (1), acesta este suspendat de drept din Sistemul electronic până la data prezentării dovezii de plată a tarifului.
(6) Tariful prevăzut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului Sistemului electronic.
Art. 51. -
(1) Operatorul Sistemului electronic are obligaţia de a implementa un sistem de evaluare a performanţei furnizorilor, executanţilor şi prestatorilor înregistraţi în Sistemul electronic, în scopul determinării respectării de către fiecare dintre aceştia a procedurilor şi regulilor obligatorii de utilizare a Sistemului electronic, al evitării şi prevenirii fraudelor, cu condiţia respectării principiilor transparenţei, nediscriminării şi echităţii.
(2) Orice autoritate contractantă poate stabili drept criteriu de preselecţie în cadrul unei proceduri de licitaţie electronică o valoare minimă a indicatorului de performanţă stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), cu respectarea principiilor transparenţei, nediscriminării şi echităţii.
Art. 52. - În scopul aplicării dispoziţiilor prezentului capitol, data înseamnă ziua, luna şi anul, precum şi ora şi minutul.
SECŢIUNEA a 10-a
Dosarul procedurii licitaţiei electronice
Art. 53. -
(1) În scopul asigurării mijloacelor de probă corespunzătoare operatorul Sistemului electronic are obligaţia de a întocmi, în formă electronică, dosarul procedurii licitaţiei electronice.
(2) Informaţiile şi documentele în formă electronică ce trebuie să fie incluse în dosarul achiziţiei publice se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic şi trebuie să permită stocarea în condiţii de securitate a evidenţelor necesare pentru fiecare fază desfăşurată on-line a procedurii licitaţiei electronice.
Art. 54. - Dosarul procedurii licitaţiei electronice se păstrează de către operatorul Sistemului electronic atât timp cât contractul de achiziţie publică produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.
Art. 55. - La cerere, dosarul procedurii licitaţiei electronice este pus la dispoziţie oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, cu condiţia ca nici o informaţie să nu fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părţilor sau ar afecta libera concurenţă, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contravenţiilor sau infracţiunilor.
CAPITOLUL IV
Anularea aplicării procedurii licitaţiei electronice
Art. 56. - Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii anunţului de atribuire şi numai în următoarele circumstanţe:
a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei;
b) nici unul dintre candidaţi/ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:
-sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor;
-nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
-conţin în propunerea financiară preţuri care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi temeinic justificate;
-conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
-prin valoarea inclusă în propunerea financiară fiecare dintre ele a depăşit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
d) circumstanţe excepţionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau este imposibilă încheierea contractului.
Art. 57. - Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de participanţii la procedura de achiziţie publică, cu excepţia returnării garanţiei pentru participare.
Art. 58. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.
CAPITOLUL V
Căi de atac
Art. 59. - Orice persoană fizică sau juridică ce are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică şi care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecinţă directă a încălcării dispoziţiilor prezentei ordonanţe are dreptul de a ataca actul sau decizia nelegală, în condiţiile stabilite la art. 80-97 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001.
Art. 60. - Nu se contestă şi nu se atacă în justiţie deciziile autorităţii contractante referitoare la alegerea procedurii licitaţiei electronice în scopul atribuirii unui contract de achiziţie publică.
Art. 61. - Înştiinţarea şi comunicarea prevăzute la art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 se pot face şi prin mijloace electronice, dacă participanţii cărora le sunt destinate au consimţit astfel în prealabil.
Art. 62. -
(1) De îndată ce primeşte o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie, în scopul optimizării procesului de monitorizare a sistemului de achiziţii publice, autoritatea contractantă are obligaţia să înştiinţeze despre aceasta operatorul Sistemului electronic, anexând copie electronică de pe contestaţia/notificarea primită.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin mijloace electronice operatorului Sistemului electronic toate actele şi deciziile ulterioare referitoare la contestaţia/acţiunea în justiţie în cauză, în termen de două zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.
Art. 63. - Hotărârile judecătoreşti irevocabile pronunţate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 se publică în Sistemul electronic, iar plata transmiterii şi a cheltuielilor de publicare este în sarcina părţii care a pierdut procesul; în acest scop instanţa va dispune prin aceeaşi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.
CAPITOLUL VI
Sancţiuni
Art. 64. - În cazul încălcării de către un furnizor, executant sau prestator a regulilor şi procedurilor stabilite de operatorul Sistemului electronic, acesta poate decide, în funcţie de gravitatea încălcării, suspendarea dreptului furnizorului, executantului sau prestatorului respectiv de a utiliza Sistemul electronic, excluderea din Sistemul electronic, precum şi interzicerea înregistrării în acesta pe o perioadă de până la 5 ani.
Art. 65. -
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:
a) efectuarea unei achiziţii publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia;
b) aplicarea procedurii pentru atribuirea prin licitaţie electronică a unui contract de achiziţie publică, fără autorizaţii, avize, acorduri şi aprobări legale;
c) furnizarea de informaţii unuia sau mai multor furnizori, executanţi sau prestatori, de natură să îi favorizeze pe aceştia în cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică;
d) deţinerea de către un participant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de informaţii privind conţinutul ofertelor celorlalţi participanţi la procedură, precum şi înţelegerea acestuia cu alţi participanţi sau cu autoritatea contractantă în scopul denaturării rezultatului procedurii.
Art. 66. -
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 65 se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei.
(2) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor Publice.
(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 67. - Procedurile de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului adoptate în condiţiile art. 5 se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective.
Art. 68. -
(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se înfiinţează Sistemul electronic.
(2) Operatorul Sistemului electronic, în colaborare cu instituţiile publice abilitate, va utiliza acele standarde şi proceduri de securitate care să asigure un grad ridicat de fiabilitate şi siguranţă a operaţiunilor desfăşurate în cadrul Sistemului electronic, în acord cu practicile internaţionale în domeniu.
(3) Operatorul Sistemului electronic are obligaţia să dezvolte un sistem electronic de clasificare a produselor, lucrărilor şi serviciilor a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziţie publică, compatibil cu sistemul de grupare şi codificare prevăzut de clasificările statistice oficiale, în scopul asigurării transparenţei, promovării competiţiei şi facilitării realizării studiilor de piaţă.
Art. 69. -
(1) Operatorul Sistemului electronic este Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, finanţată integral din venituri extrabugetare.
(2) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" care se desfiinţează.
(3) Veniturile extrabugetare ale Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei provin în principal din următoarele surse:
a) tariful de utilizare a spectrului de frecvenţe radio;
b) tarifele de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, prevăzute în actele normative în vigoare;
c) tariful de utilizare a Sistemului electronic şi tariful de înregistrare în Sistemul electronic;
d) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative în vigoare.
Art. 70. -
(1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei poate adopta, acolo unde se impune, norme obligatorii pentru utilizarea Sistemului electronic, în funcţie de gradul de dezvoltare a tehnologiei şi de cerinţele de securitate adecvate.
(2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României vor elabora şi vor adopta, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normele necesare utilizării instrumentelor de plată electronică în cadrul Sistemului electronic.
Art. 71. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÄ‚STASE
Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Dan Nica
p. Ministrul integrării europene,
Vasile Puşcaş,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Bucureşti, 24 ianuarie 2002.
Nr. 20.
 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis