SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 15189

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 
Parlamentul României

Lege nr. 527 din 17/07/2002


Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 14/08/2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 34 din 30 ianuarie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:
1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢĂ
privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi
la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora"
2. După titlul ordonanţei se introduce capitolul I cu următorul titlu:
"CAPITOLUL I
Dispoziţii generale"
3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de reglementare a relaţiilor între operatorii de reţele, între furnizorii de servicii şi între operatorii de reţele şi furnizorii de servicii privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora.
(2) Prezenta ordonanţă stabileşte drepturile şi obligaţiile operatorilor şi ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la reţelele instalate, operate, controlate sau puse la dispoziţie de către aceştia sau la infrastructura asociată acestor reţele.
(3) Obiectivele cadrului de reglementare stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe sunt promovarea concurenţei, asigurarea interconectării şi a interoperabilităţii serviciilor de comunicaţii electronice şi protejarea drepturilor şi intereselor consumatorilor.
(4) Prevederile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile accesului realizat de către utilizatorii finali."
4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:
a) reţea de comunicaţii electronice - sisteme de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamente de comutare, rutare, precum şi orice alte resurse care realizează procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzând reţele de comunicaţii prin satelit, reţele de transmisiuni de date, reţele mobile terestre, reţele utilizate pentru comunicaţii audiovizuale, reţele de cablu coaxial, reţele de fibră optică şi transmiterea de semnale pe liniile de transport al energiei electrice;
b) serviciu de comunicaţii electronice - un serviciu, furnizat de regulă contra cost, care constă, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice, incluzând serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de transmisie prin reţelele utilizate pentru comunicaţii audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conţinutul informaţiei transmise prin intermediul reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut; de asemenea, nu se includ serviciile societăţii informaţionale, care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice;
c) reţea publică de comunicaţii - o reţea de comunicaţii electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
d) infrastructură asociată - acele resurse asociate unei reţele de comunicaţii electronice sau unui serviciu de comunicaţii electronice, care permit sau susţin furnizarea de servicii prin intermediul reţelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces condiţionat şi ghidurile electronice de programe;
e) sistem de acces condiţionat - orice modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face în mod restricţionat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;
f) operator - o persoană care instalează, operează, controlează sau pune la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoană care este autorizată să instaleze, să opereze, să controleze sau să pună la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii;
g) utilizator - orice persoană fizică sau juridică care utilizează sau solicită un serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului;
h) abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
i) utilizator final - un utilizator care nu exploatează, nu supraveghează, nu pune la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii sau elemente ale infrastructurii asociate şi care nu furnizează servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
j) acces - punerea la dispoziţie unui terţ de spaţii, echipamente sau servicii, în condiţii determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, necesare în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice; accesul cuprinde, printre altele:
- accesul la elemente ale reţelei şi la infrastructura asociată, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe, incluzând accesul la bucla locală şi la infrastructura şi serviciile necesare furnizării de servicii prin bucla locală;
- accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, conducte şi piloni;
- accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistenţă operaţională;
- accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la sistemele care au o funcţionalitate echivalentă;
- accesul la reţele fixe şi mobile, în special pentru roaming;
- accesul la sistemele de acces restricţionat pentru serviciile de televiziune digitală;
- accesul la serviciile de reţele virtuale;
k) acces necondiţionat - furnizarea de acces la spaţii, echipamente sau servicii, după caz, care nu este condiţionată de:
- achiziţia concomitentă de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;
- achiziţia unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizării tipului de acces solicitat;
- impunerea oricăror condiţii comerciale, tehnice sau de altă natură, care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;
l) interconectare - legătura fizică şi logică realizată între reţele publice de comunicaţii pentru a permite comunicarea între utilizatorii reţelelor sau accesul la servicii; serviciile pot fi furnizate de către părţile implicate sau de către alte părţi care au acces la reţeaua respectivă; interconectarea este o formă specifică de acces realizată de operatorii de reţele publice de comunicaţii;
m) serviciu de televiziune pe ecran lat - un serviciu de televiziune care constă, în totalitate sau parţial, în programe produse şi editate pentru a fi afişate pe ecranul lat; formatul 16:9 este formatul de referinţă pentru serviciile de televiziune pe ecran lat;
n) buclă locală - circuitul fizic dintre punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenţă al abonatului şi repartitorul principal dintr-o reţea publică de telefonie fixă sau un element echivalent dintr-o reţea publică de comunicaţii; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, prin fire metalice, cablu coaxial, fibră optică;
o) subbuclă locală - porţiunea din bucla locală care conectează punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenţă al abonatului cu un punct de acces intermediar;
p) acces partajat la bucla locală - utilizarea de către unul sau mai mulţi beneficiari a capacităţii disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală sau subbucla locală conform solicitării, fără a fi perturbat serviciul oferit iniţial de titularul autorizat;
q) colocare - furnizarea spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare instalării şi conectării, în scopul unei funcţionări corespunzătoare a echipamentului relevant aparţinând beneficiarului acestei forme de acces;
r) roaming - posibilitatea oferită utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate printr-o reţea publică de comunicaţii de a primi şi de a transmite apeluri sau de a avea acces la servicii de comunicaţii electronice atunci când aceştia nu se află în aria de acoperire a reţelei respective, prin intermediul unei alte reţele, în baza unui acord comercial încheiat în acest sens;
s) ofertă de referinţă - ofertă comercială, realizată în condiţiile prezentei ordonanţe, prin intermediul căreia un operator îşi asumă obligaţia de a include în orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligaţii în sarcina sa, anume determinate în cuprinsul acesteia;
t) servicii paneuropene - servicii furnizate la nivel european în baza unor standarde şi practici comerciale comune."
5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi operatorii de reţele de comunicaţii electronice negociază între ei acorduri de acces sau interconectare, în vederea stabilirii condiţiilor tehnice şi comerciale.
(2) Acordul de acces sau interconectare nu poate conţine obligaţii care nu au legătură cu serviciile de acces sau interconectare, sub sancţiunea nulităţii clauzelor care prevăd aceste obligaţii."
6. Alineatele (3)-(5) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:
"(3) Reţelele publice de comunicaţii instalate în vederea furnizării de servicii de televiziune digitală trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor sau programelor de televiziune pe ecran lat.
(4) Operatorii care recepţionează şi retransmit servicii sau programe de televiziune pe ecran lat au obligaţia de a păstra formatul respectiv.
(5) Informaţiile obţinute înaintea, în timpul sau după finalizarea negocierilor desfăşurate în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b) trebuie utilizate numai în scopul pentru care au fost comunicate şi nu pot fi divulgate către nici un terţ care ar obţine astfel un avantaj de ordin competitiv, inclusiv către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii care a ajuns în posesia respectivelor informaţii."
7. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:
"(2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot viza în special impunerea următoarelor obligaţii, fără a aduce atingere măsurilor ce ar putea fi luate faţă de persoanele juridice care deţin o putere semnificativă pe piaţă, în conformitate cu prevederile art. 8:
a) obligaţii în sarcina persoanelor juridice care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligaţia de a asigura interconectarea reţelelor acestora, dacă impunerea acestor obligaţii este necesară pentru asigurarea conectivităţii între utilizatorii finali;
b) obligaţia operatorilor de a furniza accesul la acele elemente ale infrastructurii asociate în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligaţii este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune.
(3) Autoritatea de reglementare poate stabili condiţii tehnice sau operaţionale care trebuie îndeplinite de către furnizorul sau beneficiarii accesului, în cazul în care impune unui operator obligaţii de furnizare a accesului în condiţiile art. 12, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea funcţionării normale a reţelei."
8. După articolul 5 se introduce capitolul II cu următorul titlu:
"CAPITOLUL II
Obligaţiile operatorilor şi procedurile de analiză a pieţei"
9. Alineatele (1) şi (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Dacă în urma unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii sau în urma aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) un operator este desemnat ca având putere semnificativă pe o piaţă relevantă, autoritatea de reglementare va impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 9-14. În efectuarea analizei de piaţă autoritatea de reglementare va solicita colaborarea Consiliului Concurenţei.
...............................................................................................
(5) Cu cel puţin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligaţii impuse unui anumit operator autoritatea de reglementare trebuie să aducă această intenţie la cunoştinţă celor care au încheiat acorduri de interconectare sau acces cu operatorul respectiv, pentru a permite acestora să găsească furnizori alternativi sau să renegocieze acordul încheiat."
10. Litera a) a articolului 10 va avea următorul cuprins:
"a) aplică condiţii echivalente în circumstanţe echivalente altor persoane juridice care furnizează servicii echivalente;"
11. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:
"(2) Autoritatea de reglementare poate, în special, să impună unui operator integrat pe verticală să urmărească distinct în evidenţa corespunzătoare tarifele la vânzarea de gros şi tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, îndeplinirea obligaţiei de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a împiedica subvenţionarea încrucişată."
12. La articolul 12 alineatul (2), literele a) şi f) vor avea următorul cuprins:
"a) acordarea către un terţ a dreptului de acces la elemente specifice ale reţelei sau la infrastructura asociată, inclusiv a accesului necondiţionat la bucla locală;
...............................................................................................
f) furnizarea colocării sau a altor forme de utilizare partajată a spaţiilor ori echipamentelor, inclusiv a conductelor, clădirilor şi pilonilor;"
13. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Dacă o analiză de piaţă realizată în condiţiile legii indică absenţa concurenţei efective, care presupune că operatorul în cauză este capabil să menţină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau să reducă tarifele în mod nejustificat, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 8, să impună obligaţii referitoare la recuperarea costurilor şi controlul tarifelor, inclusiv obligaţii de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri şi obligaţii privind evidenţa contabilă, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. La impunerea obligaţiilor autoritatea de reglementare va lua în considerare investiţia făcută de operatorul în cauză şi va permite existenţa unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, ţinând seama de riscurile asociate acestei investiţii."
14. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorului cu putere semnificativă pe piaţa furnizării de buclă locală, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţia de a publica o ofertă de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală constituită din fire metalice, fibră optică, cablu coaxial."
15. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:
"(2) Obligaţiile impuse unui operator prezumat, în conformitate cu prevederile alin. (1), de a avea putere semnificativă pe o anumită piaţă relevantă rămân în vigoare până în momentul în care autoritatea de reglementare, pe baza unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii, stabileşte că există concurenţă efectivă pe piaţa relevantă în cauză."
16. După articolul 17 se introduce capitolul III cu următorul titlu:
"CAPITOLUL III
Contravenţii şi sancţiuni"
17. La articolul 18 alineatul (1), literele b) şi h) vor avea următorul cuprins:
"b) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2);
...............................................................................................
h) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2);"
18. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
"(11) În cazul constatării unor contravenţii prevăzute la alin. (1) autoritatea de reglementare va emite un avertisment, cu obligaţia contravenientului de a se încadra în termen de 5 zile, după caz, în prevederile prezentei ordonanţe."
19. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (2) şi alineatul (4) vor avea următorul cuprins:
"(2) În cazul neremedierii aspectelor semnalate în termenul fixat de autoritatea de reglementare potrivit alin. (11), pentru contravenţiile constatate prevăzute la alin. (1) se aplică amenzi astfel:
...............................................................................................
(4) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se face ţinându-se seama de gravitatea faptei şi a consecinţelor sale asupra concurenţei."
20. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:
"(6) În cazul repetării abaterii semnalate autoritatea de reglementare poate decide suspendarea temporară sau retragerea autorizării."
21. La articolul 19 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Autoritatea de reglementare poate obliga, prin decizie, operatorii la plata unor amenzi administrative în sumă de până la 30.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a-i determina:
a) să furnizeze în mod complet şi corect, în conformitate cu solicitarea scrisă a autorităţii de reglementare, informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau ale art. 17 alin. (1), precum şi orice alte informaţii cerute în mod neechivoc de autoritatea de reglementare în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe;"
22. La articolul 19 alineatul (1), litera d) se abrogă.
23. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:
"(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia autorităţii de reglementare şi vor fi folosite pentru asigurarea condiţiilor privind îndeplinirea atribuţiilor de supraveghere şi control."
24. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:
"(6) Orice decizie a autorităţii de reglementare poate fi atacată în contencios administrativ, în condiţiile legii."
25. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
"Art. 21. - Orice persoană care divulgă sau utilizează, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă, documente sau informaţii cu caracter de secret de serviciu, primite sau de care a luat cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ori în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii, putând fi obligată şi la repararea prejudiciului cauzat."
26. După articolul 21 se introduce capitolul IV cu următorul titlu:
"CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale"
27. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
"Art. 22. - Autoritatea de reglementare, în sensul prezentei ordonanţe, este Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii."
28. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
"Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă art. 38-40 din Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare."
29. Titlul anexei va avea următorul cuprins:
"ELEMENTELE MINIME
care trebuie incluse într-o ofertă de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală"
30. La litera A punctul 1 din anexă, litera b) va avea următorul cuprins:
"b) utilizarea capacităţii disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală, în cazul accesului partajat la bucla locală."
31. Litera C din anexă va avea următorul cuprins:
"C. Sisteme informaţionale
Condiţii de acces la anumite sisteme ale operatorului: sisteme de asistenţă operaţională, sisteme informaţionale sau baze de date pentru pregătirea comenzilor, aprovizionare, mentenanţă, solicitări de reparaţii şi facturare."
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Bucureşti, 17 iulie 2002.
Nr. 527.
 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis