SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
POST-CERTIFICARE ISO

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 
Parlamentul României

Lege nr. 468 din 09/07/2002


Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 29/07/2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - Prezenta ordonanţă are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului general şi a condiţiilor de utilizare a procedurii electronice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi a regulilor generale de asigurare prin utilizarea mijloacelor electronice a unei mai mari transparenţe în domeniul achiziţiilor publice."
2. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:
"Art. 11. - Prezenta ordonanţă se completează cu dispoziţiile legale privind achiziţiile publice şi cu cele privind încheierea, validitatea şi efectele actelor juridice."
3. La articolul 2, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:
"Art. 2. - Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică în procedură electronică sunt:
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, român sau străin, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, contractant;"
4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:
a) sistemul electronic de achiziţii publice - sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul efectuării de achiziţii publice prin mijloace electronice, sistem denumit în continuare sistem electronic;
b) procedura electronică - utilizarea, în tot sau în parte, a facilităţilor tehnice oferite de sistemul electronic de achiziţii publice în cadrul atribuirii unui contract de achiziţie publică;
c) operatorul sistemului electronic - persoana juridică de drept public care, în condiţiile stabilite de autoritatea contractantă şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, asigură atribuirea contractelor de achiziţie publică prin procedura electronică, stabilind în acest sens cadrul procedural de operare specific."
5. Articolul 4 se abrogă.
6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc autorităţile contractante care au obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe, produsele, serviciile şi lucrările care urmează să fie achiziţionate prin licitaţie electronică, precum şi pragurile valorice până la care se aplică prezenta ordonanţă."
7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - Autoritatea contractantă care aplică procedura licitaţiei electronice în cazul atribuirii unui anumit contract de achiziţie publică are obligaţia să indice acest lucru în anunţul de participare, inclusiv în sistemul electronic, precum şi fazele procedurii care nu se vor desfăşura prin mijloace electronice, dacă este cazul."
8. Articolul 7 se abrogă.
9. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
"Condiţii de înregistrare în sistemul electronic"
10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Orice furnizor, executant sau prestator poate să urmeze procedura de atribuire prin licitaţie electronică, denumită în continuare procedură de licitaţie electronică, numai după înregistrarea sa în sistemul electronic.
(2) Orice furnizor, executant sau prestator are dreptul să solicite înregistrarea în sistemul electronic.
(3) Toate autorităţile contractante stabilite potrivit art. 5 au obligaţia să se înregistreze în sistemul electronic."
11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Condiţiile şi procedura înregistrării se stabilesc de operatorul sistemului electronic.
(2) Înregistrarea în sistemul electronic ca furnizor, executant sau prestator va fi refuzată, iar dacă a fost deja acordată, poate fi suspendată sau revocată, în cazul în care solicitantul:
a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) încalcă normele şi procedurile de securitate ale sistemului electronic, stabilite de operatorul acestuia.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), ulterior momentului înregistrării ca furnizor, executant sau prestator, persoana fizică în cauză, respectiv reprezentantul legal al persoanei juridice, are obligaţia să notifice operatorului sistemului electronic acest lucru, în termen de două zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă.
(4) Acolo unde este posibil, documentele de înregistrare pot fi prezentate şi în formă electronică, semnate cu semnătura electronică extinsă a emitentului, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) operatorul sistemului electronic va trimite solicitantului o confirmare de primire în formă electronică, semnată cu semnătura electronică extinsă a operatorului sistemului electronic, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat."
12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Operatorul sistemului electronic are obligaţia de a cere tuturor furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor care solicită înregistrarea în sistemul electronic să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în care este stabilit, după caz.
(2) Orice furnizor, executant sau prestator înregistrat în sistemul electronic are obligaţia să comunice operatorului sistemului electronic, în termen de 3 zile, orice modificare a documentelor prevăzute la alin. (1)."
13. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 11. - (1) La înregistrarea în sistemul electronic orice utilizator trebuie să plătească un tarif de înregistrare, al cărui cuantum este stabilit de operatorul sistemului electronic."
14. Articolul 12 se abrogă.
15. Titlul secţiunii 1 a capitolului III va avea următorul cuprins:
"Dispoziţii comune"
16. La articolul 15, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Autorităţile contractante, stabilite potrivit art. 5, au obligaţia de a face cunoscută prin mijloace electronice intenţia de a efectua achiziţii publice prin publicarea în sistemul electronic a anunţului de intenţie.
(2) Anunţul de intenţie va fi publicat în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat sau de la obţinerea unei surse de finanţare extrabugetare. Anunţul de intenţie cuprinde cel puţin contractele de achiziţie publică previzionate să fie atribuite până la sfârşitul anului bugetar, a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro. Pentru contractele a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mică decât echivalentul în lei a 100.000 euro, publicarea anunţului de intenţie este opţională.
(3) Anunţul de intenţie se va publica în mod separat pentru produse, lucrări şi servicii.
(4) Publicarea anunţului prevăzut la alin. (2) nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică."
17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
"Art. 16. - În scopul asigurării unei transparenţe maxime orice autoritate contractantă are obligaţia să publice în sistemul electronic un anunţ de participare în toate cazurile în care aplică procedura licitaţiei electronice, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă."
18. La articolul 18 alineatul (1), punctele 8, 9, 11 şi 16 vor avea următorul cuprins:
"8. garanţiile de participare cerute;
9. modalităţile principale de finanţare şi de plată sau referirile la prevederile care le reglementează;
...............................................................................................
11. informaţiile privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul;
...............................................................................................
16. numărul anunţului de intenţie şi data publicării în sistemul electronic sau menţionarea inexistenţei unui astfel de anunţ."
19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Orice furnizor, executant sau prestator care doreşte să urmeze procedura de licitaţie electronică pentru atribuirea unui anumit contract de achiziţie publică trebuie să se înscrie în conformitate cu regulile stabilite de operatorul sistemului electronic.
(2) În momentul înscrierii fiecare solicitant va primi descrierea detaliată a procedurii de comunicare şi a procedurii de generare electronică a documentelor care se utilizează pe parcursul licitaţiei electronice, respectarea acestor proceduri fiind obligatorie."
20. La articolul 21, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
"(2) Între data publicării anunţului de participare în sistemul electronic şi data limită de primire a documentelor de calificare trebuie să existe o perioadă de minimum 30 de zile.
(3) Autoritatea contractantă are dreptul să reducă numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puţin de 10 zile şi numai în situaţia în care respectarea numărului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autorităţii contractante. În acest caz autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul de participare motivele pentru care recurge la această reducere."
21. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul în care preselecţia nu se poate realiza prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorităţii contractante are obligaţia să transmită rezultatul preselecţiei în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii."
22. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
"Art. 24. - Fiecărui solicitant i se va pune la dispoziţie, prin intermediul sistemului electronic, atât rezultatul preselecţiei, cât şi, dacă este cazul, motivaţia respingerii sale."
23. Titlul secţiunii a 5-a a capitolului III va avea următorul cuprins:
"Comunicarea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei"
24. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei trebuie să conţină criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică şi, unde este cazul, algoritmul detaliat de calcul ce va fi aplicat pentru determinarea punctajului."
25. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei trebuie să conţină cuantumul garanţiei de participare şi perioada de valabilitate a acesteia."
26. La articolul 27, partea introductivă şi litera c) vor avea următorul cuprins:
"Art. 27. - Autoritatea contractantă va vira garanţia de participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită drept garanţie atunci când se află, din culpă, în oricare dintre următoarele situaţii:
...............................................................................................
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să încheie contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei."
27. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului de achiziţie publică se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi în termen, a contractului."
28. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Între data publicării în sistemul electronic a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi data limită pentru depunerea ofertelor trebuie să existe o perioadă de minimum 45 de zile.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor până la 26 de zile, începând de la data publicării în sistemul electronic a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile numai în cazul în care anunţul de intenţie a fost publicat cu cel puţin 52 de zile înainte de data publicării anunţului de participare.
(4) În cazul în care respectarea intervalului de timp prevăzut la alin. (1) ar cauza prejudicii autorităţii contractante, aceasta are dreptul să reducă perioada, dar nu la mai puţin de 10 zile."
29. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
"Art. 30. - În cazul în care obiectul contractului de achiziţie publică include şi furnizarea de produse, oferta de preţ depusă de fiecare furnizor trebuie să conţină în mod obligatoriu şi costul transportului produselor la locul de livrare indicat de autoritatea contractantă în anunţul de participare, precum şi orice alte cheltuieli şi taxe aplicabile."
30. Articolul 31 se abrogă.
31. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor solicitanţilor, prin publicarea în sistemul electronic, răspunsurile la clarificări, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de primire a ofertelor."
32. Articolele 33 şi 34 se abrogă.
33. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
"Art. 35. - (1) Stabilirea ofertei celei mai avantajoase se face prin utilizarea facilităţilor sistemelor electronice de clasificare a ofertelor, conform procedurii stabilite de operatorul sistemului electronic.
(2) Evaluarea ofertelor trebuie să se facă, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de aplicare a algoritmului de calcul prevăzut în documentaţia de prezentare şi elaborare a ofertei.
(3) În cazul în care evaluarea nu se poate realiza, în tot sau în parte, prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorităţii contractante are obligaţia să transmită rezultatul evaluării în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii."
34. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
"Art. 36. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul să recurgă la o procedură de ofertare deschisă.
(2) Procedura de ofertare deschisă presupune că, pentru unul dintre criteriile de evaluare cuantificabile electronic, fiecare ofertant are posibilitatea să prezinte, în interiorul unui interval de timp bine precizat, mai multe oferte consecutive a căror valoare să fie accesibilă tuturor celorlalţi ofertanţi, fără a fi accesibilă şi identitatea titularului fiecărei oferte.
(3) Regulile standard de aplicare a procedurii prevăzute la alin. (1) se stabilesc de operatorul sistemului electronic, astfel încât să se asigure, pe tot parcursul procedurii, confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea fiecărui ofertant, inclusiv în raport cu autoritatea contractantă.
(4) Descrierea detaliată a procedurii trebuie prevăzută în documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei.
(5) Pentru fiecare participant plasarea unei noi oferte atrage neluarea în considerare a ofertei anterioare.
(6) La sfârşitul intervalului de timp prevăzut la alin. (2) operatorul sistemului electronic selectează oferta cea mai avantajoasă dintre cele existente, o comunică autorităţii contractante care o declară câştigătoare, identitatea titularului ofertei câştigătoare devenind accesibilă celorlalţi ofertanţi prin intermediul operatorului sistemului electronic."
35. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
"Art. 37. - (1) Comunicarea rezultatului privind stabilirea ofertei câştigătoare se transmite în termen de 5 zile prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul sistemului electronic.
(2) În cazurile prevăzute la art. 21 alin. (3) şi la art. 29 alin. (4) termenul prevăzut la alin. (1) este de 24 de ore."
36. La articolul 38, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
"(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica, înainte de încheierea contractului de achiziţie publică, documentele de calificare ale ofertantului a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.
...............................................................................................
(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică numai după 5 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul stabilirii ofertei câştigătoare, cu respectarea prevederilor alin. (3)."
37. Articolul 39 se abrogă.
38. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
"Art. 40. - (1) În cazul în care contractul se semnează electronic de către părţi, o copie de pe acesta va fi stocată de operatorul sistemului electronic în vederea asigurării mijloacelor de probă corespunzătoare.
(2) În situaţia în care autoritatea contractantă stabileşte în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei obligativitatea încheierii contractului altfel decât prin procedura electronică, atunci contractul semnat electronic de către părţi are natura juridică a antecontractului."
39. După articolul 40 se introduce articolul 401 cu următorul cuprins:
"Art. 401. - În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, atunci aceasta are dreptul:
a) de a invita ofertanţii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică."
40. Articolele 41 şi 42 se abrogă.
41. Articolul 43 va avea următorul cuprins:
"Art. 43. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare operatorului sistemului electronic un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de achiziţie publică."
42. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
"Art. 44. - Operatorul sistemului electronic are obligaţia să stabilească acele proceduri şi norme de securitate care asigură un grad ridicat de confidenţialitate, fiabilitate şi siguranţă a operaţiunilor desfăşurate în cadrul sistemului electronic, în scopul bunei desfăşurări a procedurilor de licitaţie electronică."
43. Articolul 45 va avea următorul cuprins:
"Art. 45. - Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea prevăzute de lege trebuie să se transmită în formă electronică, în conformitate cu procedura stabilită de operatorul sistemului electronic, sub sancţiunea neluării lor în considerare."
