SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
Resurse Umane

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 
Parlamentul României

HOTĂRÂRE nr. 7 din 8 ianuarie 2004


privind protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat sau constând în accesul condiţionat
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea măsurilor împotriva oricăror activităţi desfăşurate în legătură cu dispozitivele ilicite care permit accesul neautorizat la serviciile protejate sau la serviciile asociate.
(2)Dispoziţiile prezentei hotărâri nu restricţionează furnizarea serviciilor protejate sau a serviciilor asociate care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi nici libera circulaţie a dispozitivelor de acces condiţionat.
Art. 2
În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:
a)serviciu protejat - oricare dintre următoarele servicii care sunt oferite contra cost şi bazate pe acces condiţionat sau constând în accesul condiţionat:
1.difuzarea de programe de televiziune şi de programe radiofonice, înţelegându-se prin aceasta orice serviciu de difuzare, astfel cum a fost definit în art. 1 lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
2.serviciile societăţii informaţionale, în sensul definit la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.587/2002 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană;
b)acces condiţionat - orice modalitate tehnică prin intermediul căreia accesul sub o formă inteligibilă la serviciul protejat se poate face în mod restricţionat pe baza unei autorizări individuale prealabile;
c)dispozitiv de acces condiţionat - orice echipament sau program informatic destinat sau adaptat pentru a permite accesul într-o formă inteligibilă la un serviciu protejat;
d)serviciu asociat - instalarea, întreţinerea sau înlocuirea dispozitivelor de acces condiţionat, precum şi prestarea de servicii de comunicaţii comerciale referitoare la acestea sau la serviciile protejate;
e)comunicaţii comerciale - orice formă de publicitate, marketing, sponsorizare, promoţie şi relaţii publice realizate în scopul promovării dispozitivelor de acces condiţionat sau a serviciilor protejate;
f)dispozitiv ilicit - orice dispozitiv de acces condiţionat care nu a fost autorizat de către furnizorul serviciului protejat.
Art. 3
Sunt interzise următoarele activităţi:
a)producerea, importul, distribuirea, vânzarea, închirierea sau deţinerea în scop comercial a dispozitivelor ilicite;
b)instalarea, întreţinerea sau înlocuirea în scop comercial a unui dispozitiv ilicit;
c)utilizarea comunicaţiilor comerciale în scopul promovării dispozitivelor ilicite.
Art. 4
(1)Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei este autoritatea competentă în domeniul protecţiei juridice a serviciilor bazate pe accesul condiţionat sau constând în accesul condiţionat.
(2)Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este organismul responsabil cu exercitarea activităţilor de supraveghere şi ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
(3)Personalul de control împuternicit în acest scop al Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei are dreptul să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale ori alte acte; de asemenea, poate să facă inspecţii, inclusiv inopinate, la orice instalaţii, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizorul de servicii protejate în activitatea sa, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi să primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări.
Art. 5
(1)Nerespectarea prevederilor art. 3 lit. c) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 40.000.000 lei.
(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
(3)Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Art. 6
Contravenţiei prevăzute la art. 5 îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
-****-
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Dan Nica,
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 20 ianuarie 2004
 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta Consultanta Racis
Copyright © 2011 - Racis