44. La articolul 46, alineatele (1), (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:
"Art. 46. - (1) Toate documentele transmise în cadrul procedurii de licitaţie electronică trebuie să fie prezentate în formă electronică şi semnate electronic, sub sancţiunea neluării lor în considerare.
...............................................................................................
(3) Orice document în formă electronică trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii.
...............................................................................................
(5) Ori de câte ori procedura licitaţiei electronice permite, ofertanţii pot transmite oferta în format electronic criptat, având obligaţia ca la momentul deschiderii ofertei aceasta să devină accesibilă."
45. La articolul 47, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
"Art. 47. - (1) Dacă specificaţiile autorităţii contractante prevăd obligativitatea prezentării unor documente în original sau în copie legalizată, această obligaţie se consideră îndeplinită prin prezentarea unei copii în formă electronică de pe acestea, copie semnată electronic de către un notar public înregistrat în sistemul electronic.
(2) Eliberarea unei copii în formă electronică de pe un înscris, în vederea aplicării procedurii de licitaţie electronică, este considerată act notarial şi este asimilată, din punctul de vedere al regimului juridic aplicabil, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul onorariilor minimale, cu legalizarea copiilor de pe înscrisuri, prevăzută la art. 93 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările ulterioare.
...............................................................................................
(4) Condiţiile şi procedura înregistrării notarilor publici în sistemul electronic, precum şi tariful de înregistrare corespunzător datorat se stabilesc de către operatorul sistemului electronic."
46. După articolul 47 se introduce articolul 471 cu următorul cuprins:
"Art. 471. - Semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, precum şi orice formă de autentificare electronică, recunoscută în conformitate cu legislaţia în vigoare, sunt acceptate în sistemul electronic."
47. Articolul 48 se abrogă.
48. La articolul 49, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
"Art. 49. - (1) Operatorul sistemului electronic are obligaţia de a publica anunţurile prevăzute la art. 15, 16 şi 43, în termen de cel mult 24 de ore de la data înregistrării electronice a acestora.
(2) Procedura înregistrării electronice a anunţurilor prevăzute la art. 15, 16 şi 43, structura acestor anunţuri, precum şi a invitaţiei de participare se stabilesc de către operatorul sistemului electronic."
49. Articolul 50 va avea următorul cuprins:
"Art. 50. - (1) Autoritatea contractantă care a încheiat un contract de achiziţie publică în urma aplicării procedurii de licitaţie electronică are obligaţia să plătească operatorului sistemului electronic tariful de utilizare, calculat în cotă procentuală din valoarea contractului.
(2) Cuantumul tarifului de utilizare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi a Ministerului Finanţelor Publice, în cotă procentuală în limita a 0,5%.
(3) Fiecare furnizor, executant sau prestator care participă la o procedură de licitaţie electronică are obligaţia să plătească operatorului sistemului electronic tariful de participare.
(4) Cuantumul tarifului de participare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi a Ministerului Finanţelor Publice.
(5) Tariful de utilizare şi tariful de participare se fac venit la bugetul operatorului sistemului electronic."
50. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
"Art. 51. - Operatorul sistemului electronic are obligaţia de a implementa un sistem statistic privind utilizatorii sistemului electronic şi modul de derulare a licitaţiilor electronice."
51. Titlul secţiunii a 10-a a capitolului III va avea următorul cuprins:
"Dosarul achiziţiei publice desfăşurate prin procedura de licitaţie electronică"
52. Articolul 53 va avea următorul cuprins:
"Art. 53. - (1) În scopul asigurării mijloacelor de probă corespunzătoare operatorul sistemului electronic are obligaţia de a întocmi, în formă electronică, dosarul achiziţiei publice desfăşurate prin procedura de licitaţie electronică.
(2) Informaţiile şi documentele în formă electronică ce trebuie să fie incluse în dosarul achiziţiei publice prevăzut la alin. (1) se stabilesc de către operatorul sistemului electronic, care are obligaţia să stocheze în condiţii de securitate evidenţele necesare pentru fiecare fază desfăşurată on-line a procedurii licitaţiei electronice."
53. Articolul 54 va avea următorul cuprins:
"Art. 54. - Dosarul achiziţiei publice desfăşurate prin procedura de licitaţie electronică se păstrează de către operatorul sistemului electronic atât timp cât contractul de achiziţie publică produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv."
54. Articolul 55 se abrogă.
55. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
"Anularea licitaţiei în cazul utilizării procedurii electronice"
56. Articolul 56 va avea următorul cuprins:
"Art. 56. - Autoritatea contractantă are dreptul de a anula licitaţia în cazul utilizării procedurii electronice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la cap. VI secţiunea a 7-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001*) privind achiziţiile publice."
____________
*)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002.
57. Articolele 57 şi 58 se abrogă.
58. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
"Art. 59. - Orice persoană fizică sau juridică ce are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică şi care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecinţă directă a încălcării dispoziţiilor prezentei ordonanţe are dreptul de a ataca actul sau decizia nelegală în orice fază procedurală a licitaţiei, în condiţiile art. 80-97 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001."
59. Articolul 60 se abrogă.
60. Articolul 61 va avea următorul cuprins:
"Art. 61. - Înştiinţarea şi comunicarea prevăzute la art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 se pot face de către autoritatea contractantă şi prin mijloace electronice."
61. Articolul 62 va avea următorul cuprins:
"Art. 62. - (1) De îndată ce primeşte o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie autoritatea contractantă are obligaţia să înştiinţeze despre acesta operatorul sistemului electronic, anexând copie electronică de pe contestaţia/notificarea primită.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin mijloace electronice operatorului sistemului electronic toate actele şi deciziile ulterioare referitoare la contestaţia/acţiunea în justiţie în cauză, în termen de două zile de la producerea/primirea lor."
62. După articolul 62 se introduce articolul 621 cu următorul cuprins:
"Art. 621. - (1) Atunci când primeşte o contestaţie autoritatea contractantă nu este obligată să suspende procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză.
(2) Autoritatea contractantă răspunde, potrivit legii, pentru deciziile luate în aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv în ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiilor."
63. Articolul 63 va avea următorul cuprins:
"Art. 63. - Hotărârile judecătoreşti irevocabile, pronunţate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, se publică în sistemul electronic, iar plata transmiterii şi a cheltuielilor de publicare este în sarcina părţii care a pierdut procesul; în acest scop instanţa va dispune prin aceeaşi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli."
64. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:
"Contravenţii şi sancţiuni"
65. Articolul 64 va avea următorul cuprins:
"Art. 64. - În cazul încălcării de către un furnizor, executant sau prestator a normelor şi procedurilor de securitate stabilite de operatorul sistemului electronic, furnizorul, executantul sau prestatorul este exclus din sistemul electronic şi nu mai are dreptul de a se înregistra în acesta pe o perioadă de un an de la data excluderii."
66. Articolul 65 va avea următorul cuprins:
"Art. 65. - Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:
a) efectuarea unei achiziţii publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia;
b) furnizarea de informaţii confidenţiale;
c) înţelegerea cu unul sau mai mulţi participanţi, cu autoritatea contractantă sau cu operatorul sistemului electronic, în scopul denaturării rezultatului."
67. Articolul 66 va avea următorul cuprins:
"Art. 66. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 65 se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 65 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001*) privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare."
____________
*)Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.
68. Articolul 67 va avea următorul cuprins:
"Art. 67. - Procedurile de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului, adoptate în condiţiile art. 5, se vor finaliza pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective."
69. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
"Art. 68. - Operatorul sistemului electronic are obligaţia să implementeze şi să dezvolte un sistem electronic de clasificare a produselor, lucrărilor şi serviciilor a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziţie publică."
70. După articolul 69 se introduce articolul 691 cu următorul cuprins:
"Art. 691. - (1) Supravegherea activităţii operatorului sistemului electronic este realizată de o comisie interministerială înfiinţată prin hotărâre a Guvernului.
(2) Comisia va înainta recomandări instituţiilor abilitate, potrivit legii."
71. După articolul 70 se introduce articolul 701 cu următorul cuprins:
"Art. 701. - Sistemul electronic de achiziţii publice este accesibil prin Internet la adresa www.e-licitatie.ro."
Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Bucureşti, 9 iulie 2002.
Nr. 468.
 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis